НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Б удівельні матеріали

БЕТОНИ

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ

ЗА ЗРАЗКАМИ, ВІДІБРАНИМИ

З КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ Б В.2.7-223:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)


Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ДСТУ Б В.2.7-223:2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

(ДП НДІБК); ВАТ Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"

РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура, д-р техн. наук; А. Гурківський, канд. техн. наук; Л. Жарко, канд. техн. наук; Т. Мірошник; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук;

Н. Петренко; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Целиковський; Г. Шарапов, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 22.12.2009 p. № 643

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28570-90)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"


II

ДСТУ Б В.2.7-223:2009 ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Сутність методу 2

 4. Вимоги до зразків 3

 5. Відбирання проб і виготовлення зразків 3

 6. Вимоги до обладнання для виготовлення та випробування зразків 4

 7. Підготовка до випробувань 5

 8. Проведення випробувань 5

 9. Опрацювання результатів випробувань 6

 10. Протокол випробувань 7

 11. Вимоги безпеки 8

Додаток А

Підготовка опорної поверхні зразків бетону нанесенням шару

вирівнювального складу 10


III

ДСТУ Б В.2.7-223:2009

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 28570-90, який був розроблений Науково-дослідним, проектно-конструкторським і технологічним інститутом бетону та залізобетону (НИИЖБ), Державним комітетом народної освіти, Міністерством енергетики і електрифікації та Міністерством транспортного будівництва.

IV

ДСТУ Б В.2.7-223:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Б удівельні матеріали

БЕТОНИ

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗА ЗРАЗКАМИ, ВІДІБРАНИМИ З КОНСТРУКЦІЙ

Строительные материалы

БЕТОНЫ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПО ОБРАЗЦАМ, ОТОБРАННЫМ ИЗ КОНСТРУКЦИЙ

Building materials CONCRETES

METHODS OF STRENGTH EVALUATION ON CORES DRILLED FROM STRUCTURES

Ч инний від 2010-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт розповсюджується на бетони всіх видів згідно з ДСТУ Б В.2.7-221 і встанов-
  лює методи визначення їх міцності у збірних і монолітних конструкціях та виробах (далі - кон-
  струкціях), методи відбору проб із конструкцій, виготовлення з цих проб контрольних зразків і
  визначення границі міцності бетонів на стиск, осьовий розтяг, розтяг при розколюванні і розтяг при
  згині (далі - міцності) руйнуванням короткочасними випробуваннями цих зразків.

 2. Стандарт застосовується, як правило, під час інспекційних та експертних випробувань
  міцності бетону конструкцій під час реконструкції та функціонуючих будівель і споруд.

 3. При виробничому контролі міцності бетону конструкцій цей стандарт слід застосовувати
  разом з ДСТУ Б В.2.7-224, який запроваджує правила і норми відбирання проб, тверднення і
  зберігання зразків, а також правила оцінювання міцності бетону на підставі результатів випробу-
  вань зразків.

 4. Визначення міцності ніздрюватого бетону за зразками, відібраними з конструкцій, слід вико-
  нувати згідно з ДСТУ Б В.2.7-214.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.3.2-2-2009 Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови


1

ДСТУ Б В.2.7-223:2009


ДСТУ Б В.2.7-112:2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-131:2007 Будівельні матеріали. Пісок кварцовий. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація та загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 127.1-93 Сера техническая. Технические условия (Сірка технічна. Технічні умови)

ГОСТ 9077-82 Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия (Кварц мелений пило-подібний. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10110-87 Круги алмазные отрезные формы 1A1R. Технические условия (Круги алмазні відрізні форми 1A1R. Технічні умови)

ГОСТ 11108-70 Коронки твердосплавные для колонкового бурения пород средней твердости. Технические условия (Коронки твердосплавні для колонкового буріння порід середньої твердості. Технічні умови)

ГОСТ 16115-88 (ИСО 6105-88) Круги алмазные отрезные сегментные формы IAIRSS/C1 и IAIRSS/C2. Технические условия (Круги алмазні відрізні сегментної форми IAIRSS/C1 і IAIRSS/C2. Технічні умови)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)

ГОСТ 24638-85 Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций. Технические условия (Свердла алмазні кільцеві для залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення)

З СУТНІСТЬ МЕТОДУ

3.1 Міцність бетону визначають вимірюванням мінімальних зусиль, які призводять до руйнування вибурених або випиляних із конструкцій зразків бетону при їх навантаженні з постійною швидкістю зростання навантаження і подальшим обчисленням напружень при цих зусиллях з припущенням пружної роботи матеріалу.


2

ДСТУ Б 8.2.7-223:2009

4 ВИМОГИ ДО ЗРАЗКІВ

4.1 Зразки

4.1.1 Залежно від виду випробувань бетону форма і номінальні розміри зразків повинні відпо-
відати ДСТУ Б В.2.7-214.

Допускається застосування циліндрів діаметром від 44 мм до 150 мм заввишки:

 • від 0,8 діаметра до 2,0 діаметрів при визначенні міцності на стиск;

 • від 0,4 діаметра до 2,0 діаметрів при визначенні міцності на розтяг при розколюванні;

 • від 1,0 діаметра до 4,0 діаметрів при визначенні міцності на осьовий розтяг.

За базовий при всіх видах випробувань приймають зразок з розмірами робочого перерізу (150 х 150) мм.

4.1.2 Мінімальний розмір зразка (діаметр і висота циліндра, ребро куба, сторона поперечного
перерізу призми) повинен бути більше ніж максимальний номінальний розмір крупного заповнюва-
ча, використаного для виготовлення бетону конструкції, з якої відбирають зразок для випробувань,
якщо він не більше ніж 70 мм, не менше ніж:

- у 2 рази - для зразків, що випробовуються на стиск;
- у 3 рази - для зразків, що випробовуються на розтяг.

4.2 Зразки випробовують серіями.

Кількість зразків у серії повинна відповідати наведеній в таблиці 1. Таблиця 1 - Кількість зразків у серії, що випробовується

 1. При визначенні міцності бетону на розтяг при розколюванні на зразках-призиах, які по-
  слідовно розколюють у різних перерізах, допускається мати у серії меншу кількість зразків, якщо за
  гальна кількість випробувань у серії буде не менше ніж визначена в таблиці 1.

 2. Відхил від площинності опорних поверхонь кубів і циліндрів, що прилягають до плит преса
  під час випробувань на стиск, не повинен перевищувати 0,1 мм.

 3. Відхил від прямолінійності твірної зразків-циліндрів, призначених для випробувань на роз-
  колювання, не повинен перевищувати 1 мм.

 4. Відхил від перпендикулярності суміжних граней кубів і призм, а також опорних поверхонь і
  твірних циліндрів, призначених для випробувань на стиск, не повинен перевищувати 2 мм.

 5. Відхил лінійних розмірів зразків від номінальних (за довжиною ребер кубів, сторін перерізу
  призм, діаметра циліндрів) не повинен перевищувати ±4 %.

5 ВІДБИРАННЯ ПРОБ І ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ

 1. Проби бетону для виготовлення зразків відбирають випилюванням або вибурюванням з
  конструкції або її частин.

 2. Місця для відбору проб бетону слід визначати після візуального огляду конструкцій залежно
  від їх напруженого стану з урахуванням мінімально можливого зниження їх несучої здатності. Про-
  би рекомендується відбирати із місць, віддалених від стиків та країв конструкцій.

Після виймання проб місця відбирання повинні закладатись дрібнозернистим бетоном або бетоном близьким за своїм складом і характеристиками, з якого виготовлені конструкції.

5.3 Випилювати та вибурювати проби бетону з конструкцій будівель і споруд необхідно алмаз-
ними дисковими пилами або коронками, а також інструментом, який забезпечує виготовлення
зразків, що задовольняють вимоги 4.4 -4.7.


3

ДСТУ Б В.2.7-223:2009

5.4 Ділянки для вибурювання або випилювання проб бетону повинні вибиратись у місцях,
вільних від арматури.

У разі неможливості відбору проб без арматури допускається наявність арматури діаметром не більше 16 мм у зразках з мінімальними розмірами поперечного перерізу не менше 100 мм. При цьому не допускається наявність арматури:

 • у зразках, призначених для визначення міцності бетону на стиск і осьовий розтяг;

 • у третині прольоту зразків-призм, що призначені для визначення міцності бетону на розтяг
  при згині;

 • на відстані менше 30 мм від передбачуваної площини розколу в зразках, призначених для
  визначення міцності на розтяг при розколюванні.

5.5 Від кожної з вибраних ділянок конструкції відбирають не менше однієї проби бетону.

Місця відбору проб бетону, розміри і кількість проб, кількість серій зразків, що виготовляються з
цих проб, слід приймати при виробничому контролі міцності згідно з ДСТУ Б В.2.7-224, а в інших ви-
падках - згідно з документами, що містять плани контролю і правила оцінювання результатів, або
встановлювати експертним шляхом. .

5.6 Кожна проба бетону (вибурений керн) має бути замаркована і описана у протоколі випробу-
вань.

5.7 3 проб бетону, відібраних із конструкцій, виготовляють контрольні зразки для випробувань.
Форма і розміри зразків повинні відповідати вимогам 4.1, а кількість зразків у серії - вимогам 4.2.

Зразки-циліндри виготовляють з вибурених кернів, а зразки-куби і призми - з проб бетону, випиляних із конструкції.

5.8 Виготовлені зразки повинні мати маркування, що відображує їх належність до відповідних
проб бетону, а також додаткове маркування зразка згідно з ДСТУ Б В.2.7-214. Зразки повинні супро-
воджуватись схемою з орієнтацією зразка в конструкції, з якої він відібраний, та напрямком бетону-
вання конструкції.

6 ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЗРАЗКІВ

6.1 Обладнання для виготовлення зразків

 1. Для вибурювання зразків з бетону конструкцій застосовують верстати з інструментом для
  різання у вигляді кільцевих алмазних свердел типу СКА згідно з ГОСТ 24638 або твердосплавних
  кільцевих свердел згідно з ГОСТ 11108.

 2. Для випилювання зразків з бетону конструкцій застосовують розпилювальні верстати з
  різальним інструментом у вигляді відрізних алмазних дисків згідно з ГОСТ 10110 або алмазних сег-
  ментних кругів згідно з ГОСТ 16115 чи фрез.