заяву довільної форми з зазначенням переліку напрямів діяльності, визначених у додатку 1 до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 N 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за N 103/13370;

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копію статуту (установчого документа) суб'єкта господарювання;

копії ліцензії на провадження будівельної діяльності (якщо така проводиться), ліцензії Держатомрегулювання на впровадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання, у разі застосування радіаційного методу контролю з використанням джерел іонізуючого випромінювання (радіонуклідних та генеруючих), дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки (за наявності);

положення про підрозділ суб'єкта господарювання, який буде проводити (проводить) технічний огляд та/або експертне обстеження;

(абзац сьомий пункту 2.13 розділу 2 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72)

технічний паспорт лабораторії, що буде проводити (проводить) технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування у складі підрозділу (далі - Паспорт);

настанову з якості суб'єкта господарювання (його підрозділу), який проводить або буде проводити технічний огляд та/або експертне обстеження (далі - Настанова з якості).

Примірні зразки Положення про підрозділ, Паспорта, Настанови з якості наведені в додатку до цих Вимог.

(абзац десятий пункту 2.13 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72)

Копії документів, зазначених у абзацах третьому - шостому цього пункту, мають бути засвідчені в установленому порядку.

3. Додаткові вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір проводити (проводять) технічний огляд устаткування

Суб'єкт господарювання повинен мати в штаті фахівців, які працюють на постійних засадах:

не менше одного експерта технічного з промислової безпеки з кожного заявленого напряму діяльності, атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 N 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за N 103/13370;

не менше одного фахівця не нижче другого рівня кваліфікації з візуально-оптичного методу контролю з кожного заявленого виду устаткування, атестованих згідно з Правилами атестації фахівців неруйнівного контролю, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 N 118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.97 за N 374/2178.

4. Додаткові вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір проводити (проводять) експертне обстеження устаткування

4.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

у штаті не менше двох експертів технічних з промислової безпеки з кожного заявленого напряму діяльності, атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 N 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за N 103/13370, які працюють на постійних засадах;

у штаті не менше двох фахівців не нижче другого рівня кваліфікації з кожного методу неруйнівного контролю, визначеного нормативно-правовими актами з охорони праці та організаційно-методичними документами, з кожного виду устаткування, атестованих згідно з Правилами атестації фахівців неруйнівного контролю, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 N 118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.97 за N 374/2178, які працюють на постійних засадах;

власні випробувальні та/або діагностичні лабораторії для проведення експертного обстеження устаткування. Для проведення руйнівних випробувань допускається укладання відповідних договорів з іншими організаціями, що мають дозвіл Держгірпромнагляду на проведення цих випробувань.

4.2. Суб'єкту господарювання, який має намір проводити (проводить) експертне обстеження устаткування, що перебуває на його балансі, допускається мати меншу кількість експертів технічних з промислової безпеки та/або фахівців неруйнівного контролю, ніж зазначено в пункті 4.1 цих Вимог.

У такому разі він має підтвердити достатність заявленої кількості експертів технічних з промислової безпеки та/або фахівців неруйнівного контролю для проведення експертного обстеження устаткування, що перебуває на його балансі.

(розділ 4 доповнено новим пунктом 4.2 згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72,у зв'язку з цим пункти 4.2 та 4.3 вважати відповідно пунктами 4.3 та 4.4)

4.3. У разі залучення до проведення руйнівних випробувань підрядних організацій суб'єкт господарювання повинен документально підтвердити їх компетентність (наявність дозволу на проведення руйнівних випробувань).

4.4. Суб'єкт господарювання повинен передбачити порядок реєстрації та зберігання документів, які підтверджують компетентність і відповідність підрядних організацій установленим вимогам, а також вести реєстрацію всіх робіт, які виконуються підрядними організаціями.

Начальник управліннянауково-технічного забезпеченнядержавного нагляду 

  Г. Больман 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

   В. Бут 

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

   Ю. Мельников

Перший заступник Міністра, Головний державний санітарний лікар України 

  С. П. Бережнов 

Заступник Голови - Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України 

  М. Х. Гашев 

Заступник Голови Федерації профспілок України 

 С. Я. Українець 

Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

   О. С. Шнипко 

 

Додатокдо пункту 2.13 Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 

Примірні зразки Положення про підрозділ, Паспорта, Настанови з якості

I. Положення про підрозділ

1. Положення про підрозділ може містити такі розділи:

Розділ I. Загальні положення.

У цьому розділі наводяться відомості про:

правовий статус суб'єкта господарювання та його підпорядкованість;

документи, керуючись якими суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність;

порядок оплати робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження, що виконуються підрозділом, та порядок оплати праці його фахівців (працівників);

порядок матеріально-технічного, юридичного та фінансового забезпечення підрозділу;

наявність в підрозділі системи управління якістю виконання робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження;

наявність в підрозділі приміщень, засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків, нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів, які необхідні для виконання робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження відповідно до заявлених напрямів діяльності;

порядок оформлення матеріалів за результатами робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження;

відповідальність суб'єкта господарювання за діяльність підрозділу у заявлених напрямах діяльності;

розмежування відповідальності між керівництвом підрозділу і адміністрацією суб'єкта господарювання за об'єктивність і достовірність результатів технічного огляду та/або експертного обстеження;

невтручання адміністрації суб'єкта господарювання у поточну діяльність підрозділу під час проведення технічного огляду та/або експертного обстеження;

процедуру засвідчення печаткою суб'єкта господарювання підпису керівника підрозділу на документах за результатами робіт.

Розділ II. Роботи, що виконуються підрозділом.

У цьому розділі зазначається перелік виконуваних підрозділом робіт відповідно до заявлених напрямів діяльності та наводиться посилання на відповідний розділ Паспорта.

Розділ III. Структура та склад підрозділу.

У цьому розділі наводяться відомості про:

організаційну структуру підрозділу суб'єкта господарювання;

схеми управління та підпорядкованості;

порядок призначення та звільнення керівництва;

вимоги до фахівців (освіта, кваліфікація та досвід роботи в заявленій галузі, відомості про атестацію, наявність посадових інструкцій).

Розділ IV. Функції підрозділу.

У цьому розділі наводяться функції, які виконує підрозділ відповідно до заявлених напрямів діяльності.

Розділ V. Права підрозділу.

У цьому розділі наводяться права підрозділу і його фахівців, виходячи із заявлених напрямів діяльності, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та інших документів, що визначають правила проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.

Розділ VI. Обов'язки підрозділу.

У цьому розділі наводяться обов'язки підрозділу відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та інших документів, що визначають правила проведення цих робіт.

Розділ VII. Відповідальність підрозділу.

У цьому розділі регламентується відповідальність керівництва підрозділу і працівників цього підрозділу, що обумовлена функціями підрозділу, у заявлених напрямах діяльності.

Розділ VIII. Взаємодія підрозділу.

У цьому розділі визначається порядок взаємодії суб'єкта господарювання з Держгірпромнаглядом, його територіальними органами, уповноваженими організаціями та іншими підприємствами та організаціями, а також підрозділу з іншими структурними підрозділами суб'єкта господарювання.

Положення про підрозділ може містити також іншу необхідну інформацію.

Інформацію про підрозділ, наведену у Положенні, доцільно викладати з посиланням на відповідні розділи Паспорта.

Положення про підрозділ затверджується керівником суб'єкта господарювання.

II. Паспорт

Паспорт може містити інформацію про:

суб'єкт господарювання (його структурний підрозділ, який проводить технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування);

роботи, що виконуються;

кадровий склад працівників, що виконують технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування;

наявність приміщень та їх стан;

наявність засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків і їх стан;

наявність необхідних нормативно-правових актів з охорони праці;

наявність нормативних та організаційно-методичних документів;

наявність інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій фахівців, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження, а також іншу необхідну інформацію.

Паспорт підписується керівником підрозділу та затверджується керівником суб'єкта господарювання.

Приклад форми Паспорта наведено нижче.

______________________________________________________________________________________                                                                                  (назва суб'єкта господарювання) 

  

ЗатверджуюКерівник _________________________________                                   (назва суб'єкта господарювання)

_________________________________________                            (підпис, ініціали, прізвище)"___" ____________ 200_ р.

М. П. 

Паспорт

______________________________________________________________________________________                            (назва лабораторії, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування) 

Загальні дані

Назва суб'єкта господарювання __________________________________________________________

Адреса суб'єкта господарювання ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банківські реквізити ____________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________

Телефон ________________________________ Факс _________________________________________

Керівник суб'єкта господарювання:

Посада _______________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________________

Назва підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження:

Посада _______________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________________

Загальна кількість робітників підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження,______________________________________________________________________________________

Відповідальний за фонд нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження (далі - НД):

Посада _______________________ Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________

Наказ від ______________________ N _________________

Телефон ______________________________________________________________________________

Відповідальний за облік, технічне обслуговування та метрологічне перевіряння (атестацію) засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків:

Посада _________________________ Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________

Наказ від ______________________ N _________________

Телефон ______________________________________________________________________________

Відповідальний за зберігання результатів технічного огляду та/або експертного обстеження:

Посада ________________________ Прізвище, ім'я та по батькові ______________________________

Наказ від ______________________ N _________________

Телефон ______________________________________________________________________________

Відповідальний за надання уповноваженій організації інформації про результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування:

Посада ________________________ Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________

Наказ від ______________________ N _________________

Телефон ______________________________________________________________________________

* Відповідальний за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел іонізуючого випромінювання:

Посада _________________________ Прізвище, ім'я, по батькові________________________

* Санітарний паспорт від ______________ N _______________

* Ліцензія від ____________________ серія _______ N _______________

___________* У разі застосування радіаційного методу контролю.