РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 1988 р. N 201
Київ
Про схему управління Державного комітету УРСР
у справах будівництва

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Держбуд УРСР
зобов'язаний забезпечити в нових умовах господарювання проведення
в республіці єдиної технічної політики у капітальному будівництві,
вдосконалення проектно-кошторисної справи, поліпшення
містобудівництва, архітектурного вигляду міст, селищ міського
типу, сільських населених пунктів і промислових вузлів, розвиток
будівельної науки, підвищення якості забудови населених пунктів на
основі прискорення науково-технічного прогресу, активного
використання економічних методів управління, всемірного зміцнення
повного господарського розрахунку й самофінансування, послідовної
реалізації положень Закону СРСР про державне підприємство
(об'єднання) ( v7284400-87 ).
Вдосконалення організаційної структури і діяльності Держбуду
УРСР є важливою складовою частиною комплексу заходів щодо
перетворення в життя рішень червневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС
про докорінну перебудову управління економікою.
З метою ефективного поєднання нових методів господарювання і
прогресивних організаційних структур управління, на виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. N 822
"Про генеральну схему управління народним господарством
Української РСР" Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити і ввести в дію в 3-місячний строк розроблену
Держбудом УРСР схему управління галуззю, що передбачає:
по основній ланці
удосконалення структури проектних, розвідувальних,
науково-дослідних, реставраційних організацій на основі
оптимального поєднання територіального і галузевого принципів
управління, широкого використання економічних методів
господарювання, посилення дієвості госпрозрахунку;
посилення інтеграції науки і виробництва. Дозволити Держбуду
УРСР мати в безпосередньому підпорядкуванні Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва та Науково-дослідний інститут
автоматизованих систем планування і управління в будівництві;
по системі управління галуззю
дво-, триланкову систему управління: Держбуд УРСР - проектна,
розвідувальна, науково-дослідна та інша організація;
Держбуд УРСР - головне управління архітектури і містобудування
виконкому обласної, Київської, Севастопольської міської Ради
народних депутатів, Головне управління державної позавідомчої
експертизи проектів - управління (відділ) архітектури і
містобудування виконкому міської, районної Ради народних
депутатів, управління (бюро) державної позавідомчої експертизи
проектів при виконкомі обласної, Київської, Севастопольської
міської Ради народних депутатів;
по центральному апарату
ліквідацію 6 самостійних управлінь і відділів;
зміцнення провідних функціональних підрозділів Комітету, перш
за все: Головного управління архітектури і містобудування, яке
забезпечує підвищення рівня архітектурно-будівельних рішень та
якості забудови населених пунктів; науково-технічного управління,
що координує науково-технічні розробки в галузі будівництва,
забезпечує створення нових технологій, конструкцій, виробів і
матеріалів, узагальнює та впроваджує передовий вітчизняний і
зарубіжний досвід; управління організації і вдосконалення
господарського механізму, яке здійснює розробку та впровадження в
будівництві організаційно-методичних і економічних основ нового
господарського механізму, заробітної плати і праці, нових цін,
кошторисних нормативів і прейскурантів, веде питання єдиного
замовника в житлово-цивільному будівництві, взаємовідносин між
учасниками будівництва; економічного управління, що планує і
формує державні замовлення, розробляє відомчі баланси, забезпечує
ефективне використання капітальних вкладень, контрольно-ревізійну
роботу та матеріально-технічне постачання;
підвищенні рівня роботи технологічних управлінь по
відповідних підгалузях будівництва - житлово-цивільного,
сільського, промислового, будівельної індустрії та промисловості
будівельних матеріалів, проектування з покладенням на них функцій
по проведенню єдиної технічної політики в проектуванні та
будівництві, координації, питань розробки нових проектів,
технологій, конструкцій, виробів і матеріалів, а також реалізації
промислових вузлів і забезпечення проектно-кошторисною
документацією об'єктів соціальної сфери.
2. Прийняти пропозицію Держбуду УРСР про скорочення
чисельності працівників центрального апарату Комітету на
54 одиниці, або на 20 процентів.
Скорочення центрального апарату здійснювати в суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих", в умовах гласності, з наданням вивільнюваним
працівникам пільг і компенсацій.
Держбуду УРСР і Державному комітетові УРСР по праці і
соціальних питаннях забезпечити працевлаштування вивільнюваних
працівників з урахуванням використання частини спеціалістів для
зміцнення діючих організацій.
3. Дозволити Держбуду УРСР мати 3 заступників Голови
Комітету, в тому числі одного першого, та колегію в складі
9 чоловік.
4. Затвердити структуру центрального апарату Держбуду УРСР
згідно з додатком.
Міністерству фінансів УРСР разом з Держбудом УРСР розробити і
подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо фонду оплати праці
працівників центрального апарату Держбуду УРСР, виходячи з
граничної чисельності цього апарату в кількості 217 одиниць.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 13 лютого 1986 р. N 48 ( 48-86-п ).

Голова Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 24

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 26 липня 1988 р. N 201
СТРУКТУРА
центрального апарату Держбуду УРСР

Головне управління архітектури і містобудування
Управління промислового і гідротехнічного будівництва
Управління житлово-цивільного будівництва
Управління сільського будівництва
Управління будівельної індустрії, промисловості будівельних
матеріалів і стандартизації
Науково-технічне управління
Державна будівельна інспекція (Держбудінспекція УРСР)
Управління організації і вдосконалення господарського
механізму
Економічне управління
Відділ кадрів
Перший відділ
Управління справами
Науково-технічна рада
Головне управління проектування (на госпрозрахунку)
* * *
При Держбуді УРСР діє Головне управління державної
позавідомчої експертизи проектів (Укрголовдержекспертиза).

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО