Относительно предоставления практической помощи заказчикам, исполнителям государственной экспертизы, проектным организациям при проведении комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/338 від 24.04.99<br> м.Київ<br> <br> vd990424 vn7/338<br> <br> Щодо надання практичної допомоги замовникам,<br> виконавцям державної експертизи, проектним<br> організаціям при проведенні комплексної<br> державної експертизи інвестиційних програм і<br> проектів будівництва<br> <br> З метою надання практичної допомоги замовникам, виконавцям<br>державної експертизи, проектним організаціям при проведенні<br>комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів<br>будівництва Держбуд України направляє зразки форм договорів, акта<br>здавання-прийняття комплексної державної експертизи, переліки<br>служб Укрінвестекспертизи та інших експертних органів, в яких<br>наведена інформація про найменування організацій, їх керівників,<br>адреси та номери контактних телефонів.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута<br> Додаток 1<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> Зразок форми договору<br> Договір N _____<br> про виконання комплексної державної експертизи<br> ______________________________________________________<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br> <br> м.____________ ________________ 199_ р.<br> <br>_________________________________________________________, в особі<br> (назва організації-замовника)<br>___________________________ ____________________________________,<br> (посада керівника) (прізвище, ім'я та по батькові)<br>що діє на підставі ______________________________________________,<br> (статуту, положення)<br>у подальшому ЗАМОВНИК, з одного боку, та ________________________,<br> (назва служби Укрінвестекспертизи)<br>в особі начальника ______________________________________________,<br> (прізвище, ім'я та по батькові)<br>що діє на підставі Статуту, у подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з іншого<br>боку, уклали даний договір стосовно викладеного нижче.<br> 1. Предмет договору<br> 1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати<br>комплексну державну експертизу __________________________________.<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br> 1.2. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання виконати названу<br>комплексну державну експертизу відповідно до постанови Кабінету<br>Міністрів України "Про порядок затвердження інвестиційних програм<br>і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної<br>експертизи" від 17.08.98 N 1308 ( <A HREF="45225">1308-98-п</A> ).<br> 1.3. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання забезпечити ВИКОНАВЦЯ<br>повним комплектом документації по ________________________________<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br>у двох примірниках до ___________________________________________;<br> (дата)<br>під час виконання комплексної державної експертизи за окремими<br>запитами ВИКОНАВЦЯ надавати без затримки матеріали з числа наявних<br>розрахунків, креслень, документів по об'єкту експертизи.<br> 2. Вартість проведення комплексної державної<br> експертизи, порядок оплати<br> 2.1. Загальна вартість проведення комплексної державної<br>експертизи ______________________________________________________,<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br>визначена на основі Нормативів, затверджених постановою Кабінету<br>Міністрів України від 17.08.98 N 1308, в окремому розрахунку<br>(додається), становить ______________________________________ грн.<br> (сума цифрами та сума словами)<br> 2.2. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання після підписання<br>даного договору протягом трьох банківських днів з часу отримання<br>від ВИКОНАВЦЯ рахунка оплатити аванс в розмірі __________% від<br>обумовленої загальної вартості, тобто _______________________ грн.<br> (сума цифрами та сума словами)<br> (або повну вартість, названу у п. 2.1, в порядку передоплати<br>тощо).<br> 2.3. Оплата виконаної комплексної державної експертизи<br>ЗАМОВНИКОМ здійснюється після підготовки комплексного висновку<br>державної експертизи та оформлення акта здавання-приймання (акт<br>готує ВИКОНАВЕЦЬ). Термін оплати становить три банківських дні<br>після отримання від ВИКОНАВЦЯ рахунка.<br> 3. Термін виконання<br> 3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується видати комплексний висновок<br>державної експертизи по __________________________________________<br> (назва інвестиційної програми<br>___________________________ в термін _____________________________<br>чи проекту будівництва) (днів)<br>з дня надходження від ЗАМОВНИКА на рахунок ВИКОНАВЦЯ оплати<br>відповідно до п.2.2 цього договору _______________________________<br> (авансового платежу або обумовленої передоплати)<br> 4. Особливі умови, санкції<br> 4.1. ВИКОНАВЕЦЬ, який зобов'язується виконати комплексну<br>державну експертизу _____________________________________________,<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br>у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від<br>17.08.98 N 1308 несе відповідальність за повноту, об'єктивність і<br>відповідність своїх висновків і вимог нормам, правилам і<br>стандартам України.<br> ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за<br>дотримання терміну, визначеного згідно з п.3.1 цього договору. При<br>порушенні строків виконання ЗАМОВНИК при остаточній оплаті утримує<br>у вигляді пені суму обчислену з розрахунку 0,5% від загальної<br>прийнятої суми оплати за кожний день прострочення (при обумовленій<br>у договорі передоплаті ЗАМОВНИК виставляє рахунок складений з<br>розрахунку 0,5% від загальної прийнятої суми оплати за один день<br>прострочення).<br> 4.2. ЗАМОВНИК несе відповідальність перед ВИКОНАВЦЕМ за<br>своєчасне подання матеріалів, необхідних для проведення<br>комплексної державної експертизи відповідно до пунктів 1.3 та 2.2<br>цього договору. Порушення прийнятого терміну призводить до<br>перенесення терміну підготовки комплексного висновку, що<br>встановлюється у додатковій угоді.<br> При порушенні умови оплати згідно з п.2.3 цього договору<br>ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ пеню в розмірі 0,5% від повної суми<br>оплати за кожний день прострочення.<br> 4.3. Договір може бути розірвано за згодою сторін в разі<br>виникнення обставин непереборної сили (стихійне або техногенне<br>лихо, воєнні дії та інші подібні обставини). Умови розрахунків за<br>понесені витрати приймаються у додатковій угоді.<br> При цьому приймаються такі умови розрахунків за понесені<br>витрати __________________________________________________________<br>_________________________________________________________________.<br> 5. Термін дії договору<br> 5.1. Даний договір укладається терміном на ______________ і<br>набирає чинності з дня його підписання.<br> 5.2. Усі розбіжності за даним договором підлягають<br>розв'язанню у порядку, визначеному законодавством.<br> Договір складається та підписується сторонами у двох<br>примірниках, з яких перший знаходиться у ВИКОНАВЦЯ, другий - у<br>ЗАМОВНИКА.<br> 6. Юридичні адреси сторін<br> <br> ЗАМОВНИК: ___________________, вул. ________________________,<br> (поштова адреса)<br> розрахунковий рахунок у __________________________,<br> (назва установи банку)<br> МФО ______________________________________________,<br> ЗКПО _____________________________________________,<br> свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,<br> індивідуальний податковий N ______________________.<br> <br> ВИКОНАВЕЦЬ: __________________, вул. _________________________,<br> (поштова адреса)<br> розрахунковий рахунок у __________________________,<br> (назва установи банку)<br> МФО ______________________________________________,<br> ЗКПО _____________________________________________,<br> свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,<br> індивідуальний податковий N ______________________.<br> Додаток: розрахунок вартості виконання комплексної державної<br>експертизи.<br> ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК<br> ________________________________ _______________________________<br> (посада, назва служби) (посада, назва<br> організації-замовника)<br> М.П. М.П.<br> Додаток 2<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> Зразок форми договору<br> Договір N _____<br> про виконання складової частини комплексної державної<br> експертизи<br> <br> _____________________________________________________________<br> (назва складової частини комплексної державної експертизи)<br> по __________________________________________________________<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br> <br> м.____________ ______________ 199_ р.<br> <br>__________________________________________________________ в особі<br> (назва служби Укрінвестекспертизи)<br>начальника ______________________________________________________,<br> (прізвище, ім'я та по батькові)<br>що діє на підставі Статуту в межах повноважень наданих постановою<br>Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження інвестиційних<br>програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної<br>державної експертизи" від 17.08.98 N 1308, у подальшому ЗАМОВНИК,<br>з одного боку, та ___________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва юридичної особи, що має повноваження на виконання<br> складової частини комплексної державної експертизи)<br>в особі начальника ______________________________________________,<br> (прізвище ім'я та по батькові)<br>що діє в межах повноважень, наданих _____________________________,<br> (назва міністерства державного комітету)<br>у подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з іншого боку, уклали даний договір<br>стосовно викладеного нижче.<br> 1. Предмет договору<br> 1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати<br>складову частину комплексної державної експертизи з ______________<br>__________________________________________________________________<br> (назва, складової частини комплексної державної<br> експертизи)<br>по ______________________________________________________________.<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br> 1.2. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання виконати названу<br>складову частину комплексної державної експертизи відповідно до<br>вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок<br>затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та<br>проведення їх комплексної державної експертизи" від 17.08.98<br>N 1308, а також вимог<br>__________________________________________________________________<br> (назва Закону України, що є основою для конкретної складової<br> частини комплексної державної експертизи, відповідної<br> постанови Кабінету Міністрів України та регламенту<br> відповідного міністерства (державного комітету)<br> 1.3. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання забезпечити ВИКОНАВЦЯ<br>повним комплектом документації, необхідної для його роботи, з<br>числа матеріалів, отриманих від замовника комплексної державної<br>експертизи.<br> 1.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право вимагати надання додаткових<br>матеріалів з числа наявних розрахунків, креслень, документів по<br>об'єкту експертизи протягом усього терміну своєї роботи з<br>проведення експертизи.<br> 2. Вартість виконання складової частини комплексної<br> державної експертизи, порядок оплати<br> 2.1. Вартість виконання складової частини комплексної<br>державної експертизи з питання ___________________________________<br> (назва складової частини комплексної державної<br> експертизи)<br>по _______________________________________________________________<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br>виходячи з діючих нормативів, затверджених постановою Кабінету<br>Міністрів України від 17.08.98 N 1308, та Правил організації<br>виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і<br>проектів будівництва, затверджених наказом Держбуду України від<br>04.03.99 N 51, складає<br>_____________________________________________________________ грн.<br> (сума цифрами та сума словами)<br> Розрахунок додається.<br> 2.2. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання після підписання<br>даного договору протягом трьох банківських днів з часу отримання<br>від ВИКОНАВЦЯ рахунка оплатити аванс в розмірі __________% від<br>обумовленої загальної вартості, тобто ____________________________<br>_____________________________________________________________ грн.<br> (сума цифрами та сума словами)<br> (або повну вартість, названу у п.2.1, в порядку передоплати<br>тощо).<br> 2.3. Оплата виконаної складової частини комплексної державної<br>експертизи здійснюється ЗАМОВНИКОМ в триденний строк після оплати<br>повної вартості комплексної державної експертизи її замовником.<br> 3. Термін виконання<br> 3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується видати висновок складової<br>частини комплексної державної експертизи по ______________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br>в термін _________________________________________________________<br> (днів)<br> (встановлюється відповідно до п.12 "Правил організації<br>виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і<br>проектів будівництва", затверджених наказом Держбуду України від<br>04.03.99 N 51) з дня отримання від ЗАМОВНИКА на рахунок ВИКОНАВЦЯ<br>оплати відповідно до п. 2.2 цього договору _______________________<br>_________________________________________________________________.<br> (авансового платежу або обумовленої передоплати)<br> 4. Особливі умови, санкції<br> 4.1. ВИКОНАВЕЦЬ, який бере на себе виконання складової<br>частини комплексної державної експертизи по ______________________<br>_________________________________________________________________,<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br>у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від<br>17.08.98 N 1308 несе відповідальність перед державою за повноту,<br>об'єктивність і відповідність своїх рекомендацій нормам, правилам<br>і стандартам України.<br> ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за<br>дотримання терміну, визначеного згідно з п.3.1 цього договору. При<br>порушенні даної умови ЗАМОВНИК при остаточній оплаті утримує у<br>вигляді пені суму, обчислену з розрахунку 0,5% від загальної<br>прийнятої суми оплати за кожний день прострочення (при обумовленій<br>у договорі передоплаті ЗАМОВНИК виставляє рахунок, складений з<br>розрахунку 0,5% від загальної прийнятої суми оплати за один день<br>прострочення).<br> 4.2. ЗАМОВНИК несе відповідальність перед ВИКОНАВЦЕМ за<br>своєчасне подання матеріалів необхідних для виконання складової<br>частини комплексної державної експертизи (п.1.3 цього договору).<br>Порушення прийнятого терміну призводить до відповідної затримки<br>видачі висновку.<br> При порушенні умови повної (остаточної) оплати згідно з п.2.3<br>цього договору ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ пеню в розмірі оплати<br>додатково 0,5% від повної суми оплати за день прострочення.<br> 4.3. За ЗАМОВНИКОМ залишається право організовувати під час<br>виконання складової частини комплексної державної експертизи з<br>певного напрямку консультацій із залученням до них інших учасників<br>комплексної державної експертизи з метою усунення суперечностей<br>при формуванні рекомендацій по споріднених проблемах або для<br>візування висновку комплексної державної експертизи, за бажанням<br>ВИКОНАВЦЯ.<br> 4.4. До обов'язку ВИКОНАВЦЯ входить підготовка висновку по<br>складовій частині комплексної державної експертизи у відповідності<br>з регламентом, що встановлено у<br>__________________________________________________________________<br> (назва документа, який затверджено у міністерстві,<br> державному комітеті, дата затвердження, номер)<br> 4.5. Договір може бути розірвано за згодою договірних сторін<br>в разі виникнення обставин непереборної сили (стихійне або<br>техногенне лихо, воєнні дії та інші подібні обставини). Умови<br>розрахунків за понесені витрати приймаються у додатковій угоді.<br> При цьому приймаються такі умови розрахунків за понесені<br>витрати __________________________________________________________<br>_________________________________________________________________.<br> 5. Термін дії договору<br> 5.1. Даний договір укладається терміном на _______________ і<br>набирає чинності з дня його підписання.<br> 5.2. Усі розбіжності за даним договором підлягають вирішенню<br>у визначеному законом порядку.<br> Договір складається та підписується сторонами у двох<br>примірниках, з яких перший знаходиться у ВИКОНАВЦЯ, другий - у<br>ЗАМОВНИКА.<br> 6. Юридичні адреси сторін<br> <br> ЗАМОВНИК: ___________________, вул. ________________________,<br> (поштова адреса)<br> розрахунковий рахунок у __________________________,<br> (назва установи банку)<br> МФО ______________________________________________,<br> ЗКПО _____________________________________________,<br> свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,<br> індивідуальний податковий N ______________________.<br> <br> ВИКОНАВЕЦЬ: __________________, вул. _________________________,<br> (поштова адреса)<br> розрахунковий рахунок у __________________________,<br> (назва установи банку)<br> МФО ______________________________________________,<br> ЗКПО _____________________________________________,<br> свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,<br> індивідуальний податковий N ______________________.<br> Додаток: розрахунок вартості виконання комплексної державної<br>експертизи.<br> ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК<br>______________________________ __________________________________<br> (посада, назва служби) (посада, назва<br> організації-замовника)<br> М.П. М.П.<br> Додаток 3<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> Зразок форми довгострокової<br> угоди (рекомендований)<br> Довгострокова угода N _____<br> на виконання складової частини комплексної державної<br> експертизи<br> <br>__________________________________________________________________<br> (назва складової частини комплексної державної експертизи)<br>по _______________________________________________________________<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br> <br> м.____________ ______________ 199_ р.<br> <br>__________________________________________________________,в особі<br> (назва служби Укрінвестекспертизи)<br>начальника ______________________________________________________,<br> (прізвище, ім'я та по батькові)<br>що діє на підставі Статуту в межах повноважень, наданих постановою<br>Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження інвестиційних<br>програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної<br>державної експертизи" від 17.08.98 N 1308, у подальшому ЗАМОВНИК,<br>з одного боку, та<br>__________________________________________________________________<br> (назва юридичної особи, що має повноваження на виконання<br> складової частини комплексної державної експертизи)<br>в особі начальника ______________________________________________,<br> (прізвище ім'я та по батькові)<br>що діє в межах повноважень, наданих _____________________________,<br> (назва міністерства, державного комітету)<br>у подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з іншого боку, уклали даний договір<br>стосовно викладеного нижче.<br> 1. Предмет договору<br> 1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати<br>складову частину комплексної державної експертизи ________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва складової частини комплексної державної експертизи)<br>по інвестиційним програмам і проектам будівництва, які будуть<br>подаватися ЗАМОВНИКУ на комплексну державну експертизу.<br> 1.2. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання виконати названу<br>складову частину комплексної державної експертизи відповідно до<br>вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок<br>затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та<br>проведення їх комплексної державної експертизи" від 17.08.98<br>N 1308, а також вимог ____________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва Закону України, що є основою для конкретної складової<br> частини комплексної державної експертизи, відповідної<br>_________________________________________________________________.<br> постанови Кабінету Міністрів України та регламенту відповідного<br> міністерства (державного комітету)<br> 1.3. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання забезпечити ВИКОНАВЦЯ<br>повним комплектом документації, необхідної для роботи ВИКОНАВЦЯ, з<br>числа матеріалів, отриманих від замовника комплексної державної<br>експертизи.<br> 1.4. У разі потреби в отриманні додаткових матеріалів<br>ВИКОНАВЕЦЬ сповіщає про це ЗАМОВНИКА у дводенний термін з моменту<br>отримання документації.<br> ЗАМОВНИК протягом двох днів на вимогу ВИКОНАВЦЯ надає йому<br>необхідну документацію у разі її наявності в комплекті отриманої<br>документації.<br> У разі її відсутності ЗАМОВНИК запитує у замовника розробки<br>додаткову документацію, чим призупиняє термін виконання складової<br>частини комплексної державної експертизи на термін з моменту<br>запиту документації до її надходження ЗАМОВНИКУ.<br> 1.6. Дана угода укладається сторонами, має довготривалий<br>термін дії (не менше 1 року) і містить основні положення взаємодії<br>сторін у процесі виконання комплексної державної експертизи.<br> 1.7. Для виконання складової частини комплексної державної<br>експертизи кожного конкретного об'єкту сторони складають додаткову<br>угоду, що є невід'ємною частиною цієї довгострокової угоди і<br>містить конкретні положення, що не зазначені у даній угоді, а<br>саме: назва об'єкта, ціна, термін виконання складової частини<br>комплексної державної експертизи.<br> 1.8. Оплата та авансування виконання складової частини<br>комплексної державної експертизи здійснюється на умовах договору<br>між ЗАМОВНИКОМ та замовником конкретної розробки. При цьому<br>приймаються такі умови розрахунків за понесені витрати __________.<br> 1.9. Завершення роботи оформлюється актом здавання-прийняття,<br>який підписується сторонами.<br> 2. Відповідальність сторін<br> 2.1. ВИКОНАВЕЦЬ, який бере на себе виконання складової<br>частини комплексної державної експертизи по ______________________<br>_________________________________________________________________,<br> (назва складової частини комплексної державної експертизи)<br>у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від<br>17.08.98 N 1308 несе відповідальність перед державою за повноту,<br>об'єктивність і відповідність своїх рекомендацій нормам, правилам<br>і стандартам України.<br> ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за<br>дотримання терміну, визначеного згідно з п.3.1 цього договору. При<br>порушенні даної умови ЗАМОВНИК при остаточній оплаті утримує у<br>вигляді пені суму, обчислену з розрахунку 0,5% від загальної<br>прийнятої суми оплати за кожний день прострочення (при обумовленій<br>у договорі передоплаті ЗАМОВНИК виставляє рахунок, складений з<br>розрахунку 0,5% від загальної прийнятої суми оплати за кожний день<br>прострочення).<br> 2.2. ЗАМОВНИК несе відповідальність перед ВИКОНАВЦЕМ за<br>своєчасне подання матеріалів, необхідних для виконання складової<br>частини комплексної державної експертизи (п.1.3 цього договору).<br>Порушення прийнятого терміну призводить до відповідної затримки<br>видачі висновку.<br> При порушенні умови повної (остаточної) оплати ЗАМОВНИК<br>сплачує ВИКОНАВЦЕВІ пеню в розмірі оплати додатково 0,5% від<br>повної суми оплати за кожний день прострочення.<br> 2.3. За ЗАМОВНИКОМ залишається право організовувати під час<br>виконання складової частини комплексної державної експертизи з<br>певного напрямку консультацій із залученням до них інших учасників<br>комплексної державної експертизи з метою усунення суперечностей<br>при формуванні рекомендацій по споріднених проблемах.<br> 2.4. До обов'язку ВИКОНАВЦЯ входить підготовка висновку по<br>складовій частині комплексної державної експертизи у відповідності<br>з регламентом, що встановлено у<br>_________________________________________________________________.<br> (назва міністерства, державного комітету)<br> 2.5. Договір може бути розірвано за згодою договірних сторін<br>в разі виникнення обставин непереборної сили (стихійне або<br>техногенне лихо, воєнні дії та інші подібні обставини). Умови<br>розрахунків за понесені витрати приймаються у додатковій угоді.<br>При Цьому приймаються такі умови розрахунків за понесені витрати<br>_________________________________________________________________.<br> 2.6. ВИКОНАВЕЦЬ за невиконання зобов'язань, зазначених у<br>пунктах ______ цього договору сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі<br>0,5% ціни за кожний день прострочення виконання зобов'язань та<br>відшкодовує інші збитки по претензіях замовника комплексної<br>державної експертизи, що несе ЗАМОВНИК від невиконання або<br>неналежного виконання цього договору.<br> 2.7. При остаточному розрахунку з ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК утримує<br>суму нарахованої пені та збитків, про що сповіщає ВИКОНАВЦЯ.<br> 2.8. У разі пред'явлення обгрунтованої претензії замовником<br>комплексної державної експертизи після проведення кінцевого<br>розрахунку з ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК вираховує суму збитків з чергових<br>розрахунків.<br> 3. Термін дії договору<br> 3.1. Даний договір укладається терміном на ________________ і<br>набирає чинності з дня його підписання.<br> 3.2. Усі розбіжності за даним договором підлягають<br>розв'язанню у визначеному законом порядку.<br> Договір складається та підписується сторонами у двох<br>примірниках, з яких перший знаходиться у ВИКОНАВЦЯ, другий - у<br>ЗАМОВНИКА.<br> 4. Юридичні адреси сторін<br> <br> ЗАМОВНИК: ___________________, вул. ________________________,<br> (поштова адреса)<br> розрахунковий рахунок у __________________________,<br> (назва установи банку)<br> МФО ______________________________________________,<br> ЗКПО _____________________________________________,<br> свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,<br> індивідуальний податковий N ______________________.<br> <br> ВИКОНАВЕЦЬ: __________________, вул. _________________________,<br> (поштова адреса)<br> розрахунковий рахунок у __________________________,<br> (назва установи банку)<br> МФО ______________________________________________,<br> ЗКПО _____________________________________________,<br> свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,<br> індивідуальний податковий N ______________________.<br> Додаток: розрахунок вартості виконання комплексної державної<br>експертизи.<br> ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК<br>________________________________ ________________________________<br> (посада, назва служби) (посада, назва<br> організації-замовника)<br> М.П. М.П.<br> Додаток 4<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> Зразок форми акта<br> ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК<br>________________________________ ______________________________<br> поштова адреса поштова адреса<br>р/р ____________________________ р/р __________________________<br> <br>у ______________________________ у ____________________________<br> назва назва<br> установи банку установи банку<br>МФО ____________________________ МФО __________________________<br>ЗКПО ___________________________ ЗКПО _________________________<br>свідоцтво про реєстрацію свідоцтво про реєстрацію<br>платника ПДВ N _________________ платника ПДВ N _______________<br>індивідуальний податковий індивідуальний податковий<br>N ______________________________ N ____________________________<br> Акт<br> здавання-прийняття висновку (висновку складової частини)<br> комплексної державної експертизи, виконаного згідно з<br> договором N ___ від ______<br> по __________________________________________________<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br> Ми, що нижче підписалися, представник ЗАМОВНИКА - ___________<br> (посада,<br>_________________ та представник ВИКОНАВЦЯ - _____________________<br>прізвище, ініціали) (посада, прізвище, ініціали)<br>засвідчуємо виконання сторонами умов договору N_______ від<br>_______________, а саме, з боку ВИКОНАВЦЯ - виконання комплексної<br>державної експертизи (складової частини комплексної державної<br>експертизи) по ___________________________________________________<br> (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)<br>у термін, передбачений у договорі, з боку ЗАМОВНИКА - обумовлену у<br>договорі авансову оплату (передоплату).<br> Акт є підставою для проведення повного (остаточного)<br>розрахунку за виконані роботи.<br> Роботу здав Роботу прийняв<br> _____________________________ _____________________________<br> (посада, прізвище, ініціали) (посада, прізвище, ініціали)<br> М.П. М.П.<br> Додаток 5<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> <br> Перелік служб Укрінвестекспертизи (Центральної та місцевих),<br> які є відповідальними виконавцями комплексної державної<br> експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва<br> <br>-----------------------------------------------------------------------<br> N |Найменування служби | Начальник | Адреса | Телефон<br>п/п|Укрінвестекспертизи | служби | |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br> 1 | 2 | 3 | 4 | 5<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>1. |Центральна служба |Кур'ято |252133, |(044)<br> |Укрінвестекспертизи |Валерій |м. Київ, |293-23-70<br> | |Анатолійович |бул. Л. Українки, 26 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>2. |Вінницька обласна |Оначенко |287100, |(0432)<br> |служба |Юрій |м. Вінниця, |32-58-14<br> |Укрінвестекспертизи |Олександрович|Хмельницьке шосе, 7 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>3. |Волинська обласна |Шевчишин |263027, |(0332)<br> |служба |Тарас |м. Луцьк, |24-21-41<br> |Укрінвестекспертизи |Петрович |пл. Київська, 9 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>4. |Дніпропетровська |Мовчан |320044, |(0562)<br> |обласна служба |Юрій |м. Дніпропетровськ, |45-35-62<br> |Укрінвестекспертизи |Прокопович |вул. Шевченка, 10 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>5. |Донецька обласна |Неживий |340000, |(0622)<br> |служба |Іван |м. Донецьк, |37-16-99<br> |Укрінвестекспертизи |Олександрович|вул. Челюскінців, 144 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>6. |Житомирська обласна |Захарченко |262001, |(0412)<br> |служба |Василь |м. Житомир, |22-59-22<br> |Укрінвестекспертизи |Васильович |Майдан Рад, 12 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>7. |Закарпатська обласна|Скорик |294000, |(0312)<br> |служба |Валентина |м. Ужгород, |23-50-83<br> |Укрінвестекспертизи |Петрівна |вул. Гойди, 8 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>8. |Запорізька обласна |Губенко |330006, |(0612)<br> |служба |Віктор |м. Запоріжжя, |22-32-99<br> |Укрінвестекспертизи |Іванович |вул. 40-річчя |<br> | | |Радянської України 3 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>9. |Івано-Франківська |Степаняк |284019, |(0342)<br> |обласна служба |Роман |м. Івано-Франківськ, |24-42-35<br> |Укрінвестекспертизи |Володимирович|вул. Воїнів-інтерна- |<br> | | |ціоналістів, 14 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>10.|Київська обласна |Косьмін |252003, |(044)<br> |служба |Іван |м. Київ, |228-73-73<br> |Укрінвестекспертизи |Іванович |вул. Паторжинського, 6|<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>11.|Київська міська |Кармінський |252005, |(044)<br> |служба |Анатоль |м. Київ, |220-60-86<br> |Укрінвестекспертизи |Маркович |вул. Горького, 45 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>12.|Кіровоградська |Хоменко |316022, |(0522)<br> |обласна служба |Дмитро |м. Кіровоград, |24-95-02<br> |Укрінвестекспертизи |Мефодійович |пл. Кірова Будинок Рад|<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>13.|Служба |Брюханов |333005, |(0652)<br> |Укрінвестекспертизи |Анатолій |м. Сімферополь, |25-30-64<br> |Автономної |Олексійович |вул. Горького, 27-г |<br> |Республіки Крим | | |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>14.|Луганська обласна |Гарідов |348016, |(0642)<br> |служба |Анатолій |м. Луганськ, |53-31-32<br> |Укрінвестекспертизи |Миколайович |вул. Дзержинського, |<br> | | |1-б |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>15.|Львівська обласна |Лужко |290011, |(0322)<br> |служба |Євген |м. Львів, |34-32-12<br> |Укрінвестекспертизи |Володимирович|вул. Пушкіна, 58 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>16.|Миколаївське обласне|Васильєва |327081, |(0512)<br> |бюро |Тетяна |м. Миколаїв, |35-21-55<br> |Укрінвестекспертизи |Іванівна |вул. Адміральська, 21 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>17.|Одеська обласна |Некрасов |270107, |(0482)<br> |служба |Володимир |м. Одеса, |22-33-25<br> |Укрінвестекспертизи |Іванович |вул. Свердлова, 83 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>18.|Полтавська обласна |Бондаренко |314000, |(0532)<br> |служба |Аркадій |м. Полтава, |22-14-77<br> |Укрінвестекспертизи |Васильович |вул. Зигіна, 1 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>19.|Рівненська обласна |Дубина |266000, |(0362)<br> |служба |Олександр |м. Рівне, |26-69-61<br> |Укрінвестекспертизи |Сергійович |вул. Лєрмонтова, 6 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>20.|Севастопольська |Холодилов |335000, |(0692)<br> |міська служба |Олексій |м. Севастополь, |52-22-47<br> |Укрінвестекспертизи |Миколайович |вул. Айвазовського, 7 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>21.|Відділ експертизи |Ільченко |244031, |(0542)<br> |управління |Микола |м. Суми, |22-48-67<br> |архбудконтролю при |Тимофійович |вул. Кооперативна, 4 |<br> |Сумському обласному | | |<br> |управлінні | | |<br> |архітектури та | | |<br> |містобудування | | |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>22 |Тернопільська |Куліш |282001, |(0352)<br> |обласна служба |Павло |м. Тернопіль, |22-20-22<br> |Укрінвестекспертизи |Миколайович |пр. Шевченка, 3 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>23.|Харківська обласна |Онищенко |310003, |(0572)<br> |служба |Юрій |м. Харків, |12-65-96<br> |Укрінвестекспертизи |Петрович |вул. Квітки-Основ'я- |<br> | | |ненка, 7 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>24.|Херсонська обласна |Бовдир |325036, |(0552)<br> |служба |Анатолій |м Херсон, |26-31-28<br> |Укрінвестекспертизи |Іванович |вул. Белінського, 13 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>25.|Хмельницька обласна |Кур'ята |280005, |(0382)<br> |служба |Віталій |м. Хмельницький, |26-50-79<br> |Укрінвестекспертизи |Броніславович|вул. М. Грушевського, |<br> | | |87 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>26.|Черкаська обласна |Палюга |257036, |(0472)<br> |служба |Іван |м. Черкаси, |45-20-48<br> |Укрінвестекспертизи |Федорович |пр. Шевченка, 242/1 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>27.|Чернігівська обласна|Бондар |250000, |(0462)<br> |служба |Наталія |м. Чернігів, |24-92-23<br> |Укрінвестекспертизи |Олександрівна|вул. Свердлова, 2 |<br>---+--------------------+-------------+----------------------+---------<br>28.|Чернівецька обласна |Мацейко |274013, |(0372)<br> |служба |Петро |м. Чернівці, |24-58-25<br> |Укрінвестекспертизи |Васильович |вул. Червоноармій- |<br> | | |ська, 200-а |<br>-----------------------------------------------------------------------<br> Додаток 6<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> <br> Перелік галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи,<br> які відповідно до наказу Держбуду України від 16.11.98<br> N 262 здатні виконувати комплексну державну експертизу<br> інвестиційних програм і проектів будівництва<br> <br>------------------------------------------------------------------<br> N | Найменування служби | Начальник | Адреса |Телефон<br>п/п| Укрінвестекспертизи | служби | |<br>---+-----------------------+-----------+----------------+---------<br> 1 | 2 | 3 | 4 | 5<br>---+-----------------------+-----------+----------------+---------<br>1. |Галузева служба |Хоменко |340000, | (0622)<br> |"Укрінвестекспертиза" |Анатолій |м. Донецьк, | 90-31-45<br> |Міністерства вугільної |Андрійович |вул. Артема, 97 |<br> |промисловості України | | |<br>---+-----------------------+-----------+----------------+---------<br>2. |Міжгалузева служба |Ластовченко|252042, | (044)<br> |"Укрінвестекспертиза" |Володимир |м. Київ, |268-23-16<br> |Міністерства |Михайлович |вул. П. Лумумби,|<br> |агропромислового | |4/6 |<br> |комплексу України | | |<br>---+-----------------------+-----------+----------------+---------<br>3. |Галузева служба |Морозюк |252005, | (044)<br> |"Укрдорекспертиза |Дмитро |м. Київ, |296-42-49<br> |"Міністерства |Антонович |вул. Горького, |<br> |транспорту України | |51 |<br>------------------------------------------------------------------<br> Додаток 7<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно<br> до чинного законодавства мають право проводити<br> державну експертизу щодо екології як складову<br> частину комплексної державної експертизи<br> інвестиційних програм і проектів будівництва<br> <br>-----------------------------------------------------------------------<br> N | Найменування | Начальник | Адреса | Телефон<br>п/п| | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br> 1 | 2 | 3 | 4 | 5<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>1. |Мінекобезпеки |Заступник |252601, |(044) 226-25-01<br> |України |Міністра Васи-|м. Київ, | 229-42-92<br> | |льченко Василь|вул. Хрещатик, 5 |<br> | |Васильович | |<br> |Управління |Начальник | |<br> |державної |управління | |<br> |екологічної |Калиновський | |<br> |експертизи та |Сергій | |<br> |аудиту |Вадимович | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>2. |Республіканський |Поповчук |333022, |(0652) 24-54-98<br> |комітет з охорони |Євген |м. Сімферополь, | 25-44-63<br> |навколишнього |Сергійович |вул. Кечкеметсь- | 27-24-29<br> |природного | |ка, 198 |<br> |середовища та | | |<br> |природних ресурсів| | |<br> |Автономної | | |<br> |Республіки Крим | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>3. |Держуправління |Яворська |287100, |(0432) 32-60-80<br> |екобезпеки у |Олена |м. Вінниця, | 32-60-82<br> |Вінницькій |Григорівна |вул. В. Стуса, 7 | 35-82-59<br> |області | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>4. |Держуправління |Мігас |263025, |(0332) 22-53-21<br> |екобезпеки у |Ростислав |м. Луцьк, | 22-31-93<br> |Волинській |Васильович |вул. Суворова, 20| 22-46-34<br> |області | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>5. |Держуправління |Шпак |320000, |(0562) 46-41-61<br> |екобезпеки в |Микола |м. Дніпропетров- | 46-32-81<br> |Дніпропетровській |Володимирович |ськ, Головпош- |<br> |області | |тамт, а/с 416 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>6. |Держуправління |Куруленко |340000, |(0622) 37-53-95<br> |екобезпеки в |Святослав |м. Донецьк, | 37-01-76<br> |Донецькій області |Сергійович |бул. Пушкіна, 13 | 92-01-68<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>7. |Держуправління |Сіренький |262002, |(0412) 37-20-48<br> |екобезпеки в |Сергій |м. Житомир, | 37-44-82<br> |Житомирській |Петрович |пл. Путятинська, | 37-14-53<br> |області | |2 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>8. |Держуправління |Негря |294018, |(0312) 21-65-38<br> |екобезпеки в |Іван |м. Ужгород, | 21-67-01<br> |Закарпатській |Петрович |вул. Швабська, 14|<br> |області | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>9. |Держуправління |Приходько |330035, | (0612)34-14-71<br> |екобезпеки в |Ніна |м. Запоріжжя, | 33-02-68<br> |Запорізькій |Олександрівна |вул. 40 років | 34-70-50<br> |області | |Радянської Украї-|<br> | | |ни, 72-в |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>10.|Держуправління |Приходько |284005, |(0342) 23-50-05<br> |екобезпеки в |Микола |м. Івано-Франків-| 22-79-60<br> |Івано-Франківській|Миколайович |ськ, вул.Націона-|<br> |області | |льної гвардії, 14|<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>11.|Держуправління |Гладкий |252080, |(044) 417-83-43<br> |екобезпеки в |Микола |м. Київ, | 224-14-79<br> |Київській області |Никифорович |вул. Турівська, |<br> | | |28 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>12.|Держуправління |Терещенко |316022, |(0522) 22-06-09<br> |екобезпеки в |Петро |м. Кіровоград, | 22-85-93<br> |Кіровоградській |Степанович |вул. |<br> |області | |Дзержинського, |<br> | | |84/37 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>13.|Держуправління |Тихонюк |348021, |(0642) 95-22-27<br> |екобезпеки в |Петро |м. Луганськ, | 95-04-65<br> |Луганській |Савельович |вул. А. Линьова, | 95-53-76<br> |області | |85 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>14.|Держуправління |Гук |290011, |(0322) 72-94-81<br> |екобезпеки в |Михайло |м. Львів, | 72-99-97<br> |Львівській |Васильович |вул. Вітовського,| 72-59-73<br> |області | |18 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>15.|Держуправління |Галат |327021, |(0512) 36-23-04<br> |екобезпеки в |Едуард |м. Миколаїв, | 37-12-76<br> |Миколаївській |Олександрович |вул. Леніна, 16 | 37-14-76<br> |області | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>16.|Держуправління |Лоєва |270107, |(0482) 25-13-22<br> |екобезпеки в |Інеса |м. Одеса, | 28-38-72<br> |Одеській області |Дмитрівна |вул. Канатна, 83 | 28-38-08<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>17.|Держуправління |Литвиненко |314000, |(0532) 22-58-62<br> |екобезпеки в |Валентин |м. Полтава, | 27-28-03<br> |Полтавській |Григорович |вул. Зигіна, 1 | 22-96-24<br> |області | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>18.|Держуправління |Безкоровайний |266028, |(0362) 22-40-23<br> |екобезпеки в |Микола |м. Рівне, | 22-60-64<br> |Рівненській |Федорович |вул. Толстого, 20| 26-79-48<br> |області | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>19.|Держуправління |Зайцев |344030, |(0542) 27-32-75<br> |екобезпеки в |Дмитро |м. Суми, | 27-32-75<br> |Сумській області |Кузьмич |вул. Набережна | 27-31-34<br> | | |р. Стрілки, 46 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>20.|Держуправління |Сінгалевич |282003, |(0352) 25-95-66<br> |екобезпеки в |Орест |м. Тернопіль, | 25-96-33<br> |Тернопільській |Васильович |вул. За Рудкою, | 25-95-62<br> |області | |37 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>21.|Держуправління |Шумейко |310022, |(0572) 43-09-14<br> |екобезпеки в |Олександр |м. Харків, | 47-21-71<br> |Харківській |Сергійович |Держпром, | 47-51-83<br> |області | |4 під'їзд, |<br> | | |7 поверх |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>22.|Держуправління |Бичков |325023, |(0552) 26-31-95<br> |екобезпеки в |Вячеслав |м. Херсон, | 26-35-65<br> |Херсонській |Васильович |Головпоштамт, | 26-23-87<br> |області | |а/с 12 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>23.|Держуправління |Шмигований |280001, |(0382) 26-41-01<br> |екобезпеки в |Володимир |м. Хмельницький, | 29-13-75<br> |Хмельницькій |Артемович |вул. І. Франка, 2| 29-25-34<br> |області | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>24.|Держуправління |Лимар |257008, |(0472) 63-36-55<br> |екобезпеки в |Микола |м. Черкаси, | 63-09-87<br> |Черкаській |Аврамович |вул. Вернигори, | 63-18-66<br> |області | |17 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>25.|Держуправління |Митяй |250017, |(0462) 24-40-72<br> |екобезпеки в |Микола |м. Чернігів, | 24-42-78<br> |Чернігівській |Іванович |вул. Малясова, 12| 24-40-08<br> |області | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>26.|Держуправління |Сівак |274010, |(0372) 22-22-23<br> |екобезпеки в |Володимир |м. Чернівці, | 55-18-06<br> |Чернівецькій |Карлович |вул. Міцкевича, 5| 22-47-94<br> |області | | |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>27.|Держуправління |Осика |252080, |(044) 417-81-20<br> |екобезпеки в м. |Валерій |м. Київ, | 416-79-12<br> |Києві |Григорович |вул. Турівська, | 417-31-95<br> | | |28 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>28.|Держуправління |Сополева |335003, |(0692) 24-42-94<br> |екобезпеки в м. |Ніна |м. Севастополь, | 24-11-81<br> |Севастополі |Миколаївна |вул. Харківська, |<br> | | |3 |<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>29.|Державна інспекція|Долинський |270001, |(0482) 25-14-46<br> |охорони Чорного |Слава |м.Одеса, | 25-14-47<br> |моря |Кирилович |вул. Буніна, 30 | 22-81-56<br>---+------------------+--------------+-----------------+---------------<br>30.|Державна інспекція|Афанасьєв |341015, |(0629) 33-50-41<br> |охорони Азовського|Микола |м. Маріуполь, | 34-84-67<br> |моря |Антонович |вул. Артема, 49 |<br>-----------------------------------------------------------------------<br> Додаток 8<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно<br> до чинного законодавства мають право проводити<br> державну експертизу щодо пожежної безпеки як<br> складову частину комплексної державної експертизи<br> інвестиційних програм і проектів будівництва<br> <br>------------------------------------------------------------------------<br> N | Найменування | Начальник | Адреса | Телефон<br>п/п| підрозділу | підрозділу | |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br> 1 | 2 | 3 | 4 | 5<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>1. |ГУДПО МВС України |Рева |252024, |(044) 220-13-29<br> | |Григорій |м. Київ, |<br> | |Васильович |вул. |<br> | | |Круглоуніверситет- |<br> | | |ська, 20/1 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>2. |УДПО УМВС України |Рихліцький |287709, |(0432) 46-40-71<br> |в Вінницькій |Ігор |м. Вінниця, |<br> |області |Анатолійович |вул. 600-річчя, 11 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>3. |УДПО УМВС України |Янченко |263020, |(0332) 25-04-73<br> |в Волинській |Василь |м. Луцьк, |<br> |області |Михайлович |вул. Електроапарат-|<br> | | |на, 6 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>4. |УДПО УМВС України |Бабенко |320000, |(0562) 41-56-60<br> |в |Володимир |м. Дніпропетровськ,|<br> |Дніпропетровській |Степанович |вул. Короленко, 4 |<br> |області | | |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>5. |УДПО УМВС України |Чернецькій |340050, |(0622) 91-02-04<br> |в Донецькій |Анатолій |м. Донецьк, |<br> |області |Павлович |вул. Щорса, 60 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>6. |УДПО УМВС України |Антонюк |262006, |(0412) 37-46-21<br> |в Житомирській |Леонід |м. Житомир, |<br> |області |Олександрович|вул. Фурманова, |<br> | | |67-б |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>7. |УДПО УМВС України |Скундзя |294000, |(0312) 29-27-60<br> |в Закарпатській |Василь |м. Ужгород, |<br> |області |Антонович |вул. Болгарська |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>8. |УДПО УМВС України |Нехаєв |330002, |(0612) 39-86-01<br> |в Запорізькій |Сергій |м. Запоріжжя, |<br> |області |Володимирович|вул. Грязнова, 65 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>9. |УДПО УМВС України |Яремчук |284000, |(0342) 22-26-82<br> |в |Василь |м.Івано-Франківськ,|<br> |Івано-Франківській|Петрович |вул. І. Франка, 6 |<br> |області | | |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>10.|УДПО ГУМВС України|Мельник |254071, |(044) 417-73-77<br> |в Київській |Василь |м. Київ, |<br> |області |Петрович |вул. Межигірська, 8|<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>11.|УДПО ГУМВС України|Косар |252052, |(044) 212-65-18<br> |в |Анатолій |м. Київ, |<br> |м. Києві |Михайлович |вул. Володимирсь- |<br> | | |ка, 13 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>12.|УДПО УМВС України |Адамович |316012, |(0522) 29-71-36<br> |в Кіровоградській |Олександр |м. Кіровоград, |<br> |області |Вікторович |вул. Пашутіна, 1 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>13.|УДПО ГУМВС України|Разумовський |333038, |(0652) 29-70-10<br> |в Криму |Микола |м. Сімферополь, |<br> | |Іванович |вул. Кечкеметська, |<br> | | |103 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>14.|УДПО УМВС України |Ішичкін |348011, |(0642) 55-96-17<br> |в Луганській |Михайло |м. Луганськ, |<br> |області |Миколайович |квартал Олексієва, |<br> | | |12 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>15.|УДПО УМВС України |Криштальський|290006, |(0322) 78-24-64<br> |в Львівській |Богдан |м. Львів, |<br> |області |Петрович |вул. Підвальна, 6 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>16.|УДПО УМВС України |Поступальсь- |327003, |(0512) 39-96-25<br> |в Миколаївській |кий Микола |м. Миколаїв, |<br> |області |Іванович |вул. Володимирь- |<br> | | |кого,1 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>17.|УДПО УМВС України |Антіпов |270091, |(0482) 29-07-22<br> |в Одеській |Юрій |м. Одеса, |<br> |області |Федорович |вул. Прохорівська, |<br> | | |6 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>18.|УДПО УМВС України |Горбенко |314019, |(0532) 27-44-90<br> |в Полтавській |Микола |м. Полтава, |<br> |області |Олексійович |вул. М. Бірюзова, |<br> | | |26/1 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>19.|ВДПО УМВС України |Костюк |266000, |(0362) 22-48-99<br> |в Рівненській |Микола |м. Рівне, |<br> |області |Васильович |вул. Полуботка, 37 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>20.|УДПО УМВС України |Волик |244016, |(0542) 36-02-76<br> |в Сумській |Геннадій |м. Суми, |<br> |області |Борисович |вул. Паризької |<br> | | |Комуни, 70 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>21.|ВДПО УМВС України |Лукавич |282011, | (0352)24-14-62<br> |в Тернопільській |Євген |м. Тернопіль, |<br> |області |Теодазійович |вул. Л.Українки, 6 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>22.|УДПО УМВС України |Саєнко |310013 |(0542) 40-40-00<br> |в Харківській |Олександр |м. Харків, |<br> |області |Іванович |вул. Молодіжна, 6 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>23.|УДПО УМВС України |Буба |325000, |(0552) 26-60-66<br> |в Херсонській |Мирон |м. Херсон, |<br> |області |Степанович |вул. Молодіжна, 6 |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>24.|УДПО УМВС України |Томчишин |280009, |(0382) 24-17-20<br> |в Хмельницькій |Петро |м. Хмельницький, |<br> |області |Дем'янович |вул. Радгоспна, 1/1|<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>25.|УДПО УМВС України |Биков |257010, |(0472) 66-69-71<br> |в Черкаській |Сергій |м. Черкаси, |<br> |області |Олександрович|вул. Ярославська, 1|<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>26.|УДПО УМВС України |Федоров |250037, |(0442) 25-36-47<br> |в Чернігівській |Юрій |м. Чернігів, |<br> |області |Миколайович |вул. Леніна, 190-а |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>27.|УДПО УМВС України |Кушнір |274018, |(0372) 29-14-29<br> |в Чернівецькій |Василь |м. Чернівці, |<br> |області |Семенович |вул. Комарова, 1-а |<br>---+------------------+-------------+-------------------+---------------<br>28.|ВДПО УМВС України |Яковець |335007, |(0692) 52-49-48<br> |в |Олександр |м. Севастополь, |<br> |м. Севастополі |Анатолійович |вул. Кошового, 6 |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Додаток 9<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно<br> до чинного законодавства мають право проводити<br> державну експертизу щодо охорони праці як складову<br> частину комплексної державної експертизи<br> інвестиційних програм і проектів будівництва<br> <br>---------------------------------------------------------------------------<br> N | Найменування | Керівник | Адреса | Телефон<br>п/п| | | |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br> 1 | 2 | 3 | 4 | 5<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>1. |Держнаглядохоронпраці |Ткачук |252023, |(044) 226-20-83<br> | |Станіслав |м. Київ, |<br> | |Порфирійович |вул. Еспланадна, |<br> | | |8/10 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>2. |Асоціація "Укрекспорт"|Коробов |252033, | (044) 225-12-52<br> | |Володимир |м. Київ, |<br> | |Васильович |вул. |<br> | | |Володимирська, |<br> | | |63 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>3. |Волинський |Міцура |263026, | (03322) 3-98-97<br> |експертно-технічний |Михайло |м. Луцьк, | 3-92-01<br> |центр |Юрійович |вул. Кравчука, |<br> | | |22-в |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>4. |Донецький |Распопов |340015, | (0622) 55-80-14<br> |експертно-технічний |Олексій |м. Донецьк, | 37-64-32<br> |центр |Миколайович |вул. Челюскінців,|<br> | | |167-а |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>5. |Житомирський |Левченко |262029, | (0412) 37-94-77<br> |експертно-технічний |Петро |м. Житомир, | 36-78-10<br> |центр |Степанович |вул. Шелушкова, |<br> | | |96 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>6. |Західний |Кімак |290024, | (0322) 93-22-60<br> |експертно-технічний |Ярослав |м. Львів, | 93-15-65<br> |центр |Ярославович |вул. |<br> | | |Хмельницького, |<br> | | |233 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>7. |Запорізький |Владимиров |330600, | (0612) 64-39-01<br> |експертно-технічний |Сергій |м. Запоріжжя, | 64-40-39<br> |центр |Альбертович |вул. Леніна, 77 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>8. |Закарпатський |Саварін |294000, |(0312) 21-36-64<br> |експертно-технічний |Михайло |м. Ужгород, |<br> |центр |Васильович |Православна наб.,|<br> | | |11 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>9. |Карпатський |Креховецький |284007, | (0342) 26-98-93<br> |експертно-технічний |Володимир |м. | 26-99-00<br> |центр |Володимирович|Івано-Франківськ,|<br> | | |вул. Максимовича,|<br> | | |15 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>10.|Київський |Прохоров |252033, |(044) 227-10-60<br> |експертно-технічний |Володимир |м. Київ, |<br> |центр |Володимирович|вул. Жилянська, |<br> | | |43-в |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>11.|Кіровоградський |Ткаченко |316050, | (0522) 24-69-19<br> |експертно-технічний |Сергій |м. Кіровоград, | 24-67-95<br> |центр |Петрович |вул. Жовтневої |<br> | | |Революції, 16 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>12.|Кримський |Бармін |333000, | (0622) 24-94-82<br> |експертно-технічний |Федір |м. Сімферополь, | 51-01-60<br> |центр |Іванович |вул. Фрунзе, 41 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>13.|Луганський |Канаєв |346031, | (0642) 52-72-48<br> |експертно-технічний |Сергій |м. Луганськ, | 52-80-12<br> |центр |Федорович |вул. Оборонна, |<br> | | |14 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>14.|Миколаївський |Поляков |327055, | (0512) 47-89-60<br> |експертно-технічний |Анатолій |м. Миколаїв, | 47-90-85<br> |центр |Опанасович |вул. Даля, 11-а |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>15.|Полтавський |Дорошин |314009, | (0532) 22-27-92<br> |експертно-технічний |Петро |м. Полтава, | 22-19-26<br> |центр |Іванович |вул. Зеньковська,|<br> | | |19 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>16.|Придніпровський |Худолій |320050, | (0562) 46-02-91<br> |експертно-технічний |Євген |м. | 46-10-73<br> |центр |Юрійович |Дніпропетровськ, |<br> | | |вул. Казакова, 3 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>17.|Подільський |Коваль |280001, | (0382) 29-29-14<br> |експертно-технічний |Анатолій |м. Хмельницький, | 72-05-12<br> |центр |Дмитрович |вул. Франка, 2 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>18.|Вінницька філія |Трофімов |286020, |(0432) 32-16-53<br> |Подільського |Володимир |м. Вінниця, |<br> |експертно-технічного |Степанович |пров. Цегельний, |<br> |центру | |12 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>19.|Тернопільська філія |Якубишин |282006, | (0352) 25-77-37<br> |Подільського |Олег |м. Тернопіль, | 25-45-28<br> |експертно-технічного |Михайлович |вул. Шпитальна, |<br> |центру | |7 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>20.|Рівненський |Колесник |266023, |(0362) 26-58-90<br> |експертно-технічний |Олександр |м. Рівне, |<br> |центр |Костянтинович|вул. Княгині |<br> | | |Ольги, 8 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>21.|Сумський |Красножон |244002, |(0542) 22-54-44<br> |експертно-технічний |Григорій |м. Суми, |<br> |центр |Іванович |вул. Перемоги, 1 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>22.|Східний |Слип |310002, | (0572) 43-85-11<br> |експертно-технічний |Володимир |м. Харків, | 47-15-78<br> |центр |Степанович |вул. Артема, 40 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>23.|Черкаський |Карпенко |257002, |(0472) 45-63-50<br> |експертно-технічний |Юрій |м. Черкаси, |<br> |центр |Іванович |вул. Байди |<br> | | |Вишневецького, |<br> | | |4-а |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>24.|Чернігівський |Калиниченко |250034, | (0462) 94-04-34<br> |експертно-технічний |Михайло |м. Чернігів, | 94-04-44<br> |центр |Робертович |вул. Бєлова, 4-а |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>25.|Чернівецький |Радунак |274013, |(0372) 27-48-62<br> |експертно-технічний |Штефан |м. Чернівці, |<br> |центр |Васильович |вул. |<br> | | |Червоноармійська,|<br> | | |200-а |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>26.|Чорноморський |Ткаченко |270011, | (0482) 34-47-79<br> |експертно-технічний |Євген |м. Одеса, | 34-48-47<br> |центр |Павлович |вул. Успенська, |<br> | | |40 |<br>---+----------------------+-------------+-----------------+----------------<br>27.|Херсонський |Ананьїн |325022, | (0552) 32-13-97<br> |експертно-технічний |Валерій |м. Херсон, | 32-10-76<br> |центр |Павлович |вул. Пугачова, |<br> | | |5-а |<br>---------------------------------------------------------------------------<br> Додаток 10<br> до листа Держбуду України<br> від 24 квітня 1999 р. N 7/338<br> Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно<br> до чинного законодавства мають право проводити<br> державну експертизу з енергозбереження як складову<br> частину комплексної державної експертизи<br> інвестиційних програм і проектів будівництва<br> <br>---------------------------------------------------------------------------<br> N | Найменування | Начальник | Адреса | Телефон<br>п/п| інспекції | служби | |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br> 1 | 2 | 3 | 4 | 5<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>1. |Центральна |Тимошик |253094, |(044) 552-32-05<br> |Державна |Андрій |м. Київ, |<br> |інспекція з |Михайлович |вул. Краківська, |<br> |енергозбереження | |17 |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>2. |Київська |Лукашенко |253094, |(044) 552-13-23<br> |регіональна |Юрій |м. Київ, |<br> |інспекція з |Савич |вул. Краківська, |<br> |енергозбереження | |17 |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>3. |Кримська |Кибовський |333640, | (652) 23-95-44<br> |регіональна |Сергій |м. Сімферополь, |<br> |інспекція з |Андрійович |вул. Київська, 1-а, |<br> |енергозбереження | |кімн. 408 |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>4. |Вінницька |Кубик |286021, | (432) 44-75-51<br> |Державна |Микола |м. Вінниця, |<br> |інспекція з |Анатолійович |Хмельницьке шосе, |<br> |енергозбереження | |145, ВАТ "Маяк" |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>5. |Волинська |Горбатов |263005, | (332) 24-74-26<br> |Державна |Олексій |м. Луцьк, |<br> |інспекція з |Олексійович |Волинська обл., |<br> |енергозбереження | |вул. Привокзальна, |<br> | | |12 |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>6. |Дніпропетровська |Тарасенко |320027, | (562) 41-11-63<br> |Державна |Степан |м. Дніпропетровськ, |<br> |інспекція з |Семенович |вул. Набережна ім. |<br> |енергозбереження | |Леніна, 17, кімн. |<br> | | |905 |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>7. |Донецька Державна |Киричок |340105, | (622)37-51-59<br> |інспекція з |Олександр |м. Донецьк, |<br> |енергозбереження |Семенович |бул. Пушкіна, 34, |<br> | | |кімн. 201 |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>8. |Житомирська |Малашок |262001, | (412) 36-14-36<br> |Державна |Микола |м. Житомир, |<br> |інспекція з |Анатолійович |вул. Київська, 79 |<br> |енергозбереження | | |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>9. |Закарпатська |Паш |295017, | (312) 21-31-55<br> |Державна |Михайло |м. Ужгород, |<br> |інспекція з |Михайлович |вул. Собранецька, |<br> |енергозбереження | |90 |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>10.|Запорізька |Ушенко |330000, | (612) 63-03-41<br> |Державна |Сергій |м. Запоріжжя, |<br> |інспекція з |Григорович |пр. Леніна, 75, |<br> |енергозбереження | |кімн. 111 |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>11.|Івано-Франківська |Янкевич |284000, | (342) 24-82-08<br> |Державна |Олексій |м. |<br> |інспекція з |Миколайович |Івано-Франківськ, |<br> |енергозбереження | |вул. Галицька, 67, |<br> | | |кімн. 404 |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>12.|Кіровоградська |Лаврінов |316000, |(0522) 24-07-14<br> |Державна |Валерій |м. Кіровоград, |<br> |інспекція з |Афанасійович |вул. Тимирязєва 75, |<br> |енергозбереження | |ВАТ "Кіровоград |<br> | | |цукорпром" |<br>---+------------------+---------------+--------------------+---------------<br>13.|Луганська |Шевченко |348016, | (642) 53-45-98<br> |Державна |Олександр |м. Луганськ, |<br> |інспекція з |Олексійович |вул. Радянська, 62 |<br> |ен