-15-

ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ

БУДIВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
ПОСIБНИК


З РОЗРОБКИ ПРОЕКТIВ ОРГАНIЗАЦIЇ

БУДIВНИЦТВА I ПРОЕКТIВ ВИКОНАННЯ РОБIТ

(до ДБН А.З.1-5-96

"ОРГАНIЗАЦIЯ БУДIВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА")


Частина 1

Технологiчна та виконавча документацiяКиїв -1997

УДК 69.05.:658.5.012.2


Рекомендовано до видання рiшенням секцiї N 1 "Технологiя та

органiзацiя промислового будiвництва" ОП НДIБВ Держкоммiстобуду-

вання України.


Посiбник з розробки проектiв органiзацiї будiвництва i

проектiв виконання робiт (до ДБН А.3.1-5-96 "Органiзацiя

будiвельного виробництва").


Викладена методика розробки проектних рiшень та документацiї в

складi проектiв органiзацiї будiвництва i проектiв виконання

робiт.


Посiбник мiстить в собi технiчнi вимоги, методичнi вказiвки i

рекомендацiї, довiдковi матерiали, а також приклади розв'язання

рiзних задач, якi найчастiше зустрiчаються при розробцi ор-

ганiзацiйно-технологiчної документацiї з органiзацiї будiвництва

i виконання будiвельно-монтажних робiт.


Для iнженерно-технiчних працiвникiв проектних, проектно-техно-

логiчних i будiвельних органiзацiй.Передмова


Посiбник розроблений з метою забезпечення проектних, проек-

тно-технологiчних та будiвельних органiзацiй методичними матерiа-

лами, що враховують сучасний стан будiвництва, позитивний досвiд

i досягнення в цiй галузi для розробки проектiв органiзацiї

будiвництва та проектiв виконання робiт.


При розробцi Посiбника використанi роботи iнститутiв НДIЕБ

ЦНДIОМТВ, НДIБВ та iнших для визначення складу та змiсту проек-

тних рiшень i застосування нових форм документацiї, в тому числi

по виконанню рiчної виробничої програми робiт будiвельної ор-

ганiзацiї; застосування економiко-математичних методiв i засобiв

електронно-обчислювальної технiки для розв'язання органiзацiйних

та технологiчних задач у проектах органiзацiї будiвництва i

проектах виконання робiт.


Посiбник мiстить технiчнi вимоги, методичнi вказiвки та реко-

мендацiї, довiдковi матерiали, а також приклади розв'язання

рiзноманiтних задач, що найбiльш часто зустрiчаються при розробцi

органiзацiйно-технологiчної документацiї по органiзацiї будiвниц-

тва i виконанню будiвельно-монтажних робiт.


Розроблено ОП НДIБВ Держкоммiстобудування України (доктор тех-

н.наук О.В.Долотов; канд.техн. наук В.I.Садовський; iнженери М.I.

Кравець, О.Л.Сокол, Л.М.Пилипчук, В.М.Мала).


Науково-методичне керiвництво забезпечено доктором технiчних

наук В.С.Балицьким.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Розробка документацiї з органiзацiї будiвництва i виконання

будiвельно-монтажних робiт регламентується ДБН А 3.1-5-96 "Ор-

ганiзацiя будiвельного виробництва".

Проекти органiзацiї будiвництва (ПОБ) є невiд'ємною частиною в

складi затверджених проектiв i робочих проектiв. ПОБ слугує осно-

вою для визначення тривалостi будiвництва, розподiлу капiтальних

вкладень та обсягiв будiвельно-монтажних робiт по роках i перiо-

дах будiвництва, для вирiшення питань матерiально-технiчного за-

безпечення. В складi документiв ПОБ в Посiбнику розглянутi ор-

ганiзацiйно-технологiчнi схеми, календарний план, будiвельний ге-

неральний план, геодезичне забезпечення будiвництва та iн.

Проект виконання робiт (ПВР) слугує основою для визначення

найбiльш ефективних методiв виконання будiвельно-монтажних робiт,

сприяє зниженню їх собiвартостi, пiдвищенню ступеня використання

будiвельних машин i обладнання, покращення якостi робiт.

Будiвництво об'єктiв при вiдсутностi проекту виконання робiт

не допускається. В складi документiв ПВР в Посiбнику розглянутi

календарний графiк виконання робiт, будгенплан, технологiчнii

карти (схеми), рiшення по виконанню геодезичних робiт, рiшення з

технiки безпеки.

Склад i змiст ПОБ диференцiйований в залежностi вiд ступеня

складностi об'єкта. У перший роздiл цього Посiбника вмiщено прик-

лади визначення ступеня складностi для окремих будинкiв, житло-

во-цивiльних та виробничих комплексiв.

Обсяг проектiв органiзацiї будiвництва та проектiв виконання

робiт, ступiнь їх деталiзацiї обумовленi характером об'єкта,

особливостями його об'ємно-планувальних i конструктивних рiшень

та складнiстю умов або методiв будiвництва.

Для великих будов або об'єктiв з комплексом складних будiвель

i споруд рiзної об'ємнопланувальної i конструктивної характерис-

тик необхiдна винятково ретельна органiзацiйнотехнiчна пiдготов-

ка до будiвництва, розробка ПОБ i ПВР в повному складi, встанов-

леному дiючими нормами. Для груп чи окремих будiвель, якi бу-

дуються з типових унiфiкованих секцiй, прогонiв, будiвництво яких

не пов'язано зi складними умовами або методами робiт, розробка

документацiї в повному обсязi не вимагається. Для технiчно нес-

кладних об'єктiв документацiя розробляється в скороченому обсязi

згiдно з цим Положенням.

Ефективнiсть реалiзацiї ПОБ i ПВР, як свiдчить практика

будiвництва, значно пiдвищується при розробцi проектiв у ресур-

сно-замкнених системах. Основним завданням розробки проектiв ор-

ганiзацiї будiвництва на програму робiт будiвельної органiзацiї є

рацiональне використання виробничих ресурсiв, введення об'єктiв в

експлуатацiю в визначенi строки з високими технiко-економiчними

показниками.


ПРОЕКТ ОРГАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА


1. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ПРОЕКТУ ОРГАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА


1.1. При розробцi проекту органiзацiї будiвництва врахо-

вується ступiнь складностi об'єкта будiвництва.

Складнiсть об'єкта або комплексу встановлюється в залежностi

вiд:

- наявностi складових частин об'єкта або кiлькостi будiвель

та споруд, що входять в комплекс;

- прийнятих архiтектурно-планувальних i конструктивних

рiшень, рiвня їх унiфiкацiї та типiзацiї;

- рiзноманiтностi та розповсюдженостi будiвельних процесiв;

- умов здiйснення будiвництва.


1.2. До складного об'єкта належить виробничий комплекс, який

складається з ряду складних будiвель i споруд рiзної об'ємно-пла-

нувальної та конструктивної характеристики, будiвництво яких пот-

ребує проведення ретельної органiзацiйно-технiчної пiдготовки. В

будiвництвi такого комплексу звичайно бере участь велика

кiлькiсть органiзацiй (до 20 i бiльше), що виконують значний об-

сяг будiвельних робiт, монтажу рiзних видiв технологiчного i

пiдйомно-транспортного обладнання з широкою номенклатурою засто-

совуваних конструкцiй та матерiалiв. До категорiї складних

об'єктiв вiдносяться: великi промисловi комбiнати з багатьма це-

хами i виробництвами, основнi виробничi будiвлi та споруди за-

водiв чорної металургiї (цехи: доменний, сталеплавильний, листоп-

рокатний, рейкобалочний,трубопрокатний); головнi корпуси ТЕЦ по-

тужнiстю понад 200 тис. кВт; основнi виробничi споруди кок-

сохiмiчних заводiв, гiрночозбагачувальних пiдприємств та iн.


1.3. До складних будiвель i споруд належать окремi будiвлi та

споруди з особливо складними конструкцiями, будiвництво яких

здiйснюється з застосуванням спецiальних допомiжних засобiв i

пристроїв (спецiальна опалубка склепiнь-оболонок, ковзна опалуб-

ка, устаткування для пiдйому та складання унiкального обладнання

тощо).

До категорiї складних споруд слiд вiднести мости, естакади,

шляхопроводи та iншi споруди при наявностi однiєї або кiлькох

наступних ознак:

- будування залiзобетонних i металевих прольотних споруд ви-

конується способом навiсного або напiвнавiсного монтажу, навiсним

бетонуванням, поздовжнiм насуванням, перевезенням на плаву, скла-

данням на арочних кружалах;

- спорудження опор глибокого залягання на палях-оболонках

або бурових палях;

- реконструкцiя iснуючих споруд або будiвництво в стиснених

мiських умовах;

- застосування конструкцiй або методiв будiвництва, якi

вiдрiзняються новизною.


1.4. Для складних об'єктiв у складi проектiв органiзацiї

будiвництва розробляються комплекснi укрупненi сiтьовi графiки

(КУСГ), в яких встановлюються строки виконання проектних робiт,

здiйснення будiвництва по окремих етапах, строки виготовлення i

поставки обладнання та освоєння виробничих потужностей. Графiк

складається генеральним проектувальником, погоджується з замовни-

ком, органiзацiєю, що комплектує будову технологiчним обладнан-

ням, генеральною пiдрядною i ведучою монтажною органiзацiєю та

затверджується в складi технiчного проекту.

1.5. До об'єктiв середньої складностi належать виробничi ком-

плекси, якi складаються з одноповерхових, багатоповерхових i

змiшаних однорiдних та неоднорiдних будiвель з переважним засто-

суванням унiфiкованих типових будiвельних конструкцiй i серiйно-

го технологiчного обладнання. До них можуть бути вiднесенi, нап-

риклад, складальнi цехи автомобiльних заводiв, виробничi корпуси

заводiв основної хiмiчної промисловостi; основнi виробничi

будiвлi пiдприємств будiвельної iндустрiї, багатоповерховi будин-

ки, театри, клуби, санаторiї i iн.

Для об'єктiв середньої складностi, якщо в завданнi на проекту-

вання не передбачено складання КУСГ, розробка комплексних укруп-

нених графiкiв не обов'язкова.


1.6. Нескладними об'єктами слiд вважати однорiднi будiвлi i

споруди, якi будуються з застосуванням типових будiвельних кон-

струкцiй та серiйного технологiчного обладнання, якi потребують

здiйснення порiвняно невеликої кiлькостi (10-15) будiвельних про-

цесiв з обмеженою кiлькiстю органiзацiй, якi беруть участь у

будiвництвi.

До таких об'єктiв вiдносяться: одноповерховi промисловi

будiвлi з числом прольотiв не бiльше трьох при висотi до 10 м;

допомiжнi будiвлi хiмкомбiнатiв, металургiйних заводiв,

пiдприємств промисловостi будiвельних матерiалiв; наземнi спору-

ди шахт та iншi промисловi об'єкти, житловi, побутовi та ад-

мiнiстративнi будiвлi.


1.7. При розробцi проекту органiзацiї будiвництва складнiсть

об'єкта (комплексу) встановлюється iнстанцiєю, яка затверджує

завдання на проектування.

Склад проекту органiзацiї будiвництва в залежностi вiд ступе-

ня складностi об'єкта будiвництва наводиться в таблицi 1.


Таблиця 1


Склад проекту органiзацiї будiвництва в залежностi

вiд складностi об'єкта будiвництва

------------------------------------------------------------------

| | | |Середньої |

| | | |складностi|

| | Назви документiв | Складний | та |

| | | об'єкт |нескладнi |

| | | | об'єкти |

|----------------------------------------------------------------|

|1 | 2 | 3 | 4 |

|----------------------------------------------------------------|

|1. |Комплексний укрупнений сiтьовий графiк| + | - |

|----------------------------------------------------------------|

|2. |Календарний план будiвництва | + | + |

|----------------------------------------------------------------|

|3. |Будiвельний генеральний план для пiд- | | |

| |готовчого та основного перiодiв | | |

| |будiвництва | + | + |

|----------------------------------------------------------------|

|4. |Органiзацiйно-технологiчнi схеми | | |

| |зведення об'єкта | + | + |

|----------------------------------------------------------------|

|5. |Вiдомiсть обсягiв основних будiвельних| | |

| |монтажних та спецiальних робiт | + | + |

|----------------------------------------------------------------|

|6. |Вiдомiсть потреби в будiвельних | | |

| |конструкцiях | + | + |

|----------------------------------------------------------------|

|7. |Графiк потреби в основних будiвельних | | |

| |машинах | + | + |

|----------------------------------------------------------------|

|8. |Графiк потреби в робочих кадрах | + | + |

|----------------------------------------------------------------|

|9. |Рiшення з оперативно-диспетчерського | | |

| |управлiння | + | - |

|----------------------------------------------------------------|

|10 | Вказiвка про особливостi побудови | | |

| | геодезичної розбивочної основи | + | - |

|----------------------------------------------------------------|

|Примiтка. Знаком "+" позначено перелiк документiв,якi обов'- |

| язковi при розробцi проекту органiзацiї будiвництва. |

| Знаком "-" позначено перелiк документiв,якi не обов'-|

| язково розробляти в проектi органiзацiї будiвництва. |

------------------------------------------------------------------

2. ОРГАНIЗАЦIЙНО-ТЕХНОЛОГIЧНI СХЕМИ ЗВЕДЕННЯ

БУДIВЕЛЬ I СПОРУД ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБIТ


2.1. В проектi органiзацiї будiвництва провадиться вибiр ор-

ганiзацiйно-технологiчної схеми зведення будiвель та споруд в

складi комплексу пiдприємств i органiзацiйно-технологiчних схем

зведення основних будiвель та споруд, обгрунтування методiв ви-

робництва i можливостi сумiщення будiвельних, монтажних та

спецiальних будiвельних робiт, а також технiчних рiшень по зве-

денню складних будiвель та споруд.

2.2. Органiзацiйно-технологiчнi схеми зведення будiвель та

споруд у складi пiдприємств (черги, пускового комплексу) встанов-

люють черговiсть будiвництва основних об'єктiв, об'єктiв пiдсоб-

ного та обслуговуючого призначення, енергетичного та транспортно-

го господарства i зв'язку, зовнiшнiх мереж i споруд водопостачан-

ня, каналiзацiї, тепло- i газопостачання, а також впорядкування в

залежностi вiд технологiчної схеми виробничого процесу промисло-

вого пiдприємства, особливостей будiвельних рiшень його гене-

рального плану (характеру розподiлу обсягiв робiт в залежностi

вiд типу об'єкта територiально згрупованого, лiнiйного, тери-