НАПБ Б.06.004-2007

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

з питань надзвичайних

ситуацій та у справах

захисту населення

від наслідків

Чорнобильської катастрофи

22.08.2005 N 161


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 вересня 2005 р. за N 990/11270ПЕРЕЛІК

однотипних за призначенням об'єктів,

які підлягають обладнанню автоматичними установками

пожежогасіння та пожежної сигналізації


(Перелік змінено:

Наказ зареєстровано № 947/14214 16.08.2007

МНС № 531 03.08.2007)1. Загальні положення


1.1. Автоматичні установки пожежогасіння (далі - АУПГ) та

автоматичні установки пожежної сигналізації (далі - АУПС) належать

до інженерно-технічних засобів захисту будинків, споруд, приміщень

та устаткування (далі - об'єкти) від пожеж, які загрожують життю

та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків від їх наслідків.


1.2. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які

підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та

пожежної сигналізації (далі - Перелік), установлює види об'єктів,

які підлягають обов'язковому обладнанню АУПГ та АУПС під час

їхнього будівництва, розширення, реконструкції, технічного

переоснащення, реставрації, капітального ремонту, зміни

функціонального призначення та категорій приміщень і будинків за

вибухопожежною і пожежною небезпекою.

Під час оренди об'єктів (частково або повністю) обов'язки

сторін щодо забезпечення їх АУПГ та АУПС повинні встановлюватися

договором оренди. У разі, якщо в договорі це питання не

обумовлено, забезпечення обладнання установками АУПГ та АУПС

покладається на орендодавця, а на орендаря - у частині утримання

їх у справному стані.


1.3. Вимоги Переліку є обов'язковими для виконання юридичними

та фізичними особами, незалежно від виду їх діяльності та форм

власності.


1.4. Під час визначення об'єктів, які підлягають обладнанню

АУПГ та АУПС, окрім Переліку, необхідно керуватися відомчими

(галузевими) переліками, будівельними нормами та іншими

нормативно-правовими актами, узгодженими з органами Державного

пожежного нагляду. Вимоги, викладені в цих документах, не повинні

знижувати вимоги Переліку.


1.5. Необхідність обладнання АУПГ та АУПС будинків і

приміщень, що не вказані в цьому Переліку, повинна визначатись на

підставі науково-технічного обґрунтування, яке повинно

виконуватися фахівцями міністерств та відомств із залученням

фахівців у галузі пожежної безпеки.


1.6. АУПГ та АУПС повинні проектуватися відповідно до

ДБН В.2.5-13-98 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна

автоматика будинків і споруд" та інших нормативно-правових актів,

які містять вимоги за цими напрямками.


1.7. Тип АУПГ, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип

і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, обладнання та

апаратура АУПС визначаються проектною організацією, яка має

відповідну ліцензію на цей вид діяльності, з урахуванням вимог

нормативно-правових актів.

У разі відсутності норм проектування АУПГ та АУПС, а також

відхилень від обов'язкових положень цього Переліку необхідно

дотримуватись вимог НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок

погодження з органами державного пожежного нагляду проектних

рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих

відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів,

затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних

ситуацій від 15.11.2004 N 170, зареєстрованого у Міністерстві

юстиції України 22.11.2004 за N 1467/10066.


1.8. Перелік не поширюється на об'єкти, в яких зберігаються,

виробляються або є в обігу вибухові речовини, сильнодіючі отруйні

речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби, а також на

спеціальні об'єкти Міністерства оборони України, Міністерства

внутрішніх справ України, Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи, Державної прикордонної служби України

та Служби безпеки України.


1.9. АУПГ, АУПС, системи протидимного захисту, ліфти для

транспортування пожежних підрозділів, системи оповіщення та

управління евакуацією під час пожежі, внутрішній протипожежний

водопровід тощо належать до систем протипожежного захисту

(далі - СПЗ).

До систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але

пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні

пожежі та інших надзвичайних ситуацій, належать установки

вентиляції та кондиціювання повітря, що відключаються у разі

пожежі; ліфти, ескалатори, травілатори, що повинні працювати в

режимі "Пожежа"; машини, механізми, устаткування, транспортні

засоби, технологічне обладнання, що мають припиняти роботу, тощо.


1.10. У разі, якщо АУПС здійснює керування СПЗ та системами і

устаткуванням, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із

забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та

інших надзвичайних ситуацій, за схемою роботи та своїми

параметрами повинна забезпечувати формування адресованого сигналу.


1.11. Керування роботою СПЗ та системами, що не входять до їх

складу, але пов'язані із забезпеченням безпеки на об'єкті під час

пожежі, повинно здійснюватись з центрального пульту управління СПЗ

(далі - ЦПУ СПЗ), у якому також повинна відображатись інформація

про технічний стан цих систем. ЦПУ СПЗ розташовується в будинках

поблизу головного входу або в приміщенні першого чи цокольного

поверху з виходом безпосередньо назовні.


1.12. ЦПУ СПЗ не допускається об'єднувати з диспетчерською

інженерних служб будівлі відносно сумісництва виконання функцій

персоналом, що здійснює цілодобове чергування.


1.13. Під поняттям "будинок, споруда" у Переліку розуміється

будинок у цілому або частина будинку (протипожежний відсік), яка

відокремлюється за допомогою протипожежних перешкод згідно з ДБН

В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів

будівництва".

Під поняттям "приміщення" у Переліку розуміється частина

будинку або споруди, виділена нормованими будівельними

огороджувальними конструкціями (стінами, перегородками,

перекриттями).


1.14. У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та

АУПС приміщення:

з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні;

санвузли, крім санвузлів у будинках з атріумами, у громадських

будинках багатофункціонального призначення, висотних громадських

будинках, аеропортах та вокзалах, театрах, критих спортивних

спорудах, кінотеатрах та підземних спорудах з масовим перебуванням

людей, охолоджувальні камери тощо);

припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські

приміщення категорій А, Б, або В; насосних станцій водопостачання,

бойлерних тощо, приміщень для інженерного обладнання будинку (крім

приміщень електрощитових та машинних відділень ліфтів), у яких для

ізоляції поверхні трубопроводів та обладнання застосовуються

матеріали групи горючості Г1 та за займистості - В1, а також не

застосовуються горючі матеріали та речовини (рідини, розчини,

порошки, гранули тощо);

виробничих та складських приміщень за пожежною небезпекою

категорії Д;

сходів та сходових кліток, крім типів С2.


1.15. Не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС застраховані

одноповерхові наземні об'єкти торгівлі, харчування, побутового

обслуговування населення, площа протипожежного відсіку яких

незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 кв. м.

Якщо площа цих об'єктів становить 150 кв. м і більше, то

сигнал про спрацювання АУПС повинен виводитись на пульт

централізованого пожежного спостереження.


1.16. При виборі типу АУПГ або АУПС для складських приміщень,

що розташовані в підвальних або цокольних поверхах, значення площ

необхідно приймати вдвічі меншими, ніж вказані в стовпчиках 2 і 3

таблиць Переліку.


1.17. Об'єкти, на які доступ пожежних підрозділів для гасіння

пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюється тільки

за наявності спеціального письмового дозволу адміністрації,

повинні захищатись АУПГ, незалежно від їх виду, площі та

поверховості.


1.18. У разі розташування електрообладнання АУПГ та АУПС у

межах вибухонебезпечної зони допустимий рівень вибухозахисту і

ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів, способи

прокладання проводів і кабелів у таких зонах повинні відповідати

вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок" відповідно до класу

вибухонебезпечної зони.


1.19. У таблицях Переліку, де передбачено одночасне

обладнання приміщень чи будинків АУПГ та АУПС, АУПС необхідно

розглядати як систему для управління СПЗ.


1.20. За наявності технічної можливості сигнали від

приймально-контрольних приладів АУПГ та АУПС виводять на пульт

централізованого пожежного спостереження.


1.21. Простори за підвісними стелями, де прокладено відкрито

більше 12 проводів або кабелів (незалежно від напруги та сили

струму, на які вони розраховані), виконані з помірно небезпечних

за токсичністю продуктів горіння (група Т2) та з помірною

димоутворювальною здатністю (група Д2) матеріалів, які не

поширюють горіння у пучках за категорією навантаження А

(нормативний об'єм горючого навантаження - 7 л на метр погонний

згідно з ГОСТ 12176 "Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на

нераспространение горения"), дозволяється не обладнувати АУПГ за

умови наявності на такі проводи та кабелі відповідних сертифікатів

Системи УкрСЕПРО, а також обладнання просторів за підвісними

стелями АУПС з димовими сповіщувачами та світловою індикацією про

їх спрацювання, що встановлюється на підвісних стелях.


1.22. У разі розміщення обладнання пожежної автоматики за

підвісною стелею, де немає можливості доступу до пожежних

сповіщувачів або зрошувачів, необхідно передбачати технологічні

отвори для їх обслуговування.


1.23. Для захисту блоку сервера, шаф з електричним

обладнанням, дизель-генераторних тощо допускається використовувати

автоматичні модульні установки локального пожежогасіння.


1.24. Для гасіння пожеж при загорянні жиру в зонах з кухонним

обладнанням (плити; сковороди; вертикальні, кутові, ланцюгові

печі; шашличні печі з використанням газу, дерева, вугільного

каміння; фритюрниці; жарові шафи; "китайські котли" та ін.;

системи вентиляції; витяжні труби та шафи) допускається

використовувати автоматичні модульні установки локального

пожежогасіння.


1.25. Усі приміщення висотних громадських будинків та

передпокої квартир і позаквартирні коридори, ліфтові холи в

житлових будинках з умовною висотою більше 47 м обладнуються

адресними АУПС.


1.26. Приміщення квартир та кімнати гуртожитків повинні

додатково, окрім вимог, викладених у Переліку, обладнуватися

автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами.


1.27. У разі, якщо вибухопожежонебезпечні чи пожежонебезпечні

ділянки розміщуються в приміщеннях категорії Г та Д за

вибухопожежною та пожежною небезпекою і не відокремлені

протипожежними перешкодами, дозволяється влаштування локального

автоматичного пожежогасіння в межах ділянки.


1.28. Кабельні лінії, призначені для живлення АУПГ, систем

протидимного захисту, ліфтів для транспортування пожежних

підрозділів, насосів внутрішнього протипожежного водопроводу,

повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з

ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції.

Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги", а системи

оповіщення та управління евакуацією під час пожежі - не менше

15 хв.


1.29. Перелік об'єктів, які підлягають обладнанню АУПГ та

АУПС, наведений у таблицях 1-4 Розділу 2 Переліку.


2. Однотипні за призначенням об'єкти, які підлягають

обладнанню автоматичними установками пожежогасіння

та пожежної сигналізації


2.1. Будинки різного призначення


Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

| Вид будинку | Нормативний показник та перелік |

| |приміщень, що підлягають обладнанню |

| | АУПГ та АУПС |

| |------------------------------------|

| | АУПГ | АУПС |

|---------------------------+-----------------------+------------|

| 1 | 2 | 3 |

|---------------------------+-----------------------+------------|

|1. Громадські будинки | | |

|різного призначення, крім | | |

|зазначених у пунктах 2-8 | | |

|цієї таблиці: | | |

|---------------------------+-----------------------+------------|

|1.1. Дитячі дошкільні | - |Усі |

|заклади | |приміщення |

|---------------------------+-----------------------+------------|

|1.2. Навчальні заклади і | - |Усі |

|будинки шкіл місткістю | |приміщення |

|більше 360 учнів | | |

|---------------------------+-----------------------+------------|

|1.3. Школи-інтернати з | - |Усі |

|приміщеннями для сну | |приміщення |

|---------------------------+-----------------------+------------|

|1.4. Науково-дослідні |Приміщення вказані в |Усі |

|інститути |пункті 1.24 цієї |приміщення |

| |таблиці | |

|---------------------------+-----------------------+------------|

|1.5. |Приміщення вказані в |Усі |

|Лікувально-профілактичні |пункті 1.24 цієї |приміщення |