ДСТУ Б А.1.1-16-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

--------------------------

Система стандартизації та нормування

в будівництві

ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ТА БЕТОННА

Терміни та визначення

Видання офіційне

Мінбудархітектури України

Київ

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Українськнм науково-дослідним та

проектно-конструкторським інститутом

будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО

Управлінням державних нормативів і стандартів

Мінбудархітектури України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Міністерства України у справах

будівництва та архітектури від 12.04.94 р. N 83

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей документ не може бути повністю або частково

відтворений, тиражований та розповсюджений без

дозволу Мінбудархітектури України

ЗМІСТ

С.

1 Галузь використання .................................... 1

2 Нормативні посилання ................................... 2

3 Основні положення ...................................... 2

4 Загальні поняття ....................................... 3

4.1 Номенклатура виробів ............................... 3

4.2 Типи черепиці ...................................... 10

4.3 Елементи черепиці .................................. 11

4.4 Характеристика укладання ........................... 13

4.5 Властивості та дефекти ............................. 14

Абетковий покажчик українських термінів .................. 15

Абетковий покажчик німецьких термінів .................... 16

Абетковий покажчик англійських термінів .................. 17

Абетковий покажчик французьких термінів .................. 18

Абетковий покажчик російських термінів ................... 19

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

--------------------------

Система стандартизації та нормування

в будівництві

ЧЕРЕПИЦЯ KEPAMIЧНА ТА БЕТОННА

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования

в строительстве

ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ И БЕТОННАЯ

Термины и определения

Standardization and normalization systems

in construction

CERAMIC AND СЕМЕNТ TILE

Terms and definitions

----------------------------------------------------------------

Чинний від 1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт усгановлює терміни та визначення понять

черепиці керамiчної та бетонної.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, oбoв'язкові

для використання в ycix видах нормативної документації, у довід-

ковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфери

діяльності з питань стандартизації або при використанні резуль-

татів цих робіт, включаючи npoгpamнi засоби дня комп'ютерних

систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі

підприємств, установ, організацій, що діють на території Укрїни,

технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-

нерних товариств, міністерств (відомств).

----------------------------------------------

Видання офiційне

- 2 -

ДСТУ Б А.1.1-16-94

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України.

| Порядок розроблення державних стандартів.

------------------------------------------------------------------

ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України.

| Загальні вимоги до побудови, викладу,

| оформлення та змісту стандартів.

------------------------------------------------------------------

КНД 50-011-93| Основні положення та порядок розробки

| стандартів на терміни та визначення.

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизова-

ний термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати

шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значен-

ня термінів, що використовуютьсм. Доповнення не можуть пору-

шувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de),

англійські (еn), французькі (fr) та російські (ru) відповідники

стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів

українською мовою, абеткові покажчики іншомовних відповідни-

ків стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

- 3 -

ДСТУ Б А.1.1-16-94

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 Номенклатура виробів

4.1.1 черепиця de Dachziegel

en tile

fr tuile

ru черепица

Покрівельний штучний Кровельный штучный

керамічний або бетон- керамический или бетон-

ний матеріал із випале- ный материал из обожжен-

ної глини або цементно- ной глины или цементно-

піщаного розчину песчаного раствора

4.1.2 бічна черепиця de Seitendachziegel

еn lateral tile

fr tuile lat[e2]rale *

ru боковая черепица

Bиpiб, що укладається у Изделие, укладываемое в

крайньому правому або крайнем правом или

лівому ряді покрівлі та левом ряду кровли и име-

який має бічний напуск ющее боковой напуск со-

відповідно з правого чи ответственно с правой или

лівого боку левой стороны

4.1.3 гребенева черепиця de Firstziegel

en ridge tile

fr tuile de f[a3]itage *

ru коньковая чeрепица

Bиpiб, призначений для Изделие, предназначенное

покриття гребенів i для покрытия коньков и

pебеp дaxy ребер крыши

4.1.4 кільцева черепиця de Ringziegel

en circular tile

fr tuile cireulaire

ru кольцeвая черепица

Виріб іэ закритим тор- Изделие с эакрытым тор-

цем, призначений для цом, предназначенное для

замикання рядів покрівлі замыкания рядов кровли

4.1.5 кутова черепиця de Winkeldachziegel

en corner tile

fr tuile corni[e2]re *

ru угловая черепица

Гребенева черепиця, Коньковая черепица бо-

бiчнi поверхні якої ковые поверхности кото-

розміщені одна відносно рой расположены друг

другої під тупим кутом относительно друга под

тупым углом

- 4 -

ДСТУ Б А.1.1-16-94

4.1.6 вінцева черепиця de Dreistrahlenkranzdachziegel

трипроменева еn ctowning rays tile

fr tuile de couronnement [a4] *

trois rayons

ru венчающая черепица

трехлучевая

Гребеневий елемент для Коньковый элемент для

накривання гребеня накрывания гребня схо-

трьох, чотирьох ребер - дящихся трех, четырех

cхилів даху, що сходяться ребер скатной крыши

4.1.7 напівкругла черепиця de Firsthalbrunddachziegel

гребенева еn ridge semi-circular tile

fr tuile fa[i3]ti[e2]re semi- *

circulaire

ru полукруглая черепица

коньковая

Гребенева черепиця з Коньковая черепица с

поперечним перерізом у поперечным сечением в

формі півкільця постій- форме полукольца посто-

ного радіуса з виїмками янного радиуса с выем-

на бічних поверхнях, які ками по боковым поверх-

відповідають профілю ностям, соответствующи-

черепиці, що перекри- ми профялю перекрывае-

вається мой черепицы

4.1.8 напівкругла черепиця dе Halbrunddachziegel,

конічна kegelf[o1]rming *

en semi-cicular conic tile

fr tuile semi-cireulaire conique

ru полукруглая черепица

коничeская

Гребенева черепиця з Коньковая черепица с

поперечним перерізом у поперечным сечением в

формі півкільця змінного форме полукольца пере-

радіуса уздовж виробу менного радиуса по длине

изделия

4.1.9 плоска черепиця без de Flachdachziegel

закроїв en flat tilc without gutters

fr tuile plate sans embo[i3]te- *

ments

ru плоская черепица без

закроев

Bиpiб прямокутного Изделие прямоугольного

поперечного перерізу з поперечного сечения с

шипами i отворами для шипами и отверстиями

закріплювання для крепления

4.1.10 плоска черепиця з de Fiachdachziegel mit Falzen

закроями еn flat tile with gutters

fr tuile plate [a4] embo[i3]-

tement *

ru плоская черепица с

- 5 -

ДСТУ Б А.1.1-16-94

закроями

Bиpіб прямокутного Изделие прямоугольного

поперечного nеpepiзy з поперечного сечения с

двома бічними або попе- двумя боковыми или попе-

речними закроями, речными закроями, шипа-

шипами i отворами для ми и отверстиями для

закріплювання крепления

4.1.11 розжолобчаста de Hohlziegel

черепиця еn channel tile

fr tuile de noue

ru разжелобчатая черепица

Виріб, призначений для Изделие, предназначенное

покриття розжолобків для покрытия разжелоб-

покрівлі ков крыши

4.1.12 рядова черепиця dе Normaler Dachziegel

en ordinary tile

fr tuile ordinaire

ru рядовая черепица

Bиріб, призначений для Изделие, предназначенное

покриття схилів даху для покрытия скатов кры-

будівель і споруд ши зданий и сооружений

4.1.13 черепиця спеціального de Sondеrziegel

призначення en special tile

fr tuile sp[e2]ciale *

ru черепица специального

назначения

Bиріб, призначений для Изделие, предназначенное

покрівель зі складною для кровель со сложной

конфігурацією конфигурацией

4.1.14 стрічкова пазова de Weichgeformter Strangfalz-

черепиця пластичного ziеgеl

формування en soft-plastig forming belt

groovеd roofing

fr tuile [a4] embo[i3]tement *

de formage plastique

ru ленточная пазовая

черепица плаcтического

формования

Bиріб, виготовлений ме- Изделие, изготовленное

тодом екструзії з плас- методом экструзии из

тичної суміші, який має пластической смеси, имею-

на суміжних лицьовій i щее на смежных лицевой

тильній поверхнях поз- и тыльной поверхностях

довжні заглиблення i продольные углубления и

ребра ребра

4.1.15 стрічкова плоска de Weichgeformter Strangflach-

черепиця пластичного ziegel

формування еn belt plain roofing of

- 6 -

ДСТУ Б А.1.1-16-94

plastic forming

fr tuile plate de pressage

plastique

ru ленточная плоская

черепица пластического

формования

Виріб, який виготов- Изделие, изготовленное

лений методом екструзії методом экструзии из

з пластичної маси і має пластической массы, име-

плоский nереріз ющее плоское сечение

4.1.16 стрічкова S-подібна de S-artiger weichgeformter

черепиця пластичного Strangziеgеl

формування en plastic forming pantile

fr tuile on S-de formage

plastique

ru ленточная S-образная

черепица пластического

формования

Bиріб, виготовлений Изделие, изготовленное

методом екструзії з методом экструзии из

пластичної маси, який пластической массы, име-

має S-подібний переріз ющее S-образное сечение

4.1.17 французька черепиця de Franz[o1]sische Ziege *

еn french tile

fr tuile fran[с5]aise *

ru французская черепица

Bиріб з поздовжніми Изделие с продольными

пазами, поперечними пазами, поперечными

гребенями, шипами і гребнями, шипами и от-

отворами для кріплення, верстиями для крепления,

поперечний nepepiз має поперечное сечение имеет

трапецієвидні виступи i трапециевидные выступы

западини и впадины

4.1.18 штампована голландська de Pressdachfanne

черепиця еn mechanicаl double-size

pantile

fr tuile flammande m[e2]canique *

ru штампованная голландская

черепица

Bиріб, виготовлений Изделие, изготовленное

методом штампування, методом штампования,

який має плоский переріз имеющее плоское сечение

з однією бічною поздов- с одной боковой продоль-

жньою опуклою хвилею ной выпуклой волной

4.1.19 гребенева черепиця штам- de Pressfirstziеgel

пована еn mechanical hip tile

fr tuile fa[i3]ti[e2]re m[e2]- *

canique

ru коньковая черепица

- 7 -

ДСТУ Б А.1.1-16-94

штампованная

Bиpiб, виготовлений ме- Изделие, изготовленное

тодом штампування э жо- методом штампования с

лобчастим перерізом для желобчатым сечением для

покриття гребенів і покрытия коньков и ребер

ребер noкрівлі кровли

4.1.20 штампована марсельська de Marseiller Pressziegel

черепиця еn Marseilles mechanical tile

fr tuile Marseille m[e2]canique *

ru штампованная марсельская

черепица

Bиріб, виготовлений мe- Изделие, изготовленное

тодом штампування, методом штампования,

який має поздовжні имеющее продольные уг-

заглиблення i ребра на лубления и ребра на

лицьoвій і тильній повер- лицевой и тыльной повер-

хнях на переріз у вигляді хностях и сечение в виде

двох yвігнутих півхвиль двух вогнутых полуволн

4.1.21 штампована черепиця de Pressziеgеl "Munk-nun"

"мунк-нун" en mechanical tile "munk-nun"

fr tuile m[e2]canique *

"munk-nun"

ru штампованная черепица

"мунк-нуни"

Bиріб, виготовлений ме- Изделие, изготовленное

тодом штампування, з методом штампования с

жолобчастим перерізом. желобчатым сечением.

При улаштуванні покрів- При устройстве кровли

лі мунк укладається на мунк укладывается на

нун, утворюючи нунн, образуя волновую

хвильову поверхню поверхность

4.1.22 штампована пазова de Pressfalzziegel

черепиця еn nibbed mechanical tile

fr tuile [a4] embo[i1]tement *

m[e2]canique *

ru штампованная пазовая

черепица

Виріб, виготовлений ме- Изделие, изготовленное

тодом штампування, методом штампования,

який має поздовжні имеющее продольные уг-

заглиблення і ребра на лубления и ребра на лице-

лицьовій і тильній повер- вой и тыльной поверхнос-

хнях для щільного укла- тях для плотной укладки и

дання та nepepiз у виг- сечение в виде выпуклой

ляді випуклoї хвилі волны

4.1.23 штампована S-подібна de S-artiger Pressziegel

черепиця en mechanical pantile

fr tuilc en S-m[e2]canique *

ru штампованная S-образная

черепица

- 8 -

ДСТУ Б А.1.1-16-94

Виріб, виготовлений ме- Изделие,изготовленное

тодом штампування з методом штампования с

S-подібним перерізом S-образным сечением

4.1.24 хвильова черепиця з de Wellendachziegel mit Falzen

пазами еn bentile with gutters

fr tuile ondul[e2]e *

embo[i3]tements *

ru волновая черепица с

пазами

Виріб хвильового попе- Изделие волнового попе-

речного перерізу з двома речного сечения с двумя

бічними пазами, шипами боковыми пазaми, шипа-

i отворами для закріп- ми и отверстиями для

лення крепления

4.1.25 хвильова черепиця з de Wellendachziegel mit Falzen *

пазами і гребенем und Grat

еn bent tile with gutters and

comb

fr tuile ondul[e2]e [a4] *

embo[i3]tement et fa[i3]ti- *

[e2]re *

ru волновая черeпица с

пазами и гребнем

Bиpiб хвильового попе- Изделие волнового попе-

речного перерізу з двома речного сечения с двумя

бiчними пазами, попереч- боковыми пазами, попе-

ним гребенем, шипами i речным гребнем, шипами

одним отвором для и одним отверстием для

закріплення крепления

4.1.26 венеціанська черепиця de Dachziegel "Wenediger

Ziegеl"

en Vеnice tile

fr tuile de Venisе