Порушення, що вказані в пунктах_____________припису, привели до створення виробничої ситуації, що загрожує життю (здоров'ю (працюючих) населенню, що проживає на цій території).

Керуючись ст.23 Закону України "Про охорону праці", забороняю з ______ годин "_________" ______________19__________року експлуатацію __________________________________________________________________

(вказати назву об'єкта, дільниці, цеху, виробництва)


Припинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового (усного) дозволу після усунення вказаних порушень.

Про виконання припису по закінченню вказаних в ньому термінів прошу письмово (усно) повідомити мене.


Припис видав ______________________________ _____________________

(п. і. п., посада спеціаліста (підпис)

з охорони праці)

Припис одержав __________________________ ______________________

(п. і. п.) (підпис)


Примітка: особа, що допустила самовільний пуск в експлуатацію зупиненого об'єкта, притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством.


П О Я С Н Е Н Н Я

до заповнення припису служби охорони праці


  1. Припис складається в 2 екземплярах, один з яких видається керівникові перевіреного об'єкту, цеху, підприємства, другий залишається у службі охорони праці.

  2. Припис реєструється в службі охорони праці і зберігається протягом 5 років.

  3. В графі 2 "Виявлення порушень та недоліки" зазначається сутність порушень, пункти та найменування порушених нормативних актів про охорону праці, а також недоліки в системі управління охороною праці.

  4. В графі 3 "Запропонований термін усунення порушень та недоліків" зазначається дата, місяць та рік усунення порушень. Не рекомендується замість конкретних термінів писати "постійно", "протягом місяця, кварталу" тощо.

  5. В графі 4 "Відмітка про виконання" особа, що видала припис, і особа, що його отримала, після усунення вказаних в приписі порушень зазначають дату фактичного виконання заходів і підписуються.

  6. Якщо дозвіл на поновлення зупинених робіт додається предствником служби охорони праці цього підприємства (або керівником цього підприємства), то ним робиться запис "Експлуатацію дозволяю" (підпис) в графі 4, напроти пунктів виявлених порушень.

  7. У разі зупинення робіт представником служби охорони праці вищої господарської організації або місцевого органу державної виконавчої влади дозвіл на відновлення робіт дається телефонограмою з наступною відміткою в приписі.

  8. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержані припису, спеціаліст з охорони праці напроти напису "Припис одержав" робить запис: "Від підпису відмовився" та вказує дату. Припис з відповідним поданням направляється на ім'я керівника, якому адміністративно підпорядкований цей керівник структурного підрозділу, або керівникові підприємства.

  9. У випадку, якщо керівник підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису і дане підприємство не має вищестоящої господарської організації, то спеціаліст з охорони праці запрошує двох свідків (членів комісії з питань охорони праці підприємства, уповноважених трудового колективу з питань охорони праці або від профспілки) і вони розписуються напроти напису "Від підпису відмовився" з зазначенням дати і свого прізвища. Цей припис з відповідними поясненнями може бути направлений в районну прокуратуру за місцем надходження підприємства.