МІЖДЕРЖАВНИЙ
СТАНДАРТ

БЗМ7-М/ШДЕРЖАВНИЙ
СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОБУРИ
Загальні технічні умови
ДСГУ 3258-95 (ГОСТ 15880-96)

ЭЛЕКТРОБУРЫ
Общие технические условия

ГОСТ 15880—96

КнТ*
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1997

ДСТУ 3258-95
(ГОСТ 15880-96)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОБУРИ

Загальні технічні умови

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1997ПЕРЕДМОВА

І РОЗРОБЛЕНО 1 ВНЕСЕНО Відкритим акціонерним товариством СКТБЗЕ «Потенціал»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 27 листопада 1995 р. N9 392

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 17 липня 1996 р. №290

З НА ЗАМІНУ ГОСТ 15880—S3

4 РОЗРОБНИКИ: В. І. Чернус, В. Е. Гагін, В. Д. НІкІтенко, С. В. Ісв- кок, В. В. Абакяноькч, С. М. Старік

© Держстандарт України, t WЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання І

 2. Нормативні посилання І

З Класифікація : З

 1. Основні параметри і розміри 7

 2. Загальні технічні вимоги . 9

  1. Характеристики (властивості) і відмітні ознаки 9

  2. Вимоги до матеріалів, купованих виробів II

  3. Комплектність , II

  4. Маркуванні 11

  5. Пакування 12

 3. Вимоги безпеки 13

 4. Вимоги охорони навколишнього середовища ІЗ

 5. Правила приймання 13

  1. Види випробувань ІЗ

  2. Приймальні випробування 14

  3. Приймально-здавальні випробування 14

  4. Кваліфікаційні випробування 14

  5. Періодичні випробування 15

  6. Типові випробування 15

 6. Випробування на надійність 15

 7. Методи випробувань 16

 8. Транспортування і зберігання ... 20

 9. Вказівки щодо експлуатації 21

 10. Гарантії виробника 23

Додаток А Перелік ознак граничного стану електробура і Його складових частин 24ДС ГУ 3258-95 (ГОСТ 15880-96) ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОБУРИ
Загальні технічні умови

ЭЛЕКТРОБУРЫ
Общие технические условия

ELECTRODRILLS
Genera! specification*)

Чинний хід 1947—07--01

І ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на обертові електробури з асинхронни­ми двигунами з короткозамкнутым ротором потужністю до 250 к Вт, напру­гою до 2500 В, частотою 50 Гц, кліматичного виконання В по ГОСТ 15150, /далі за текстом «електробури»/, призначені для буріння вертикальних, похмло-направлених і розгалужено-горизонтальних нафтових і газових свердловин, а так аж, за погодженням з підприємством-розробником, для бурін­ня свердловин Інших призначень /дія будівництва фундаментів і фундаментів опор мостів, для прокладання трубопроводів під водними та іншими перешко­дами, на воду тощо/.

Електробури призначаються для потреб народного господарства і для поставок на експорт.

Вимога 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2,5.3, 5.4,5.5, розділів 6, 7. 8, 9, 10, 11, ІЗ є обов’язковими, інші вимога цього стандарту є рекомендованими.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасностиГОСТ 27.410-87

Надежность в технике. Методы контроля пока­зателей надежности и планы контрольных ис­пытаний на надежность

ГОСТ 183-74

Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия

ГОСТ 1033-79

Смазка, солидол жировой. Технические усло­вия

ГОСТ 2479-79

Машины электрические вращающиеся. Услов­ные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа

ГОСТ 6267-74

Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия

ГОСТ 7217-87

Машины электрические вращающиеся. Двига­тели асинхронные. Методы испытаний

ГОСТ 8032—84

Предпочтительные числа и ряды предпочти­тельных чисел

ГОСТ 9109—81

Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 11828-86

Машины электрические вращающиеся. Обшиє методы испытаний

ГОСТ 12139-84

Машины электрические вращающиеся. Риды номинальных мощностей, напряжений и час­тот

ГОСТ 14192—77

Маркировка грузов

ГОСТ 15150—69

Машины, приборы и другие технические изде­лия, Исполнения для различных климатичес­ких районов. Категории, условия эксплуата­ции, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды


ТОСТ 17494—87

Машины электрические вращающиеся. Клас­сификация степеней зашиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических ма­шин

ГОСТ 17516.1—90Е

Изделия электротехнические. Общие требова­ния в части стойкости к механическим внеш­ним воздействующим факторам

ГОСТ 18829-73

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Технические условия

ГОСТ 20692-75

Долота шарошечные. Типы и основные разме­ры. Т ехнические требования

ГОСТ 21743-76

Масла авиационные. Технические условия

ГОСТ 23216-78

Изделия электротехнические. Обшиє требова­ния к хранению, транспортированию, времен­ной противокоррозионной защите и упаковке.

ГОСТ 25941-83

Машины электрические вращающиеся. Мето­ды определения потерь и коэффициента полез­ного действия

«Правила технической эксплуатации электро­установок потребителей» (ПТЭ)

«Правила техники безопасности при эксплуа­тации электроустановок потребителей* (ПТб)

«Правила устройства электроустановок* (ПУЭ)З КЛАСИФІКАЦІЯ

Діаметри застосовуваних з електробурами доліт за ГОСТ 20692 залежно від діаметрів електробурів повинні відповідати зазначеним у таб­лиці 1.Таблиця І

У міліметрах

Дії метр електробури

Дії метр долота

І Шамегр електробурі

Діаметр долоті

127

146

240

269,9; 295.3

164

187,3; 190,5

290

від 349,2 до 393,7

190

212,7; 215,9215

244,5

Застосування спеціальних доліт з розмірами, що відрізняються від зазначених у таблиці І, повинно бути узгоджене з підприємством-розроб- ііиком.

 1. Глибини буріння і максимальні осьові навантаження на долито повинні відповідати зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2

Діемсір електробура. мм

Глибина бурінні, м, не більше

Максимальне ссьою наван­таження, кН, не більше

127

7000

100

164

6000

250

190

6000

300

215

5000

350

240

5000

400

29U

3500

450 1. Електробури повинні працювати у тривалому режимі 51 за ГОСТ 1 S3 у разі охолодження прокачуваним промивним розчином за гідростатичного тиску до 1250- 10і Па, а також допускати можливість їх експлуатації з гіддомоніторними долотами за умов перепаду тисків на долоті до 100- 10і Па.

Структурні позначення типів електробурів і їх складових частин (електродвигунів, шпинделів І редукторів! зазначені в 3.4,1—3.4.4,

3.4.1 Електробур


Е X ХХХ-Х1Х1


-вш.


Кліматичне виконання та категорія розміщення за ГОСТ 15150

Модифікація

Число полюсів електродвигуна

Діаметр електробура, мм


Виконання (Р-редукторниЙ)


Електробур


Приклад

умовного позначення типу електробура редукторного з діаметром 164 мм, числом полюсів електродвигуна 4, першої' модифікації, кліматичного виконання В, кате­горії розміщення 5:

Електробур ЕР 164—4М1—В5 та позначення НД


3.4.2 Електродвигун


ЕД XXX — Х/Х) МіХ) — В<Хї


t.


Кліматичне виконання та категорія розміщення за ГОСТ 15150

Модифікація


Число полюсів електродвигуна


- Діаметр електробура, мм


— ■ ■ - ЕлектродвигунПриклад

умовноатпозначеннятипу електродвигуна для електро­бура діаметром 164 мм, число полюсів 4, першої мо­дифікації, кліматичного виконання В, категорії розмі­щення 5:

Електродвигун ЕД164— 4М1 — В5 та позначення НД

3.4.3 Шпиндель

Кліматичне виконання та категорія розміщення за ГОСТ 15150

Модифікація

Діаметр електробура, мм

Шпиндель

Приклад

умовного позначення типу шпинделя для електробура діаметром 164 мм, першої модифікації, кліматичного виконання В, категорії розміщення 5:

Шпиндель 1UI64MI— В5та позначення НД3.4.4 Редуктор

Кліматичне виконання та категорія розміщення за ГОСТ 15150

Модифікація Передаточне чисто

Діаметр електробура, мм Вставка

L Редуктор

Приклад

умовного позначення типу реду ктора-аставки для елек­тробура діаметром 164 мм, з передаточним числом 10. першої модифікації, кліматичного виконання В, кате­горії розміщення 5:

Редуктор РВ164-10М1-В5 та позначення НД

 1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

  1. Номінальні потужності електродвигунів електробурів —

за ГОСТ 12139. '

Допускається вибір значення номінальних потужностей електро­двигунів електробурів з ряду переважних чисел за ГОСТ 8032.

 1. Номінальні лінійні напруги, В, електродвигунів електробурів повинні відповідати значенням ряду: 380, 450,500,550,660, 700,750, 800. 850, 900, 950, 1000, 1050. 1100, 1140. 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500,1550,1600,1650,1700.1750,1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400, 2500.

Під час роботи з редуктором напруга на затискачах електродвигуна може бути зменшена порівняно з номінальною, її величина повинна бути зазначена в технічних умовах на конкретні типи електробурів.

 1. Зовнішній діаметр електробура, зазначений у таблиці 1, може бути збільшений на відрізках корпусів його складових частин на величину до 8 мм або зменшений на величину до 5 мм (за узгодженням з споживачем (замовником).

 2. 4 Номінальні лані електродвигуна електробура (потужність, напру­га. струм, частота обертання (асинхронна), сковзання, ККД, коефіцієнт потужності, номінальний обертальний момент, відношення максимально­го обертального моменту до номінального, відношення початкового пуско­вого струму до номінального) повинні бути встановлені в технічних умовах на електробури конкретного типу.

Значення номінальних даних електродвигунів електробурів повинні бути не менше зазначених у таблиці 3.

Таблиця З

Назві слгкіродаиіуні

Електробур дії метром. ММ

J37

164

190

215

240

290

ККД. %

60 /65,5

60/73,5

60/75,0

60/75,0

60/78,0

60/78,0

Коефіцієнт потужності

0.64/0,8

О,64/О,7(

0,64/0,7J

0,64/0,7.

0,64/0,71

0,64/0.7$

Відношення макси миль­ного оберта­льного мо­менту до но­мінального

2,0/2,2

2,0/2,7

2,0/2,6

2,0/2,6

2,0/2,6

2,0/2,6