КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Р I Ш Е Н Н Я

17.05.2007 N 3


Про стан реалізації експериментального будівництва,
введення в експлуатацію перших висотних будинків
(вище 73,5 м) та заходи щодо створення
нормативної бази

{ Рішення введено в дію Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 21 ( v0021661-07 ) від 23.05.2007 }


За результатами розгляду питань щодо стану реалізації програм
експериментального будівництва висотних будинків, рішеннями
колегії Держбуду від 19.03.2003, 24.09.2004 і 25.06.2005,
науково-технічної ради Держбуду від 10.12.2004 і 16.09.2005 та
науково-технічної ради Мінбуду від 23.02.2006 визначено низку
організаційних заходів здійснення експериментального будівництва
житлових та громадських будинків умовною висотою вище 73,5 м, на
які відсутні норми на проектування.
Разом з тим незадовільне виконання ряду заходів програм
забудовниками з проведення натурних обстежень та науково-технічних
досліджень з відповідними висновками, стримує в цілому розроблення
відповідної нормативної бази з проектування таких будинків.
Заслухавши інформацію Управління архітектурно-конструктивних
та інженерних систем будинків і споруд про стан реалізації
експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших
висотних будинків та з метою забезпечення подальшої координації
реалізації експериментального будівництва і прискорення роботи з
розроблення вітчизняної нормативної бази з проектування висотних
будинків колегія В И Р I Ш И Л А:

1. Взяти до відома інформацію Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
(Авдієнко О.П.) про стан реалізації програм експериментального
будівництва висотних будівель у м. Києві, а також розроблення
проекту ДБН "Проектування висотних будинків і комплексів
житлово-громадського призначення. Основні положення".

2. Забудовникам, інвесторам, будівельним компаніям, які
отримали дозволи на експериментальне проектування та будівництво
будинків умовною висотою вище 73,5 м та, здійснюють будівництво
згідно з програмами та індивідуальними технічними вимогами,
забезпечити:
- проведення у повному обсязі при проектуванні, будівництві
та експлуатації об'єктів комплексу експериментальних
науково-дослідних робіт та натурних спостережень згідно з
календарними планами програм експериментального будівництва;
- своєчасне введення в експлуатацію експериментальних
об'єктів та надання науково-технічних звітів про виконання робіт,
передбачених договорами та програмами експериментального
будівництва.

3. АТ ХК "Київміськбуд", Українській інжиніринговій компанії
(м. Київ), ТОВ "Мандарин плаза" (м. Київ) у I півріччі ц.р. надати
до Мінрегіонбуду проміжні науково-технічні звіти щодо перших
збудованих висотних об'єктів для їх розгляду та використання
досвіду і висновків при розробленні нормативної документації для
висотного будівництва.

4. Покласти виконання досліджень, визначених програмами
експериментального будівництва та договорами із забудовниками, а
також підготовку науково-технічних звітів з відповідними
висновками на проектні організації - авторів проектів, базові
науково-дослідні інститути НДI будівельних конструкцій,
НДI будівельного виробництва, ВАТ "КиївЗНДIЕП" із залученням
державних наглядових органів та інших співвиконавців програм
експериментального будівництва.

5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд:
- забезпечити до 01.07.2007 із залученням учасників
реалізації експерименту коригування програм експериментального
будівництва з врахуванням реального стану проведення запланованих
досліджень висотних будинків;
- забезпечити роботу з координації експериментального
будівництва висотних будинків згідно з Порядком погодження та
супроводу у центральному апараті Міністерства документів щодо
експериментального проектування та будівництва об'єктів
житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні
вимоги, а також розроблення відповідного нормативного документа;
- до 01.06.2007 підготувати пропозиції щодо організації
розгляду схеми розміщення висотних будинків у м. Києві, розроблені
Українською академією архітектури, на спільному засіданні
Містобудівної ради Мінрегіонбуду та архітектурно-містобудівної
ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища Київської міськдержадміністрації.

6. Державній архітектурно-будівельній інспекції
(Бондаренко О.М.) забезпечити перевірку стану і якості будівельних
робіт на експериментальних об'єктах за затвердженими графіками та
у III кварталі ц.р. доповісти про результати цієї перевірки на
засіданні НТР. Звернути увагу при здійсненні перевірок на
відповідність дозвільних документів регламенту, встановленому
Міністерством для експериментальних об'єктів.

7. Структурним підрозділам Міністерства розглядати пропозиції
інвесторів щодо забудови м. Києва висотними будинками, які
потребують погодження Міністерства, згідно з встановленим порядком
тільки за зверненнями Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій з відповідними
містобудівними та техніко-економічними обґрунтуваннями такого
будівництва.

8. Заборонити Центральній службі "Укрінвестекспертиза",
Ради міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським службам "Укрінвестекспертиза" приймати до розгляду
проектну документацію висотних будівель, на які відсутні норми на
проектування, без розроблених та затверджених у встановленому
Міністерством порядку програм експериментального будівництва та
індивідуальних технічних вимог на проекти.

9. Базовим науково-дослідним інститутам - НДI будівельного
виробництва, НДI будівельних конструкцій, ВАТ "КиївЗНДIЕП"
забезпечити оперативне вирішення поточних питань та надання
науково-методичної допомоги учасникам реалізації програм
експериментального будівництва, проведення комплексу наукових
досліджень та підготовки звітів за напрямами, визначеними раніше
прийнятими рішеннями.

10. З метою якісного розроблення нормативного документа з
проектування та будівництва висотних будівель НДI будівельного
виробництва (Галінський О.М.):
- до 15.06.2007 сформувати і затвердити у Мінрегіонбуді
робочий план та авторський колектив розроблення проекту
ДБН "Проектування висотних будинків і комплексів
житлово-громадського призначення. Основні положення";
- разом із співвиконавцями підготувати та надати на розгляд у
вересні ц.р. першу редакцію вітчизняного нормативного документа з
проектування будівель вище 73,5 м, якою врахувати набутий
вітчизняний та зарубіжний досвід, зокрема м. Москви, згідно з
прийнятими рішеннями Міжнародної конференції з висотного
будівництва, проведеної Мінбудом у м. Києві 9 червня 2006 року.

11. Виходячи з набутого досвіду та актуальності проблеми,
вважати за необхідне при розробленні нормативного документа
проектування житлових і громадських будинків та комплексів
обмежити умовною висотою до 100 метрів. Проектування об'єктів
громадського призначення вище зазначених обмежень здійснювати за
відповідними містобудівними, архітектурно-технічними
обґрунтуваннями місцевих органів самоврядування та згідно з
індивідуальними технічними вимогами, погодженими та затвердженими
в установленому Мінрегіонбудом порядку.

12. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації:
- прискорити розроблення та прийняття схеми забудови міста
висотними будинками з урахуванням Указу Президента N 208/2007
( 208/2007 ) "Про заходи щодо впорядкування забудови території та
збереження історико-культурних територій і об'єктів у місті Києві"
та надати її на розгляд Містобудівній раді Мінрегіонбуду;
- надати Мінрегіонбуду пропозиції на лист Мінбуду від
10.02.2007 N 10/5-88 щодо доцільності призупинення надання
дозволів на проектування висотних будівель у м. Києві до
завершення експериментального будівництва перших висотних об'єктів
та процедури прийняття рішень щодо поширення висотного
домобудування у м. Києві;
- забезпечити належний контроль та організаційну допомогу
забудовникам висотних будинків, визначених Міністерством
експериментальними, з метою прискорення завершення
експериментальних досліджень.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Міністра А.В. Беркуту.

Голова колегії В.Г.Яцуб