ДСТУ Б EN 15603:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ


Загальне енергоспоживання та проведення

енергетичної оцінки

(EN 15603:2008, IDT)


ДСТУ Б EN 15603:2013


Київ

Мінрегіон України

2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», ТК-302 «Енергоефективність будівель і споруд», ПК-1 «Теплова ізоляція будівель»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Є. Колесник;

В. Сплавська; Є. Фаренюк; Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник)

За участі: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (В. Дешко, д-р техн. наук; І. Суходуб;

О. Шевченко, канд. техн. наук)

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Данфосс» (В. Пирков, канд. техн. наук)

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 09.04.2013 № 137 з 2014-01-01

 2. Національний стандарт відповідає EN 15603:2008 Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings (Енергетична ефективність будівель - Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

Національний вступ VI

Передмова VIII

Вступ 1

1 Сфера застосування 4

2 Нормативні посилання 5

3 Терміни та визначення понять 6

4 Познаки, одиниці виміру та індекси 18

5 Оцінювання енергетичної ефективності будівель 21

5.1 Енергоспоживання 21

5.2 Межі оцінювання 21

5.3 Типи і використання оцінок 23

6 Розрахункова енергетична оцінка 25

6.1 Методика розрахунку 25

6.2 Теплові потреби будівлі 29

6.3 Інженерні системи будівлі 30

7 Виміряна енергетична оцінка 36

7.1 Загальні вимоги 36

7.2 Період оцінювання 38

7.3 Оцінка використаної кількості всіх енергоносіїв 42

7.4 Поправка на погодні умови 44

8 Зважена енергетична оцінка 45

8.1 Типи оцінок 45

8.2 Типи коефіцієнтів та показників 46

8.3 Первинна енергетична оцінка 47

8.4 Оцінка викидів двоокису вуглецю 50

8.5 Політична енергетична оцінка 52

9 Перевірена розрахункова модель будівлі 52

9.1 Вступ 52

9.2 Процедура - перевірка розрахункової моделі будівлі 52

9.3 Кліматичні дані 54

9.4 Дані щодо зайнятості 55

9.5 Оцінки, що базуються на перевіреній розрахунковій моделі 57CONTENT

Page


Foreword VIII

Introduction 1

1 Scope 4

2 Normative references 5

3 Terms and definitions 6

4 Symbols, units and subscripts 18


5 Assessment of energy performance of buildings 21

5.1 Energy uses 21

5.2 Assessment boundaries 21

5.3 Types and uses of ratings 23

6 Calculated energy rating 25

6.1 Calculation procedure 25

6.2 Building thermal needs 29

6.3 Technical building systems 30

7 Measured energy rating 36

7.1 General requirements 36

7.2 Assessment period 38

7.3 Assessing the used amounts of all energy carriers 42

7.4 Correction for weather 44

8 Weighted energy ratings 45

8.1 Types of ratings 45

8.2 Types of factors or coefficients 46


8.3 Primary energy rating 47

8.4 Carbon dioxide rating 50


8.5 Policy energy rating 52

9 Validated building calculation model 52


9.1 Introduction 52

9.2 Procedure - validation of the building calculation model 52

9.3 Climatic data 54

9.4 Occupancy data 55

9.5 Ratings based on the validated calculation model 57
10 Планування заходів з модернізації для існуючих будівель 58

11 Звіт 60

Додаток А

Методи збору даних про будівлю 64

Додаток В

Енергетичний моніторинг 71

Додаток С

Інші види використання енергії 76

Додаток D

Теплотворна здатність палива 79

Додаток Е

Коефіцієнти та показники 83

Додаток F

Довірчі інтервали 84

Додаток G

Приклад 90

Бібліографія 100

Додаток НА

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним або регіональним стандартам, посилання на які є в EN 15603:2008 10210 Planning of retrofit measures for existing buildings 58

11 Report 60

Annex A

Methods for collecting building data 64

Annex В

Energy monitoring 71

Annex C

Other uses of energy 76

Annex D

Calorific values of fuels 79

Annex E

Factors and coefficients 83

Annex F

Confidence intervals 84

Annex G

Example 90

Bibliography 100
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 15603:2008 Energy performance of buildings - Over all energy use and definitions of energy ratings (Енергетична ефективність будівель - Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки).

EN 15603:2008 «Energy performance of buildings - Over all energy use and definitions of energy ratings» підготовлено Технічним комітетом CEN/BT/TF 173 «Energy Performance of Building project group», секретаріатом якого керує NEN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 15603:2013 «Енергетична ефективність будівель - Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки (EN 15603:2008, IDТ)», викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.2 «Будинки і споруди».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК-302 «Енергетична ефективність будівель і споруд».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей Європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту - «Обкладинка», «Передмова», «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з «Передмови до EN 15603:2008» у цей «Національний вступ» взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

 • до структурного елемента «Бібліографія» додано такі першоджерела: Duffie and Beckmann, Solar energy thermal processes, John Wiley & sons, 1974; Okoinventare fur Energiesysteme – ETH Zurich, 1996, які зустрічаються у тексті EN 15603:2008 та посилання на які не зазначені у бібліографії;

 • національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 15603:2008, наведено у додатку НА. Європейські стандарти:

 • EN 410, Glass in building-Determination of luminous and solar characteristics of glazing;

 • EN ISO 6946, Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:1996);

 • EN ISO 10077-1, Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2006);

 • EN ISO 10077-2, Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2003);

 • EN ISO 12412, Thermal performance of windows, doors and shutters. Determination of thermal transmittance by hot box method. Frames;

 • EN 12412-2, Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method-Part 2: Frames;

 • EN ISO 12567 (all parts). Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method;

 • EN 13187, Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method (ISO 6781:1983 modified);

 • EN ISO 13789, Thermal performance of building -Transmission heat loss coefficient – Calculation method; ИСС «З о д ч и й»

 • EN 13829, Thermal performance of buildings. Determination of air permeability of buildings. Fan pressurization method;

 • EN 15193, Energy performance of building - Energy requirements for lightening;

 • EN15232, Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management;

 • EN 15316 (all parts,) Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies, посилання, на які є у EN 15603:2008, не прийняті в Україні і чинні документи замість них відсутні. Копії цих документів можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт (EN 15603:2008) підготовлено Технічним комітетом СЕN/ВТ/TF 173 «Energy Performance of Building project group», секретаріатом якого керує NEN.

Цьому стандарту має бути надано статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або ухваленням не пізніше липня 2008 p., а національні стандарти, які суперечать його змісту, мають бути скасовані не пізніше липня 2008 р.

Звертається увага на ймовірність того, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. CEN [та/або СЕ-NELEC] не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого або всіх таких патентних прав.

Відповідно до міжнародних правил CEN/CE-NELEC зі стандартизації державні організації наведених нижче країн зобов'язані впроваджувати цей стандарт: Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Республіка Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Великобританія.

Цей стандарт підготовлено за наказом CEN Європейською комісією та європейською асоціацією вільної торгівлі (наказ м/343) та підтримує основні вимоги настанови Євросоюзу 2002/91/EC щодо енергетичної ефективності будівель (EPBD). Він є частиною серії стандартів, спрямованих на європейську гармонізацію методології розрахунків енергетичної ефективності будівель. Огляд повного переліку стандартів наведено у CEN/TR 15615.

FOREWORD

This document (EN 15603:2008)has been prepared by technical Committee CEN/BT/TF 173 «Energy Performance of Building project group», the secretariat of which is held by NEN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by July 2008, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2008.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Comis-sion and the European Free Trade Association (Mandate M/343), and supports essential requirements of EU Directive 2002/91/EC on the energy performance of building (EPBD). It forms part of a series of standards aimed at European harmonization of the methodology for the calculation of the energy performance of buildings. An overview of the whole set of standards is given CEN/TR 15615.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ

Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ

Общее энергопотребление и проведение энергетической оценки

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS

Overall energy use and definitions of energy ratings

Чинний від 2014-01-01

ВСТУП

Енергетичне оцінювання будівель здійснюється з метою:

а) проведення оцінки відповідності будівельним нормам та правилам, вираженої через обмеження на використання енергії або відповідну величину;

б) забезпечення прозорості комерційних операцій за рахунок енергетичної сертифікації та/або демонстрації рівня енергетичної ефективності (сертифікація енергетичної ефективності);

в) моніторингу енергетичної ефективності будівлі та її інженерних систем;

г) допомоги при плануванні заходів з модернізації шляхом прогнозування економії енергії, яка може бути отримана від різних заходів.

У цьому стандарті наведено загальні положення для оцінювання загального енергоспоживання будівлі, а також алгоритм розрахунку енергетичних оцінок, виражених через первинну енергію, викиди СО2 або параметри, визначені національною енергетичною політикою. В окремих стандартах наведено алгоритм розрахунку енергоспоживання послуг всередині будівлі (опалення, кондиціонування, гаряче водопостачання, вентиляція, освітлення) та надано результати, які використовують у цьому стандарті для представлення загального використання енергії. Це оцінювання не обмежене

INTRODUCTION

Energy assessments of buildings are carried out for various purposes, such as:

 1. Judging compliance with building regulations expressed in terms of a limitation on energy use or a related quantity;

 2. Transparency in commercial operations through the energy certification and/or display of a level of energy performance (energy performance certification);

 3. Monitoring of the energy efficiency of the building and its technical building systems;

 4. Helping in planning retrofit measures, through prediction of energy savings which would result from various actions.

This standard specifies a general framework for the assessment of overall energy use of a building, and the calculation of energy ratings in terms of primary energy, CO2 emissions or parameters defined by national energy policy. Separate standards calculate the energy use of services within a building (heating, cooling, hot water, ventilation, lighting) and produce results that are used here in combination to show overall energy use. This assessment is not limited to the building alone, but takes into account the wider environmental impact of the energy supply chain.

лише будівлею, а й враховує більш широкий вплив всього ланцюга системи енергозабезпечення на навколишнє середовище.

Стандарт розроблено для енергії, яка може бути вироблена всередині або на поверхні будівлі та яка використовується для заміщення палива та потужності, отриманих від інших джерел. Також враховується енергія, яка вироблена всередині будівлі та експортується для використання в інших місцях.

Для енергетичної сертифікації будівель потрібен метод, який міг би застосовуватися як для нових, так і для існуючих будівель, та рівноцінно розглядав би їх. Тому, в даному стандарті наведена така методологія для отримання рівноцінних результатів з різних наборів даних. Надаються методики оцінки відсутніх даних та розрахунку стандартного енергоспоживання при опаленні та охолодженні, вентиляції, гарячому водопостачанні та освітленні. Також у цьому стандарті наведено методику оцінки енергетичної ефективності можливих удосконалень.

У цьому стандарті запропоновано два основних типи енергетичних оцінок будівель:

а) розрахована енергетична оцінка;

б) виміряна енергетична оцінка.

У зв'язку з відмінністю способів отримання цих двох оцінок вони не можуть бути порівняні безпосередньо. Однак, різниця між цими двома оцінками для однієї і тієї ж будівлі може бути використана для оцінки кумулятивного впливу існуючої споруди, систем та умов експлуатації порівняно зі стандартними умовами та впливу енергоспоживання, не включеного до розрахункової енергетичної оцінки.

An allowance is made for energy that may be generated within, or on the surface of the building and which is used to offset fuel and power drawn from other sources. Energy generated on the building site and exported is credited, provided it is exported for use elsewhere.