Рисунок

6.10

Одиночна ґратчаста система на протилежних гранях складеного елемента здвома паралельними площинами ґраток

Figure

6.10

Single lacing system on opposite faces of a built-up member with two parallellaced planes


6.4.3  Стиснуті елементи на планках


6.4.3.1  Опір стиснутих елементів на планках


(1) Пояси і планки, а також вузли їх прикріплення до поясів повинні перевіря­тися на фактичні моменти і зусилля на краю панелі, розташованої у середині прогону, як показано на рисунку 6.11.


ПРИМІТКА. Для спрощення максимальне зусилля в поясі можна об’єднати з максимальною перерізувальною силою .


6.4.3 Battened compression members


6.4.3.1  Resistance of components of battened compression members


(1) The chords and the battens and their joints to the chords should be checked for the actual moments and forces in an end panel and at mid-span as indicated in Figure 6.11.NOTE: For simplicity the maximum chord forces may be combined with the maximum shear force .


Рисунок

6.11

Моменти і зусилля у кінцевій панелі складеного елемента на планках

Figure

6.11

Moments and forces in an end panel of a battened built-up member


(2) Зсувну жорсткість необхідно прий­мати як наведено нижче:


(2) The shear stiffness should be taken as follows:

. (6.73)

(3) Приведений момент інерції складеного елемента на планках можна приймати як:(3) The effective second moment of area of battened built-up members may be taken as:

,(6.74)

де:

– момент інерції одного пояса у площині;

– момент інерції однієї планки у площині;

– коефіцієнт ефективності за таблицею 6.8;

n – кількість площин ґраток.


where:

= is in plane second moment of area of one chord

= is in plane second moment of area of one batten

= is efficiency factor from Table 6.8


n = number of planes of lacings.Таблиця

6.8

Коефіцієнт ефективності μTable

6.8

Efficiency factor μ


Критерій

Criterion

Коефіцієнт ефективності μ

Efficiency factor μ

λ ≥150

0

75 < λ < 150

μ = 2-λ/75

λ ≤ 75

1,0

де: λ = L/i0; i0 = √I1/2Ach, I1 = 0,5h02Ach+2 Ich


6.4.3.2   Вимоги до конструювання


(1) Планки повинні бути встановлені на кожному кінці елемента.


(2) Там, де площини планок паралельні одна одній, необхідно влаштовувати план­ки у кожній площині навпроти одна одній.


(3) Планки також повинні встановлюватися у проміжних точках, де прикладене навантаження або має місце розкріплення від поперечного зміщення.6.4.3.2  Design details


(1) Battens should be provided at each end of a member.


(2) Where parallel planes of battens are provided, the battens in each plane should be arranged opposite each other.


(3) Battens should also be provided at intermediate points where loads are applied or lateral restraint is supplied.

6.4.4  Складені елементи з близько розташованими поясами


(1) Стиснені складені елементи, пояси яких контактують або розташовані близько один до одного і з’єднані між собою проклад­ками, дивись рисунок 6.12, або зіркоподібні елементи з кутиків на планках, з’єднані парами планок у двох перпендикулярних площинах, дивись рисунок 6.13, повинні перевірятися на втрату стійкості як єдиний цілісний елемент, нехтуючи впливом зсув­ної жорсткості ( ), якщо задовольня­ються умови таблиці 6.9.


(2) Поперечні зусилля, що передаються з’єднувальними планками, необхідно визначати за рекомендаціями 6.4.3.1(1).


6.4.4  Closely spaced built-up members(1) Built-up compression members with chords in contact or closely spaced and connected through packing plates, see Figure 6.12, or star battened angle members connected by pairs of battens in two perpendicular planes, see Figure 6.13 should be checked for buckling as a single integral member ignoring the effect of shear stiffness ( ), when the conditions in Table 6.9 are met.(2) The shear forces to be transmitted by the battens should be determined from 6.4.3.1(1).Рисунок

6.12

Складені елементи з близько розташованими поясами

Figure

6.12

Closely spaced built-up members


Таблиця

6.9

Максимальний крок для з’єднань між поясами у складених елементах з близько
розташованими поясами або у зіркоподібних елементах із кутиків на планках


Table

6.9

Maximum spacing for interconnections in closely spaced built-up or star
battened angle members


Тип складеного елемента

Type of built-up member

Максимальний крок між з'єднаннями*)

Maximum spacing between interconnections*)

Елементи відповідно до рисунка 6.12, що контактують або з’єднані через прокладки болтами чи зварюванням

Members according to Figure 6.12 in contact or connected through packings by bolts or welds

15imin

Елементи відповідно до рисунка 6.13, з’єднані парою накладок і болтами або зварюванням

Members according to Figure 6.13 connected by pair of battens and by bolts or welds

70imin

*) відстань від центра до центра з'єднань між поясами

*) centre-to-centre distance of interconnections

imin – мінімальний радіус інерції одного пояса або одного кутика

imin is the minimum radius of gyration of one chord or one angle
(3) У випадку нерівнобічних кутиків, дивись рисунок 6.13, втрату стійкості відносно осі у - у можна перевірити, прийнявши:


(3) In the case of unequal-leg angles, see Figure 6.13, buckling about the y - y axis may be verified with:

, (6.75)

де – мінімальний радіус інерції складеного елемента.


where is the minimum radius of gyration of the built-up member.


Рисунок

6.13

Зіркоподібні елементи з кутиків на планках

Figure

6.13

Star-battened angle members7  ГРАНИЧНІ СТАНИ ЗА експлу­атаційною придатністю


7.1  ЗАГАЛЬНІ положення


(1) Сталеву конструкцію необхідно проект­тувати і конструювати таким чином, щоб були витримані всі відповідні критерії щодо експлуатаційної придатності.


(2) Основні вимоги щодо граничних станів за експлуатаційною придатністю наведені у 3.4 EN 1990.


(3) У проекті необхідно вказувати будь-який граничний стан за експлуатаційною придатністю і пов'язані з ним навантаження та розрахункову схему конструкції.


(4) Якщо для граничного стану за несучою здатністю був використаний загальний розрахунок у пластичній стадії, тоді у граничному стані за експлуатаційною придатністю може відбутися пластичний перерозподіл сил і моментів. Якщо такий ефект має місце, його слід враховувати.7  Serviceability Limit States7.1  General


(1) A steel structure shall be designed and constructed such that all relevant serviceability criteria are satisfied.(2) The basic requirements for serviceability limit states are given in 3.4 of EN 1990.(3) Any serviceability limit state and the associated loading and analysis model should be specified for a project.(4) Where plastic global analysis is used for the ultimate limit state, plastic redistribution of forces and moments at the serviceability limit state may occur. If so, the effects should be considered.


7.2  ГРАНИЧНІ СТАНИ ЗА експлу­атаційною придатністю ДЛЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД


7.2.1  Вертикальні прогини


(1)В Граничні значення вертикальних прогинів відповідно до рисунка A.1.1 Додатка A.1.4 EN 1990 необхідно встановлювати для кожного конкретного проекту і погоджувати із замовником.


ПРИМІТКА. Припустимі величини можуть встановлюватись Національним додатком.7.2  Serviceability limit states for buildings7.2.1  Vertical deflections


(1)В With reference to EN 1990 – Annex A1.4 limits for vertical deflections according to Figure A1.1 should be specified for each project and agreed with the client.NOTE: The National Annex may specify the limits.


7.2.2  Горизонтальні прогини


(1)В Граничні значення горизонтальних прогинів відповідно до рисунка A.1.2 Додатка A.1.4 EN 1990 необхідно встановлювати для кожного конкретного проекту і погоджувати із замовником.


ПРИМІТКА. Припустимі величини можуть встановлюватись Національним додатком.


7.2.2  Horizontal deflections


(1)B With reference to EN 1990 – Annex A1.4 limits for horizontal deflections according to Figure A1.2 should be specified for each project and agreed with the client.NOTE. The National Annex may specify the limits.

7.2.3  Динамічні ефекти


(1)В Згідно з Додатком A1.4.4 EN 1990 з метою уникнення значних незручностей для користувачів коливання будівель і споруд, по яких можуть ходити люди, необхідно обмежувати, тобто для кожного будівельного об’єкта необхідно вказати відповідні межі та узгодити їх із замовником.


ПРИМІТКА. Обмеження на коливання міжповер­хових перекриттів можуть встановлюватись Націо­нальним додатком.7.2.3  Dynamic effects


(1)В With reference to EN 1990 – Annex A1.4.4 the vibrations of structures on which the public can walk should be limited to avoid significant discomfort to users, and limits should be specified for each project and agreed with the client.
NOTE: The National Annex may specify limits for vibration of floors.Додаток А (ДОВІДКОВий) – Метод 1: Коефіцієнти взаємодії kij для формули взаємодії у 6.3.3(4)


Annex A [informative] – Method 1: Interaction factors kij for interaction formula in 6.3.3(4)Таблиця

A.1

Коефіцієнти взаємодії kij(6.3.3(4))

Table

A.1

Interaction factors kij(6.3.3(4))


Коефіцієнти

взаємодії

Interaction factors

Розрахункові припущення

Design assumptions

пружні характеристики поперечного перерізу класу 3, класу 4

elastic cross-sectional properties class 3,
class 4

пластичні характеристики поперечного перерізу класу 1, класу 2

plastic cross-sectional properties class 1,

class 2

kyy

kyz

kzy

kzz

Допоміжні позначення:

Auxiliary terms:

;

;

;

;

;

Cmy дивись таблицю А.2 (see Table A.2);

.

,

де (with) ;

,

де (with) ;

,

де (with) ;

,

де (with) .


Таблиця

A.1

Коефіцієнти взаємодії kij(6.3.3(4)) (продовження)

Table

A.1

Interaction factors kij(6.3.3(4)) (continued)


;

= умовна гнучкість при втраті стійкості за згинально-крутильною формою при постійному значенні згинального моменту по довжині елемента, тобто ψy =1,0 у таблиці A.2

= умовна гнучкість при втраті стійкості за поперечно-крутильною формою

= non-dimensional slenderness for lateral-torsional buckling due to uniform bending moment, i.e. ψy =1,0 in Table A.2;


= non-dimensional slenderness for lateral-torsional buckling


Якщо (If) :


Cmy = Cmy,0;

Cmz = Cmz,0;

CmLT = 1,0.

Якщо (If) :Cmy= Cmy,0+(1-Cmy,0);

Cmz= Cmz,0;

CmLT = .

εy =

для поперечних перерізів класу 1, 2 і 3

for class 1, 2 and 3 cross-sections

εy =

для поперечних перерізів класу 4

for class 4 cross-sections

де:

Ncr,y = критична сила для згинальної форми втрати стійкості відносно осі у - у у пружній стадії

Ncr,z = критична сила для згинальної форми втрати стійкості відносно осі z - z у пружній стадії

Ncr,T = критична сила для крутильної форми втрати стійкості в пружній стадії

IT = момент інерції поперечного перерізу при вільному крученні (постійна Сен-Венана)

Iy = момент інерції перерізу відносно осі y - y


Ncr,y = elastic flexural buckling force about the y-y axis


Ncr,z = elastic flexural buckling force about the z-z axis


Ncr,T = elastic torsional buckling force


IT = St. Venant torsional constant


Iy = second moment of area about y - y axis