Продукція, що належить до склопакетів, повинна відповідати визначенню склопакетів. Довговічність забезпечується:

 • коефіцієнтом вологопроникності l, який забезпечується відповідно до EN 1279-2;

 • міцністю герметизації кромки згідно з EN 1279-4;

 • дотриманням виробничого процесу згідно з EN 1279-6;

 • виконанням вимог пункту 4.4 і додатка В згідно з prEN 1279-5;

 • і у разі газонаповнених склопакетів виконанням вимоги до швидкості витоку газу згідно з EN 1279-3.

Властивості герметика, методи перевірки і технічні вимоги узагальнені у таблиці 1 і таблиці 2.

Заміна матеріалів і компонентів повинна підтримувати відповідність системи з визначення склопакетів. Відповідні властивості герметизації і відповідність дотримання вимог узагальнені у додатку В, таблицях В1 і В2 разом з методами перевірки. Коли вимоги виконані, замінники матеріалів та комплектуючих мають бути додані до системи опису.

Зміни в компонентах повинні також відповідати вищевказаним вимогам. Вимоги до змін у кількості вологопоглинача наведено у додатку В, таблиці В3. Коли вимоги виконані, зміни компонентів мають бути додані до системи опису.

Якщо використовується скло, яке не відповідає європейським стандартам, повинно бути підтверджено, що це скло має хімічну і механічну стабільність в часі у порівнянні з:

5 Requirements

5.1 Conformity with the definition of insulating glass units

Products intended to belong to the insulating glass system shall conform to the definition of insulating glass units. Durability being ensured by the following:

 • the moisture penetration index, the l-value, being satisfied in accordance with EN 1279-2;

 • the edge seal strength complying with EN 1279-4;

 • the manufacturing process respecting EN 1279-6;

 • the recommendations of clause 4.4 and Annex В of prEN 1279-5 being followed;

 • and in the case of gas-filled insulating glass units, the requirement of the gas leakage rate according to EN 1279-3 being satisfied.

Seal properties, validation methods and requirements are summarised in table 1 and table 2.

Substitution of materials and of components shall maintain the conformity of the system with the definition of insulating glass units. The relevant seal properties and the related derived requirements are summarisedin annex B, tables B1 and B2, together with the validation methods. When meeting the requirements, the substituting materials and components shall be added to the system description.

Changes within components shall also comply with the above requirements. The requirements for the changes in the quantity of desiccant are given in annex B, table B3. When meeting the requirements, the change within the component shall be added to the system description.

If glass panes are used which are not covered by European specifications, it shall be demonstrated that those glasses have a chemical and mechanical stability over time comparable with:

- натрій-кальцій-силікатним склом згідно з EN 572-1;

 • або боросилікатним склом згідно з EN 1748-1-1;

 • або склокерамікою згідно з EN 1748-2-1;

 • або лужноземельним силікатним склом згідно з prEN 14178-1.

- soda lime silicate glass according to EN 572-1,

 • or borosilicate glass according to EN 1748-1 -1,

 • or glass ceramics according to EN 1748-2-1,

 • or alkaline earth silicate glass according to prEN 14178-1.


Таблиця 1 - Властивості герметика, метод перевірки й вимоги до склопакетів

Table 1 - Seal performance, validation method and requirements for IGUs

Застосовується до

Applicable to

Властивості герметика:

Seal performance:

Метод перевірки (Підтвердження за допомогою наявного протоколу або випробування)

Validationmethod (Demonstration by means of available test report or by testing)

Вимога

Requirement

Усі системи склопакетів

All systems of IGU

Паропроникнення

Moisture vapour penetration

EN 1279-2

Відповідно до EN 1279-2

referto EN 1279-2

Адгезія герметик-скло

Adhesionsealant-glass

EN 1279-4

Відповідно до EN 1279-4

referto EN 1279-4

Примітка. Випробування можуть проводитися різними випробувальними лабораторіями.

NOTE: Tests can be carried out by different test laboratories

Таблиця 2 - Властивості герметика, додаткові методи перевірки і додаткові вимоги для газо-наповнених склопакетів та склопакетів зі склом з покриттям

Table 2 - Seal performance, supplementary validation methods and supplementary requirements for gas-filled insulating glass units and units with coated glass

Застосовується до

Applicable to

Властивості герметика

Seal performance

Метод перевірки (Підтвердження за допомогою наявного протоколу або випробування)

Validationmethod (Demonstration by means of available test report or by testing)

Вимога

Requirement

Газонаповнений склопакет: тип газу

Gas-filled IGU:

Type of gas

Швидкість витоку газу

Gas leakage rate

EN 1279-3

Відповідно до EN 1279-3

refer to EN 1279-3

Газонаповнений склопакет: концентрація газу

Gasfilledunits:

Gas concentration


Предмет контролю продукції на виробництві відповідно до EN 1279-6

Subject of factory production control in accordance with EN 1279-6

Відповідно до EN 1279-6, додаток А.3

refer to EN 1279-6, annex A.3

Склопакет зі склом з покриттям: склеювання з покриттям

IGU incorporating coated glass:

Bonding to the coating

Адгезія: - герметик/покриття - окремі прошарки покриття

Adhesion: - sealant/coating - interlayer's of coating

EN 1279-4, додаток D

EN 1279-4, annex D

Відповідно до EN 1279-4

refer to EN 1279-4

Примітка. Випробування можуть проводитися різними випробувальними лабораторіями.

NOTE: Tests can be performed by different test laboratories.


5.2 Оптичні і візуальні показники скла

Оптичні і візуальні вимоги до якості одинарного скління наведені у наступних європейських стандартах:

 • EN 572 Частини 2 - 6 та 8. Скло для будівництва. Основна продукція із натрій-кальцій-силікатного скла;

 • EN 1096-1 Скло для будівництва. Скло з покриттям;


5.2 Optical and visual quality of the glazed unit

Optical and visual quality requirements for single glazing are described-in the appropriate European Standards:

 • - EN 572 Parts 2 to 6 and 8 Glass in Building - Basic soda lime silicate glass products

- EN 1096-1 Glass in Building - Coated glass

 • - EN 1748-1-1 Скло для будівництва. Спеціальна основна продукція. Боросилікатне скло;

 • EN 1748-2-1 Скло для будівництва. Спеціальна основна продукція. Склокераміка;

 • EN 1863-1 Скло для будівництва. Термічно зміцнене натрій-кальцій-силікатне скло;

 • EN 12150-1 Скло для будівництва. Термічне загартоване натрій-кальцій-силікатне скло;

 • EN 12337-1 Скло для будівництва. Хімічно зміцнене натрій-кальцій-силікатне скло;

 • EN 12543-6 Скло для будівництва. Багатошарове скло і багатошарове безпечне скло;

 • EN 13024-1 Скло для будівництва. Термічно загартоване боросилікатне безпечне скло;

 • prEN 14178-1 Скло для будівництва. Основне лужноземельне силікатне скло;

 • prEN 14179-1 Скло для будівництва. Штучного старіння термічно загартоване натрій-кальцій-силікатне безпечне скло;

 • prEN 14321-1 Скло для будівництва. Термічно загартоване лужноземельне силікатне безпечне скло.

Примітка 1. Візуальні і якісні показники окремих стекол знаходяться на такому рівні, що вірогідність перевищення максимально допустимих дефектів в склопакеті може розглядатися як нуль, таким чином, жодні додаткові заходи не потребуються. Проте, більш високий рівень вимог може бути предметом узгодження між покупцем і виробником склопакетів або відповідати гарантії якості виробника.

Примітка 2. Протягом часу, або через неумисні причини поверхня зовнішньої сторони склопакета може піддаватися впливу навколишнього середовища

 • EN 1748-1-1 Glass in Building - Special basic products - Borosilicate glass


 • EN 1748-2-1 Glass in Building - Special basic products - Glass ceramics


- EN 1863-1 Glass in Building - Heat strengthened soda lime silicate glass


 • EN 12150-1 Glass in Building – Thermally toughened soda lime silicate safety glass

 • EN 12337-1 Glass in Building – Chemically strengthened soda lime silicate glass

 • EN 12543-6 Glass in Building – Laminated glass and laminated safety glass


 • EN 13024-1 Glass in Building – Thermally toughened borosilicate safety glass

 • prEN 14178-1 Glass in Building - Basic alkaline earth silicate glass

 • prEN 14179-1 Glass in Building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass


 • prEN 14321-1 Glass in Building – Thermally toughened earth alkaline silicate safety glass

NOTE 1: Visual and quality aspects of single panes are at such a level that the probability of exceeding the maximum allowable faults in the insulating glass unit may be considered as nil, so that no additional provisions have to be considered. Nevertheless a higher level of acceptance could be a subject of a quality contract between purchaser and insulating glass manufacturer, or could be according to the quality policy of the manufacturer.

NOTE 2: In course of time, and due to unintended causes, the surfaces outside the insulating glass units can be weathered so that vision can be influenced.

так, що це може впливати на візуальні показники.

Ряд оптичних і візуальних властивостей не вважаються дефектами, бо вони властиві для склопакетів, і/або є причиною їх фізичних характеристик (див. додаток С).

5.3 Розміри і допуски на розміри

5.3.1 Загальні вимоги

Наступні допуски базуються на основі допусків, прийнятих для одинарного скла, наведених у 4.2, які є граничними. Звуження цих допусків може бути предметом договору за контрактом між виробником склопакетів і постачальником скла та/або його споживачем, або бути у обмеженому користуванні на місцевому ринку. Якщо допуски будуть прийняті, вони повинні бути внесені в опис склопакетів та/або в настанову з якості виробника і в окремих випадках у перехресні посилання на визначені посилання контракту.

5.3.2 Висота і ширина пакета

При вказівці розмірів склопакета з прямокутними стеклами першим виміром має бути ширина В і другим виміром висота Н, як показано на рисунку 2. Слід чітко вказувати, який розмір є шириною Б, і який є висотою Н, це пов'язано з позицією його встановлення.

Максимальні та мінімальні розміри повинні вибиратися за рекомендацією виробника.For information on a number of optical and visual phenomena inherent in the product insulating glass unit and/orare due to physical behaviour, see annex C.

5.3 Dimensions and dimensional tolerances

5.3.1 General

The following tolerances are based on the tolerances for single panes of glass given in the European standards listed in 4.2, and offer the worst-case situations. Narrowing these tolerances can be a subject of contractual agreement between the insulating glass unit manufacturer and his glass supplier and/or his customer, or be in common usage in a local market. Where narrower tolerances are adopted, they shall be quoted in the insulating glass unit system description and/or in the manufacturer's quality manual, or in specific cases, cross-referenced to the particular contract details.

5.3.2 Height and width of the unit

When insulating glass unit dimensions are quoted for rectangular panes, the first dimension shall be the width, B, and the second dimension the height, Н, as shown in figure 2. It shall be made clear which dimension is the width, В and which is the height, H, when related to its installed position.

For maximum and minimum sizes, the manufacturer should be consulted.

Примітка 1. Для склопакетів з узорчатим склом напрямок узору повинен бути вказаний по відношенню до одного з вимірів.

Склопакет не може бути більшим ніж прямокутник, накреслений на основі номінальних розмірів плюс граничне відхилення, або меншим ніж прямокутник, накреслений на основі номінальних розмірів мінус граничне відхилення. Сторони накреслених прямокутників повинні бути паралельними одна одній і ці прямокутники повинні мати спільний центр (див. рисунок 3). Відхилення від прямокутності задається також цими прямокутниками.

Допуски на розміри є об'єктом угоди між виробником склопакетів і споживачем. Робочі допуски повинні бути частиною опису системи і ураховувати відповідні положення EN 1279-6.

Примітка 2. Обмеження на перевищення допусків при виробництві вказані у EN 1279-6.

NOTE 1: For insulating glass units containing patterned glass panes, the direction of the pattern should be specified relative to one of the dimensions.

The insulating glass unit shall not be larger than a prescribed rectangle resulting from the given nominal dimensions, expressed in whole illimeters, increased by the permissible plus tolerance, or not smaller than a prescribed rectangle reduced by the permissible minus tolerance. The sides of the prescribed rectangles shall be parallel to one another and these rectangles shall have a common centre (see figure 3). The limits of the squareness shall also be prescribed by these rectangles.

The dimensional tolerances will be subject to agreement between the insulating glass unit manufacturer and purchaser. The working tolerances shall be part of the system description and subject to the relevant clauses of EN 1279-6.

NOTE 2: Limits on the exceeding of tolerances during manufacture are laid down in EN 1279-6.


5.3.3 Відхилення товщини по контуру склопакета

Фактична товщина вимірюється між зовнішніми поверхнями скла, у кожному куті і в наближених до середини сторін точках. Виміри виконують з точністю 0,1 мм. Виміряна товщина не повинна відрізнятися від номінальної товщини заданої виробником склопакетів більше ніж на допуски, наведені у таблиці 3.

Допуски товщини для багатокамерних склопакетів отримують, використовуючи наступні правила:

a) визначають допуски кожної складової скло/камера/скло відповідно до таблиці 3;

 1. розраховують квадрати цих величин;

 2. всі квадратні величини підсумовують;

 3. обчислюють квадратний корінь з цієї суми.

Примітка 1. Обмеження на перевищення допусків при виробництві наведено в EN 1279-6.

Примітка 2. Обмеження допусків може узгоджуватися між покупцем і виробником склопакетів або може бути частиною політики виробника у сфері якості, або може бути рішенням застосування на локальному ринку.

5.3.3 Thickness tolerances along the periphery of the unit

The actual thickness shall be measured between the outside glass surfaces of the unit, at each corner and at the approximate centre points of the edges. The values shall be measured to the nearest 0,1 mm. The measured thicknesses shall not vary from the nominal thickness given by the manufacturer of the insulating glass units by more than the tolerances shown in table 3.

The thickness tolerances of multi-cavity insulating glass units are obtained by using the following rules:

 1. determine the tolerance of each composition glass/cavity/glass in accordance with table 3;

 2. calculate the squares of those values;

 3. sum all those square values;

 4. calculate the square root of that sum.

NOTE 1 Limits on the exceeding of tolerances during manufacture are laid down in EN 1279-6.

NOTE 2 Narrowing the tolerances can be a subject for a quality contract between purchaser and insulating glass unit manufacturer, or can be a part of the quality policy of the insulating glass manufacturer, or can be in common usage in the local market.

Таблиця 3 - Граничні відхилення на склопакети (IGU) за товщиною при використанні флоат-скла

Table 3 - Thickness tolerances on the insulating glass units (IGU) when float glasses are used


Перший лист скла (примітка 1 цієї таблиці)

First pane (note 1 of this table)

Другий лист скла (примітка 1 цієї таблиці)

Second pane (note 1 of this table)

Склопакет

Відхилення товщини

IGU

Thickness

A

Відпалене скло

Annealed glass

Відпалене скло

Annealed glass

±1,0 мм (mm)

В

Відпалене скло Annealed glass

Загартоване або зміцнене скло (примітка 2 цієї таблиці) Toughened or strengthened glass (note 2 of this table)

±1,5 мм (mm)

С

Відпалене скло

Annealed glass


Багатошарове скло (примітка 3 цієї таблиці)

Folio laminated glass (note 3 of this table)


Товщина ≤ 6 мм, а загальна товщина ≤ 12 мм

thickness ≤ 6 mm and total thickness ≤ 12 mm

±1,0 мм (mm)

Всі інші випадки

In other cases

±1,5 мм (mm)

d

Відпалене скло

Annealed glass

Узорчате скло

Patterned glass

±1,5 мм (mm)

e

Загартоване або зміцнене скло

Toughened or strengthened glass

Загартоване або зміцнене скло

Toughened or strengthened glass

±1,5 мм (mm)

f

Загартоване або зміцнене скло

Toughened or strengthened glass

Скло/пластик композити (примітка 4 цієї таблиці)

Glass/plastics composites (note 4 of this table)

±1,5 мм (mm)

g

Загартоване або зміцнене скло

Toughened or strengthened glass

Узорчате скло

Patterned glass

±1,5 мм (mm)

h

Скло/пластик композит

Glass/plastic composites

Скло/пластик композити

Glass/plastics composites

±1,5 мм (mm)

і

Скло/пластик композит

Glass/plastic composite

Узорчате скло

Patterned glass

±1,5 мм (mm)

Примітка 1. Товщина виражена в номінальних значеннях.

NOTE 1 Pane thicknesses are expressed as nominal values.

Примітка 2. Загартоване безпечне скло, термічно зміцнене скло або хімічно зміцнене скло.

NOTE 2 Thermally toughened safety glass, heat strengthened glass or chemically strengthened glass.

Примітка 3. Багатошарове скло або багатошарове безпечне скло, що складається з двох листів відпаленого флоат-скла (максимальна товщина 12 мм кожне) і прошарку пластику. Для різних збірок багатошарового скла або багатошарового безпечного скла див. EN ISO 12543-5 з застосуванням правил розрахунку згідно з 5.3.3.

NOTE 3 Laminated glass or laminated safety glass, consisting of two annealed float glass sheets (maximum thickness 12 mm each) and plastic sheet interlayer. For different assemblies of laminated glass or laminated safety glass, see EN ISO 12543-5, and apply subsequently the calculation rule as given in 5.3.3.

Примітка 4. Композити скло/пластик є однією з форм багатошарового скла з включенням не менше одного листа із пластмаси, див. EN ISO 12543-1.

NOTE 4 Glass/plastics composites are a form of laminated glass incorporation at least one pane of plastics glazing sheet material; see EN ISO 12543-1.