ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

/Держнаглядохоронпраці/

НАКАЗ

30 вересня 1994 р.


№ 95


ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

“20” лютого 1995 р.за №44/580


Керівник реєструючого органу
(підпис)


Про затвердження Методики проведення державної експертизи /перевірки/ проектної документації на будівництво /реконструкцію, технічне переоснащення/ виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці


На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. № 431 НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Методику проведення державної експертизи /перевірки/ проектної документації на будівництво /реконструкцію, технічне переоснащення/ виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці /додається/.

2. Начальникам територіальних управлінь:

2.1. Забезпечити вивчення Методики технічними експертами експертно-технічних центрів та спеціалістами, які залучаються до проведення державної експертизи /перевірки/ проектно-конструкторської документації.

2.2. Створити комісії і провести атестацію технічних експертів експертно-технічних центрів та спеціалістів інших організацій, які будуть здійснювати експертизу проектно-конструкторської документації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на технічне управління Комітету /Кириленко В.М./


Голова Комітету


С.П. ТкачукЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Державного комiтету України по нагляду за охороною працi


вiд 30 вересня 1994 р. № 95
ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України


“20” лютого_1995 р.


за № 44/580


Керівник реєструючого
органу _________________


(підпис)


МЕТОДИКА
проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону праці

1. 3АГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методика визначає порядок проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв, виготовлення i впровадження нових технологiй, засобiв колективного та iндивiдуального захисту працюючих на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi i встановлює взаємовiдношення власникiв з експертно-технiчними центрами Держнаглядохоронпрацi (надалi ЕТЦ).

1.2. Експертиза проектної документацiї з питань охорони працi провадиться в обов’язковому порядку щодо всiх проектiв на будiвництво та реконструкцiю виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва незалежно вiд форм власностi та джерел фiнансування.

1.3. Вимоги Методики є обов’язковими для всiх власникiв, якi розробляють або застосовують проектну документацiю, а також для органiв, що здiйснюють експертизу цiєї документацiї на вiдповiднiсть її нормативним актам про охорону працi.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

2.1. Експертиза проводиться вiдповiдно до Положення про порядок проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво та реконструкцiю виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.06.94 № 431, Положення про експертно-технiчний центр (госпрозрахунковий пiдроздiл) Держнаглядохоронпрацi України, затвердженого наказом Комiтету вiд 21.11.94 № 116 та цiєї методики на пiдставi укладеного з власником договору.

2.2. Проектна документацiя на виробничi об’єкти, будiвництво або реконструкцiя яких починається пiсля прийняття постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.06.94 № 431, а також на впровадження нових технологiй, виготовлення засобiв виробництва, колективного та iндивiдуального захисту працюючих з вказаного термiну повинна обов’язково пройти експертизу на їх вiдповiднiсть нормативним актам про охорону працi.

2.3. Експертиза виконується експертно-технiчними центрами Держнаглядохоронпрацi (додаток № 1).

2.4. Основним завданням експертизи є:

оцiнка вiдповiдностi проектних рiшень з питань охорони працi сучасному технiчному рiвню, а також досягненням вiтчизняної й iноземної науки i практики;

оцiнка достатностi та якостi прийнятих проектних рiшень щодо забезпечення безпечних i нешкiдливих умов працi, в тому числi засобiв колективного та iндивiдуального захисту працюючих вiд несприятливих та шкiдливих виробничих умов працi, захисних засобiв щодо запобiгання нещасним випадкам та аварiям;

визначення наявностi захисту вiд небезпечних геологiчних, гiдрогеологiчних та сейсмiчних процесiв;

перевiрка наявностi дозволiв органiв державного нагляду за охороною працi на виготовлення засобiв виробництва та застосування нових технологiй, що передбаченi у проектi, а також сертифiкатiв, що засвiдчують безпеку їх використання.

2.5. Для одержання експертного висновку власник або уповноважений ним орган подає до експертно-технiчного центру територiального органу Держнаглядохоронпрацi заяву та загальну пояснювальну записку до проекту.

Роботи з експертизи проекту проводяться за договором ЕТЦ з власником, в якому обумовлюються обсяги робiт (конкретнi роздiли проекту i проектна документацiя, що пiдлягають експертизi з питань охорони працi), а також термiн виконання та їх вартiсть.

Разом з проектною документацiєю власник подає ЕТЦ копiї висновкiв по проекту органiв i закладiв санiтарно-епiдемiологiчної служби МОЗ, органiв державного пожежного нагляду управлiння пожежної охорони МВС та Держатомнагляду (на пiдконтрольних об’єктах).

В разi необхiдностi ЕТЦ має право вимагати для ознайомлення розрахунки конструкцiй, устаткування, концентрацiй забруднюючих речовин тощо.

2.6. Вартiсть робiт, пов’язаних з проведенням експертизи проектної документацiї з питань охорони працi визначається згiдно з тарифами, затвердженими Держнаглядохоронпрацi за погодженням з Мiнекономiки та Мiнфiном. Сума оплати надходить на рахунок ЕТЦ, що здiйснює експертизу.

2.7. Термiн проведення експертизи проектної документацiї з питань охорони працi по проектах, що пiдлягають затвердженню у Кабiнетi Мiнiстрiв України (незалежно вiд кошторисної вартостi), та у центральних i мiсцевих органах державної виконавчої влади при базиснiй кошториснiй вартостi понад 60 млрд.крб.(у цiнах 1993 року) не повинен перевищувати 30 календарних днiв, при базиснiй кошториснiй вартостi в межах 60 млрд.крб. — 20 днiв.

Термiн проведення експертизи обчислюється починаючи з дати подання власником зазначених матерiалiв та перерахування передоплати.

2.8. Експертиза виконується технiчними експертами ЕТЦ. До експертизи можуть залучатися (на договiрнiй основi) спецiалiсти iнших органiзацiй.

2.9. При проведеннi експертизи необхiдно керуватися:

чинним законодавством України;

чинними нормативними актами, що мiстяться у державному реєстрi нормативних актiв про охорону працi;

актами розслiдування аварiй, нещасних випадкiв, що сталися на виробництвi.

2.10. За результатами експертизи проектної документацiї з питань охорони працi оформляється експертний висновок, який пiдписується начальником ЕТЦ або його заступником. Зразок оформлення експертного висновку наведено у додатку № 2.

Нумерацiя експертних висновкiв здiйснюється згiдно з додатком № 3, реєстрацiя — в книзi-реєстрi, форма якої наведена у додатку № 4.

2.11. Технiчнi експерти, якi проводили експертизу, керiвники ЕТЦ несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть за якiсть експертного висновку, його вiдповiднiсть чинному законодавству.

2.12. При отриманнi негативного експертного висновку по проекту власник повинен усунути зауваження щодо порушення нормативних актiв про охорону працi i подати проектну документацiю ЕТЦ для повторного розгляду згiдно з порядком проведення експертизи за цiєю методикою.

2.13. У разi незгоди з експертним висновком власник або уповноважений ним орган може оскаржити його в мiсячний термiн до Держнаглядохоронпрацi.

2.14. Замовники проектної документацiї, а також проектнi органiзацiї зобов’язанi вносити в документацiю змiни, пов’язанi з введенням в дiю пiсля проведення експертизи нових нормативних актiв про охорону працi, нового обладнання та технологiй.

Експертиза проектної документацiї, до якої внесенi зазначенi змiни, проводиться згiдно з цiєю Методикою.

2.15. Власник або уповноважений ним орган, який почав будiвництво (реконструкцiю) виробничих об’єктiв або виготовлення засобiв виробництва без позитивного експертного висновку, несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Додаток № 1


до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

ПЕРЕЛIК територiальних управлiнь i експертно-технiчних центрiв органiв державного нагляду за охороною працi

№№ пп.

Найменування управлiнь, експертно-технiчних центрiв, їх адреса, телефон

Областi, якi обслуговуються ЕТЦ
1.

Донецьке територiальне управлiння, 340000, м.Донецьк, вул.Артема, 97, 8-0622-902242

Донецька


Донецький ЕТЦ


2.

Луганське територiальне управлiння, 348022, м.Луганськ, 1-В, 8-0642-533561

Луганська


Луганський ЕТЦ


3.

Приднiпровське територiальне управлiння, 320008, м. Днiпропетровськ, вул. Соцiалiстична, 2, 8-0564-503328

Днiпропетровська,
Запорiзька


Приднiпровський ЕТЦ, 320006 м. Днiпропетровськ. вул. Ю.Савченка, 97 8-0564-427917, 425910


4.

Центральне територiальне управлiння, 252033 м. Киiв, вул. Жилянська, 43-Б, 8-044-2205179

м. Київ,
Київська,


Центральний ЕТЦ 252033 м. Київ, вул. Жилянська, 43-Б, 8-044-2271060

Житомирська,
Чернiгiвська,
Черкаська,
Кiровоградська

5.

Захiдне територiальне управлiння 290601, м. Львiв, вул. Мiцкевича, 8, 8-0322-727528

Львiвська,
Волинська,


Захiдний ЕТЦ, 290024 м. Львiв, вул. Липинського, 54, 8-0322-526886

Рiвненська

6.

Карпатське територiальне управлiння, 284024, м. Iвано-Франкiвськ, пл. Незалежностi, 67, 8-03422-27968

3акарпатська,
Чернiвецька,
Iвано-Франкiвська


Карпатський ЕТЦ, 284019 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька, 67, кiмн. 511, 8-0342-48256


7.

Подiльське територiальне управлiння, 280000, м. Хмельницький, вул. Фрунзе, 74, 8-03822-66448, 59571

Хмельницька,
Вiнницька,
Тернопiльська


Подiльський ЕТЦ, 280013, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 74, 8-03822-599862


8.

Схiдне територiальне управлiння, 310022, м. Харкiв, Держпром, 4 пiд’їзд 7 поверх, 8-0572-452006

Харкiвська,
Полтавська,
Сумська


Схiдний ЕТЦ, 310126, м. Харкiв вул. Маршала Конєва, 21, 8-0572-227177


9.

Чорноморське територiальне управлiння, 270058, м. Одеса, Р.Кармена, 23-А, 8-0482-638406

Одеська,
Миколаївська,


Чорноморський ЕТЦ, 270062, м. Одеса вул. Перекопської дивiзiї, 8-0482-650196

Херсонська

10.

Кримське територiальне управлiння, 333026, м. Сiмферополь, вул. Гайдара, 3, 8-0652-223350

Республiка Крим


Кримський ЕТЦДодаток № 2


до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ

Державний Комiтет України по нагляду за охороною працi
(Держнаглядохоронпрацi)


Подiльське територiальне управлiння

Подiльський експертно-технiчний центр


(найменування територiального органу)


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК94Н № 07.0381.001про вiдповiднiсть проектної документацiїнормативним актам з питань охорони працi


м.Хмельницький


“21” серпня 1994 р.


Проект “Виробництво нiтрофарб” на Вiнницькому хiмзаводi

(назва проекту, адреса мiсця будiвництва

Мiнiстерства промисловостi України,

та реконструкцiї виробничих об’єктiв і


виготовлення засобiв виробництва)

який опрацьовано проектним iнститутом побутової хiмiї:

(назва проектної органiзацiї,

м.Київ-160, вул.Марини Раскової, 18. Лiцензiя КО № 0058.

її адреса)

Дозвiл 94.П № 0.032,

Проект подано на експертизу Вiнницьким хiмiчним заводом.

власник, який подав на експертизу)Експертний висновок зроблено згiдно з договором вiд

1 серпня 1994 р. № 224-138


з таких документiв: загальної пояснювальної записки, iнших

матерiалiв по перелiку згiдно з договором.