ДСТУ 3215-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ЗАСОБІВ

ВИМІРЮВ/ХЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Організація та порядок проведення

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ . МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ

■ измерительной техники

Организация и порядок проведения

STATE SYSTEM FOR ENSURING THE UNIFORMITY OF MEASUREMENTS
METROLOGICAL CERTIFICATION

OF MEASURING INSTRUMENTS
Organization and procedure

Чинний від 1996-07-01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на засоби вимірювальної техніки, що не підлягають державним випробуванням, у тому числі на:

— засоби вимірювальної техніки, що виготовляються одинич- ; ними зразками чи малими партіями і не призначені для серійного .виробництва,

експериментальні (дослідні) зразки засобів вимірювальної техніки, виготовлені під час науково-дослідних та дослідно-конс­трукторських робіт, що передаються в .експлуатацію;

вбудовані вимірювальні канали виробів, які .за своїм прямим функціональним призначенням не є засобами вимірювальної те­хніки; І * < '* #

.. одиничні зразки засобів вимірювальної .техніки, які вигото­вляються серійно і використовуються в умовах чи режішах експ­луатації^ відмінних від наведених в документації на ці засоби вимірювальної техніки або для яких необхідно встановити інди­відуальні метрологічні характеристики;^: і _)> и.

засоби , вимірювальної техніки, що імпортуються в Украшу одиничними зразками чи малими партіями.

Стандарт не поширюється на вимірювальні канали вимірюзаль-них інформаційних систем (BIC) і автоматизованих систем керу­вання технологічними! процесами:• (АСК ТЛ). ; ‘ ' Л .

Стандарт встановлює загальні'Вимоги до організації метрологі- ■ чної атестації засобів.зимірювальної техніки, порядок її проведення та оформлення результатів, ' В стандарті використано терміни згідно з ДСТУ 2681?,'^. йўцц ' ■

мІЩаДЛ.'їОфїДОДКр’ ■?• «Т ’-<■

Г .:/?; Нормативні-посилання , : , ; ^? .

■ '.'ПТ/V '■ і

В цьому стандарті ]₽’ посилання' на такі стандарти:

ДСТУ 2681—93 -Метрологія. Терміни та визначення

ГОСТ 2.601—68 ЕСКД. Эксплуатационные документы.

■ И! ■ то <• 1МЯ<1 I aifr <".'і--'•

• . ? .7 ■

ГТИІЗ .Загальні^положення 7М Tip

. 37!’ЬэріТ;р $|ї& ЇЇОІІЙР л:іК'£’і •

 1. Завданнями метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки.(далі, — ЗВТ) „є: .

—.визначення та встановлення відповідності метрологічних ха- '■? рактеристик ЗВТ' вймогам Технічного завдання на розроблення та іншим нормативним документам (далі — ТЗ і НД), що розпов­сюджуються на відповідні ЗВТ;

— перевірка правильності вибору методів і засобів повірки ЗВТ, наведених в експлуатаційній документації;

: практичне випробування методики повірки;

'— встановлення придатності ЗВТ до застосування.

. 312,Метрологічну атестацію ЗВТ проводять державна чи відомчі метрологічні; служби. ? 4

Державна'метрологічна служба проводить атестацію: '

~ ЗДКдцо застосовуються у сфері поширення державного ме- і

тррлогічного;нагляду;;; . / ' - ю'

умов-для 'А Ч виконання;,цієі роботи'відомчою ’мет^блогічічдю службою?5'7' ---

_ .В .усіх інших випадкахїметрологітау атестацію проводять відомчі метрологічні'’ служби.'*,

_ .Іуіетррлргічна атестація проводиться на підставі угоди з піппри- ємством (організацією), яке подає ЗВТ'на атестацію? ---■ гРішсння про пріадатність До експлуатації ЗВТ? призначених - для застосування у сфері поширення держанного -метрологічного нагляду, приймається на підставі?результату метрологічної атестації г ■

організації (підпрйємстаа),’що проводила'атсстацію. В .< інших'випадках рішення 'Приймається(Jкерівником ^підприємства

(організації), що розробило чи застосувало ЗВТ за поданням ме- служби, яка проводила метрологічну атестацію?

3.4 ЗВТ, які прошили метрологічну атестацію і, допущені до застосування, підлягають під час експлуатації та після ремонт/ повірщ згідно з методикою, зазначеною у свідоцтві про метроло­гічну атестацію. . н

4 Організація робіт з метрологічної атестації

 1. ЗВТ передаються на метрологічну атестацію разом з доку­ментацією, до складу якої повинні входити:

технічне завдання на розроблення ЗВТ чи документ, що його замінює;

 • експлуатаційна документація;

 • технічні умови (якщо в ТЗ передбачено їх розроблення);

 • проект програми та методики метрологічної атестації (ПМА);

 • проект методики повірки ЗВТ як окремий документ чи розділ експлуатаційної документації.

На засоби вимірювальної техніки, що надходять за імпортом, експлуатаційна документація подається, у вигляді комплекту'доку­ментації фірми-виробниха до відповідного ЗВТ (з перекладом на українську чи російську мову) і (або) експлуатаційної документації, розробленої на підставі документів фірми-виробника з урахуванням вимог ГОСТ 2.601 та інших чинних НД.

 • 4.2 Якщо в ТЗ на розроблення випробувального обладнання чи іншого виробу, до складу якого входить вбудований вимірю­вальний канал, передбачено відомчі (міжвідомчі) приймальні ви­пробування, то метрологічна атестація вимірювального каналу може бути поєднана з випробуваннями. В цьому випадку ПМА може входити як складова частина у програму приймальних випробувань.

 1. Проект ПМА розроблюється та узгоджується до початку проведення атестації і в загальному вигляді повинен містити по­слідовність дій і вимоги до:

розгляду технічної документації;

— ‘ експериментального дослідження метрологічних характерис-

■ тик; '

" — оформлення результатів атестації.

■ -і-- Розроблення ПМА може бути виконано за угодою організацією,
яка проводить метрологічну атестацію. _ ■ д твелено v
^Рекомендації’ щодо змісту та оформлення ПМА наведено у
додазатверджується організацією, яка проводить метрологічну атестацію, і узгоджується з організацією (підприємством), шо подає З ВТ на атестацію. _■*<" . ■■■ пру

 1. за наявності ПМА, що поширюється на аналогічний ЗВ.І, за узгодженням з організацією, яка проводить метролоп’ЩУ атес­тацію, нову ПМА допускається не розробляти. В разі необхідності узгоджуються доповнення до ПМА на аналогічний ЗВГ. :

 2. Питання забезпечення зразковими засобами вимірювань та . обладнанням, необхідними для проведення атестації, вирішується ; сумісно організацією, що подає ЗВТ на метрологічну атестацію, і організацією, яка проводить метрологічну атестацію. і

5 Порядок проведення метрологічної атестації

■та оформлення результатів : 4

 1. Виконання робіт з метрологічної атестації здійснюється , структурним підрозділом територіального органу (наукової метро­логічної організації) Держстандарту, структурним підрозділом ві­домчоїметрологічної служби чи комісією, що призначається роз­порядженням керівника підприємства-розробника ЗВТ.

: 5.2 Зразкові ЗВТ, які застосовуються, під час метрологічної ате- стації, повинні мати чинні свідоцтва чи відбитки повірочних тавр, -що підтверджують чинний термін їхдаовірки чи атестації,

 1. ' Під час розгляду технічної!.документації перевіряють: .

— відповідність очікуваних метрологічних характеристик засобу, який атестується, вимогам ТЗ :таачинним НД; . • .•

пкн—'експлуатаційну документацію з точки зору зручності для застосування та'.безпеки/експлуатації; у..v , і . л. .; .

— -обгрунтування вибраних методів та засобів повірки.

 1. УРезультати досліджень, виконаних під .час визначення?, ме-'- '

тролопчнйх характеристик, заносять удіротокол, який підписують виконавціу’-В протоколі допускається використання одержаних за |Дбпьйогою2£ОМ^р<^і>уків.

Рекомендації щодо змісту та оформлення протоколу наведено

У Додатку.Б. ....■ .< .

 1. Під час атестації засобів;вимірювальної техніки,-виготовле­них чи придбанихімпортом, окремою партією, а також тих, що виготовляються періодично малими партіями, досліджеішлм за лов­кою лроірамою^мбжс4зД^цц37^^^^^І^^^І^^Ь^^стілн& менше трьох, відібраних методом, випадкового'відбору. Решту зраз­ків може бути атестовано .за , скороченою програмою,, обсяг якої і повинен встановлюватися ■під час. метрологічної .атестації перших зразків, але бути не-менше за-обсяг,'передбачений, методикою

- повірки.»,■ ■/■...,■ 4 У ІЙ "' " / .

4 ■ . . . • ■ • ■ . - У;

•С гї?

у.і'::-. -'у jЗа негативних результатів мегролопчної атестації принаймні одного із зразків, всю партію належить дослідити за позною про­грамою метрологічної атестації. .< 7

 1. За позитивних результатів метрологічної атестації оформлю­ється свідоцтво, форму якого наведено у додатку В. Результати метрологічної атестації зразків ЗВТ, проведеної за скороченою програмою, допускається зазначати в експлуатаційній документації на відповідний зразок ЗВТ з посиланням на свідоіггво про атестацію перших зразків ЗВТ, досліджених за повною програмою.

 2. Свідоцтва про метрологічну атестацію підлягають обліку і зберігаються на весь період експлуатації відповідного ЗВТ.

, V 5.8 Якщо метрологічна атестація поєднана з відомчими (між­відомчими) приймальними випробуваннями, то результат метро­логічної атестації відображається в протоколі випробувань, на під­ставі чого оформлюється свідоцтво про метрологічну атестацію, яке додається до акту випробувань.

За негативних результатів метрологічної атестації оформлю­ють протокол, в який вносять одержані результати, зауваження та висновки про непридатність ЗВТ до застосування з відповідним обгрунтуванням.ДОДАТОК А
(рекомендований)

Вимоги до змісту і оформлення програми
та методики метрологічної атестації (ПМА)

• А.1 ПМА повинна містити перелік робіт та методи їх прове­дення, які забезпечують виконання задач метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки.; л •

А.2 У ПМА рекомендується ї використовувати методики експе­риментальних досліджень, наведені в стандартах, технічних умовах, та в іншій НД на аналогічні ЗВТ.

А.З ПМА повинна містити вступ і такі розділи: ,

 • розгляд технічної документації;

 • експериментальні дослідження;

 • методика досліджень;

 • — оформлення результатів атестації.

■ А.4 Вступ викладається у такій формі: «Ця програма метроло­гічної атестації поширюється на... (назва та позначення ЗВТ) і встановлює зміст та методику метрологічної атестації».

А.5 У розділі «Розгляд технічної документації» перелічуються вимоги, які повинні бути перевірені під час розгляду експлуата- . цінної документації та технічних умов (якщо їх розроблення пе­редбачено ТЗ), в тому.числі:

 • перевірка відповідності наведених у документації метрологі­чних та технічних характеристик вимогам ТЗ та іншої НД, що поширюється на ЗВТ, який атестується;

 • перевірка повноти, правильності та способу виразу метро­логічних характеристик;

 • перевірка повноти та правильності вибраних методів і засобів повірки;

 • оцінка експлуатаційної документації.

 • .6 Розділ «Експериментальні дослідження» рекомендовано оформлювати за формою таблиці А.6.1

Таблиця А.6.1

1

ІІаляї операції

Пункт методики

Засоби вимірювальної техніки, що застосовуються під час атестації

Примітка

1

2

3

4

У графі І таблиці перелічуються операції, які треба виконувати під час експериментальних досліджень ЗВТ, а саме: зовнішній огляд, випробування, визначення метрологічних характеристик, пе­ревірка технічних характеристик. У графі 3 зазначають конкретну назву та позначення ЗЕТ. шо використовуються під час виконання цієї операції, з зазначенням основних метрологічних характеристик. У графі 4 рекомендується позначити ті операції; які виконуються під час проведення періодичної поьірки.

А.7 У розділі «Методика досліджень» викладають методику ви- конання всіх операцій, перелічених у розділі «Експериментальні дослідження», з зазначенням умов проведення вимірювань, вико­нання вимог безпеки, послідовності операцій, числа серій вимі­рювань, методики оброблення результатів спостережень, обчис- щ лення та вираження похибок ЗВТ тощо. Якщо потрібно зазначити запозичену методику, наведену в документах згідно з А.2 нього додатку, можливо навести посилання на ці документи.

А.8 Якщо під час проведення атестації виявляється необхідність внесення змін у ПМА, то їх необхідно оформити у вигляді окремого документа.

ДОДАТОК Б

(рекомендований)

Вимоги до змісту і оформлення протоколу метрологічної
атестації

У протоколі метрологічної атестації зазначають:

 • назву, умовне позначення, заводський номер виробника ЗВТ, поданого на атестацію, а також дату проведення атестації;

 • перелік зразкових ЗВТ, застосованих під час атестації;

 • перелік проведених під час атестації операцій та досліджень з посиланням на пункти ПМА;

 • умови досліджень; ■ . ч. ■

 • результати експериментальних досліджень по кожній опера­ції, шо проводились протягом атестації, а також кількісні результати вимірювань, зведені у таблицю; /

 • обробку результатів вимірювань, включаючи обчислення зна­чень метрологічних характеристик (похибки, варіації показів і т. ін.); •■••• ■■■ ■■■■.■

 • висновки про відповідність чи невідповідність результатів досліджень вимогам ТЗ за ^кожним пунктом ПМА та взагалі;

 • оцінку правильності вибраних методів і засобів повірки;

 • рекомендації щодо Придатності ЗВТ до передавання в екс­плуатацію; •

 • рекомендації щодо міжповірочного інтервала;

 • підпис безпосередніх виконавців, їх прізвища, ініціали та посади.