Приказ 651. Об утверждении Порядка проведение экспертной денежной оценки земельных участков несельскохозяйственного назначения


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ<br> Н А К А З<br> <br> N 72 від 08.07.99 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 27 вересня 1999 р.<br> vd990708 vn72 за N 651/3944<br> ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного<br> комітету по земельних ресурсах<br> N 36 ( <A HREF="132914">z0397-03</A> ) від 24.02.2003 )<br> Про затвердження Порядку проведення<br> експертної грошової оцінки земельних<br> ділянок несільськогосподарського призначення<br> На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів<br>України від 16 червня 1999 р. N 1050 ( <A HREF="57034">1050-99-п</A> ) "Про експертну<br>грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського<br>призначення"<br>Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити Порядок проведення експертної грошової оцінки<br>земельних ділянок несільськогосподарського призначення<br>(додається).<br> 2. Голові Республіканського комітету по земельних ресурсах<br>Автономної Республіки Крим, начальникам обласних, Київського і<br>Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів взяти цей<br>наказ до відома та врахування в роботі.<br> 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого<br>заступника голови Комітету Третяка А.М.<br> <br> Голова Комітету Л.Я.Новаковський<br> Затверджено<br> Наказ Держкомзему України<br> 08.07.99 N 72<br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 27 вересня 1999 р.<br> за N 651/3944<br> Порядок<br> проведення експертної грошової оцінки земельних<br> ділянок несільськогосподарського призначення<br> 1. Загальні положення<br> 1.1. Порядок експертної грошової оцінки земельних ділянок<br>несільськогосподарського призначення (далі - Порядок) розроблено<br>відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня<br>1999 р. N 1050 ( <A HREF="57034">1050-99-п</A> ) "Про експертну грошову оцінку<br>земельних ділянок несільськогосподарського призначення".<br> Зазначений Порядок діє тимчасово до прийняття Закону України<br>"Про оцінку земель".<br> 1.2. Порядок визначає механізм експертної грошової оцінки<br>земельних ділянок несільськогосподарського призначення (далі -<br>оцінки земельних ділянок), на яких знаходяться об'єкти нерухомого<br>майна, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва та<br>законсервовані об'єкти, що приватизовані (відчужені) відповідно до<br>законодавства України.<br> Порядок не застосовується для експертної грошової оцінки<br>земельних ділянок:<br> наданих у користування та переданих у власність громадянам<br>України із земель, що перебувають у державній або комунальній<br>власності, для:<br> ведення особистого підсобного господарства;<br> будівництва та обслуговування житлового будинку і<br>господарських будівель;<br> дачного і гаражного будівництва;<br> садівництва,<br> громадянам і юридичним особам України - для ведення товарного<br>сільськогосподарського виробництва;<br> що перебувають у державній або комунальній власності і не<br>можуть бути передані у приватну власність відповідно до частини 4<br>статті 4 Земельного кодексу України ( <A HREF="2222">561-12</A> ).<br> 1.3. Порядком установлюються процедура визначення оцінної<br>вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення,<br>організація робіт з оцінки земельних ділянок, порядок підготовки<br>експертів та умови залучення їх до проведення земельнооцінних<br>робіт.<br> 1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у<br>такому значенні:<br> дата оцінки - дата, на яку складено висновок експерта про<br>оцінну вартість земельної ділянки;<br> оцінна вартість - вірогідна ціна, за яку земельна ділянка<br>може бути продана на дату оцінки;<br> експерт - фахівець, що має кваліфікаційний документ<br>(сертифікат), який дає право на проведення оцінки земель;<br> експертна грошова оцінка - визначена експертом оцінна<br>вартість земельної ділянки;<br> ефективне використання - економічно доцільне та прибуткове<br>використання земельної ділянки за цільовим призначенням без<br>погіршення її якісних та еколого-естетичних характеристик і з<br>дотриманням вимог обтяжень та обмежень;<br> ставка капіталізації - коефіцієнт перерахунку річного чистого<br>доходу в поточну вартість земельної ділянки.<br> 1.5. Інформаційною базою для оцінки земельних ділянок є:<br> відомості державного земельного кадастру (місцезнаходження,<br>кількісна і якісна характеристики земельної ділянки, її правовий<br>режим, функціональне використання, дані економічної та грошової<br>оцінки);<br> проект відведення земельної ділянки;<br> відомості про природні, економічні, історико-культурні,<br>екологічні та містобудівні особливості місцезнаходження земельної<br>ділянки;<br> містобудівна документація та місцеві правила забудови;<br> дані про інженерне облаштування земельної ділянки та про<br>об'єкти нерухомого майна, що на ній розташовані;<br> дані про ціни продажу (оренди) подібних земельних ділянок, що<br>склалися на ринку на момент оцінки;<br> дані статистичної звітності.<br> 1.6. Оцінка земельних ділянок здійснюється з метою<br>економічного врегулювання земельних відносин при укладанні<br>цивільно-правових угод, передбачених законодавством України.<br>Оцінна вартість, визначена в результаті оцінки земельних ділянок,<br>ураховується під час установлення:<br> ціни продажу земельної ділянки;<br> стартової ціни продажу земельної ділянки на конкурентних<br>засадах.<br> Оцінна вартість земельної ділянки визначається виходячи з її<br>характеристик та властивостей, правового режиму, місцезнаходження,<br>а також - з урахуванням кон'юнктури ринку.<br> Земельна ділянка розглядається як умовно вільна від забудови<br>і придатна для ефективного використання.<br> 2. Методичні підходи та процедура проведення оцінки<br> 2.1. Оцінка земельної ділянки проводиться відповідно до таких<br>методичних підходів:<br> капіталізації чистого доходу від використання земельної<br>ділянки;<br> зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;<br> урахування витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна на<br>земельній ділянці;<br> грошова оцінка земельної ділянки за Методикою грошової оцінки<br>земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених<br>пунктів), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від<br>30 травня 1997 р. N 525 ( <A HREF="31879">525-97-п</A> ), і Методикою грошової оцінки<br>земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів,<br>затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня<br>1995 р. N 213 ( <A HREF="98463">213-95-п</A> ), в частині оцінки земель населених<br>пунктів (далі - грошова оцінка нормативна);<br> поєднання декількох методичних підходів при умовному<br>розподілі забудованої земельної ділянки на складові компоненти<br>(земельна ділянка, будівлі, споруди).<br> При проведенні експертної оцінки слід використовувати не<br>менше трьох методичних підходів, причому обов'язковим є<br>застосування методичного підходу, що грунтується на грошовій<br>оцінці нормативній.<br> Серед інших підходів, які можуть бути застосовані, перевага<br>надається тим, які грунтуються на найповніших відомостях про<br>земельну ділянку.<br> 2.2. Методичний підхід, що грунтується на капіталізації<br>чистого доходу, передбачає ефективне використання земельної<br>ділянки (фактичне чи умовне) з урахуванням обтяжень та обмежень<br>щодо її використання.<br> При прямій капіталізації чистого доходу оцінна вартість<br>земельної ділянки визначається за формулою<br> До<br> Цкn = ---- ,<br> Ск<br> де: Цкn - оцінна вартість земельної ділянки, визначена шляхом<br> прямої капіталізації чистого доходу (у гривнях);<br> До - річний чистий дохід (фактичний або очікуваний) (у<br> гривнях);<br> Ск - ставка капіталізації (коефіцієнт).<br> При непрямій капіталізації чистого доходу (дисконтуванні<br>грошових потоків) оцінна вартість земельної ділянки визначається<br>за формулою<br> t Доi<br> Цкн = E ---------- ,<br> i=1 (1 + Ск)(i)<br> де: E - сума;<br> Цкн - оцінна вартість земельної ділянки, визначена шляхом<br> непрямої капіталізації чистого доходу (у гривнях);<br> Доi - очікуваний чистий дохід за i-й рік (у гривнях);<br> t - період (у роках), який ураховується при непрямій<br> капіталізації чистого доходу.<br> Ставка капіталізації чистого доходу визначається<br>співвідношенням між чистим річним доходом та ціною продажу<br>подібної земельної ділянки або кумулятивним способом як сума<br>безризикової процентної ставки, ризику на інвестування та<br>ліквідність земельної ділянки.<br> При визначенні ставки капіталізації чистого доходу як<br>співвідношення між чистим річним доходом та ціною продажу подібної<br>земельної ділянки використовується формула<br> Ск = До/Цан,<br> де Цан - ціна продажу подібної земельної ділянки за ринкових<br> умов (у гривнях).<br> В кумулятивний спосіб величина ставки капіталізації чистого<br>доходу визначається за формулою<br> Ск = Бк + Ір + Лр,<br> де Бк - безризикова процентна ставка (коефіцієнт);<br> Ір - ризик на вкладення інвестицій (коефіцієнт);<br> Лр - ризик на ліквідність земельної ділянки (коефіцієнт).<br> При цьому кількість ризиків, що враховуються при визначенні<br>ставки капіталізації чистого доходу, може бути збільшена. Крім<br>зазначених у формулі, можуть бути враховані також ризики,<br>пов'язані з управлінням інвестиціями, інфляційними очікуваннями,<br>станом економіки в конкретній галузі та ін.<br> Чистий річний дохід із забудованої земельної ділянки<br>прирівнюється до валового доходу, за винятком витрат, пов'язаних з<br>утриманням та експлуатацією забудованої ділянки, в тому числі<br>об'єктів нерухомого майна, які на ній розташовані. В іншому<br>випадку чистий річний дохід із забудованої земельної ділянки<br>прирівнюється до доходу від оренди ділянки за ринкових умов.<br> Якщо використання земельної ділянки нерентабельне, за основу<br>береться річний дохід від подібної за цільовим призначенням<br>земельної ділянки або очікуваний дохід за умов ефективнішого<br>використання земельної ділянки.<br> 2.3. Методичний підхід, що грунтується на зіставленні цін<br>продажу подібних земельних ділянок, використовується в умовах<br>розвинутого ринку землі та нерухомого майна.<br> За цим підходом оцінна вартість земельної ділянки<br>визначається на рівні ціни продажу подібних земельних ділянок за<br>формулою:<br> m<br> Цзn = Ца + E DЦаj ,<br> j=1<br> де: E - сума;<br> D - дельта;<br> Цзn - оцінна вартість земельної ділянки, визначена шляхом<br> зіставлення ціни продажу подібної земельної ділянки (у<br> гривнях);<br> Ца - ціна продажу подібної земельної ділянки (у гривнях);<br> m - кількість факторів порівняння;<br> DЦаj - різниця (поправка) в ціні (+,-) продажу подібної<br> земельної ділянки стосовно земельної ділянки, що<br> оцінюється, за j-м фактором порівняння.<br> За основу визначення оцінної вартості земельних ділянок<br>шляхом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок беруться<br>ціни продажу тих ділянок, які за факторами, що впливають на їх<br>вартість, достатньою мірою збігаються з ділянкою, яка оцінюється.<br> До факторів, що впливають на вартість земельної ділянки,<br>належать:<br> правовий режим земельної ділянки;<br> цільове призначення та функціональне використання земельної<br>ділянки;<br> умови продажу (вільний продаж, змушений продаж);<br> дата продажу (різниця в часі між операціями з продажу,<br>пов'язана зі зміною ринкових умов);<br> місцезнаходження (відмінності у розташуванні земельних<br>ділянок в різних природно-кліматичних зонах, населених пунктах<br>різної категорії та у межах населених пунктів у різних<br>містопланувальних і економікопланувальних зонах згідно з<br>містобудівною документацією);<br> фізичні характеристики (розмір і конфігурація земельної<br>ділянки та її інженерно-геологічні параметри: ухил поверхні, стан<br>грунтів, режим грунтових вод та паводків, заболоченість, прояви<br>небезпечних геологічних процесів, рівень інженерної підготовки,<br>характер та стан об'єктів нерухомого майна);<br> використання прилеглої території (функціональне використання<br>прилеглих земельних ділянок, щільність населення, рівень<br>інженерно-транспортної інфраструктури, стан довкілля).<br> 2.4. Визначення оцінної вартості земельної ділянки шляхом<br>зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок передбачає<br>зіставлення цін продажів кількох подібних земельних ділянок, тому<br>кінцева величина оцінної вартості визначається як середнє значення<br>для ранжованого ряду варіантів значень (без урахування найбільшого<br>та найменшого) або найбільш поширене значення серед отриманих<br>результатів.<br> 2.5. При недостатній інформації про ціни продажу подібних<br>земельних ділянок у конкретній зоні (через їх незначну кількість)<br>допускається порівняння з подібними за цільовим призначенням<br>земельними ділянками, розташованими в інших регіонах.<br> 2.6. Методичний підхід, що грунтується на врахуванні витрат<br>на спорудження об'єктів нерухомого майна на земельній ділянці,<br>використовується для проведення оцінки забудованих земельних<br>ділянок (або тих, забудова яких передбачається) за умови<br>ефективного їх використання (фактичного чи умовного).<br> За цим підходом оцінна вартість земельної ділянки<br>визначається як залишок між очікуваною ціною продажу забудованої<br>ділянки (або капіталізованим чистим річним доходом від її<br>використання) та всіма витратами на спорудження об'єктів<br>нерухомого майна за формулою<br> Цв = Цо - Вос,<br> де Цв - оцінна вартість земельної ділянки, визначена шляхом<br> урахування витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна<br> (у гривнях);<br> Цо - очікувана ціна продажу (або капіталізований чистий<br> дохід від забудованої земельної ділянки) (у гривнях);<br> Вос - витрати на спорудження об'єктів нерухомого майна на<br> земельній ділянці (у гривнях).<br> За основу визначення оцінної вартості землі шляхом урахування<br>витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна, розташованих на<br>земельній ділянці, беруться ціни продажу забудованих ділянок, які<br>склалися на ринку, та витрати, пов'язані зі спорудженням цих<br>об'єктів.<br> Оцінна вартість землі та оцінна вартість об'єктів нерухомого<br>майна є оцінною вартістю забудованої земельної ділянки.<br> Витрати на спорудження об'єктів нерухомого майна містять<br>вартість будівництва (з урахуванням зносу будівель, споруд),<br>включаючи прибуток забудовника і витрати, пов'язані з будівництвом<br>та обслуговуванням будівель, споруд.<br> За відсутності відомостей про витрати на спорудження цих<br>об'єктів їх оцінна вартість визначається шляхом зіставлення витрат<br>на спорудження подібних об'єктів.<br> 2.7. Висновок щодо оцінної вартості земельної ділянки<br>грунтується на результатах порівняльного аналізу її оцінки за<br>різними методичними підходами.<br> Результати оцінної вартості земельної ділянки перераховуються<br>на одиницю порівняння залежно від типу і характеристик земельної<br>ділянки та розташованих на ній об'єктів нерухомого майна.<br> 2.8. Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться в<br>такій послідовності:<br> збирання інформації, необхідної для проведення оцінки;<br> визначення ефективного використання земельної ділянки;<br> вибір та обгрунтування методичних підходів оцінки;<br> визначення варіантів значення оцінної вартості земельної<br> ділянки за обраними методичними підходами та прийняття<br> кінцевого значення оцінної вартості;<br> складання та затвердження звіту про експертну грошову оцінку;<br> подання звіту на експертизу до органу Держкомзему.<br> 3. Вимоги до звіту про експертну грошову оцінку<br> 3.1. Звіт про оцінку земельної ділянки (далі - звіт) повинен<br>містити:<br> підставу для проведення експертної грошової оцінки земельної<br>ділянки;<br> мету оцінки та дату, на яку проведено оцінку;<br> опис земельної ділянки;<br> план та характеристику земельної ділянки, включаючи її<br>фізичні та економічні особливості, правовий режим, особливості її<br>місцезнаходження, опис меж, цільове призначення, характер<br>використання та стан забудови;<br> аналіз ефективності використання земельної ділянки;<br> обгрунтування обраних методичних підходів;<br> розрахунок оцінної вартості земельної ділянки за обраними<br>методичними підходами;<br> основні передумови проведення оцінки;<br> висновок експерта щодо оцінної вартості земельної ділянки;<br> сертифікат земельної ділянки.<br> До звіту додаються ситуаційний план та план земельної<br>ділянки, інші матеріали, використані для оцінки земель, а також<br>копія договору на проведення цієї оцінки та копія кваліфікаційного<br>сертифіката експерта.<br> 3.2. У разі застосування методичного підходу, який<br>грунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок,<br>у звіті чітко зазначаються фактори, за якими проводиться<br>порівняння та обгрунтування розмірів поправок у ціні продажу<br>земельних ділянок, обраних для порівняння із земельною ділянкою,<br>що оцінюється.<br> 3.3. У разі застосування методичного підходу, який<br>грунтується на капіталізації чистого доходу від земельної ділянки,<br>у звіті наводяться конкретні розрахунки:<br> валового та чистого річного доходу від ефективного<br>використання земельної ділянки, з урахуванням обтяжень та обмежень<br>щодо її використання;<br> ставки капіталізації щодо конкретної земельної ділянки з<br>урахуванням безризикових процентних ставок, ризику на інвестування<br>та ліквідність земельної ділянки.<br> 3.4. У разі застосування методичного підходу, який<br>грунтується на врахуванні витрат на спорудження об'єктів<br>нерухомого майна на земельній ділянці, у звіті зазначаються рівні<br>цін продажу забудованих ділянок та витрат, пов'язаних зі<br>спорудженням будівель та споруд, які склалися на ринку.<br> 3.5. Звіт підписується експертом та керівником юридичної<br>особи, якою проведено експертну оцінку земельної ділянки, і<br>скріплюється печаткою цієї особи.<br> 3.6. Звіт підлягає погодженню з сільською, селищною, міською<br>радою або уповноваженим нею органом, місцевою державною<br>адміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, які<br>прийняли рішення про продаж земельних ділянок, і затверджується<br>відповідним державним органом земельних ресурсів.<br> 3.7. Висновок експерта про оцінну вартість земельної ділянки<br>несільськогосподарського призначення, який міститься у звіті,<br>оформляється окремим документом.<br> Висновок експерта про оцінну вартість земельної ділянки<br>несільськогосподарського призначення (додаток 1) підписується<br>експертом та керівником юридичної особи і скріплюється печаткою<br>юридичної особи, якою проведено експертну оцінку.<br> 3.8. На підставі проведеної оцінки земельної ділянки<br>заповнюється сертифікат експертної оцінки земельної ділянки<br>несільськогосподарського призначення (додаток 2).<br> Сертифікат підписується експертом та керівником юридичної<br>особи, якою проведено оцінку земельної ділянки. Підпис керівника<br>юридичної особи скріплюється печаткою.<br> 3.9. Термін чинності звіту становить 6 місяців з дати оцінки.<br> 4. Організація робіт з експертної оцінки<br> 4.1. До виконання робіт з оцінки земельних ділянок<br>залучаються ті юридичні особи, які уклали з Держкомземом України<br>угоду про здійснення робіт з експертної грошової оцінки земельних<br>ділянок (додаток 3) та в трудових відносинах з якими перебувають<br>не менш як два експерти.<br> 4.2. Для укладання (переукладання, продовження терміну) угоди<br>на проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок<br>несільськогосподарського призначення (далі - Угода) юридичною<br>особою подаються відповідно до вимог цього Порядку документи, які<br>проходять експертизу в постійній Експертно-методичній комісії з<br>проблем грошової оцінки земель при Держкомземі (далі - Комісія).<br>Комісія в своєму висновку засвідчує здатність юридичної особи<br>здійснювати експертну оцінку земельних ділянок<br>несільськогосподарського призначення на рівні державних вимог та<br>загальновизнаних стандартів оцінки. На основі позитивного висновку<br>Комісії укладається Угода між Держкомземом та юридичною особою, що<br>дає право останній на проведення робіт з експертної грошової<br>оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.<br> Угоду між Держкомземом та юридичною особою вперше може бути<br>укладено тільки на один рік. Надалі Угода може бути переукладена<br>(або термін продовжено) на підставі оцінки роботи юридичної особи<br>протягом року, але не більше ніж на п'ять років.<br> Держкомзем веде реєстр юридичних осіб, з якими укладено Угоду<br>на проведення експертної оцінки земельних ділянок, і забезпечує<br>його публікацію в журналі "Землевпорядний вісник" та інших засобах<br>масової інформації.<br> 4.3. Для укладання (переукладання, продовження терміну) Угоди<br>юридичні особи подають до Держкомзему такі документи:<br> заяву на укладення (переукладення, продовження терміну) угоди<br>(додаток 4);<br> нотаріально посвідчену копію статуту;<br> копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта<br> підприємницької діяльності;<br> довідку про склад осіб, які мають кваліфікаційний сертифікат<br> та перебувають у трудових відносинах з юридичною особою, за<br> встановленою формою (додаток 5);<br> нотаріально посвідчені копії сертифікатів експертів, які<br> залучаються до оцінки земельних ділянок;<br> довідку з переліком найбільш вагомих робіт з оцінки земельних<br> ділянок, виконаних юридичною особою, та копії відповідних<br> звітів про оцінку земельних ділянок (при переукладенні<br> Угоди).<br> Довідки підписуються керівником юридичної особи та<br>скріплюються печаткою.<br> 4.4. Держкомзем у 30-денний термін з часу подання юридичною<br>особою документів приймає рішення про укладання (переукладання,<br>продовження терміну) Угоди (чи відмову в укладанні Угоди), про що<br>повідомляє заявника письмово.<br> 4.5. Відмова в укладанні (переукладанні, продовженні терміну)<br>Угоди може мати місце у разі:<br> невідповідності поданих юридичною особою документів вимогам<br> п.4.3 цього Порядку;<br> невідповідності терміну чинності кваліфікаційних сертифікатів<br> фізичних осіб терміну, на який укладається Угода;<br> визнання звітів, поданих для визначення рівня їх якості<br> фахівцями Комісії, такими, що не відповідають вимогам,<br> установленими п.п.3.1 - 3.9 цього Порядку.<br> 4.6. Про наміри щодо дострокового розірвання Угоди одна<br>сторона повідомляє іншу сторону письмово.<br> 5. Умови залучення експертів, їх права та обов'язки<br> 5.1. Для виконання робіт з оцінки земельних ділянок юридична<br>особа залучає експертів, які є з юридичною особою в трудових<br>відносинах.<br> 5.2. Умови та обставини, за яких участь експерта у здійсненні<br>оцінки стає неможливою:<br> якщо експерт є засновником, власником, акціонером чи<br>посадовою особою юридичної особи, на замовлення якої проводиться<br>оцінка земельної ділянки, або є фізичною особою, яка має майновий<br>інтерес в об'єкті оцінки, або перебуває у близьких родинних<br>зв'язках із зазначеними особами;<br> якщо замовником є юридична особа, яка відносно юридичної<br>особи, що виконує роботи з оцінки, виступає засновником,<br>власником, акціонером, кредитором, страховиком.<br> 5.3. Експерт має право:<br> обирати самостійно методичні підходи щодо оцінки земельних<br> ділянок;<br> одержувати від замовника потрібні для проведення оцінки дані<br> та матеріали про правовий режим, кількісні та якісні<br> характеристики земельної ділянки;<br> вимагати від замовника при проведенні оцінки забезпечення<br> доступу до документації, яка потрібна для здійснення цієї<br> оцінки, а також проведення, у разі потреби, аудиторської<br> перевірки наданих документів;<br> робити запити у третіх осіб про інформацію, потрібну для<br> проведення експертної оцінки;<br> відмовитися від проведення оцінки земельних ділянок у<br> випадках, якщо замовник порушив умови договору.<br> 5.4. Експерт зобов'язаний:<br> дотримуватися при здійсненні оцінки земельних ділянок вимог<br> чинного законодавства;<br> надавати замовнику інформацію про вимоги чинного<br> законодавства та чинних методик і порядків щодо<br> земельнооцінної діяльності;<br> зберігати копії складених звітів про оцінку протягом двох<br> років;<br> надавати у випадках, передбачених чинним законодавством,<br> копії звітів або інформацію з них правоохоронним, судовим і<br> уповноваженим органам або органам місцевого самоврядування;<br> повідомляти замовника про неможливість своєї участі у<br> проведенні експертної грошової оцінки внаслідок виникнення<br> обставин, які унеможливлюють проведення об'єктивної оцінки.<br> 5.5. Експерти та юридичні особи несуть відповідальність за<br>якість проведених робіт з оцінки земельних ділянок згідно з чинним<br>законодавством України.<br> 6. Порядок підготовки експертів<br> 6.1. Держкомзем відповідно до п.4 Положення про Державний<br>комітет України по земельних ресурсах, затвердженого Указом<br>Президента України від 13 травня 1996 року N <A HREF="24020">340/96</A>, організує<br>підготовку та перепідготовку фахівців у галузі грошової оцінки<br>земель.<br> 6.2. З метою забезпечення кваліфікованої підготовки фахівців<br>з оцінки земель (експертів), Державний комітет України по<br>земельних ресурсах укладає угоди про співробітництво з навчальними<br>закладами України, що мають відповідну ліцензію Міністерства<br>освіти України, організовують навчання фахівців з оцінки земель,<br>присвоюють їм кваліфікацію, яка підтверджується сертифікатом,<br>форма якого наведена в додатку 6.<br> 6.3. Право на отримання сертифіката мають особи, які склали<br>іспит за програмою курсу з підготовки фахівців з оцінки земельних<br>ділянок.<br> Іспит приймається екзаменаційною комісією, у роботі якої<br>беруть участь представники Державного комітету України по<br>земельних ресурсах.<br> 6.4. Перелік навчальних закладів, які здійснюють спеціальну<br>підготовку спеціалістів з грошової оцінки земель за навчальною<br>програмою, погодженою Державним комітетом України по земельних<br>ресурсах, публікується у журналі "Землевпорядний вісник".<br> 6.5. Експерти повинні постійно підвищувати свою кваліфікацію<br>шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації у відповідних<br>навчальних закладах не рідше одного разу на три роки.<br> Додаток 1<br> до п.3.7 Порядку проведення<br> експертної грошової оцінки земельних<br> ділянок несільськогосподарського<br> призначення<br> Затверджую<br> Начальник управління<br> (відділу) земельних ресурсів<br> ________ ____________________<br> (підпис) (ініціали, прізвище)<br> "_____" ______________ ____ р.<br> М.П.<br> Висновок<br> експерта про оцінну вартість земельної ділянки<br> несільськогосподарського призначення<br> Експерт, _________________________, який діяв на підставі<br> (прізвище, ім'я, по батькові)<br> <br>договору від "__"_____ ____ р. N ____ між замовником _________ та<br> <br>Юридичною особою ___________________________________ про виконання<br> <br>експертної грошової оцінки _____________________________________ ,<br> (повна назва об'єкта оцінки)<br> <br> робить висновок про таке:<br> Оцінна вартість земельної ділянки несільськогосподарського<br>призначення, розташованої _______________________________________,<br> (населений пункт, район, область)<br> <br>становить __________________ грн. (без урахування ПДВ)<br> _________________________________________________ ,<br> (сума прописом)<br> <br>у розрахунку на один квадратний метр земельної<br>ділянки - _______ грн.<br> _________________________________________________ .<br> (сума прописом)<br> Дата оцінки - "____"_____________ ____ р.<br> <br>Експерт ________________________________________________ _________<br> (прізвище, ім'я, по батькові) (Підпис)<br> <br>Юридична особа ___________________________________________________<br> (назва,<br>__________________________________________________________________<br> прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника)<br> М.п.<br> <br>ПОГОДЖЕНО<br>_________________<br> (посада)<br>________ _____________________<br>(підпис) (ініціали, прізвище)<br> <br>М.П. "_____" ______________ ____ р.<br> Додаток 2<br> до п.3.8 Порядку проведення<br> експертної грошової оцінки земельних<br> ділянок несільськогосподарського<br> призначення<br> Сертифікат експертної грошової оцінки<br> земельної ділянки несільськогосподарського призначення<br> <br>Найменування (адреса) земельної ділянки __________________________<br>__________________________________________________________________<br> <br>Власник __________________________________________________________<br> <br>Юридична особа - виконавець експертної грошової оцінки<br>_________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> <br>Дата оцінки: "______"____________ _____ р.<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| 1. Місцерозташування |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| Область | Район | Населений пункт |<br>|---------------------+-------------------+----------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| Дані про населений пункт |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Площа | | |<br>|----------------+-------------------+---------------------------|<br>|Населення | | |<br>|----------------+-------------------+---------------------------|<br>| | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Зони в межах населеного пункту |<br>------------------------------------------------------------------<br>------------------------------------------------------------------<br>| Селищна | | ландшафтно- | |виробнича | |<br>| | | рекреаційна | | | |<br>|-----------+------+-----------------+------+--------------+-----|<br>|Центральна | | серединна | |периферійна | |<br>|------------------+-----------------+------+--------------+-----|<br>|Відстань до, км | центру нас. | |залізничного | |<br>| | пункту | |вокзалу | |<br>|------------------+-----------------+------+--------------+-----|<br>|аеропорту | | автовокзалу | |річкового/ | |<br>| | | | |морськ. порту | |<br>|-------------------------------------------+--------------------|<br>|адміністративного / громадського центру | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Автомагістралей |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|------+---------------------------------------------------------|<br>| 1| |<br>|------+---------------------------------------------------------|<br>| 2| |<br>|------+---------------------------------------------------------|<br>| 3| |<br>|------+---------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 2. Характеристика земельної ділянки |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Категорія земель, до якої належить | |<br>|земельна ділянка | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Функціональне призначення за проектом| |<br>|відведення земельної ділянки | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Фактичне використання | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>| Площа земельної ділянки, кв.м | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Конфігурація земельної ділянки | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Інженерно-геологічні умови | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Загальна площа приміщень, будівель і | |<br>|споруд, розміщених на земельній | |<br>|ділянці, кв.м | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Забудована площа, кв.м | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Відновна вартість будівель і споруд, | |<br>|тис.грн. | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Обмеження щодо забудови та використання земельної ділянки |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 1| |<br>|------+---------------------------------------------------------|<br>| 2| |<br>|------+---------------------------------------------------------|<br>| 3| |<br>|------+---------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Узагальнювальний коментар обмежень |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Додаткова інформація про земельну ділянку |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 3. Інфраструктура |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| Під'їзні шляхи |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|з твердим покриттям| |залізничні колії| | водні | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| Мережі |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|електропостачання| |теплопостачання| | телефонізація| |<br>|-----------------+----+---------------+----+--------------+-----|<br>|водопостачання | |газопостачання | | каналізація | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 4. Краще, найбільш ефективне використання |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 5. Методичні підходи до оцінки |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Грошова оцінка нормативна |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Норматив витрат на освоєння території | | |<br>|(балансовий чи розрахунковий), грн/кв.м | | |<br>|----------------------------------------------------------+-----|<br>|Валовий дохід підприємства | |Виробничі затрати | |<br>|------------------------------+-----+---------------------+-----|<br>|Балансова вартість основних | |Балансова вартість | |<br>|фондів підприємства | |будівель і споруд | |<br>| | |та інженерної | |<br>| | |інфраструктури на | |<br>| | |балансі підприємства | |<br>|------------------------------+---------------------------+-----|<br>|Капіталізації чистого доходу |Потенційна орендна ставка, | |<br>| |грн.за кв.м. | |<br>| |---------------------------+-----|<br>|Чистий дохід (фактичний або |Ставка дисконту | |<br>|очікуваний) |(капіталізації) | |<br>| |---------------------------+-----|<br>|Зіставлення цін продажів |Кількість об'єктів-аналогів| |<br>| |---------------------------+-----|<br>|Метод урахування витрат |Вартість умовнооблаштованої| |<br>| |ділянки | |<br>| |---------------------------+-----|<br>|Вартість витрат на |Ставка капіталізації для | |<br>|облаштування |облаштованої ділянки | |<br>|----------------------------------------------------------+-----|<br>|Чистий дохід облаштованої ділянки | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| 6. Висновок про вартість (грн.) |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Вартість 1 кв.м ділянки |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Грошова оцінка | Метод | Метод | Метод |<br>| нормативна | капіталізації | зіставлення | урахування витрат|<br>|---------------------------------------------+------------------|<br>|Висновок про загальну вартість ділянки | |грн. |<br>|---------------------------------------------------------+------|<br>|---------------------------------------------------------+------|<br>|Висновок про вартість 1 кв.м ділянки | |грн. |<br>|---------------------------------------------------------+------|<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br>Експерт ____________________________________________ ___________<br> (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)<br>__________________________________________________________________<br> (назва юридичної особи)<br> <br>Юридична особа _________________________________________<br> (назва,<br>____________________________________________________________<br> прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника)<br> М.п.<br> Додаток 3<br> до п.4.1 Порядку проведення експертної<br> грошової оцінки земельних ділянок<br> несільськогосподарського призначення<br> Угода<br> на проведення експертної грошової оцінки<br> земельних ділянок несільськогосподарського призначення<br> "___"_______________ _____ р. м.Київ<br> <br> <br>Державний комітет України по земельних ресурсах у особі __________<br>_________________________________________________________________,<br> <br>який діє на підставі _____________________________________________<br>_________________________________________________________________,<br> <br>(далі - Держкомзем), з однієї сторони, та ________________________<br>_________________________________________________________________,<br> <br>в особі __________________________________________________________<br>_________________________________________________________________,<br> <br>що діє на підставі статуту (далі - Юридична особа), з іншої<br>сторони, уклали між собою цю Угоду про нижчезазначене.<br> 1. Предмет Угоди<br> За Угодою Держкомзем залучає Юридичну особу до виконання<br>робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок<br>несільськогосподарського призначення (далі - оцінки земельних<br>ділянок).<br> Юридична особа бере на себе зобов'язання щодо виконання робіт<br>з оцінки земельних ділянок.<br> 2. Права, обов'язки та відповідальність сторін<br> 2.1. Права сторін регламентуються чинним законодавством<br>України та цією Угодою.<br> 2.2. Держкомзем надає Юридичній особі консультації з питань<br>оцінки земельних ділянок та інформацію щодо змін в<br>нормативно-методичному забезпеченні оцінки земельних ділянок.<br> 2.3. Юридична особа подає до Держкомзему копії сертифікатів<br>оцінки земельної ділянки за формою згідно з додатком 2 до цього<br>Порядку та, за запитом Держкомзему, - копії звітів та висновків<br>про оцінку земельних ділянок.<br> 2.4. Юридична особа відповідно до цієї Угоди зобов'язана у<br>місячний термін надсилати Держкомзему письмову інформацію стосовно<br>змін, що відбулися (склад осіб, що здійснюють експерту оцінку, їх<br>кваліфікаційні ознаки, місцезнаходження та номери телефонів офісу;<br>склад керівництва; статутні документи тощо).<br> 2.5. За порушення вимог цього Порядку та Методики експертної<br>грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського<br>призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України<br>від 16 червня 1999 р. N 1050, при здійсненні оцінки земельних<br>ділянок Юридична особа несе відповідальність відповідно до чинного<br>законодавства України.<br> 3. Термін дії Угоди<br> Угода набуває чинності з моменту її підписання обома<br>сторонами і діє до "_____" ________ ______ р.<br> 4. Умови розірвання Угоди<br> 4.1. Угода, укладена між Держкомземом та Юридичною особою,<br>може бути розірвана на таких підставах:<br> домовленості сторін;<br> закінчення терміну, на який було укладено Угоду;<br> прийняття рішення про скасування державної реєстрації<br> Юридичної особи та виключення її із реєстру.<br> У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань<br>Угоду може бути розірвано достроково однією зі сторін.<br> 5. Інші умови<br> 5.1. Питання, що виникли під час виконання цієї Угоди і не<br>були врегульовані нею, оформляються додатковою угодою.<br> 5.2. Спори, що виникають у процесі виконання цієї Угоди,<br>вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.<br> 5.3. Ця Угода складена у двох примірниках, що мають однакову<br>юридичну силу (по одному у кожної із сторін).<br> 6. Юридичні адреси сторін<br> <br>Держкомзем України Юридична особа<br>_____________________ ________ _____________________ ________<br>(посада,прізвище, (підпис) (назва,прізвище, (підпис)<br>ім'я та по батькові) ім'я та по батькові)<br> М.п. М.п.<br> Додаток 4<br> до п.4.3 Порядку проведення експертної<br> грошової оцінки земельних ділянок<br> несільськогосподарського призначення<br> Заява<br> на укладання (переукладання, продовження терміну)<br> угоди на проведення експертної грошової оцінки<br> земельних ділянок несільськогосподарського призначення<br> <br> Заявник<br>__________________________________________________________________<br> (повна назва юридичної особи)<br> <br> Керівник юридичної особи _______________________________________<br> (прізвище, ім'я та по батькові, посада)<br> <br> <br> Адреса _________________________________________________________<br> _________________________________________________________<br> _________________________________________________________<br> (поштовий індекс, місцезнаходження)<br> <br>телефон ______________________ телефакс ____________________<br> Прошу укласти угоду на право проведення експертної грошової<br>оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення<br>терміном на _______ рік (роки).<br> Керівник _______________ ___________________________________<br> (підпис) (ініціали, прізвище)<br> М.п.<br> "___"_____________ ______ р.<br> (дата)<br> Додаток 5<br> до п.4.3 Порядку проведення експертної<br> грошової оцінки земельних ділянок<br> несільськогосподарського призначення<br> Довідка<br> про склад експертів, які перебувають у трудових<br> відносинах з Юридичною особою<br>___________________________________________________________<br> (назва юридичної особи)<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|N |Прізвище, |Посада|Домашня|Відо- |Робочий|Номер сертифіката, |<br>|з/п|ім'я та по| |адреса,|мості |телефон|де, коли, ким та за|<br>| |батькові | |телефон|про | |якою спеціальністю |<br>| |експерта | | |освіту| |сертифікований |<br>|---+----------+------+-------+------+-------+-------------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |<br>|---+----------+------+-------+------+-------+-------------------|<br>|---+----------+------+-------+------+-------+-------------------|<br>|---+----------+------+-------+------+-------+-------------------|<br>|---+----------+------+-------+------+-------+-------------------|<br>|---+----------+------+-------+------+-------+-------------------|<br>|---+----------+------+-------+------+-------+-------------------|<br>|---+----------+------+-------+------+-------+-------------------|<br>|---+----------+------+-------+------+-------+-------------------|<br>------------------------------------------------------------------<br> <br>Керівник Юридичної особи __________________________________ ______<br> (прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)<br> М.п.<br>Дата<br> Додаток 6<br> до п.6.2 Порядку проведення експертної<br> грошової оцінки земельних ділянок<br> несільськогосподарського призначення<br> Державний комітет України по<br> земельних ресурсах<br>___________________________<br>(назва учбового закладу,<br>___________________________________________<br> що здійснює навчання фахівців; місто)<br> Сертифікат<br> <br>Цей сертифікат підтверджує, що ___________________________________<br>_______________________________________________________ успішно<br>склав(ла) кваліфікаційний іспит за програмою підготовки фахівців<br>з оцінки земель (експертів) і виявив(ла) достатній рівень знань<br>для самостійного проведення грошової оцінки земель на території<br>України.<br> <br> Голова Екзаменаційної комісії __________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по<br> батькові )<br> <br>__________________ __________________<br>(посада керівника) (назва учбового <br> закладу) <br> <br>________ _________________ ____________________<br>(підпис) (прізвище, ім'я (посада)<br> та по батькові) <br> <br> М.п. Держкомзему України<br> ________ _________________<br> (підпис) (прізвище, ім'я<br> та по батькові)<br> М.п.<br> <br> Реєстраційний N _____________ "______" __________ _____ р.<br> <br>