НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

молоко

ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

П

БЗ № 10-2007/386

равила приймання, відбирання
та готування проб до контролювання

ДСТУ 4834:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО’.Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММУААН) - '

РОЗРОБНИКИ: Г.Сресько, д-р техн, наук; О. Козаченко; Г. Кравченко; Н. Левитська (науко­вий керівник); М. Міщенко, Л. Тесленко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 р. № 255

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26809-86)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 200

8ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Обладнання та посуд для відбирання проб 2

 5. Правила приймання 2

 6. Правила відбирання та готування проб до контролювання 6

 7. Маркування, транспортування та зберігання 12

 8. Вимоги безпеки 13

 9. Вимоги охорони довкілля 13

Додаток А Бібліографія 13ДСТУ 4834:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО
ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Правила приймання, відбирання
та готування проб до контролювання

МОЛОКО

И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Правила приемки, отбора
и подготовки проб к контролю

MILK

AND MILK PRODUCTS

Acceptance regulations,
sampling and preparation for testing

Чинний від 2008-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на молоко та молочні продукти, а також на продукти для хар­чування дітей, продукти таблетовані та в капсулах, заквашувальні препарати (далі — продукт) та встановлює правила приймання, відбирання проб продукту та готування їх до контролювання.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 707-2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 2859.1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для по­слідовного контролю партій

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ ХХХХ1) Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання (на за­міну ГОСТ 9225-84)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 17,2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых вы­бросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Пра­вила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

 1. Ї На розгляді. :

Видання офіційне

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті та визначення позначених ними понять згідно з ДСТУ ISO 2859-1, ДСТУ 2887, ДСТУ 2890, а також:

 1. партія

Будь-яка визначена кількість продукту з однаковою назвою та властивостями, яку виробле­но за однакових умов на одній і тій самій потужності, за один технологічний цикл.

Примітка. Технологічний цикл — інтервал часу, протягом якого повністю закінчено технологічний процес та вироб­лено будь-яку визначену кількість готового продукту

 1. паковальна одиниця

Ваговий або фасований продукт у тарі чи паковальному матеріалі

 1. спожиткове паковання

Паковання, в якому продукт надходить до споживача

 1. транспортне паковання

Самостійна транспортна одиниця продукту, готового до реалізації

 1. ваговий продукт

Продукт у транспортному пакованні без спожиткового паковання

 1. вибірка

Визначена кількість паковальних одиниць, яку відібрано з однієї партії для проведення кон­тролювання

 1. точкова проба

Проба, яку беруть разово із визначеної частини продукту

 1. об'єднана проба

Проба, яка складається з декількох точкових проб

 1. проба для контролювання

Визначена кількість продукту, що відібрана для проведення контролювання.

 1. ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСУД ДЛЯ ВІДБИРАННЯ ПРОБ

  1. Обладнання, що використовують для відбирання проб, повинно бути виготовлене з не- іржавкої сталі, або іншого матеріалу, який не призводить до змін у пробі, що можуть вплинути на результати контролювання. Матеріали повинні бути дозволені до застосовування в харчовій про­мисловості центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

Не дозволено застосовувати несправне, забруднене обладнання.

  1. Посуд, що застосовують під час відбирання проб, повинен бути сухий, чистий, без запаху, відповідної місткості та безпечний під час застосовування. Посуд закривають способом, що за­безпечує незмінність проб під час зберігання та транспортування.

  2. За потреби можна застосовувати обладнання для відбирання проб відповідно до додатка А ДСТУ ISO 707.

  3. Обладнання для відбирання проб для мікробіологічного досліджування повинно відпові­дати вимогам 1.3, 1.4 ГОСТ 9225 або розділу 5 ДСТУ ISO 707.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  1. Продукт приймають партіями. Кожну партію супроводжують документами, що підтвер­джують якість та безпечність продукту.

  2. Для контролювання мікробіологічних, органолептичних та фізико-хімічних показників від кожної партії продукту складають вибірку випадковим відбиранням, рівномірно охоплюючи всю партію.Для контролювання мікробіологічних показників незалежно від кількості продукту в партії, рекомендовано складати вибірку обсягом 2 паковальні одиниці транспортного паковання з ва­говим продуктом або продуктом у спожитковому пакованні, окрім продуктів, зазначених нижче:

 • стерилізовані продукти — 5 одиниць спожиткового паковання;

 • таблетовані продукти та продукти в капсулах — 3 одиниці спожиткового паковання;

 • сир — 2 головки;

 • бактеріальні препарати прямого внесення -— 4 одиниці спожиткового паковання;

 • бактеріальні концентрати — 15 одиниць спожиткового паковання;

 • рідкі закваски — 15 одиниць спожиткового паковання;

 • сухі закваски — ЗО одиниць спожиткового паковання масою нетто 0,15 г або 3 одиниці спо­житкового паковання масою нетто 5,0 г.

 1. Для продукту, який транспортують у цистернах, проби для контролювання мікробіоло­гічних показників відбирають із кожної цистерни або секції.

Прмітка. Під час відбирання та готування проб для контролювання мікробіологічних показників продукту необхідно керуватися вимогами ДСТУ ХХХХ після надання йому чинності.

 1. Для контролювання якості продукту за органолептичними та фізико-хімічними показни­ками визначають обсяг вибірки залежно від виду продукту, обсягу партії та виду паковання відпо­відно до таблиці 1.

Примітка. За згодою сторін обсяг вибірки може бути збільшено.

 1. Перевіряють зовнішній вигляд і якість паковання та марковання кожної одиниці транс­портного та спожиткового паковання, що включені у вибірку відповідно до 5.4 цього стандарту.

 2. Прийманню підлягає продукт, паковання та марковання якого відповідає вимогам чинного нормативного документа.

 3. Прийманню не підлягає партія підморожених продуктів, а також продуктів із жиром, що збився, окрім тих продуктів, що заморожують під час виробництва або зберігання згідно з чинними нормативними документами.

 4. У разі отримання незадовільних результатів хоча б за одним із показників якості, в тому числі мікробіологічних та встановлення понад нормованого від’ємного відхилу маси нетто продук­ту, від тієї самої партії.

  1. У разі отримання незадовільних результатів повторного контролюввання подвійної ви­бірки продукту всю партію бракують.

  2. У разі незгоди з вибракуванням партії продукту, необхідно залишити опечатані або оп­ломбовані проби для подальшого досліджування.

 5. У разі виготовлення продукту за угодою (контрактом), під час приймання партії дозво­лено застосовувати норми угоди (контракту), якщо вони не суперечать законодавству України щодо безпеки харчових продуктів.

 6. На розгляді. (ДСТУ XXXX Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання), (На заміну ГОСТ 9225-В4).

ЗЧ.ч

Назва продукту

Транспортне паковання з ваговим про­дуктом (ящики, коробки, бідони, МІШКИ, тощо) в одиницях

Транспортне паковання з продуктом у спожитковому пакованы в одиницях

обсяг партії

обсяг вибірки

кількість спожиткових паковань, відібраних із кожної транспорт­ної одиниці вибірки

обсяг партії

обсяг вибірки
1

Молоко та рідкі молочні продукти — моло­ко питне, незбиране чи знежирене, чи зі смаковими добавками, вершки питні, мас: лянка, кисломолочні продукти (кефір, ря­жанка, питні йогурти, тощо), в тому числі продукти для харчування дітей, сироватка, замінники незбираного молока та інші по­дібні до них продукти

цистерна або секція

кожна цистерна або кожна сек­ція цистерни

До 100 включ.

2

1

До 20 включ.

2

Від 101 до 200 включ.

3

Понад 20

5 %, але не менше ніж 3

Від 201 до 500 включ.

4

Понад 500

5

2

Густі та напівгусті молочні продукти — сметана, йогурти, десерти, пасти, в тому числі для харчування дітей, та інші подібні до них продукти

До 10 включ.

2

До 100 включ.

2

1

Понад 10

5 % .

але не менше ніж 3

Від 101 до 200 включ.

3

Від 201 до 500 включ.

4

Понад 500

5

3

Кисломолочний сир, сиркові вироби, в тому числі для харчування дітей, напів­фабрикати, сирна маса для плавлення та інші подібні до них продукти

До 10 включ.

2

До 50 включ.

2

21)12)

Понад 10

5 %, але не менше 3

Від 51 до 100 включ.

3

Понад 100

4

4

Морозиво

До 20 включ.

2

До 100 включ.

3

2

Понад 20

5 %, але не менше НІЖ 3

Понад 100

3 %, але не менше ніж 4

5

Торти і рулети сиркові та з морозива

До 10 включ.

1

1

Понад 10 •

2


6

Згущене молоко з цукром, в тому числі 3 Іншими смаковими наповнювачами, моло- чні концентрати, в тому числі для харчу- вання дітей, та інші подібні до них продук- ти

цистерна або секція

кожна цистерна або кожна сек­ція цистерни

До 100 включ.

2

23’, 14>

До 50 включ.

2

Понад 50

3 %, але не менше ніж 3

Понад 100

3%

7

Сухе молоко, сухі молочні продукти, (суха сироватка, сухі молочні білкові продукти та інші подібні до них продукти), гранульо- вані, таблетовані продукти та продукти в капсулах, сухі молочні продукти для хар­чування дітей

До 100 включ.

3

До 100 включ.

2

23), 14>

Від 101 до 300 включ.

2 %, але не менше ніж 3

Понад 300

1 %

Понад 100

3%

Таблиця 1 — Обсяг вибірки для контролювання органолептичних та фізико-хімічних показників залежно від виду продукту, обсягу партії та виду пакования