НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АРМАТУРА ТРУБОПРОВІДНА ПРОМИСЛОВА

ВИПРОБУВАННЯ

Ч

БЗ № 1-2010/109

астина 2. Методи випробування
та критерії приймання.
Додаткові вимоги

(EN 12266-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 12266-2:2009

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
201

6ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трубопровідна арматура» (ТК 108), Асоціація про­мислового арматуробудування України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Андрощук (науковий керівник), Ю. Воронін, М. Прийменко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 грудня 2009 р. № 471 з 2012-01-01

З Національний стандарт відповідає EN 12266-2:2002 Industrial valves — Testing of Valves — Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria — Supplementary requirements (Арматура трубопровідна промислова. Випробування арматури. Частина 2. Випробування, методи випро­бування і критерії приймання. Додаткові вимоги) і внесений з дозволу CEN, rus de Strassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належать державі.
Заборонено повністю або частково видавати, відтворювати задля розповсюдження
та розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт
або його частини на будь-яких носіях інформації
без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2016

ЗМІСТ

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Вимоги до випробування 2

 5. Познаки З

Додаток А Випробування під тиском, методи випробовування та критерії приймання З

А.1 Загальні вимоги З

А.2 Міцність перекривального елемента, випробування Р20 4

А.З Герметичність заднього сідла, випробування Р21 6

Додаток В Функційні випробування, методи випробовування та критерії приймання 8

 1. Роботоздатність, випробування F20 8

Антистатична конструкція, випробування F21 і випробування F22 8НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12266-2:2002 Industrial valves — Testing of Valves — Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria — Supplementary requirements (Арматура трубопровідна промислова. Випробування арматури. Частина 2. Випробування, методи випробу­вань і критерії приймання. Додаткові вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 108 «Трубопровідна арматура».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • змінено назву стандарту для узгодження її з чинними національними стандартами, систе­мами;

 • вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» та «Вступ» до EN 12266-2:2002;

 • у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

 • вилучено виноску 1) з розділу 2 як таку, що втратила актуальність у зв’язку з прийняттям європейського стандарту EN 12266-1:2003.

ISO 10497:2004 та EN 12266-1:2003 прийнято в Україні як ДСТУ ISO 10497:2008 Випробування трубопровідної арматури. Вимоги до вогневого випробування типових конструкцій (ISO 10497:2004, IDT) та ДСТУ EN 12266-1:2009 Арматура трубопровідна промислова. Випробування. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов’язкові вимоги (EN 12266-1:2003, IDT) відповідно.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.ДСТУ EN 12266-2:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АРМАТУРА ТРУБОПРОВІДНА ПРОМИСЛОВА
ВИПРОБУВАННЯ
Частина 2. Методи випробування та критерії приймання.
Додаткові вимоги

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ

ИСПЫТАНИЯ

Часть 2. Методы испытания и критерии приемки.
Дополнительные требования

INDUSTRIAL VALVES
TESTING OF VALVES
Part 2. Tests, test procedures and acceptance criteria.
Supplementary requirements

Чинний від 2012-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює додаткові вимоги до випробування промислової арматури, методів випробування і критеріїв приймання.

Допустимо також виконувати випробування як типові, виробничі або приймальні випробуван­ня. Застосування цих випробувань зазначають у відповідних стандартах на вироби або стандар­тах щодо технічних характеристик.

Якщо на цей стандарт є нормативне посилання в стандарті на арматурні вироби або в стандарті щодо технічних характеристик, то цей стандарт слід застосовувати разом зі спеціальними вимогами, встановленими відповідним стандартом на арматурні вироби або стандартом щодо технічних характеристик. Якщо вимоги стандарту на арматурний виріб або стандарту щодо технічних характеристик не відповідають вимогам цього стандарту, перевагу надають вимогам стандарту на виріб або стандарту щодо технічних характеристик.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандарті через датовані й недатовані поси­лання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів пода­но нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх сто­суються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено зі змінами чи переглядом. У разі недатова- них посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 736-1:1995 Valves — Terminology — Part 1: Definition of types of valves

EN 736-2:1997 Valves — Terminology — Part 2: Definition of components of valves

EN 736-3:2008 Valves — Terminology — Part 3: Definition of terms

EN 1267 Valves — Test of flow resistance using water as test fluid

ISO 10497 Testing of valves — Fire type-testing requirements

EN 12266-1 Industrial valves — Testing of valves — Part 1: Pressure tests, test procedures and acceptance criteria — Mandatory requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 736-1 Арматура трубопровідна. Термінологія. Частина 1. Типи арматури

EN 736-2 Арматура трубопровідна. Термінологія. Частина 2. Складові частини арматури

EN 736-3 Арматура трубопровідна. Термінологія. Частина 3. Терміни та визначення понять

EN 1267 Арматура. Випробування на гідравлічний опір з використанням води як випробу­вального середовища

ISO 10497 Випробування трубопровідної арматури. Вимоги до вогневого випробування ти­пових конструкцій

EN 12266-1 Арматура трубопровідна промислова. Випробування. Частина 1. Методи випро­бувань під тиском і критерії приймання. Обов’язкові вимоги.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, які разом з визначеннями позначених ними понять надано у стандартах EN 736-1, EN 736-2 та EN 736-3.

 1. ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАННЯ

У стандартах на виріб або стандартах щодо технічних характеристик потрібно зазначати, які з випробувань і перевірок, наведених у таблиці 1, має бути виконано.

Методи випробувань і критерії приймання мають відповідати зазначеним у додатку А — для випробувань під тиском, у додатку В — для функційних випробувань, а також в інших згадуваних стандартах (див. таблицю 1).

Таблиця 1 — Вимоги до випробування, методів випробування і критеріїв приймання

Випробування

Мета

Метод випробування і критерії приймання

Назва

Посилання

МІЦНІСТЬ перекривального елемента

Р20

Підтвердження здатності перекривального елемента в закритому положенні витриму­вати допустимий перепад тиску

Див. А.2

Герметичність заднього сідла

Р21

Підтвердження відповідності заднього сідла встановленій швидкості витоку на момент виготовлення

Див. А.З

Роботоздатність

Р20

Підтвердження здатності клапана повністю відкриватися і закриватися, а також, у від­повідних випадках, правильності функцію- вання індикаторів положення або інших допоміжних пристроїв

Див. В.1

Антистатична конструкція за напруги 12 В

F21

Підтвердження електропровідності між пере- кривальним елементом і корпусом клапана

Див. В.2.2.2

Антистатична конструкція за напруги 100 В

F22

Підтвердження електропровідності між пере- кривальним елементом і корпусом клапана

Див. В.2.2.3

Вогнетривка конструкція

F23

Підтвердження здатності клапана витриму­вати дію тиску за умов, що виникають під час пожежі, протягом зазначеного часу

ISO 10497

Гідравлічний опір

F24

Підтвердження вказаного коефіцієнта ви­трати або коефіцієнта гідравлічного опору

EN 1267

 1. ПОЗНАКИ

У познаках випробування згідно з цим стандартом використовують такі елементи:

— назву випробування, посилання;

— EN 12266-2.

Приклад

Роботоздатність, випробування F20 — EN 12266-2.

ДОДАТОКА

(обов’язковий)

ВИПРОБУВАННЯ ПІД ТИСКОМ.
МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ПРИЙМАННЯ

А.1 Загальні вимоги

А. 1.1 Мета

Ці загальні вимоги поширюються на всі методи випробовування, надані в цьому додатку.

Вимоги щодо безпеки під час випробовування арматури у цьому стандарті не розглядають. Користувачам цього стандарту треба проаналізувати можливі небезпеки, пов’язані із застосуван­ням тиску, і вжити відповідних заходів щодо убезпечення.

А.1.2 Випробувальне устатковання

Конструкція випробувального устатковання має убезпечувати від дії на арматуру зовнішньої навантаги, яка може вплинути на результати випробування.

Примітка. Випробувальне устатковання може створювати зовнішню навантагу, що змінює результати випробування.

У разі використання випробувального устатковання і методів, які не відповідають вимогам цьо­го стандарту, виробник зобов’язаний довести рівноцінність таких методів випробування і критеріїв приймання щодо вимог цього стандарту.

А.1.3 Контрольно-вимірювальне устатковання

Контрольно-вимірювальне устатковання має вимірювати тиск середовища з точністю ±5 % від необхідного випробувального тиску.

А.1.4 Арматура з лакофарбовим, іншим покривом або з футерівкою

Якщо вкладки, внутрішня футерівка або внутрішній покрив є конструктивними особливостями арматури, можна випробовувати таку арматуру із вкладкою або після футерування чи покриття.

Якщо обумовлено випробування у присутності представника замовника, допустимо повторно випробувати узяту зі складу арматуру.

А.1.5 Випробувальне середовище

Як випробувальне середовище згідно з відповідними методами випробування, викладеними в А.2.2.1 та А.3.2.1, використовують:

 • або рідину (воду з додаванням інгібітора корозії чи іншу рідину, в’язкість якої не перевищує в’язкості води);

 • або газ (повітря чи інший відповідний газ).

Температура випробувального середовища має становити від 5 °С до 40 °С.

А.1.6 Випробувальний тиск

Випробувальний тиск обчислюють на основі значення допустимого тиску за кімнатної темпе­ратури Ps/RT. Для арматури, для якої допустимий тиск ps зазначено лише за підвищеної темпера­тури t, допустимий тиск за кімнатної температури ps/rt, який використовують для визначання ви­пробувального тиску, обчислюють за такою формулою:

Rp0,2min/R7

PsIRT - Pslt <

/o0,2min/f

де Rpo,2 min/RT— границя міцності у разі залишкового подовження 0,2 % за кімнатної температури згідно з відповідним стандартом на матеріал;/?po,2min/f— границя міцності у разі залишкового подовження 0,2 % за температури t згідно з відповідним стандартом на матеріал;

psit — допустимий тиск за температури t.

Примітка. Термін «максимальний допустимий тиск», PS, визначений в Директиві ЄС 97/23/ЄС (PED — Директива для устатко- вання, що працює під тиском), еквівалентний терміну «допустимий тиск», ps, визначеному в стандарті EN 736-3.

А.1.7 Еквівалентні DN числові значення

Щоб обчислити значення швидкості витоку через сідло, а також тривалість випробуван­ня, необхідно встановити еквівалентні DN числові значення для арматури, що має познаки, які відрізняються від DN.

Еквівалентні DN числові значення для арматури із фланцевими, нарізними, під зварювання, капілярними або компресійними патрубками мають відповідати наведеним у таблиці А.1.

Таблиця А.1 — Еквівалентні DN числові значення для різних типів патрубків корпусу

Еквівалентні DN числові значення

Фланцеві, нарізні або зварні патрубки, NPS

Капілярні або компресійні патрубки для мідних труб, мм

Компресійні патрубки для пластмасових труб, мм

8

1/4

8

10

““““

10; 12

10; 12

15

1/2

14; 14,7; 15; 16; 18

14,7; 15; 16; 18

20

3/4

21; 22

20; 21; 22

25

1

25; 27,4; 28

25; 27,4; 28

32

1 1/4

34; 35; 38

32; 34

40

1 1/2

40; 40,5; 42

40; 40,5

50

2

53,6; 54

50; 53,6

65

2 1/2

64; 66,7; 70

63

80

3

76,1; 80; 88,9

75; 90

100

4

108

110

125

5

150

6

200

8

““““

““““

250

10

300

12

350

14

““““

““““

400

16

450

18

500

20

““““

““““

600

24

650

26

700

28

““““

““““

750

ЗО

800

32

900

36

““““

““““

1 000

42