ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГАЗ"
Н А К А З

N 35 від 30.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 жовтня 1997 р.
vd970730 vn35 за N 451/2255

Про затвердження Положення про порядок технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових будинків, громадських
будівель, підприємств побутового та комунального
призначення

З метою нормативного забезпечення виконання технічного
обслуговування і безпечної експлуатації внутрішньобудинкових
систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель,
підприємств побутового та комунального призначення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків,
громадських будівель, підприємств побутового та комунального
призначення (додається).

Голова правління Т.М. Фреюк
Затверджено
наказом Державної акціонерної
холдингової компанії "Укргаз"
від 30 липня 1997 р. N 35
Положення
про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових будинків громадських будівель,
підприємств побутового та комунального призначення
1. Галузь використання
Дія цього Положення поширюється на спеціалізовані
підприємства газопостачання та газифікації Державної акціонерної
холдингової компанії "Укргаз" (далі - СПГГ). Положення є
обов'язковим для виконання ними та підприємствами, установами,
організаціями незалежно від їхньої відомчої належності і форм
власності, що експлуатують внутрішньобудинкові системи
газопостачання (далі - ВБСГ) природного та зрідженого газу в
житлових будинках (квартирах), громадських будівлях, підприємствах
комунального та побутового призначення, а також окремими
громадянами, що мають житлові будинки (квартири) або їх частину на
праві приватної власності, на яких відкрито особовий рахунок (далі
- власники).
2. Нормативні посилання
Це Положення розроблено на базі таких нормативних документів:
- Правил безпеки в газовому господарстві (далі - ПБГГ),
затверджених постановою колегії Держгіртехнагляду України від
13.05.92 N 5;
- СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение";
- ГОСТ 5542-88 "Газы горючие природные для промышленного и
комунального назначения. Технические условия";
- ГОСТ 20448-90 "Газы углеводородные сжиженные топливные для
комунально-бытового потребления";
- Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та
реконструкції житлових будівель в містах та селищах України,
КДП-204/12 Україна 193-91, затвердженого наказом
Держжитлокомунгоспу від 31.12.91 р. N 135;
- Правил технічної експлуатації систем газопостачання
Української УРСР, затверджені Мінжитлокомунгоспом УРСР 08.12.80 р.
і занесених під номером НАОП 1.1.23-1.18.80 в Державний реєстр
міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
3. Загальні положення
3.1. Положення розроблено згідно з Протоколом спільного
засідання Постійної Урядової комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і бюро
Національної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення від
07.04.97.
3.2. Метою Положення є нормативне забезпечення виконання
технічного обслуговування для безпечної експлуатації ВБСГ житлових
будинків та громадських будівель, підприємств побутового та
комунального призначення.
3.3. Основні терміни, які використовуються в Положенні, та їх
визначення наведено в додатку 1.
3.4. Технічне обслуговування газопроводів і газового
обладнання житлових будинків та громадських будівель, підприємств
побутового та комунального призначення в населених пунктах України
здійснюється СПГГ згідно з договорами з власниками зазначених
об'єктів (зразок договору - додаток 2).
У договорі повинні бути визначені взаємні зобов'язання
власника та СПГГ щодо безпечної експлуатації ВБСГ, порядок їх
технічного обслуговування, відповідальність за додержання умов
договору згідно з чинним законодавством, в тому числі за якісне і
своєчасне проведення технічного обслуговування ВБСГ, а також
відповідальність за допущені збитки, що завдані власнику внаслідок
нещасних випадків чи аварій, викликаних неналежним обслуговуванням
систем газопостачання та газових приладів.
3.5. Планове технічне обслуговування (далі - ПТО) та дрібний
ремонт газової апаратури і приладів, пов'язаний із заміною
гвинтів, штифтів, пружин, ущільнюючих матеріалів при перепакуванні
фланцевих та різьбових з'єднань і запірних пристроїв, застосуванні
зварювальних робіт на газопроводах ВБСГ виконується за рахунок
експлуатаційних витрат СПГГ.
3.6. Заміна виявлених під час технічного обслуговування
несправних елементів ВБСГ та їх ремонт виконуються СПГГ в терміни
і на умовах, які передбачено договором з власником.
3.7. Обсяги технічного обслуговування визначаються даним
Положенням, чинними ПБГГ та правилами технічної експлуатації
систем газопостачання, інструкціями заводів - виробників газового
обладнання.
3.8. Роботи щодо усунення аварійних ситуацій у ВБСГ, які
можуть призвести до нещасного випадку, не входять до обсягу
технічного обслуговування і виконуються бригадами
аварійно-диспетчерських служб (далі - АДС) СПГГ за рахунок їх
експлуатаційних витрат. У разі ліквідації аварійної ситуації
бригада АДС повинна забезпечити технічно безпечний стан ВБСГ.
Ремонт газового обладнання ВБСГ після усунення аварійної ситуації
здійснюється в порядку, передбаченому цим Положенням.
3.9. Технічне обслуговування ВБСГ грунтується на
планово-попереджувальній системі робіт, яка включає:
- ПТО;
- планову перевірку щільності споруд ВБСГ та газових
приладів;
- технічне обслуговування за заявками (далі - ТОЗ) власників
(абонентів) газового обладнання в період між ПТО або між плановими
перевірками на щільність.
4. Порядок проведення технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
4.1. ПТО виконується за графіком, затвердженим керівником
СПГГ, з періодичністю, що наведена в додатку 3 цього Положення.
Графік надається власнику для забезпечення ним можливості
виконання СПГГ робіт з технічного обслуговування ВБСГ. Додержання
графіка є обов'язковим як для СПГГ, так і для власника ВБСГ.
На підставі вищезазначеного графіка експлуатаційними службами
СПГГ розробляються щомісячні графіки робіт, які є підставою для
видачі виконавцям змінних завдань на проведення робіт з технічного
обслуговування.
4.2. Якість робіт при проведенні ПТО повинна забезпечити
безвідмовне та безпечне функціонування ВБСГ в термін між ПТО,
4.3. Під час проведення ПТО ВБСГ виконуються такі роботи:
- перевірка на щільність газопроводів, газових приладів та
апаратів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом
або мильною емульсією;
- ліквідація виявлених витоків газу;
- перевірка відповідності установки газових приладів,
прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і
діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та
газових приладів, а також у підвали та на горища, де прокладені
газопроводи;
- перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність
тяги;
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та
змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах
та газових приладах;
- перевірка працездатності газової апаратури, пальників,
автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
- очистка теплообмінних апаратів від сажі та окалини;
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими
побутовими газовими приладами та апаратами.
4.4. Технологія робіт з технічного обслуговування (ПТО або
ТОЗ) ВБСГ регламентується виробничими (технологічними)
інструкціями СПГГ, які містять вимоги до обсягів робіт,
послідовності виконання різних операцій, методів і обсягів
перевірки якості виконуваних робіт.
4.5. У процесі проведення ПТО або ТОЗ СПГГ та власник повинні
забезпечити усунення виявлених несправностей ВБСГ.
У випадку, якщо несправні газові прилади потребують ремонту в
умовах майстерні, то вони повинні бути замінені на справні або
відключені від газопостачання.
4.6. ПТО повинна виконувати бригада слюсарів під керівництвом
майстра (бригадира). За бригадою закріплюється певна дільниця, на
якій здійснюються всі види робіт з технічного обслуговування.
До складу бригади включаються слюсарі з експлуатації та
ремонту газового обладнання, які мають кваліфікацію не нижче 2
розряду, пройшли спеціальне навчання та мають посвідчення про
допуск до проведення технічного обслуговування ВБСГ.
Роботи з технічного обслуговування відповідних ВБСГ можуть
виконувати ланка слюсарів на чолі із старшим (відповідальним) або
один слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання; роботи
з технічного обслуговування ВБСГ повинні відповідати вимогам ПБГГ
(розділ 6).
4.7. Власник ВБСГ під особистий підпис попереджається про
дату проведення ПТО. Абоненти повинні бути завчасно, не пізніше
ніж за 5 діб, попереджені через відповідні оголошення, вивішені в
під'їздах будинків.
4.8. У відповідності з п.3.9 Положення планова перевірка
щільності ВБСГ виконується за нарядом-допуском бригадою під
керівництвом майстра за допомогою газу або повітря під тиском
500 даПа (мм вод.ст.).
4.9. Самовільно встановлене або непридатне до подальшої
експлуатації газове обладнання, а також прилади з відводом
продуктів згорання газу в димові канали, в яких відсутня тяга,
повинні відключатися з оформленням відповідного акта.
4.10. У процесі проведення ПТО або ТОЗ працівники СПГГ
зобов'язані проводити роз'яснювальну роботу серед власників
(абонентів) та практичний інструктаж з правил безпечного
користування газовими приладами. Після закінчення робіт працівник
СПГГ записує в абонентську книжку відомості про виконані роботи та
проведений інструктаж.
Абонент посвідчує своїм підписом факт проведення робіт по
технічному обслуговуванню (ПТО чи ТОЗ) та одержання інструктажу.
Повторний інструктаж можуть отримати не всі члени сім'ї, а
тільки абоненти, що присутні при виконанні цих робіт.
4.11. Виконані роботи приймає майстер. На кожний об'єкт
(багатоквартирний будинок, квартира, об'єкт громадського
призначення) складається акт про підсумки планового технічного
обслуговування або технічного обслуговування за заявкою та
інвентаризаційна відомість (додатки 4, 5).
Майстер, який прийняв роботу від слюсарів, перевіряє якість
робіт, звіряє інвентаризаційну відомість з проектною документацією
щодо кількості газифікованих квартир та встановлених газових
приладів і передає всю документацію разом з актом про підсумки ПТО
чи ТОЗ з висновками стосовно якості робіт керівнику підприємства
на затвердження. Затверджений акт та відомість є основними
документами, що підтверджують виконання робіт. Термін зберігання
акта та відомості - до наступного технічного обслуговування.
4.12. За підсумками ПТО або ТОЗ СПГГ складає і надає власнику
ВБСГ перелік недоліків, виявлених під час ПТО чи ТОЗ, які повинні
бути усунені, а саме:
- відсутність тяги в димових і вентиляційних каналах;
- наявність елементів ВБСГ, які потребують заміни або
ремонту;
- наявність газопроводів та запірних пристроїв, які
потребують очищення від корозії і пофарбування;
- незабезпечення вільного доступу до газопроводів та запірних
пристроїв.
Роботи з капітального ремонту газового обладнання в період
між ПТО здійснюються СПГГ за окремим договором з власником ВБСГ.

5. Технічне обслуговування ВБСГ за заявками абонентів (ТОЗ)
5.1. Технічне обслуговування ВБСГ за заявками абонентів
виконується СПГГ:
5.1.1. В період між перевірками ВБСГ на щільність;
5.1.2. В період між термінами виконання ПТО.
5.2. Структура управління роботами по ТОЗ визначається СПГГ
самостійно з урахуванням обсягів робіт по обслуговуванню та
специфіки місцевих умов.
5.3. Заявки, що надійшли від абонентів, власників житлового
фонду та інших осіб по телефону або при особистому зверненні в
СПГГ реєструються в спеціальному журналі.
5.4. Час прибуття працівника СПГГ на об'єкт визначається
особою, що прийняла заявку, після узгодження з абонентом.
5.5. Після реєстрації заявки в журналі заповнюється заявочний
талон, Заявочний талон передається працівнику СПГГ для виконання
робіт.
5.6. Працівник СПГГ повинен прибути до абонента у зазначений
у талоні час і пред'явити службове посвідчення.
5.7. Термін закінчення встановлюється працівником СПГГ на
основі діючих норм часу залежно від обсягу та складності робіт, а
також залежно від наявності запасних деталей та вузлів (термін
проведення ремонту не повинен перевищувати 7 днів).
5.8. Газові прилади, на які заводи-виготовлювачі поставляють
запасні частини для гарантійного ремонту, обслуговуються протягом
3 діб.
5.9. Імпортні газові прилади ремонтуються в строки, погоджені
з абонентом.
5.10. Технологія виконання заявочного технічного
обслуговування проводиться в такій послідовності:
- зі слів абонента та шляхом огляду газового приладу
визначається перелік робіт і необхідна кількість запасних частин
та матеріалів для проведення ремонту;
- у разі відсутності необхідних запасних частин та
матеріалів, або коли для ремонту потрібно спеціальне обладнання,
працівник СПГГ викликає оперативку бригаду з потрібними запасними
частинами, матеріалами і апаратурою;
- у разі потреби складного ремонту вузла газового приладу,
працівник СПГГ відправляє його до майстерні;
- до одержання необхідних вузлів працівник СПГГ опечатує
несправний газовий прилад і сповіщає абонента про час закінчення
ремонту;
- після закінчення ремонту газового приладу працівник
газового господарства перевіряє на щільність усі з'єднання,
дієздатність приладу, а також налагоджує режим горіння. У разі
наявності у абонента інших газових приладів працівник СПГГ оглядає
і перевіряє справність газових приладів, щільність з'єднання
внутрішньоквартирних газопроводів, наявність тяги в димарях та
інше;
- особлива увага надається стану газопроводів у місцях їх
переходу через міжповерхове перекриття та стіни (перевірка на
щільність, відсутність корозії та інше). Знайдені при огляді та
перевірці порушення газового обладнання усуваються працівником
СПГГ.
5.11. Для отримання дозволу на виконання робіт з ТОЗ,
передбаченими в п.5.2.1, СПГГ повинні виконати
організаційно-технічні умови переходу СПГГ на технічне
обслуговування за заявками (додаток 6). Дозвіл видає Державна
акціонерна холдингова компанія "Укргаз" за погодженням з
Держнаглядохоронпраці України після перевірки якості виконання
організаційно-технічних заходів, зазначених у додатку 6 цього
Положення.
6. Відповідальність за якість робіт
6.1. СПГГ несе відповідальність за якість ремонтних робіт,
забезпечуючи такі гарантійні терміни (коефіцієнти поправки,
залежно від терміну роботи газових приладів, зазначено в додатку
7):
газові плити - 9 місяців;
ємнісні водонагрівачі, опалювальні котли, газифіковані печі -
4 місяці;
проточні газові водонагрівачі - 3 місяці.
6.2. У разі повторного надходження заявки в період
гарантійного терміну СПГГ виконує ремонтні роботи безкоштовно за
умови виконання "Типової інструкції по безпечному користуванню
побутовими приладами і апаратами" (додаток N 39 до ПБГГ).
6.3. При порушенні абонентом "Типової інструкції..." СПГГ не
несе матеріальної відповідальності за вихід з ладу
відремонтованого обладнання (при умові наявності відповідного
акта).
Додаток 1
до Положення про порядок
технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових
будинків, громадських
будівель, підприємств
побутового та комунального
призначення
Основні терміни та їх визначення
————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Терміни | Визначення |
|п/п| | |
|———|——————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 1 |Внутрішньобудинко-|Газопроводи низького тиску від запірного|
| |ва система газопо-|пристрою на вводі в будинок чи споруду,|
| |стачання (ВБСГ) |всі такі пристрої, розташовані між вводом|
| | |та краном, встановленим перед газовим об-|
| | |ладнанням, а також усі побутові газові|
| | |прилади та апарати незалежно від їх тех-|
| | |нологічного призначення, прилади обліку|
| | |газу |
| | | |
| 2 |Підприємства побу-|Їдальні, ресторани, фабрики-кухні, перу-|
| |тового та комуна- |карні тощо |
| |льного призначення| |
| | | |
| 3 |Громадські будівлі|Навчальні та лікувальні заклади, офіси,|
| | |клуби, кінотеатри, бібліотеки тощо |
| | | |
| 4 |Технічне обслуго- |Комплекс робіт щодо визначення технічного|
| |вування (ТО) |стану ВБСГ газифікованого об'єкта, очище-|
| | |ння, змащування, регулювання та інші опе-|
| | |рації для підтримання працездатності та|
| | |технічної справності ВБСГ |
| | | |
| 5 |Планове технічне |Технічне обслуговування ВБСГ, яке викону-|
| |обслуговування |ється СПГГ згідно з графіком робіт, роз-|
| |(ПТО) |робленим на підставі Положення про періо-|
| | |дичність технічного обслуговування ВБСГ|
| | |природного та зрідженого газу |
| | | |
| 6 |Технічне обслуго- |Комплекс робіт по технічному обслугову-|
| |вування за заявка-|ванню та ремонту ВБСГ, виконаному за за-|
| |ми (ТОЗ) |явками власників (абонентів) газового об-|
| | |ладнання |
| | | |
| 7 |Ремонт |Комплекс операцій, що включає розбирання,|
| | |виготовлення, відновлення або заміну де-|
| | |талей, вузлів, після виконання яких га-|
| | |рантується технічна справність і безава-|
| | |рійність роботи газопроводів та газового|
| | |обладнання на визначений термін експлуа-|
| | |тації |
| | | |
| 8 |Спеціалізоване |Підприємство газового господарства, ос-|
| |підприємство газо-|новним видом діяльності якого є експлуа-|
| |постачання та га- |тація систем газопостачання і яке має|
| |зифікації (СПГГ) |достатньо підготовлені кадри та необхідну|
| | |матеріально-технічну базу для планового|
| | |та невідкладного (аварійного) виконання|
| | |повного комплексу робіт щодо забезпечення|
| | |безперебійної та безаварійної роботи сис-|
| | |тем газопостачання населених пунктів Ук-|
| | |раїни |
| | | |
| 9 |Індивідуальні га- |Комплект газового обладнання: газовий|
| |зобалонні устано- |прилад, балон із запірним пристроєм, ре-|
| |вки (ГБУ) |гулятором тиску, газопровід зі з'єдну-|
| | |вальною арматурою |
| | | |
|10 |Власник |Юридична або фізична особа, власністю|
| | |якої є житлові будинки, громадські будів-|
| | |лі, підприємства побутового та комуналь-|
| | |ного призначення |
| | | |
|11 |Абонент |Власник приватизованого будинку (кварти-|
| | |ри) або квартиронаймач |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 2
до Положення про порядок
технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових
будинків, громадських
будівель, підприємств
побутового та комунального
призначення
Договір
на планове технічне обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
(або за заявками абонентів)

"___"________ 19_ р. N _____________
Власник внутрішньобудинкової системи газопостачання (далі -
ВБСГ) ____________________________________________________________
(найменування юридичної або фізичної особи)
названий в подальшому "Замовник", в особі ________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на основі _________________________________________________
з однієї сторони, і підприємство газопостачання та газифікації ___
__________________________________________________________________
(найменування підприємства)
назване в подальшому "Виконавець", в особі _______________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на основі _________________________________________________
з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання
робіт з планового технічного обслуговування (далі - ПТО) систем
газопостачання (або технічного обслуговування за заявками
абонентів (далі - ТОЗ) в терміни, визначені графіком, який є
невід'ємною частиною договору.
1.2. Перелік робіт з ПТО визначається Правилами безпеки в
газовому господарстві (далі - ПБГГ), затвердженими постановою
колегії Держгіртехнагляду України від 13.05.92 N 5; Правилами
технічної експлуатації систем газопостачання Української УРСР,
затвердженими Мінжитлокомунгоспом УРСР 08.12.80 р. і занесеними
під номером "НАОП 1.1.23-1.18.80" в Державний реєстр міжгалузевих
і галузевих нормативних актів про охорону праці, а при роботі по
ТОЗ - також "Положенням про технічне обслуговування
внутрішньобудинкових газопроводів та побутових газових приладів
житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та
комунального призначення за заявками" КДП 204-12 УКР 222-92,
затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу від 31.12.92 р. N 86.
1.3. Технічне обслуговування за заявками абонентів
виконується при надходженні заявок про усунення несправності
газового обладнання.
2. Вартість робіт
2.1. Технічне обслуговування ВБСГ (ПТО чи ТОЗ) та дрібний
ремонт газової апаратури і приладів, пов'язаний із заміною
гвинтів, штифтів, пружин, ущільнюючих матеріалів при перепакуванні
фланцевих та різьбових з'єднань і запірних пристроїв, застосуванні
зварювальних робіт на газопроводах ВБСГ виконується за рахунок
експлуатаційних витрат СПГГ.
2.2. Вартість запасних частин, робіт з ремонту та заміни
газового обладнання визначаються Виконавцем та Замовником за
тарифами, затвердженими _________________________________________.
(назва органу, що затвердив)
3. Обов'язки сторін
3.1. Виконавець зобов'язується:
3.1.1. Під час проведення ПТО виконувати такі роботи:
- перевірка на щільність газопроводів, газових приладів та
апаратів за допомогою газу під робочим тиском, - приладовим
методом або мильною емульсією;
- ліквідація виявлених витоків газу;
- перевірка відповідності установки газових приладів,
прокладання газопроводів та побудови приміщень до вимог
будівельних норм, проекту і правил експлуатації;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та
газових приладів, а також у підвали та на горища, де прокладені
газопроводи;
- перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність
тяги;
- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та
змащування всіх запірних пристроїв, встановлених на газопроводах
та газових приладах;
- перевірка працездатності газової апаратури, пальників,
автоматичних пристроїв, їх очистка, наладка та регулювання;
- очистка теплообмінних апаратів від сажі та окалини;
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими
побутовими газовими приладами та апаратами.
3.1.2. Додержувати терміни виконання робіт при проведенні ПТО
згідно з узгодженим сторонами графіком.
3.1.3. Проводити якісно роботи з технічного обслуговування,
гарантувати безпечні умови експлуатації газового обладнання в
міжремонтний період за умови додержання Замовником "Типової
інструкції по безпечному користуванню побутовими газовими
приладами та апаратами" (додаток 39 Правил безпеки в газовому
господарстві, затверджених постановою колегії Держгіртехнагляду
України від 13 травня 1992 р. N 5).
3.1.4. Надавати власнику на його прохання необхідну
інформацію про хід робіт з технічного обслуговування. У разі
потреби своєчасно вносити зміни до умов оплати та порядку
виконання робіт.
3.1.5. Своєчасно надавати власнику всю необхідну звітну
документацію, передбачену договором.
3.1.6. За заявками Замовника проводити:
- сезонне технічне обслуговування опалювальних приладів;
- пуск газу до газових приладів, що вводяться в експлуатацію
та в капітально відремонтованих житлових будинках;
- демонтаж газових приладів, що вийшли із ладу, та
підключення нових газових приладів, реконструкція систем
газопостачання;
- профілактичне обслуговування внутрішньобудинкових
газопроводів та газових приладів в окремих квартирах.
3.1.7. Підсумки виконаних робіт заносити в абонентську книгу,
дані про встановлення та заміну вузлів та деталей - в відомість
виконаних робіт. Відомість додавати до рахунку житлової
експлуатаційної організації до 20 числа місяця.
3.1.8. При роботі газового господарства з ТОЗ проводити
щорічне профілактичне обслуговування внутрішньобудинкових
газопроводів та газових приладів в квартирах, де проживають
одинокі мешканці будинку похилого віку, одинокі інваліди та в
комунальних квартирах за списками житлових експлуатаційних
організацій.
3.2. Замовник зобов'язується:
3.2.1. Провести своєчасну підготовку об'єктів ВБСГ до
проведення технічного обслуговування (у разі необхідності вказати
в договорі ці роботи).
3.2.2. В термін до "__" ___________ року, що йде за звітним,
передавати Виконавцю перелік газифікованих об'єктів (квартир) для
розробки графіків ПТО.
3.2.3. Своєчасно розраховуватись з Виконавцем за виконані
роботи згідно з наданими документами про закінчення робіт
(інвентаризаційна відомість та акт).
3.2.4. Забезпечити збереження, своєчасну заміну газопроводів
та газових приладів.
3.2.5. Забезпечити справний стан ущільнень уводів інженерних
комунікацій в житлові будинки.
3.2.6. Забезпечувати в будь-який час доби безперешкодний
доступ працівників СПГГ до всіх підвалів, технічних коридорів і
підпілля, а також до нежилих приміщень перших поверхів для
перевірки їх на загазованість. У разі повідомлення мешканців
будинку (квартири) чи службового персоналу власників будівель,
підприємств про підозру наявності газу (загазованості) забезпечити
доступ до приміщень, куди можливе проникнення газу, для усунення
несправностей ВБСГ.
3.2.7. Сприяти СПГГ в проведенні ПТО, забезпечувати в період
денної пори вільний вхід до квартири спеціалістів СПГГ для
проведення ПТО.
3.2.8. Утримувати в технічно справному стані підвали,
технічні коридори і підпілля, забезпечувати постійне
функціонування їх систем електроосвітлення та вентиляції,
слідкувати за місцями перетину газопроводами елементів будівель.
3.2.9. Своєчасно перевіряти стан ВБСГ, в т.ч. справний стан
газових приладів, контролювати якість виконання робіт щодо
прочистки та ремонту димових і вентиляційних каналів, їх
оголовків, з реєстрацією результатів у спеціальному журналі в
терміни визначені ПБГГ.
3.2.10. Терміново повідомляти СПГГ про необхідність
відключення елементів або всієї ВБСГ при виявленні несправностей
димових та вентиляційних каналів, самовільно встановлених газових
приладів, інших несправностей, що можуть призвести до нещасних
випадків.
3.2.11. У разі виїзду мешканців викликати представника СПГГ
для відключення приладів від системи газопостачання.
3.2.12. Не дозволяти заселення (перезаселення) квартир без
проходження мешканцями інструктажу з безпечного користування
газом у побуті на СПГГ або безпосередньо в квартирі абонента.
3.2.13. До початку робіт з ремонту димових та вентиляційних
каналів письмово повідомити СПГГ про необхідність відключення
газових приладів і апаратів від системи газопостачання.
3.2.14. Під час проведення технічного обслуговування димових
і вентиляційних каналів власник зобов'язаний припинити
користування газовими приладами та повідомити про це СПГГ.
3.2.15. Контролювати своєчасність та якість виконання СПГГ
технічного обслуговування ВБСГ.
3.2.16. У будинках приватного житлового фонду повторні
перевірки, прочистку димових та вентиляційних каналів можуть
виконувати власники будинків, які пройшли інструктаж та отримали
відповідну пам'ятку в організаціях житлово-комунального
господарства місцевих Рад, на які покладено виконання робіт з
обстеження, прочистки та ремонту димових і вентиляційних каналів в
газифікованих житлових будинках.
3.3. Власники газифікованих комунально-побутових об'єктів, де
встановлено обладнання, розраховане на безперервну роботу
(водонагрівачі, котли тощо) перед пуском газу та на початку
кожного опалювального сезону повинні надавати СПГГ такі
документи:
- наказ про призначення відповідального за газове
господарство з числа інженерно-технічних працівників та опалювачів
із зазначенням номерів посвідчень і термінів їх дії;
- графік періодичного контролю за роботою водонагрівачів,
котлів та інші;
- акт перевірки придатності димових та вентиляційних каналів.
4. Права сторін
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Відключити від діючого газопроводу з установкою
заглушки газопроводи, прилади та апарати, у яких виявлено витік
газу, які мають несправні автоматику безпеки, димові та
вентиляційні канали, а також зруйновані оголовки димарів.
Відключення від газопроводу несправного обладнання повинно
оформлятися актом.
4.1.2. У разі невиконання власником газового обладнання вимог
ПБГГ та Правил технічної експлуатації систем газопостачання
вживати заходи по притягненню порушників до відповідальності в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.1.3. Здійснювати контроль за виконанням власниками газового
обладнання Правил безпеки в газовому господарстві, затверджених
постановою колегії Держгіртехнагляду України від 13 травня 1992 р.
N 5.
4.1.4. Вимагати від власника ВБСГ створення необхідних умов
для виконання у визначені договором терміни робіт з технічного
обслуговування ВБСГ.
4.2. Замовник має право:
За результатами контролю своєчасності та якості робіт з
технічного обслуговування ВБСГ вживати відповідних заходів згідно
з чинним законодавством та договором.
5. Порядок розрахунків
5.1. Роботи, які виконуються по ремонту газових приладів,
реконструкції систем газопостачання відповідно до заявок абонентів
з врахуванням вартості обладнання, його вузлів, деталей,
сплачуються Замовником.
Інші роботи, вказані в договорі, в т.ч. аварійні виклики
виконуються Виконавцем за рахунок його експлуатаційної діяльності.
5.2. Сплата проводиться Замовником за наданими Виконавцем
платіжними вимогами, з долученням інвентаризаційної відомості та
акту виконаних робіт, щомісячно, не пізніше 10 числа наступного за
звітним періодом місяця.
6. Відповідальність сторін
За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним
договором, ПБГГ та Положення про порядок технічного обслуговування
ВБСГ житлових будинків, громадських будівель, підприємств
побутового та комунального призначення сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.Інші умови
7.1. Спірні питання між сторонами вирішуються у порядку,
встановленому законодавством України.
7.2. Цей договір складений у двох примірниках, один
знаходиться у Виконавця, другий - у Замовника.
8. Терміни дії договору
8.1. Договір діє з "___"_______ 19_ р. по "___"_______ 19_ р.
8.2. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна
із сторін не висловила бажання про його розірвання, то він
продовжується на такий самий термін на таких самих умовах.
Юридичні адреси і підписи сторін
Додаток 3
до Положення про порядок
технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових
будинків, громадських
будівель, підприємств
побутового та комунального
призначення

Періодичність технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання природного та зрідженого газу

————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Об'єкти |Вид технічного |Періодичність | Примітка |
|п/п | |обслуговування |технічного об- | |
| | | |слуговування | |
|—————|—————————————|———————————————|————————————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|—————|—————————————|———————————————|————————————————|———————————|
| 1 |ВБСГ житло- | | | |
| |вих будинків:| | | |
|1.1 |Внутрішньо- |Перевірка на |При ПТО ВБСГ | |
| |будинкові га-|щільність за |_______________ | |
| |зопроводи |допомогою газу | За заявками | |
| | |під робочим ти-| | |
| | |ском приладовим| | |
| | |методом або ми-| | |
| | |льною емульсією| | |
| | |———————————————|————————————————|———————————|
| | |Планове випро- |Не рідше одного |Одне ПТО |
| | |бування на щі- |разу на 3 роки |проводити |
| | |льність газом | |одночасно з|
| | |або повітрям | |плановим |
| | |під тиском 500 | |випробуван-|
| | |даПа | |ням на щі- |
| | |(мм вод.ст.). | |льність |
| | | | |ВБСГ |
|—————|—————————————|———————————————|————————————————|———————————|
|1.2 |Газові печі, | | | |
| |проточні, єм-| | | |
| |нісні водона-| ПТО |Не рідше одного | |
| |грівачі, в | |разу на 1 рік | |
| |т.ч. опалюва-| | | |
| |льні котли, | | | |
| |та інші при- | | | |
| |ди з відводом| | | |
| |продуктів | | | |
| |згоряння газу| | | |
| |в димові ка- | | | |
| |нали, а також| | | |
| |газове облад-| | | |
| |нання в кому-| ТОЗ |При надходженні | |
| |нальних квар-| |заявки | |
| |тирах | | | |
|—————|—————————————|———————————————|————————————————|———————————|
|1.3 |Газові плити | ПТО |Не рідше одного | |
| | | |разу на 3 роки | |
| | | ТОЗ |При надходженні | |
| | | |заявки | |
|—————|—————————————|———————————————|————————————————|———————————|
|1.4 |Індивідуальні| | | |
| |газобалонні | | | |
| |установки,які| | | |
| |розташовані | | | |
| |всередині | | | |
| |квартири: | | | |
|1.4.1|При заміні |технічне обс- |При заміні | |
| |балона СПГГ |луговування |балона | |
| | |———————————————|————————————————|———————————|
|1.4.2|При заміні |ПТО, ТОЗ |Згідно з пп.1.2.| |
| |балона або- | |1.3 | |
| |нентом (вла- | | | |
| |сником) | | | |
|—————|—————————————|———————————————|————————————————|———————————|
| 2 |ВБСГ громад- | | | |
| |ських буді- | | | |
| |вель | | | |
|2.1 |Внутрішньо- |Перевірка на |При ПТО ВБСГ | |
| |будинкові га-|щільність за | | |
| |зопроводи |допомогою газу | | |
| | |під робочим ти-| | |
| | |ском приладовим|_______________ | |
| | |методом або ми-|За заявками | |
| | |льною емульсією| | |
| | |льсією | | |
| | |———————————————|————————————————| |
| | |Планове випро- |Не рідше одного |Одно ПТО |
| | |бування на щі- |разу на 3 роки |проводити |
| | |льність газом | |одночасно |
| | |або повітрям | |з плановим |
| | |під тиском | |випробуван-|
| | |500 даПа | |ням на щі- |
| | |(мм вод.ст.) | |ність ВБСГ |
|—————|—————————————|———————————————|————————————————|———————————|
|2.2 |Внутрішньо- | ПТО |Не рідше одного |Гуртожитки |
| |будинкові | |разу на квартал |не рідше |
| |газопроводи | | |одного ра- |
| |та газове об-| | |зу на мі- |
| |ладнання | | |сяць |
| | |_____________ |________________|___________|
| | | ТО |При заміні бало-| |
| | | |нів зі зрідженим| |
| | | |газом | |
|—————|—————————————|———————————————|————————————————|———————————|
|2.3 |Сезонно пра- | ПТО |Два рази на рік | |
| |цюючі гази- | |при підключенні | |
| |фіковані | |приладів на опа-| |
| |прилади сис- | |лювальний період| |
| |тем опалення | |та відключенні | |
| | | |їх при його за- | |
| | | |кінченні | |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 4
до Положення про порядок
технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових
будинків, громадських
будівель, підприємств
побутового та комунального
призначення
Затверджено
Керівник СПГГ

Зберігається до наступного _______________________________
технічного обслуговування (назва СПГГ)
_______________________________
(ініціали, прізвище)
_______________________________
(дата)
Акт
про підсумки планового технічного обслуговування
або технічного обслуговування за заявкою

ВБСГ _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)
"___"____________ 19__ р.
Бригада у складі _________________________________________________
(прізвища, ініціали)
__________________________________________________________________
у присутності представника власника ______________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
склала цей акт у тому, що на об'єкті _____________________________
__________________________________________________________________
(найменування, адреса)
проведено планове технічне обслуговування (технічне обслуговування
за заявкою) ВБСГ в повному обсязі згідно з відповідною
технологічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців
(абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування
газовими приладами (список додається).

Висновки:
ВБСГ: _______________________________________________________
(увідний газопровід)
_____________________________________________________________
(газопроводи сходових кліток)
_____________________________________________________________
(система газопостачання квартир)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні
до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта
(абоненти) проінструктовані.
Порушення, виявлені під час проведення технічного
обслуговування ВБСГ, які підлягають усуненню:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Майстер _____________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Члени бригади: _____________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_____________________ ___________________
_____________________ ___________________
Додаток 5
до Положення про порядок
технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових
будинків, громадських
будівель, підприємств
побутового та комунального
призначення
Інвентаризаційна відомість
про проведення технічного обслуговування на
___________________________________________
(найменування, адреса об'єкта)
за станом на "___"____________ 199_ р.

————————————————————————————————————————————————————————————————
|Номер| Позначення та кількість га- |Виснов-|Підпис|Підтверджен-|
|квар-| зових приладів |ки про |слюса-|ня про про- |
|тири |——————————————————————————————|стан |ря |ведення ре- |
|(най-|Плити |Водонагрі-|Пічні|Інші |ВБСГ | |монту та ін-|
|мену-|газові|вачі |паль-|газові| | |структажу |
|вання| |——————————|ники |прила-| | |(підпис вла-|
|об'є-| |ємні-|про-| |ди | | |сника або |
|ктів)| |сні |точ-| | | | | |
| | | |ні | | | | | |
|—————|——————|—————|————|—————|——————|———————|——————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|—————|——————|—————|————|—————|——————|———————|——————|————————————|
|_____|______|_____|____|_____|______|_______|______|____________|
————————————————————————————————————————————————————————————————

Майстер ________________________ ____________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Додаток 6
до Положення про порядок
технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових
будинків, громадських
будівель, підприємств
побутового та комунального
призначення
Організаційно-технічні умови переходу підприємств
на технічне обслуговування за заявками
Для переходу на технічне обслуговування внутрішньобудинкових
газопроводів та побутових газових приладів житлових будинків,
громадських будівель, підприємств побутового та комунального
призначення за заявками абонентів СПГГ повинно виконати такі
організаційно-технічні заходи:
- переглянути організаційні структури управління службами,
які виконують технічне обслуговування побутових газових приладів і
газопроводів за заявками;
- переробити діючі інструкції СПГГ з урахуванням роботи
підприємства в умовах технічного обслуговування за заявками;
- розробити та затвердити в державній адміністрації тарифи на
роботи (послуги) і провести наради з власниками газового
обладнання;
- через засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення
та ін.) довести до відома власників житлових будинків (квартир),
абонентів, керівників комунально-побутових підприємств, що з
установленої дати газове господарство регіону переходить на
технічне обслуговування абонентів за заявками;
- провести навчання персоналу по виконанню технічного
обслуговування за заявками;
- модернізувати і розширити технічну базу для ремонту та
виготовлення запасних частин до газових приладів;
- виділити необхідну кількість транспорту і обладнати його
радіозв'язком, комп'ютерами, магнітофонами, приладною технікою
(приладами для виявлення витоку газу, газоаналізаторами та ін.);
- удосконалити телефонний зв'язок, зокрема, у разі потреби
збільшити кількість телефонних пар;
- створити в службах СПГГ обмінний фонд запасних частин
(вузлів) та матеріалів до кожного виду газового обладнання;
- забезпечити газові господарства інструментом, приладами,
необхідними матеріалами, зокрема новими видами мастил для газових
кранів;
- одержати клопотання держадміністрації або місцевої Ради
народних депутатів до центральних органів державного нагляду про
перехід СПГГ на ТОЗ;
- укласти договори з власниками ВБСГ про проведення ТОЗ;
- отримати від власників житла списки абонентів, у яких
технічне обслуговування необхідно проводити планово;
- одержати висновки місцевих органів Держнаглядохоронпраці
про готовність СПГГ до переходу на ТОЗ.
Додаток 7
до Положення про порядок
технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових
будинків, громадських
будівель, підприємств
побутового та комунального
призначення
Коефіцієнти поправки
на гарантійні терміни ремонтів

1. Газові плити
Строк експлуатації: в інтервалі 15-20 років - Кп = 0,9
більше 20 років - Кп = 0,8
2. Ємнісні та проточні водонагрівачі
Строк експлуатації: в інтервалі 15-20 років - Кп = 0,8
більше 20 років - Кп = 0,7
3. Опалювальні котли, газифіковані печі
Строк експлуатації: в інтервалі 15-20 років - Кп = 0,9
більше 20 років - Кп = 0,8

"Офіційний вісник України" 1997, число 41, стор.269
Код нормативного акта: 4096/1997