b) різних розмірів;

c) багатьох різних інших характеристик сходів, що впливають на вогнестійкість.

Ці конструктивні системи можуть виготовлятися як:

 • вироби (сходи із збірних елементів),

 • комплекти,

 • окремі конструкції із збірних елементів,

 • конструкції, що складаються в будівлі.

В.2 Використання результатів випробування

Результат випробування конструкції сходів, проведених за цим стандартом, може використовуватися відповідно до вимог розділу 13 цього стандарту, якщо максимальні моменти і зусилля зсуву, які виникають у зразку для випробування, не перевищені. Сфера прямого застосування результатів випробування є такою самою, як і в EN 1365-2, EN 1365-3 і EN 1365-4.

Національний відхил

Замінити EN 1365-2 на ДСТУ Б В.1.1-20; EN 1365-3 на ДСТУ Б В.1.1-13; EN 1365-4 на ДСТУ Б В.1.1-14.

Результат випробування фрагментів конструкції сходів у зборі або окремих складових частин сходів може використовуватися тільки для аналогічних конструкцій, які мають такі самі кріплення, з'єднання тощо.

Сходи можуть складатись із випробовуваної площадки, випробовуваного косоура, випробовуваних сходинок.

У деяких випадках балюстрада може бути частиною системи навантаження. У такому разі її потрібно включати у зразок до випробування. У всіх інших випадках немає необхідності випробовувати цю складову частину сходів.


ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ВІДХИЛІВ ТА ЇХ ПОЯСНЕНЬ

Таблиця НА.1

Розділ / пункт

Національні відхили та національні пояснення

Вступ

Замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4

Пояснення

ДСТУ Б В.1.1 -4 приведено у відповідність із положеннями EN 1363-1.

Вимоги безпеки

Замінити другий абзац розділу "Вимоги безпеки" на речення "Під час випробувань необхідно виконувати вимоги розділу 12 "Техніка безпеки при проведенні випробувань" згідно з ДСТУ Б В.1.1 -4."

Пояснення

В розділі 12 ДСТУ Б В.1.1-4 надані вимоги безпеки під час проведення випробувань на вогнестійкість, які, зокрема, включають і ті, що наведені у стандарті EN 1365-6.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4

Пояснення

ДСТУ Б В.1.1 -4 приведено у відповідність із положеннями EN 1363-1.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Замінити EN 1363-1 і EN ISO 13943:2000 на ДСТУ Б В.1.1-4, далі за текстом

Пояснення Терміни та визначення понять, які надані у ДСТУ Б В.1.1-4, за змістом відповідають таким, що надані у EN 1363-1 та EN ISO 13943:2000.

4 ВИРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4

Пояснення

ДСТУ Б В.1.1-4 вміщує основні положення EN 1363-1 стосовно вимог до випробувального обладнання.

5 УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ

Вилучити вислів "...атмосфера у печі..." та замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4

Пояснення

На даний час в Україні не встановлені вимоги до атмосфери у випробувальній печі та метод їх контролювання.

5.2 Спирання та навантаження

Замінити речення на таке: "Спирання, навантаження та кріплення зразка повинні відповідати вимогам, регламентованим ДСТУ Б В.1.1-4."

Пояснення

Вимоги до навантаження, кріплення та спирання зразка у печі, які визначені в ДСТУ Б В.1.1-4, приведені у відповідність із EN 1363-1 .

Продовження таблиці АН.1

Розділ / пункт

Національні відхили та національні пояснення

6 ЗРАЗОК ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ

6.1 Загальні вимоги

6.2 Розміри

Замінити EN 1365-2 на ДСТУ Б В.1.1-20; EN 1365-3 на ДСТУ Б В.1.1-13; EN 1365-4 на ДСТУ Б В.1.1-14

Пояснення

Вказані національні стандарти приведені у відповідність із відповідними європейськими стандартами.

6.3 Кількість

Надати зміст 6.3 у такій редакції: "Для визначених у нормативній документації на сходи (технічні умови, проектна документація тощо) умов спирання, защемлення, навантаження та нагрівання допускається випробовувати один зразок сходів у зборі. Під час випробувань окремих складових конструкції сходів (косоурів, колон, сходинок, площадок тощо) необхідно випробовувати два зразки конструкції за вимогами відповідних стандартів: ДСТУ Б В.1.1-13, ДСТУ Б В.1.1-14, ДСТУ Б В.1.1-20 тощо."

Пояснення

Використання двох однакових зразків окремих складових конструкції сходів відповідно до вимог вказаних національних стандартів підвищує точність та достовірність результатів випробувань.

6.4 Конструкція

Долучити у кінці підрозділу: "Конструкцію зразка, спосіб спирання та закріплення на конструкції печі, величину та схему навантаження зразка під час випробувань має визначати замовник випробувань (за участю проектних організацій, базових наукових організацій науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої влади з питань будівництва тощо) на основі аналізу роботи конструкції у складі будівельного об'єкта відповідно до вимог технічної документації на цю конструкцію з урахуванням вимог розділів 4, 5.2 та 6 цього стандарту. Замовник (за участю проектної організації), розробляє технічну документацію на зразок, в якій має бути надано розрахункові схеми, що прийняті у технічній та проектній документації на будівлю, величини навантажень і зусиль у конструкції сходів, вказано нормативний клас вогнестійкості сходів, а також надані опис і технічні рисунки зразка, який моделює конструкцію, в яких, зокрема, мають бути обов'язково вказані схема розташування та характеристики арматури, величина захисного шару арматури (для залізобетонних конструкцій) та інші дані, які впливають на вогнестійкість конструкції; перелік використаних матеріалів та їх основні характеристики; схема спирання та кріплення зразка у печі (граничні умови); розрахунок величини навантаження та зусиль на зразку, еквівалентних таким, що прийняті у проектній (технічній) документації; схема розташування зазначеного еквівалентного навантаження на зразку. У разі виникнення розбіжностей під час розроблення технічної документації на зразок для їх усунення замовник має звертатися до базових наукових організацій центрального органу виконавчої влади з питань будівництва для прийняття остаточного рішення."

Пояснення

Це уточнення не суперечить вимогам EN 1365-6 та надано за рішенням центрального органу виконавчої влади з питань будівництва (Мінрегіонбуду України), яке стосується введення у національні стандарти положень щодо проектування та виготовлення технічної документації на зразок.

6.5 Умови нагрівання

Долучити речення: "За результатами аналізу проектних рішень та умов експлуатації у будівлі допускається випробовувати зразок конструкції реальних розмірів (або фрагмент конструкції сходів) за умов вогневого впливу з трьох, двох або одного боку (знизу). Приклад встановлення зразка у печі за умови вогневого впливу знизу наведено на рисунку А.7."

Пояснення

Цей національний відхил спрямований на отримання значень межі вогнестійкості в умовах, які найбільш наближені до умов використання сходів у конкретному будинку.

6.6 Виготовлення зразка

Замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4 Долучити речення "Зразок виготовляє замовник випробувань відповідно до вимог технічної документації на зразок за технологією, яка відповідає такій, що використовується для виготовлення реальної конструкції. Зразки та технічна документація на них надаються у випробувальну лабораторію за актом приймання зразка до вогневих випробувань."

Пояснення

Наданий національний відхил уточнює положення стосовно вимог до виготовлення зразка, надане у EN 1365-6.

Продовження таблиці АН.1

Розділ / пункт

Національні відхили та національні пояснення

6.7 Перевірка зразка

Замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4

Пояснення

Вимоги щодо перевірки зразка, визначені у ДСТУ Б В.1.1-4, аналогічні вимогам EN 1363-1.

7.1 Загальні положення

Замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4.

Пояснення

ДСТУ Б В.1.1-4 приведено у відповідність із положеннями EN 1363-1.

7.2 Навантаження і спирання зразка

Замінити перше речення останнього абзацу на таке: "Сходи мають випробовуватись під навантаженням, величину якого та схему його розташування й закріплення на зразку визначають за проектною документацією з урахуванням вимог 7.3.1 – 7.3.5 ДСТУ Б В.1.1-20."

Пояснення

Наданий національний відхил стосовно визначення величини навантаження зразка згідно з ДСТУ Б В.1.1-20 відповідає вимогам, що визначені у EN 1363-1.

8 КОНДИЦЮНУВ-АННЯ

Замінити речення на таке: "Зразок для випробування необхідно утримувати до початку випробувань в умовах, регламентованих 7.1.4 ДСТУ Б В.1.1-4."

Пояснення

У 7.1.4 ДСТУ Б В.1.1-4 визначено процедуру кондиціонування зразка, яка відповідає вимогам EN 1363-1.

9 ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

9.1 Термопари у печі

Замінити у першому реченні EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4.

Вилучити останній абзац підрозділу 9.1.

Пояснення

В Україні відсутні стандартизовані пластинчасті термометри й у нормативній документації відсутні вимоги до таких термометрів.

9.2 Тиск

Замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4

Пояснення

Національний стандарт ДСТУ Б В.1.1-4 приведено у відповідність із EN 1363-1.

Продовження таблиці АН.1

Розділ / пункт

Національні відхили та національні пояснення

10 ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ

Замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4, EN 1365-2 на ДСТУ Б В.1.1-20; EN 1365-3 на ДСТУ Б В.1.1-13; EN 1365-4 на ДСТУ Б В.1.1-14

Пояснення

Всі національні стандарти, які замінюють відповідні європейські, приведені до них у відповідність за основними положеннями, в тому числі, стосовно процедури випробування.

11 ГРАНИЧНИЙ СТАН 3 ВОГНЕСТІЙКОСТІ

Замінити EN 1363-1 на ДСТУ Б В.1.1-4.

Долучити речення "За результат випробування беруть межу вогнестійкості конструкції, яку визначають згідно з ДСТУ Б В.1.1-4."

Пояснення

Національний стандарт ДСТУ Б В.1.1-4 приведено у відповідність із EN 1363-1.

Відповідно до ДСТУ Б В.1.1-4 результат випробування – межу вогнестійкості визначають з урахуванням похибки випробувань, що підвищує точність результату випробування.

12 ПРОТОКОЛ ПРО ВИПРОБУВАННЯ

Замінити речення на таке: "У протокол про випробування необхідно включати дані відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-4, посилання на цей стандарт, а також, як додаток до протоколу, копію технічної документації на зразок, що була подана замовником

Пояснення

Національний стандарт ДСТУ Б В.1.1-4 приведений у відповідність із EN 1363-1.

За пропозицією Мінрегіонбуду України для уникнення розбіжностей між замовником випробувань та випробувальною лабораторією замовник спільно з проектними організаціями має розробити технічну документацію на зразок відповідно до проектної та технічної документації на сходи, вогнестійкість яких треба визначити, та подати її до випробувальної лабораторії одночасно з наданням зразків до випробувань.

13 СФЕРА ПРЯМОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ

Долучити у кінці першого речення: "..., а також не було змінено технологію їх виготовлення відповідно до вимог нормативної документації на них."

Пояснення

Ця додаткова вимога включена відповідно до ДСТУ Б В. 1.1-4, оскільки зміна технології виготовлення може впливати на значення межі вогнестійкості конструкції.

Кінець таблиці АН.1

Розділ / пункт

Національні відхили та національні пояснення

ДОДАТОК В

Замінити EN 1365-2 на ДСТУ Б В. .1-20; EN 1365-3 на ДСТУ Б В.1.1-13; EN 1365-4 на ДСТУ Б В.1.1-14

Пояснення

Всі національні стандарти, які замінюють відповідні європейські, приведені до них у відповідність за положеннями стосовно переносу результату випробувань зразків на аналогічні конструкції.


ДОДАТОК НБ

(обов'язковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У СТАНДАРТІ

 1. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

 2. ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/EC Directives, Part 2, 2001, NEQ)

 3. ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

 4. ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

 5. ДСТУ Б В.1.1-13:2007 Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-3:1999, NEQ)

 6. ДСТУ Б В.1.1-14:2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-4:1999, NEQ)

 7. ДСТУ Б В.1.1-20:2007 Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-2:1999, NEQ)