6.9. Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом часу, обумовленого пунктом 6.8.


Затверджено Затверджено

Міністр праці України Головний державний санітарний

М.Г.Каскевич лікар України В.Ф.Марієвський

1 вересня 1992 р. 1 вересня 1992 р.


Додаток 1


Основні терміни та визначення


Атестація робочих місць за умовами праці - комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров'я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності.

Безпека праці - стан умов праці, при якому виключено дію на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів. ГОСТ 12.0.002-80.

Важкість праці - характеристика трудового процесу, що показує переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи (серцево-судинну, дихальну та інші), які забезпечують його діяльність. Гігієнічна класифікація праці N 4137-86.

Гранично допустимий рівень виробничого фактора (ГДР) - рівень виробничого фактора, дія якого при роботі встановленої тривалості за час всього трудового стажу не призводить до травми, захворювання чи відхилення у стані здоров'я в процесі роботи або в віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.002-88.

Гранично допустима концентрація (ГДК) - концентрація, яка при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 год. або іншій тривалості, але не більше 41 год. на тиждень, за час всього робочого стажу не може викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я, що виявляються сучасними методами досліджень у процесі роботи або у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.005-88.

Допустимий рівень виробничого фактора - рівень виробничого фактора, дія якого при роботі встановленої тривалості за час усього трудового стажу не призводить до травми або захворювання, але може викликати періодичні і швидкоплинні суб'єктивні неприємні відчуття, ну функціонального стану організму, що не виходять за межі фізіологічної пристосувальної можливості. ГОСТ 12.4.113-82.

Допустимі умови і характер праці - умови і характер праці, при яких рівень небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених гігієнічних нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни, викликані трудовим процесом, зникають за час регламентованого відпочинку протягом робочого дня або домашнього відпочинку до початку наступної зміни і не справляють несприятливого впливу в близькому і віддаленому періоді на стан здоров'я працівників та на їхнє потомство. Гігієнічна класифікація праці N 4137-86.

Карта праці - документ, в якому вміщуються кількісні і якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічна оцінка умов праці, рекомендації щодо їх поліпшення, запропоновані пільги і компенсації.

Мікроклімат виробничих приміщень - метеорологічні умови внутрішнього середовища цих приміщень, які визначаються діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості, швидкості руху повітря і теплового випромінення. ГОСТ 12.1.005-88.

Напруженість праці - характеристика трудового процесу, яка відображає переважне навантаження на центральну нервову систему. Гігієнічна класифікація праці N 4137-86.

Непостійне робоче місце - місце, на якому працівник перебуває меншу частину (менше 50% або менше 2 год. безперервно) свого робочого часу. ГОСТ 12.1.005-88.

Небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, дія якого на працівника при певних умовах призводить до травми або раптового різкого погіршення здоров'я. ГОСТ 12.0.002-80.

Оптимальні умови і характер праці - умови і характер праці, при яких виключено несприятливий вплив на здоров'я працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів (відсутність або відповідність рівням, які прийняті як безпечні для населення), утворюються передумови для збереження високого рівня працездатності. Гігієнічна класифікація праці N 4137-86.

Охорона праці - це діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Постійне робоче місце - місце, на якому працівник перебуває більшу частину робочого часу (більше 50% або більше 2 год. безперервно). Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона. ГОСТ 12.1.005-88.

Працездатність - здатність людини до активної діяльності, що характеризується можливістю виконання роботи і функціональним станом організму в процесі роботи("фізіологічною ціною" роботи). ГОСТ 12.4.061-88.

Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності. ГОСТ 12.1.005-88.

Робоча зона - простір, обмежений по висоті до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходиться місце постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників. ГОСТ 12.1.005-88.

Засіб індивідуального захисту - засіб, призначений для захисту одногопрацівника. ГОСТ 12.0.002-80.

Засіб колективного захисту - засіб, призначений для одночасного захисту двох і більше працівників. ГОСТ 12.0.002-80.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. ГОСТ 605.74.

Шкідлива речовина - речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров'я, що виявляються сучасними методами як у процесі роботи, так і в віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.007-76.

Шкідливий виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. Примітка: залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним. ГОСТ 12.0.002-80.

Шкідливі і небезпечні умови і характер праці - умови і характер праці, при яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища у вимірах, що перевищують гігієнічні нормативи, і психофізіологічні фактори трудової діяльності, що викликають функціональні зміни в організмі і можуть призвести до стійкого зниження працездатності або порушення здоров'я працівників. Гігієнічна класифікація праці N 4137-86.


Додаток 2


Карта умов праці


Підприємство (організація, Номер робочого місця ____________

установа) ___________________ Професія (посада) _______________

Виробництво _________________ _________________________________

Цех (дільниця, відділ) ______ _________________________________

_____________________________ (код по ЄТКД, КД, повне найменування)


Номери аналогічних робочих місць


_________________________________


Оцінка факторів виробничого і трудового процесу


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Фактори виробничого середовища|Дата |Норматив-|Факти-|III клас: |Тривалість|При- |

|п/п|і трудового процесу |дослі-|не значе-|чне |шкідливі і небезпечні |дії факто-|мітка|

| |

|дження|ння (ГДР,|значе-|умови і характер праці |ра, % за | |

| |

| |ГДК) |ння | |зміну | |

|———+——————————————————————————————+——————+—————————+——————+———————————————————————+——————————+—————|

| |

| | | |I сту-|II сту-|III сту-| | |

| |

| | | |пінь |пінь |пінь | | |

|———+——————————————————————————————+——————+—————————+——————+——————+———————+————————+——————————+—————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Шкідливі хімічні речовини

1 клас небезпеки _____________

2 клас небезпеки _____________

______________________________

3-4 класи небезпеки __________

______________________________

2. Пил переважно фіброгенної дії

3. Вібрація (загальна і локальна)

4. Шум

5. Інфразвук

6. Ультразвук

7. Неіонізуючі випромінювання:

- радіочастотний діапазон,

- діапазон промислової часто ти,

- оптичний діапазон (лазерне

випромінювання)

8. Мікроклімат у приміщенні:

- температура повітря, град.C,

- швидкість руху повітря,

м/сек,

- відносна вологість повітря,%

- інфрачервоне випромінювання,

Вт/м кв.

9. Температура зовнішнього пові тря (під час роботи на відкри тому повітрі), град.C

влітку

взимку

10. Атмосферний тиск

11. Біологічні фактори:

Мікроорганізми

1 клас небезпеки _____________

______________________________

2 клас небезпеки _____________

______________________________

3-4 класи небезпеки __________

______________________________

Білкові препарати

1 клас небезпеки _____________

______________________________

2 клас небезпеки _____________

______________________________

3-4 класи небезпеки __________

______________________________

Природні компоненти організму

(амінокислоти, вітаміни тощо).

1 клас небезпеки _____________

______________________________

2 клас небезпеки _____________

______________________________

3-4 класи небезпеки __________

______________________________

12. Важкість праці:

Динамічна робота

-потужність зовнішньої роботи,

Вт, при роботі за участю м'я зів нижніх кінцівок і тулуба

- те саме при роботі за пере важною участю м'язів плечового

поясу

- маса піднімання і переміщен ня вантажу, кг

- дрібні стереотипні рухи кис тей і пальців рук (кількість

за зміну)

Статичне навантаження

- величина навантаження за

зміну, (Кг х с) при утриманні

вантажу:

однією рукою

двома руками

за участю м'язів тулуба і ніг

13. Робоча поза

Нахили тулуба, переміщення в

просторі (переходи, зумовлені

технологічним процесом)

14. Напруженість праці

Увага:

- тривалість зосередження (%

до тривалості зміни)

- частота сигналів у серед ньому за годину

Напруженість аналізаторних

функцій:

- зору (категорія зорових

робіт за СНиП 11-4-79)

- слуху (при виробничій пот ребі сприйняття мови або ди ференціювання сигналів)

Емоційна та інтелектуальна

напруженість

Одноманітність:

- кількість елементів у бага торазово повторюваних опера ціях

- тривалість виконання повто рюваних операцій, в сек

- час стеження за ходом виро бничого процесу без активних

дій (% до тривалості зміни)

15. Змінність

Кількість факторів Х Х Х

Х Х


I. Гігієнічна оцінка умов праці


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


II. Оцінка технічного та організаційного рівня


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


III. Атестація робочого місця

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці,

їх економічне обгрунтування


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


V. Пільги і компенсації


——————————————————————————————————————————————————————————————————

|

|Діючі|Запропоновані|Витрати (крб.)|

|————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пенсійне забезпечення

|

|Доплати

|

|Додаткові відпустки

|

|Інші

|

——————————————————————————————————————————————————————————————————


Голова атестаційної комісії ___________________

Члени атестаційної комісії ___________________

_______________________________________________

З атестацією ознайомлені ______________________

_______________________________________________Додаток 3


Критерії оцінки умов праці


Витяг з класифікації умов праці і характеру

праці за ступенями шкідливості і небезпечності,

важкості і напруженості*


_______________

* Використана "Гигиеническая класификация труда" N 4137-86


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|NN | Фактор |III клас: шкідливі і небезпечні умови і характер праці|

|п/п| |——————————————————————————————————————————————————————|

| | |I ступінь |II ступінь |III ступінь |

|———+—————————————————————————+—————————————————+——————————————————+—————————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|———+—————————————————————————+—————————————————+——————————————————+—————————————————|

| 1.|Шкідливі хімічні речовини| |Перевищення ГДК | |

| |1 клас небезпеки |до 2 разів |2,1 - 4 рази |> 4 разів |

| |2 клас небезпеки |до 3 разів |3,1 - 5 разів |> 5 разів |

| |3-4 класи небезпеки |до 4 разів |4,1 - 6 разів |> 6 разів |

| 2.|Пил переважно фіброгенної| |Перевищення ГДК | |

| |дії | | | |

| | |до 2 разів |2,1 - 5 разів |> 5 разів |

| 3.|Вібрація (загальна і | |Перевищення ГДР | |

| |локальна) | | | |

| | |до 3 дБ |3,1 - 6 дБ |> 6 дБ |

| 4.|Шум | |Перевищення ГДР | |

| | |до 10 дБА |10 - 15 дБА |> 15 дБА |

| 5.|Інфразвук |вище ГДР | - | - |

| 6.|Ультразвук |вище ГДР | - | - |

| 7.|Неіонізуючі випромінюван-| | | |

| |ня: | | | |

| |радіочастотний діапазон |вище ГДР | - | - |

| |діапазон промислової |вище ГДР | - | - |