Усі вимоги визначено як характеристичні зна­чення. Вони використовуються для визначен­ня експлуатаційних характеристик та класифі­кації цементів для мурування.

 1. Складники та склад

Цемент для мурування складається з порт- лантцементного клінкера, неорганічних склад­ників та, за необхідності, відповідної добавки (добавок), як вказано у таблиці 1. Кальцію сульфат додають у невеликій кількості серед інших складників цементу для мурування при його виготовленні для регулювання тужав­лення.

Неорганічні складники, що входять до складу цементів для мурування згідно з EN 413-1, повинні бути матеріалами, вибраними з: - природних мінеральних матеріалів;

 • мінеральних матеріалів, що використову­ють чи отримують у процесі виготовлення клінкера;

 • гашеного вапна і/або гідравлічного буді­вельного вапна згідно з EN 459-1;

5 REQUIREMENTS

 1. General

The physical, mechanical and chemical proper­ties of masonry cements shall be measured by the test methods described in EN 413-2 and in the relevant parts of EN 196. These European Stan­dards give alternative test methods for some properties but in the event of a dispute only the reference methods shall be used. Where allowed in the relevant part of EN 196, different methods may be used provided they give correlated and equivalent values to those obtained using the ref­erence method.

The CEN Standard sand (see EN 196-1) used to make the mortars for the tests required by 5.3.5 and 5.3.6 shall have a silica content (as quartz) of not less than 93 %.

NOTE EN 196-1 permits the use of CEN Standard sands that have been assessed against the CEN Reference sand in respect of their strength characteristics. According to this standard the CEN Standard sand is used in mortar for tests other than that for strength. These tests have only been evaluated using CEN Standardsand based essentially on silica.

All requirements are specified as characteristic values. They serve to define the performance level and classification of the masonry cements.

 1. Constituents and composition

Masonry cement shall comprise Portland cement clinker, inorganic constituents and whereapprop- riate additive(s) as given in Table 1. Calcium sul­fate is added in small quantities to the other constituents of masonry cement during its manu­facture to control setting.

The inorganic constituents of masonry cements conforming to EN 413-1 shall be materials se­lected from:

 • natural mineral materials;

 • mineral materials used for or derived from the clinker production process;

 • hydrated and/or hydraulic building limes conforming to EN 459-1;

 • компонентів, зазначених у EN 197-1;

 • неорганічних пігментів (окрім тих, що міс­тять вуглецеву сажу) згідно з EN 12878.

Примітка. Вуглецева сажа перешкоджає втягуван­ню повітря.

Добавки не повинні сприяти корозії металу, застосованого в якості арматури чи стінних анкерів, чи погіршувати властивості, зокрема вогнестійкість розчину, виготовленого з цемен­ту для мурування. Додавати органічні пігменти заборонено.

Виробничий процес та контроль виробництва повинні забезпечувати відповідність складу цементу для мурування у межах, зафіксованих у EN 413-1. Цементи для мурування склада­ються з невеликих зерен різних матеріалів і є статистично однорідними за складом в результаті процесів виробництва та обробки матеріалів гарантованої якості.

Високий рівень однорідності за всіма власти­востями цементу для мурування досягається шляхом масового виробництва, особливо, зав­дяки відповідному помелу та гомогенізації. Кваліфікований персонал та належного рівня обладнання для випробувань, оцінювання та регулювання якості продукції є невід'ємними частинами виробництва цементу для муруван­ня згідно з цим стандартом.

 • constituents specified in EN 197-1;

 • inorganic pigments (except those containing carbon black) conforming to EN 12878.

NOTE Carbon black has a detrimental effect upon the air entrainment.

Additives shall not promote corrosion of embed­ded metal such as reinforcement and wall ties or impair the properties, including behaviour in fire, of the mortar made from the masonry cement. Or­ganic pigments are not permitted.

The manufacturing process and its control shall ensure that the composition of masonry cement is kept within the limits fixed in EN 413-1. Masonry cements consist ultimately of individual small grains ofdifferent materials and are statistically homogeneous in composition resulting from qual­ity assured production and material handling pro­cesses.

A high degree of uniformity in all masonry cement properties shall be obtained through mass pro­duction processes, in particular, adequate grind­ing and homogenization. Qualified and skilled personnel and the facilities to test, evaluate and adjust product quality are indispensable for pro­ducing masonry cement inaccordance with this European Standard.

Таблиця 1 - Склад цементів для мурування Table! - Composition of masonry cements

Тип Type

Вміст, % за масою Content % by mass

Портландцементний клінкер Portland cement clinker

Добавки Additives

MC 5

>25

< 1а

MC 12,5; MC 12,5X

>40

MC 22,5; MC 22,5X

a Вміст органічних добавок у розрахунку на суху речовину не повинен перевищувати 0,5 % за масою цементу

для мурування.

aThe quantity of organic additives on a drybasis shall not exceed 0,5 % by mass of the masonry cement

.

 1. Фізичні та механічні вимоги

  1. Тонкість помелу (залишок на ситі)

Залишок на ситі з отворами 90 мкм не повинен перевищувати 15% за масою при визначенні згідно з EN 196-6.

5.3 Physical and mechanical requirements

 1. Fineness (sieve residue)

The residue on a 90 pm sieve shall be not more than 15 % by mass when determined in accor­dance with EN 196-6.

 1. Початок тужавлення

Початок тужавлення повинен бути не менше 60 хв при визначенні згідно з EN 413-2.

 1. Кінець тужавлення

Якщо початок тужавлення менше 6 год, вимога для кінця тужавлення не зазначається. Якщо початок тужавлення 6 год чи більше, кінець тужавлення не повинен перевищувати 15 год при визначенні згідно з EN 413-2.

 1. Рівномірність зміни об'єму

Розширення, визначене у відповідності з EN 196-3, не повинно перевищувати 10 мм.

 1. Вимоги до розчинової суміші

Вміст повітря та водоутримання розчинової суміші повинні бути визначеними згідно з EN 413-2. Розчин стандартної консистенції ви­значається глибиною занурення плунжера в розчинову суміш, що повинна становити (35 ± 3) мм за еталонним методом. Випробу­вання на розплив є альтернативним методом. Результати випробувань повинні відповідати вимогам таблиці 2.

Примітка. До складу цементів для мурування входить повітровтягувальна добавка, що покращує їх легкоукладальність та довговічність. Верхнє зна­чення вмісту повітря встановлено для забезпе­чення належної міцності зчеплення з елементами мурування. Оптимальні межі водоутримання виз­начено для усіх класів цементів для мурування, що застосовуються для зв'язування елементів муру­вання з високим показником водопоглинання.

 1. Initial setting time

The initial setting time shall be not less than 60 min when determined in accordance with EN 413-2.

 1. Final setting time

Where the initial setting time is less than 6 h, there is no requirement for final setting time. Where the initial setting time is 6 h or more, the final setting time shall be not more than 15 h when determined inaccordance with EN 413-2.

 1. Soundness

The expansion shall be not more than 10 mm when determined in accordance with EN 196-3.

 1. Fresh mortar requirements

The properties of air content and water retention of fresh mortar shall be measured in accordance with EN 413-2, on a mortar of standard consis­tence that shall have a value of penetration of (35 ± 3) mm using the plunger apparatus as the reference method. The flow table test is the alter­native method. The test results shall meet the re­quirements given in Table 2.

NOTE An air-entraining agent is incorporated into masonry cements to improve their workability and durability. An upper limit is set for air content to maintain good bond strength to masonry units. The water retention limits are specified for all classes of masonry cement to provide a performance suitable for use with high suction masonry units

.Таблиця 2 - Вимоги до розчинової суміші, визначені як характеристичні значення Table 2 - Fresh mortar requirements given as characteristic values

Тип Type

Вміст повітря, % за об'ємом Aircontent % by volume

Водоутримання, % за масою Waterretention % by mass

MC5

MC 12,5

> 8 та (and) < 22

>80

MC 12,5 X

MC 22,5 X

<6a

>75

a Контроль процесу виробництва цементу для мурування повинен гарантувати, щоб верхнє значення не перевищувалося.

а The control of the masonry cement manufacturing process ensures that this upper limit is not exceeded.


 1. Міцність при стиску

Міцність при стиску, визначена згідно з EN 196-1 з фіксованим водоцементним відно­шенням 0,50, повинна відповідати значенням,

 1. Compressive strength

The compressive strength when determined in accordance with EN 196-1, at the fixed water/ma- sonry cement ratio of 0,50 shall have the value

s

наведеним у таблиці 3. Якщо неможливо вий­няти призми з форм після 24 год, дозволяється виймати їх після 48 год, і такий факт фіксу­ється.

У EN 196-1 наведено значення повторюва­ності та відтворюваності для випробувань на міцність на 28 добу. Зважаючи на низьку міц­ність цементів для мурування, значення 4 % та 8 %, відповідно, є прийнятними для них згідно given in Table 3. Should it not be possible to re­move the prisms from the moulds after 24 h, it is permitted to remove them at 48 h. Where the prisms are demoulded at 48 h this shall be re­corded.

EN 196-1 gives repeatability and reproducibility values for 28 day strength. On account of their lower strengths, values of 4 % and 8 % respec­tively are appropriate for masonry cements con­forming to this European Standard.з цим стандартом.

Таблиця 3 - Вимоги до міцності при стиску, визначені як характеристичні значення

Table 3 - Compressive strength requirements given as characteristic values

Тип Type

Міцність (рання) 7 діб, МПа 7 day (early) strength MPa

Міцність (стандартна) 28 діб, МПа 28 day (standard) strength MPa

MC5

>5a

< 15а

MC 12,5

MC 12,5 X

>7

> 12,5

< 32,5

MC 22,5

MC 22,5 X

> 10

>22,5

<42,5

a Для випробувань зразків типу MC 5 використовують швидкість навантаження (400 ± 40) Н/с.

а A loading rate of (400 ± 40) N/s shall be used when testing specimens of type MC5.


Таблиця 4 - Хімічні вимоги, визначені як характеристичні значення

Table 4 - Chemical requirements given as characteristic values

Властивість Property

Еталонний метод випробування Reference test method

Тип Type

Значення Value

Вміст сульфату (як SO3) Sulfate content (as SO3)

EN 196-2

MC5

<2,5

MC 12,5

MC 12,5 X

MC 22,5

MC 22,5 X

< 3,5

Вміст хлориду (як Cl)

Chloride content (as Cl)

EN 196-2

MC5

Немає вимог No requirement

MC 12,5

MC 12,5 X

MC 22,5

MC 22,5 X

<0,10
 1. Хімічні вимоги

Властивості та методи випробувань цементу для мурування повинні відповідати вимогам таблиці 4.

Примітка. Регламент REACH № 1907/2006 вста­новлює граничні значення водорозчинного шести­валентного хрому, визначеного згідно з EN 196-10.

 1. Chemical requirements

The properties of the masonry cement shall con­form to the requirements given in Table 4 when determined by the method indicated in this table. NOTE The REACH Regulation 1907/2006 sets limits on water-soluble hexavalent chromium determined in accordance with EN 196-10.

 1. Вимоги до довговічності

Для забезпечення довговічності необхідно дотримуватися вимог 5.2.

За різних умов експлуатації, особливо у жорстких умовах навколишнього середовища, вибір типу цементу для мурування за цим стандартом може впливати на довговічність розчину. При виборі цементу для мурування, зокрема у відношенні різних умов застосуван­ня і класів впливу, необхідно дотримуватися відповідних стандартів та/або нормативів на будівельний розчин, чинних для місця його застосування.

 1. СТАНДАРТНА ПОЗНАКА

Цемент для мурування згідно з цим стандар­том позначається, як вказано у розділі 4, тобто символом "МС", після якого вказується клас міцності та, за необхідності, літера "X".

Приклад. Цемент для мурування EN 413-1 МС 12,5 X.

 1. КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ

  1. Загальні вимоги

Відповідність цементу для мурування цьому стандарту потрібно постійно оцінювати на ос­нові випробувань точкових проб. Властивості, що підлягають випробуванням, методи випро­бувань, мінімальні інтервали між внутрішніми регламентованими контрольними випробуван­нями, що проводяться виробником, наведено у таблиці 5. Для цементу для мурування, який не відвантажується безперервно, мінімальні інтервали між випробуваннями зазначено у EN 197-2.

Для видачі сертифіката відповідності вповно­важеним сертифікаційним органом відповід­ність цементу для мурування цьому стандарту повинна бути оцінена згідно з додатком ZA цього стандарту.

Примітка. Цей стандарт не відноситься до прий­мальної перевірки при поставці.

5.5 Durability requirements

То ensure durability, the requirements of 5.2 shall be met.

In many applications, particularly in severe envi­ronmental conditions, the choice of masonry ce­ment type from this standard has an influence on the durability of mortar. The choice of masonry cement type for different applications and expo­sure classes shall follow the appropriate stan­dards and/or regulations valid in the place of use of the mortar.

 1. STANDARD DESIGNATION

Masonry cement conforming to this European Standard shall be identified using the notation in Clause 4, i.e. the symbol 'МС, followed by the strength class and when relevant, by the letter 'X'.

EXAMPLE Masonry cement EN 413-1 MC12,5 X.

 1. CONFORMITY CRITERIA

  1. General requirements

Conformity of masonry cement to this European Standard shall be continuously evaluated on the basis of testing spot samples. The properties, test methods and the minimum testing frequencies for the autocontrol testing by the manufacturer are specified in Table 5. Concerning testing frequen­cies for masonry cement not being despatched continuously and other details, see EN 197-2.

For certification of conformity by an approved cer­tification body, conformity of masonry cement to thisEuropean Standard shall be evaluated in ac­cordance with Annex ZA of this standard.

NOTE This European Standard does not deal with acceptance inspection at delivery

.Таблиця 5 - Властивості, що підлягають випробуванням, методи випробувань, мінімальні інтервали між внутрішніми регламентованими контрольними випробуваннями, що проводяться виробником, та процедура статистичного оцінювання