ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ Н А К А З 28.01.2009 N 21 Про затвердження типового договору на надання послуг (виконання робіт) з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України З метою належного виконання завдань Укравтодору щодоутримання та відповідного інженерного облаштування автомобільнихдоріг державного та місцевого значення загального користуванняН А К А З У Ю: 1. Затвердити типовий договір на надання послуг (виконанняробіт) з поточного (планово-попереджувального) ремонту таексплуатаційного утримання автомобільних доріг державного тамісцевого значення загального користування України, що додається. 2. Службам автомобільних доріг у областях, АР Крим,м. Севастополі забезпечити укладання підрядних договорів зпоточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційногоутримання автомобільних доріг державного та місцевого значеннязагального користування України згідно з типовим договором. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. В.о. Голови М.Березовський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної служби автомобільних доріг України 28.01.2009 N 21 ТИПОВИЙ ДОГОВІР на надання послуг (виконання робіт) з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення загального користування України (місце укладення договору) "___" ____________ 200_ р. (дата укладення договору) Служба автомобільних доріг у __________ області, іменовананадалі "Замовник", в особі начальника _____________, який діє напідставі Положення з однієї сторони та ДП ___________________ ВАТ"ДАК "Автомобільні дороги України", платник податку на прибутокпідприємств на загальних підставах, іменований "Підрядник" в особідиректора ____________________, який діє на підставі Статуту, зіншої сторони, уклали цей договір про наступне: 1. Предмет Договору 1.1. Замовник доручає Підряднику і зобов'язується прийняти іоплатити надання послуг (виконання робіт) з поточного(планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утриманняавтомобільних доріг державного та місцевого значенняв _______________ області протяжністю _________________ км, вмежах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючихнормативно-правових актів, зокрема Технічних правил ремонту таутримання автомобільних доріг загального користування України( v0190625-97 ), Класифікації робіт з ремонтів автомобільних дорігзагального користування, Класифікації робіт з експлуатаційногоутримання автомобільних доріг загального користування, а Підрядникзобов'язується на свій власний ризик надати послуги (виконатироботи), доручені йому Замовником. 1.2. Послуги (роботи) виконуються Підрядником згіднощомісячних Планів-завдань та кошторисної документації, складеноїна основі Актів-дефектів затверджених Замовником в межах ціницього договору. 1.3. За письмовим розпорядженням (завданням) ЗамовникаПідрядник, крім послуг (робіт) передбачених пп. 1.1, 1.2 цьогоДоговору надає послуги (виконує роботи) по: - усуненню загрози безпечного проїзду автотранспорту; - по ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод; - ліквідації наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій; - забезпеченню безперервного та безпечного рухуавтотранспорту при складних погодних умовах. 1.4. У разі виявлення Підрядником надзвичайних або аварійнихситуацій Підрядник зобов'язаний терміново поставити до відомаЗамовника і при його згоді приступити до виконання аварійнихпослуг (робіт). 1.5. Підрядник за завданням замовника може брати участь вобстеженні дорожніх умов (роботі комісії), в місцях скоєннядорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах, якіобслуговуються. 2. Строки надання послуг (виконання робіт) 2.1. Підрядник надає послуги (виконує роботи) з ____________по _________. 2.2. Надання послуг (виконання робіт) здійснюєтьсяПідрядником після одержання ним, в термін до 1 числа календарногомісяця, у якому необхідно надати послуги (виконати роботи) поданому Договору Плану-завдання від Замовника (ізпроектно-кошторисною документацією). Підрядник повинен приступитидо надання послуг (виконання робіт) не пізніше ніж через 10 днівпісля отримання Плану-завдання. 2.3. Для продовження термінів надання послуг (виконанняробіт) Підрядник зобов'язаний без затримки повідомити Замовникапро виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такогопродовження, і надати обґрунтування нових термінів надання послуг(виконання робіт) та додаткових витрат за їх необхідності. Замовник без затримки повинен розглянути обґрунтуванняПідрядника, запросити від нього, за необхідності, додатковуінформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про ньогоПідрядника. 2.4. Перегляд термінів надання послуг (виконання робіт)оформлюється Додатковою угодою. 3. Договірна ціна 3.1. Договірна ціна послуг (робіт), що доручаються Підрядникупо цьому договору визначається тендерною пропозицією Підрядника іскладає __________________ (________________) гривень зурахуванням ПДВ. З яких ______________ грн. (в т.ч. ПДВ __________). напоточний ремонт; ______________________ грн. (в т.ч. ПДВ ___________) наексплуатаційне утримання. 3.2. У випадку зміни обсягу фінансування з державного бюджетуу ______ році, вартість Договору може бути скоригована шляхомукладання додаткової угоди. Визначення вартості послуг (робіт) проводиться згідно з"Правилами визначення вартості робіт з експлуатаційного утриманняавтомобільних доріг загального користування" ВБНВ.3.2-218-180-2003 та "Порядком визначення вартості будівництва,реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільнихдоріг загального користування" ВБН. Д.1.1-218-1-2001. 3.3. Додаткові послуги (роботи), що не були передбаченікошторисом та не ввійшли до договірної ціни включаються удодатковий кошторис та оформляються додатковою угодою до цьогоДоговору, з відповідним уточненням договірної ціни. 3.4. Договірна ціна є динамічною і може уточнюватись увипадку: - виникнення обставин непереборної сили; - внесення змін до проектно-кошторисної документації; - потреби в усуненні недоліків послуг (робіт), що виникливнаслідок невідповідності встановленим вимогам проектноїдокументації, забезпечення якою покладено на Замовника; - зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливаєна вартість послуг (робіт); - зростання цін на ресурси (у розмірі, визначеному сторонами)після укладання Договору, які використовує Підрядник при наданніпослуг (виконанні робіт), а також послуги (роботи), що надаютьсяйому третіми особами, при зміні загальнодержавних або відомчихнорм та нормативів; - надання додаткових, непередбачених послуг (виконанняробіт). 3.5. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками іоформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які єневід'ємними частинами цього Договору. 4. Забезпечення послуг (робіт) проектно-кошторисною документацією 4.1. Проектно-кошторисна документація на поточний(планово-попереджувальний) ремонт та експлуатаційне утриманняавтомобільних доріг державного та місцевого значення загальногокористування України складається відповідно до чинних нормативнихактів Замовником за участю Підрядника. 4.2. Замовник має право вносити зміни у проектно-кошториснудокументацію згідно з чинним законодавством. 5. Забезпечення послуг (робіт) матеріальними ресурсами 5.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхіднихдля надання послуг (виконання робіт) матеріалів, устаткування таінших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість,якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежитьризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моментувідшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністюПідрядника. 5.2. Замовник має право контролювати якість і кількістьматеріальних ресурсів до моменту їх використання для наданняпослуг (виконання робіт) та в процесі надання послуг (виконанняробіт) на об'єкті. 5.3. Забезпечення надання послуг (виконання робіт)матеріалами та технологічним, енергетичним, електротехнічнимобладнанням, апаратурою та інструментом, покладається наПідрядника. 6. Порядок залучення до надання послуг (виконання робіт) субпідрядників Підрядник залучає до надання послуг (виконання робіт)Субпідрядників за погодженням із Замовником у порядкувстановленому чинним законодавством. Укладання субпідряднихдоговорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником іСубпідрядниками. Субпідрядники, що залучаються до надання послуг (виконанняробіт), повинні відповідати таким вимогам: - наявність ліцензії (дозволу) на надання послуг (виконанняробіт); - наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових),які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів підряду; - наявність досвіду виконання аналогічних договорів. 7. Порядок здійснення Замовником контролю за якістю послуг (робіт) і матеріальних ресурсів 7.1. Контроль Замовника за якістю послуг (робіт), матеріалів,устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами. 7.2. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в послугах(роботах), матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником таінформувати Замовника. Підрядник за запитом Замовника зобов'язанийнадати необхідну йому інформацію. 8. Фінансування послуг (робіт) 8.1. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок____________ (бюджетних) коштів. 8.2 Замовник має право уточнити план фінансування протягомпоточного року у разі внесення змін у строки надання послуг(виконання робіт), прийняття рішення про прискорення чиуповільнення темпів надання послуг (виконання робіт), а також ізурахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично наданихпослуг (виконаних робіт). Одночасно із уточненням плануфінансування Сторони зобов'язуються внести зміни в інші умовиДоговору. 9. Проведення розрахунків за надані послуги (виконані роботи) 9.1. Підрядник виконує обсяги послуг (робіт) в межахфінансових ресурсів Замовника призначених на ці цілі. Усірозрахунки за надані послуги (виконані роботи) по цьому договоруздійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунокПідрядника. 9.2. Замовник здійснює щомісячні розрахунки за надані послуги(виконані роботи) з Підрядником до 3-го числа наступного місяця напідставі "Актів приймання виконаних підрядних робіт"(форма N КБ-2в) ( v0237202-02 ) та "Довідок про вартість виконанихпідрядних робіт" (форма КС N 3) за рахунок джерел фінансуванняЗамовника. 9.3. Акти наданих послуг (виконаних робіт) готує підрядник іразом з представником Замовника протягом 3 днів перевіряє акти зфактично наданими послугами (виконаними роботами). Несвоєчаснепідписання актів, а також необґрунтовані претензії щодопредставлених обсягів наданих послуг (виконаних робіт) вирішуєтьсяу встановленому законодавством порядку. Оплата послуг (робіт) наданих (виконаних) з недоробками ідефектами, проводиться після усунення останніх. 9.4. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі занадані послуги (виконані роботи) після підписання акту прийманнянаданих послуг (виконаних робіт) (форма N КБ-2в) ( v0237202-02 ) ідовідки про вартість наданих послуг (виконаних робіт) та витрат(форма N КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДБНта ВБН, підписаних уповноваженими представниками сторін. 9.5. Замовник компенсує безпосередні та супутні (прямі ізагальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративнівитрати, згідно з кошторисом. 9.6. Вартість наданих послуг (виконаних робіт), що підлягаютьоплаті визначаються в порядку визначеному в ДБН Д.1.1-1-2000( v0174241-00 ) (з урахуванням доповнень та змін), ВБНД.1.1-218-1-2001 (із зміна та доповненнями) та ВБНВ.3.2-218-180-2003. 9.7. Вартість наданих послуг (виконаних робіт), що підлягаютьоплаті визначається по усіх складових вартості послуг (робіт),розрахованих у договірній ціні, згідно вимог ДБН та ВБН. 10. Приймання-передача закінчених послуг (робіт) 10.1. Приймання-передача закінчених послуг (робіт)здійснюється відповідно до вимог нормативних актів, якірегламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію. 10.2. Недоліки у наданих послугах (виконаних роботах),виявлені в процесі приймання-передачі закінчених послуг (робіт),які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядникомпротягом п'яти днів. 11. Ризики знищення або пошкодження об'єктів предмета договору та їх страхування 11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктівнесе Замовник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин,що залежали від вини Підрядника. Сторони будуть регулювати своїзобов'язання, пов'язані з цими ризиками, із урахуванням положеньчинних нормативних актів. 11.2. Страхування ризиків проводиться за рішенням Замовника увідповідності з діючим законодавством та іншими нормативнимидокументами. 12. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів Спори, які виникають із цього Договору, вирішуються Сторонамишляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. Принеможливості досягнення згоди між Сторонами Договору стосовноспірного питання, спір вирішується відповідно до чинногозаконодавства України. За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами своїхзобов'язань за договором, винна сторона сплачує пеню в розміріоблікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чиномвиконаного зобов'язання за кожний день прострочення. Крім сплати неустойки винна сторона компенсує іншій сторонізбитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїхзобов'язань за договором. Відповідальність за відшкодування збитків, заподіянихфізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортнихпригод, пов'язаних з незадовільними дорожніми умовами,визначається згідно з чинним законодавством, при цьому Підрядникнесе відповідальність за: - незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючихнормативів при виконанні підрядних послуг (робіт), якщо ціпорушення виникли з вини Підрядника та призвели додорожньо-транспортної пригоди. - невиконання або неналежне надання послуг (виконання робіт),в межах виділених коштів на фінансування та відповіднихПланів-завдань Замовника. Підрядник бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів привиникненні ДТП, розгляд справ у судових органах спільно зЗамовником, відшкодування завданих збитків. Замовник з Підрядникомведуть облік ДТП, беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числіз матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, щознаходяться на експлуатаційному утриманні у Підрядника. Замовник з Підрядником аналізують причини ДТП, пов'язані знезадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляють недоліки ворганізації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєннюДТП, та вживають заходи щодо їх усунення. У випадку ДТП, щоспричинене неналежним утриманням автомобільної дороги, на місцеподії запрошується представник Замовника. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхіднихприродоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежноїбезпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки,складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також затехніку безпеки під час надання послуг (виконання робіт). Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умовцього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання єнаслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчоїСторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торговеембарго, протиправні дії третіх осіб (далі "форс-мажорніобставини"). У цьому випадку виконання умов цього Договорувідкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несутьвідповідальність передбачену чинним законодавством України. 13. Внесення змін у Договір та його розірвання 13.1. Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюєтьсяза взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди заініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід'ємноючастиною Договору. 13.2. Будь-які зміни та доповнення Договору та інші договірнідокументи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовійформі та підписані Сторонами. 14. Гарантійні терміни експлуатації об'єкта Гарантійні терміни експлуатації об'єкта 14.1. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатаціїоб'єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації знаступними гарантійними термінами: Дорожній одяг та покриття за видами робіт визначених пунктом3.1.2 ВБН Г.1-218-182:2006: - влаштування поверхневих обробок та інших шарів зносу дляпідвищення шорсткості, поліпшення рівності покриттів івирівнювання поперечного профілю у тому числі на мостах - 3 роки - ремонт та відновлення зношених верхніх шарівцементобетонних, асфальтобетонних та інших покриттів, у тому числіза технологією регенерації та профілювання - 3 роки - влаштування тонкошарових покриттів з емульсійно-мінеральнихта асфальтобетонних сумішей поверх існуючих дорожніх одягів -3 роки - суцільний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття -3 роки Штучні споруди за видами робіт визначеними пунктом 3.1.3 ВБНГ.1-218-182:2006 - 5 років Організація та безпека дорожнього руху визначених пунктом3.1.5 ВБН Г.1-218-182:2006: - відновлення або нанесення нової вертикальної тагоризонтальної розмітки: - фарбою - 6 міс.; - пластиком - 3 роки; - полімерною стрічкою - 5 років; Інші роботи передбачені класифікаціями з поточного(планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційногоутримання - 1 рік. 14.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єктарозпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк,впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків,відповідальність за які несе Підрядник. 14.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного термінуексплуатації об'єкта недоліків, відповідальність за які несеПідрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядникаі запросити його для складання відповідного Акта з визначенням вньому термінів усунення виявлених вад (недоліків). 14.4. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складаннівищевказаного Акта, Замовник має право зробити це за участютретьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення нимнедоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановленихнедоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це водносторонньому порядку або запросити іншого виконавця ізкомпенсацією витрат на надання послуг (виконання роботи) зарахунок Підрядника. 14.5. Підрядник не нестиме відповідальності за вади об'єкта,що сталися внаслідок прорахунків проекту, природного зносу об'єктачи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а такожненалежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника, іншихне залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на моментпочатку надання послуг (виконання робіт). 14.6. Підрядник гарантує можливість експлуатації об'єктавідповідно до договору протягом гарантійного строку від дняприйняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк невстановлений договором або законом. 14.7. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межахгарантійного строку. 15. Строк дії Договору 15.1. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторонибудуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язкивідповідно до Договору. 15.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання ідіє до __________. У разі неповного виконання сторонами своїхзобов'язань Договір продовжує свою дію до повного виконаннясторонами своїх зобов'язань. 16. Договірна документація 16.1. До договірної документації, крім Договору входятьдодаткові угоди до Договору; проектно-кошторисна документація;плани-завдання Замовника; кошториси, інші договірні документи. Перелічені документи набувають статусу договірних післяпідписання Договору. У разі виявлення між окремими документами розбіжностейперевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгодженоСторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору. 16.2. Додатки до Договору є його невід'ємною частиною. 17. Інші умови Договору 17.1. Договір укладено у двох автентичних примірниках, поодному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 17.2. Не обумовлені Договором умови, що виникають міжЗамовником та підрядником регулюються згідно з чиннимзаконодавством. Договір містить ______ пронумерованих сторінок, завізованихЗамовником та Підрядником. 18. Адреса, реквізити і підписи Сторін та печатки Замовник Підрядник ______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________