JWT 29049-91 Пряности Корица. Технические условия (Прянощі. Кориця.

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые Атомно-абсорбционный метод токсичных элемектов (Сировина та продукти харчові Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних епемектів)

30425-97 Консервы Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності)

ГОСТ 3051&-97 Продукты пищевые Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння I визначення кількості бвктерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять подано згідно з ДСТУ 2074

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Варення виготовляють таких видів;
 • стерилізоване.
 • нестерилізоване.

Варення домашнє виготовляють тільки стерилізованим.

Варення нестерилізоване для промислгвого переробляння моюна виготовляти зі свіжої швид- козамороженоТ або сульфітованої сзіїювини з доданням або без додання сорбінової кислоти.

 1. Залежно від показників якості варення виготовляють трьох сортів; екстра, вищого І першого.

Варення домашнє виготовляють двох сортів; вищого і першого.

Варення сорту екстра виготовляють тільки зі свіжої сировини, вищого сорту — зі свіжої шеид- козамороженоТ.

Варення, яке виготовляють з дикорослих сортів яблук, ранеток дрібноплідних, сульфітованих фруктів або ЯГІД, з доданням сорбінової кислоти та для промислового переробляння (для виготовлення цукатів) оцінюють не вище першого сорту.

 1. Види варення і позначення кодів ДКПП згідно з ДК 016 наведено в додатку А
 2. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Варення треба виготовляти згідно з технологічною інструкцією та рецепт^фами, затвердженими в установленому порядку, відповідно до санітарких правил [1], І за показниками якосп консерви мають відповідати вимогам цього стандарту.

 1. Характеристики
  1. За органопвпттмшн показниками варення мас відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1 Тдблмщі 1 — Оргвнопвптмчні показники варення

«Інормвдпяеорту

ЗомКимій

вигляд

Фрукти, ягоди або частини гикм^ адншсові ш розміром, ml абарвгтм форму, на зиорщамі. ріа- номфмо розподілені а кехалюаальному цукровому авкхіі у варвн»4

 • з яПа. аличі (ткамалі)--ціга гиюди без плодоніжок:
 • з шоакоами — а пподонЬкхами;
 • » аишань. чарешань — ціпі пло,аи баз плодоніжок з кі

и або баз кісточок;

 • з абрикосів, слив — цілі піюди з кісточашіи або без іісгочоя. або лоповинки;
 • з пвроиМ — часточки ебо половинки без шкірочки;
 • Ь зармялсоаих фрукт» — часточки баз шкірочки;

— Із ранаток дрібио- гтлІдн« — ЦІПІ плоди з частинно лподоиЬт;

— ЗДИНЬ —UJ

и без шкірочки;

 • з лзрЫв волоських — ЦІЛІ плоди без верхнього шару шкірочки:
 • з пелюсток троянди — паяюстки відокремлені від квітколожа, на зморщені

На дозволено зацукровування

Зовніийй

•ИП«Д

Хм^тарист»аІнор«и*лясорту

ДСТУ 4899:2007 Прод»*®ния таблиці 1

Дэ»оп.ноаб»«9»врвькжшедсэ1ропу без ПЛОДІВ, ші. не більше ніж; , ІПНЧІ, ««огрвду. етиень, чертивмь, ягід

І20І31

а рейди шровинн.

І’=

Доаеопемо

! у мрвнні з оет(>жее«Фруггоі**#*с7ьппсца а тр1сиулжш1брочюж>.як1 зберегли форму. %,

і мвбшымиЬк

плоди зморщені, S. не більше нЬс

15

у aepew* з 6pjo«j

) гюрушммш шйоюсл цяфочкя не нормують.

пзробти. »«мопосл. журавліми. смородини, чорнив нвявмість плодіа

у а«ре>м а агмм. аживнь. «изжгту, сяй. нег^ у тш мстоств на більшою Ок 0.6S дм ;

ь а всточквмн оголені гісточхи. цл-. не більше нік 2І4

І

у тер исткств м біпщвс ніж 1.0 дм^.

2ІЗ

юпо биьшзю нас 1.0 дн^. ид/сг. не більше ніяс

учри

ь беа ясгооЕ глофс з вспнони: с не бвыше НІЖ 0.65 ди^'

у гар иютаслс не биьиюо ніж 1J) дм*

2ІЗ

У тарі мспиетс боьисс tea 1.0 ди*. іш/кг, не більше мж

проюдне ппяіаістість вбрикосіа, властиве цьому помологічному сорту;

темні ірет» на ебрняосах. персиках, слмеп ренклодного типу, шт/плод, не більше ніж

WVBM01 плоди • кшв

•vac варения. Ч. ж рф зфнаомнебгышнкк 20

ду незнечне КІЛЬКІСТЬ не-

у сиропі варення а ягід І < dww.

Колф

нвяЫсть у сиропі водемм афрупівіяіднезнімюг гільвосгіжвмоксчвсіи- нок плодової м’яиті

Влкдиеяй кижору фрупіі або «Ід Ді»

— еш ееігло-ражвеого до темно-рожевого

■ Дозволено у ееремсі 9

пелюсток троянди»^

Икль пелюсток ЗІ світло- коричневим ВІДТІНКОМ о до теїжо-коричнввого з фіолетовим ВІДГІН-

Для варенмв а горіжіе е

Юнець твблиц) 1

СмиІ

запах

ВласттІ фрукпы або ягодам, з яких внготої

Сми сопедкий або киспувато-сшіодоїй

І гороби»

иої. горобини чор-

Доиолана у .

нопліднот. жмюлосЛ лапа гіркота, ■

присмак карвиелЬова- иогоцуфу

фрукте, япзди або частини пподіа добре проварені, ала не ромарені Дозволено

у варенні з буяхів, малини, ожмт. суниць (полуниць), шовковиці - розварені ягоди. %. не більша ніяс

15

І20І

35

лепа желейність сиропу у вцжн» з ^mcoda. афусу. айви, аличі, бруснн*, буяхів, горобини чорноплідноТ, жииолосП, жуїявліеш, кизилу, ожини, спм. смородини, сушць (полуниць), чор- нні^. яблук

я з тамвшкрих сортВ вДвв. пврсшЗв. яОпук, а таавя fe суш

•ш Фруліа ач опливши від ludpwi.

$.1.2 За фізико-хімічними показниками варення має аідповідати нормам, наведеним у таблиці Z Таблиця 2 — Фізико-хінічні показники варення

Назва поввіниш

Норма

Икти

Масове честкв плодів від меси нетто

Згідно 3 ГОСТ 8756.1

nmcepele, звзнечемоГ не етмсеп^. %, не менше мж;

уиренні:

— 3 брусниці, буяхів, горобини земшйіюТ. горобини чорноплідної.

40

— 3 пелюсток троянди

20

— Э Інших видів фруктів і ягід

45

—для промислового переробляння

50

Згідно 3 ГОСТ 28562

не менше Htc

— зейем. оюродини

60

— 3 решти ендіа фруктів 1 ягід

68

64

в) у нестерильовеному еаршні

70

•) у варенні для промислового переробляння

73

0,01

Згідно 3 ГОСТ 25555.5.

ДСТУ ISO 5522

Масова чеспа сорбінової кислоти. %. не більше ніж

0,05

Згідно 3 ГОСТ 26181. ДСТУ ISO 8632

мвсоев часте мінеральних домішок, %, не більше *с

ЗгіднозДСТУ4в13

— у мреии] 3 малини, ожмни, суниць (полунищ.), шовковиці

0,02

— у •яренні 3 Інших ВИДІВ фруктів і ягід

0,01

ІАЛ Вміст токсмчкях елементів, мікотоксину патуліну у варенні не повинен перевищувати допустммиї Р*нщ. устаоапених МБТ и СН Nt 5061 Р). а вміст радюиуклідіе — допустимих рівнів, установлених ГН 6 6.1 1-130 Р). наведених в таблиці 3.

Та&лічаї 9 — Пошмиш 6»з.ненності вареннв

Оа»иж

ОвяусгаиЖ

•ибкімії

мГ*'

Мвтэд

• усквщднхтвввфів

'Та»си »■ С.ЧММ гти

' СМІ «І»

1

мгЛсг

0.40 (0.5(Г)

1.00

ЗНАНО 3 ГОСТ 2В9Э2. ГОСТ 3017В. ДСТУ ISO ввзэ

или»

1

II дю

0.03

0.05

Згіоно 3 гост 26033. ГОСТ Э017В. ДСТУ ISO 6561

1 ...

1

! шт

5,00

5.00

Згідно 3 ГОСТ 2вв31. ГОСТ 30176. ДСТУ ISO 7062

UM

mha

10.00

10.00

Згідно 3 ГОСТ 26934, ГОСТ 30176. ДСТУ iSO 6636-2, ДСТУ ISO 6636-3

игТо

0.20

0^0

Згідно 3 ГОСТ 26930 ДСТУ ISO 6634

Ггуть

игт

о.се

0.02

Згідно з ГОСТ 26827. ДСТУ iSO 6637

1 ь.паео

мгт

-

200.0

Згідно з ГОСТ 26935. ДСТУ ISO 2447

1

і

мПсг

0.05

0.05

Згідно ВДСТУ 4947

1

РВАПнуспем

ЗПдтз11.4

цвая-137

бв/м

140 (40Т

140(40*)

СтрондМО

UJv

го(2Сг)

20(20*)

•Увжичіми

5.1.4 За мкробюлогіч

и стерипізовенв варення має відповідати вимогам про

мислової стерильності до консервів групи Г згідно Э інструкцією і 4.4 4.077 [4].

 1. За мікробіологічними показниками иестерилізовене верення мас відповідати допустимим рівням, наведеним у таблиці 4

Допуетширм

Мятвд

КУО* Ш 1 f продукту, н* більим иЖ ДроадМ, КУО* • 1 г продукту, не білшя иЫ ПЛІС»»# грявя ІСУО* • 1 г продукту, не більше НЖ

5 10*

В 10' 5 10’

зпдно 3 ГОСТ 10444,15 ЗОДиозГОСТ 10444 13

ЗПаноіГОСТ 10444 12 Згідно а ГОСТ Э061В Згідної ДС7УЕМ12В24, #етруіщее 1135(5)

Ірикети та иатеріепи

6.2 Вимоги ДО сировини, напівфабрикатів І матеріалів Дпя еиготоаляння варення еикористоеують такі сировину, непі

 • абрикоси СВІЖІ — ЗГІДНО з ПЭСТ 21832;
 • афус СВІЖИЙ — зпдно з ГОСТ 6830,
 • айву свіжу — згідно з ГОСТ 21715;
 • аличу авликоллідну скіжу » згідно з ГОСТ 21020;
 • аличу дрібноплідну свіжу (ткемапі) — згідно з ГОСТ 21405;
 • брусницю свіжу — згідно з ГОСТ 20450;
 • буяхи СВІЖІ — згідно з ч

і документвии;

 • виноград СВІЖИЙ — згідно з ДСТУ 2436. ГОСТ 28472;
 • ВИШНІ СВІЖІ — згідно з ГОСТ 21921;
 • горіхи ВОЛОСЬКІ зелені СВЬгі молочного ступеня СТИГЛОСТІ — ЗГІДНО з чинними нормативними документами;
 • горобину звичайну свіжу — згідно з РСТ УССР 1764;
 • горобину чорноплідну свіжу — зпдно з РСТ УССР 1723;
 • груші свіжі ранніх строків достигання — згідно з ГОСТ 21714;
 • гр^ сеіМ пізніх строків достигання — згідно з ГОСТ 21713;
 • дині СВІЖІ — згідно з ГОСТ 7178;
 • жимолость свіжу — згідно з чинними нормативними документами,
 • журавлину саіжу — згідно з ГОСТ 19215;
 • кизил свіжий — згідно з ГОСТ 16524;
 • малину саЬку — згідно з чинними нормативними документами;
 • ожину саЬку — згідно з ДСТУ 692;
 • пелюстки ефіроолійкоТ троянди свіжі — згідно з чинними нормативними документами,

~ персики свіжі — згідно з ГОСТ 21833;

 • сливи свіжі — згідно з ГОСТ 21920;
 • смородину свЬку — згідно з ГОСТ 6829;
 • суниці (попуницО СВІЖІ — згідно з ГОСТ 6828;
 • ШОВКОВИЦЮ свіжу — згідно з чинними норметменими документами;
 • черешні свіжі - ЗГІДНО з гост 21922;
 • чорницю свіжу — згідно з ДСТУ 691;
 • ябпуке сам — згідно з ГОСТ 27572;
 • яблука свіжі дикоростучі — згідно з РСТ УССР 1604;
 • фрукти (ягоди) швидкоземорожені; абрикоси, аґрус, аличу, імноград. аишні, груші, горо- Омму чорноплідну, журавлину, кизил, малину, ожину, персики, сливи, смородину, суниці (полуниці), ткемалі, черешні, чорницю, яблука — згідно з ДСТУ 4837, або Імпортного аиробництаа, що мають позитивний висновок санітарно-впідемісілогічної акспертнзи центрального органу аиконав- 40! влади з питань охорони здоров'я УкраТни;

“ Фрукти (ягоди), консервовані рідким сірчистим ангідридом (сульфітовані): абрикоси, аґрус, ««•у, аличу. ВИШНІ, горобину чорноплідну, груші, кизил, малину, ожину, персики, сливи, смородину. суниці (полуниці), ткемалі, черешні, чорницю, яблука — згідно з чинними нормативними документами;к7

 • фрукти зерняткові сухо! сульфітаціТ. айву, груші, яблука — згідно з чинними нормативними документами:
 • цукор-лкхж — згідно з ДСТУ 4623.
 • цукор рідкий — згідно з ДСТУ 3357.
 • цукор крохмальний — згідно з чинними нормативними документами,
 • патоку фохмапьну — згідно з ДСТУ 4498,
 • сироп глюкозно-фруктозний — зпд»то з чинними нормативними документами.
 • кислоту лимонну харчову — згідно з ДСТУ ПОСТ 908;
 • кислоту винну карчоеу — зпдно з ГОСТ 21205.
 • кислоту сорбінову — зпдно з чинними нормативними документами;
 • еанілн - зпдно а ГОСТ 16599.
 • корицю — згідно а ГОСТ 29049;
 • кардамон — згідно з чтннми нормативними документами;
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874, що не містить у 100 см* спор мезофільних клостридМ відповідно до вимог інструкцй і 4.4.4.0П 14),