наявності виступаючих більш як на 1 м конструкцій будівель або

споруд, що зроблені з горючих матеріалів, приймається відстань

між цими конструкціями.

2.Відстань між стінами будинків без вікон допускається

зменшувати на 20 відсотків, за винятком будинків ІІІа, ІІІб, ІY, ІYа

та Y ступенів вогнетривкості.

3. Відстань між будинками І та ІІ ступенів вогнетривкості

допускається передбачати менше 6 м за умов, якщо стіна вищого бу-

динку, розміщена навпроти іншого будинку, є протипожежною.

4. Для двоповерхових будинів каркасної та щитової

конструкції Y ступеня вогнетривкості, а також будинків з покрівлями

з горючих матеріалів, протипожежні відстані необхідно збільшувати на

20 відсотків.

5. При будівництві одно- та двоповерхових житлових

будинків протипожежні відстані між житловими будинками та їх госпо-

дарськими будівлями в межах пари будинків+ не нормуються.

Відстань між парами будинків (господарських будівель)

слід приймати за табл.1.

6. У виняткових випадках за погодженням з місцевими

виконавчими органами допускається відстань між житловими будинками

та господарськими будівлями не нормувати, якщо загальна площа

забудови, враховуючи незабудовану площу між ними, дорівнює най-

більшій допустимій площі забудови одного будинку того ж ступеня

вогнетривкості без протипожежних стін за табл.2.

Т а б л и ц я 2

------------------------------------------------------------------

| Ступінь | Кількість | Найбільш допустима площа забудови, м2|

| вогнетрив-| поверхів |--------------------------------------|

| кості | | з протипожежними | без протипожежних|

| | | стінами | стін та між ними |

|----------------------------------------------------------------|

| І,ІІ |До 3 поверхів| Не обмежується | 2200++ |

| | включно | | |

| ІІІ | Те ж | Те ж | 1800 |

|ІY, ІІІб | 1 | 2800 | 1400 |

|ІY, ІІІб | 2 | 2000 | 1000 |

|Y, ІІІа,ІYа| 1 | 2000 | 1000 |

| Y | 2 | 1600 | 800 |

|----------------------------------------------------------------|

| Примітка. В жилих будинках ІІІ та ІYа ступенів вогнетривкості |

|несучі елементи сталевого каркасу та його вузли з боку опалюва- |

|них приміщень моють бути вкриті вогнезахисними сполуками або |

|закриті негорючими будівельними матеріалами завтовшки не менше |

|4 мм. |

------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

+ Пара будинків встановлюється місцевими архітектурними

органами.

++ Для будинків з горищем; в будинках без горищ протипожежні

стіни не передбачаються.

стр.6 ДБН 79-86

2.11. Площа забудови багатоквартирного будинку блокованого

типу між протилежними стінами 1-типу в залежності від ступеню

вогнетривкості та кількості поверхів будинку не повинна пере-

вищувати показників, наведених у табл.2.

2.12. Мінімальну відстань від житлових будинків І та ІІ ступе-

нів вогнетривкості до виробничих сільськогосподарських будівель

та гаражів І та ІІ ступенів вогнетривкості слід приймати не мен-

ше 9 м, а до виробничих будівель, що мають покриття з застосу-

ванням утеплювачів з полімерних матеріалів або з матеріалів, що

можуть згоряти, не менше 15 м.

* 2.13. Санітарно-захисні розриви (м) між житловими будинками,

поодинокими або груповими сараями для худоби, кролів, нутрій та

інших тварин, а також іншими господарсько-побутовими будівлями

та спорудами слід приймати згідно з табл.3.

* 2.14. Розміри санітарно-захисних розривів для об'єктів тва-

ринництва з кількістю голів, що наведена у табл.4 та більше,

приймаються за Нормами розміщення, устрою та експлуатації малих

ферм для утримання худоби.

2.15. Господарські та побутові будівлі та споруди для мешкшан-

ців багатоквартирних секційних будинків в сільських населених

пунктах слід розміщувати на спеціально виділених ділянках.

2.16. Протипожежні розриви між групами господарських будівель

слід приймати згідно з табл.1 та 2.

* 2.17. Місце для влаштування колодязів та каптажів слід оби-

рати на незабрудненій, підвищеній ділянці на відстані не менше

50 м від убиралень, вигрібних ям, каналізацій, старих покинутих

колодязів, тваринницьких майданчиків, сховищ для добрива та

Т а б л и ц я 3

----------------------------------------------------------------------

| |Господарські будівлі для |Компост, |Фільтруючий | |

| |утримання худоби та птахів|убиральня|колодязь,про- | |

|Споруди|м2, гноєсховища, вигул |сміттєз- |дуктивністю- |Септик |

| |--------------------------|бірник |до 1м3 на добу| |

| | до 50 | 51-100 |101-300 | | | |

|--------------------------------------------------------------------|

|Житлові| | | | | | |

|будинки| | | | | | |

|та літ-| | | | | | |

|ня кухн| 12+ | 25 | 50 | 20 | 8 | 5 |

|Питний | | | | | | |

|коло- | | | | | | |

|дязь | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |

|--------------------------------------------------------------------|

|* Для гноєсховищ і вигулів - 15 м. |

|--------------------------------------------------------------------|

| Примітки: 1. Господарські приміщення для утримання худоби та |

|птахів площею до 50 м2 допускається прибудовувати тільки до одно- |

|та двоквартирних житлових будинків (крім будинків, що зводяться |

|в ІY кліматичному районі) за умов ізоляції їх від житлових кім- |

|нат та кухонь не менше, ніж трьома підсобними приміщеннями. |

| 2. Розміщення на одній ділянці питного колодязя та місцевих |

|каналізаційних систем з фільтруючими колодязями не допускається. |

| 3. Гноєсховище, майданчик для вигулу, компостна яма, надвірна |

|убиральня та сміттєзбірник мають знаходитись біля господарських |

|будівель для утримання худоби з обов'язковим розміщенням нижче |

|за рельєфом по відношенню до питного колодязя. |

| 4. Відстань від інших джерел шкідливостей встановлюється від- |

|повідними нормативними документами по кожному конкретному фактору |

|(шум, вібрація, електромагнітні коливання, радіація, джерела за- |

|бруднення повітря та ін.). |

----------------------------------------------------------------------

стр.6 ДБН 79-92

---------------

Т а б л и ц я 4

------------------------------------------------------------------

| Напрям | Поголів'я, |

| господарювання | шт. |

|----------------------------------------------------------------|

|Свиноферма | 15 |

|Ферма ВРХ | 20 |

|Птахоферма | 100 |

|Вівцеферма | 50 |

|Кролеферма | 150 |

|----------------------------------------------------------------|

| Примітка. При змішаному утриманні тварин розмір поголів'я |

|визначається відсотковим співвідношенням ядохімікатів. |

|Колодязі не повинні влаштовуватись на ділянках, |

|що затоплюються паводковими водами, у понижених та заболочених |

|місцях, де бувають повінь, оповзні та інші види деформацій. |

------------------------------------------------------------------

2.18. Відстань від будинків та споруд до дерев та кущів слід

приймати згідно з табл.5.

* 2.19. Розміщення та орієнтація житлових будинків на ділянках

має забезпечувати інсоляцію житлових кімнат та територій не

менше наведеної у додатку 2. Необхідною інсоляцією мають бути

забезпечені не менше, ніж одна кімната в 1-2-кімнатних кварти-

рах та не менше двох кімнат в квартирах більших за складом.

2.20. Відстань від межі суміжної ділянки до стін житлового

будинку або господарської споруди слід приймати не менше 1 м.

Конструкції будинків та споруд, що виступають, не повинні пе-

ретинати межі сусідніх ділянок.

2.21. Ділянки житлових будинків (квартир) можуть бути ого-

роджені з боку вулиць та сусідніх ділянок огорожами, зовніш-

ній вигляд та висоту яких слід приймати у відповідності з

Вказівками на проектування огорож, майданчиків та ділянок під-

приємств, будинків та споруд. Вигляд огорож з боку вулиць має

бути погоджений з головним архітектором міста (району).

Т а б л и ц я 5

------------------------------------------------------------------

| | Відстань до осі, м |

| Перелік об'єктів |--------------------------------------|

| | стовбура дерева | куща |

|----------------------------------------------------------------|

|Від зовнішніх стін буді- | | |

|вель та споруд | 5 | 1,5 |

|Від межі сусідньої | | |

|ділянки | 3 | 1 |

|Від краю тротуарів та | | |

|садових доріг | 0,7 | 0,5 |

|Від мачт та опор освітлю-| | |

|вальної мережі | 4 | - |

|Від підошви або внутріш- | | |

|ньої грані підпорних | | |

|стінок | 3 | 1 |

|Від підземних мереж: | | |

| газопроводів, | | |

| каналізації | 1,5 | - |

| теплопроводів | | |

------------------------------------------------------------------

Закінчення таблиці далі

стр.7 ДБН 79-92

---------------

Закінчення таблиці 5

--------------------------------------------------------------------

| | Відстань до осі, м |

| Перелік об'єктів |----------------------------------------|

| | стовбура дерева | куща |

|------------------------------------------------------------------|

|/від стінок каналів/ | | |

|та трубопроводів при | | |

|безканальній прокладці | 2 | 1 |

| водопроводів, | | |

| дренажів | 2 | - |

| силових кабелів та | | |

| кабелів зв'язку | 2 | 0,7 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітки: 1. Наведені нормативи стосуються дерев з діаметром |

|крон до 5 м та мають бути відповідно збільшені для дерев з кро- |

|ною більшого діаметру. Гілки дерев та кущів не повинні перетина- |

|ти меж сусідніх ділянок. |

| 2. Відстань від повітряних електромереж до дерев слід прийма- |

|ти згідно з правилами влаштування електроустроїв. |

| 3. Вздовж будинків висотою три поверхи на відстані 5-8 м від |

|стін необхідно передбачати проїзд завширшки 3,5 м, що забезпечує |

|доступ пожежних автодрабин або автопідйомників у будь-яку кварти- |

|ру. В цій зоні не допускається розміщувати огорожі, повітряні |

|електромережі та рядову посадку дерев. |

| Вздовж фасадів будинків, що не мають входів, допускається пе- |

|редбачати смуги завширшки 6 м, що придатні для проїзду пожежних |

|машин з урахуванням допустимого навантаження на покриття або |

|грунт. |

--------------------------------------------------------------------

3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

3.1. Номенклатура типових проектів житлових будинків (квартир)

індивідуальних забудовників повинна передбачати розселення всіх

типів сімей у відповідності до демографічної структури населення

України.

3.2. Поверхи житлових будинків слід вважати:

- надземними - при позначці підлоги не нижче планувальної по-

значки землі;

- цокольними - при позначці підлоги приміщень нижче плануваль-

ної позначки землі на висоту не більшу за половину висоти примі-

щення;

- підвальними - при позначці підлоги приміщень нижче плануваль-

ної позначки землі більш ніж на половину висоти приміщень;

- мансардними - при розташуванні приміщень квартири в об'ємі

горища.

Для визначення поверховості будинків в кількість поверхів вра-

ховують усі надземні поверхи, в т.ч. - мансардний, а також цо-

кольний поверх, якщо верх його перекриття знаходиться вище пла-

нувальної позначки землі не менше ніж на 2 м.

Якщо різні частини будинку мають різну кількість поверхів,

поверховість визначається окремо для кожної частини будинку.

* Примітка. В цокольних та підвальних поверхах не допускається

розміщувати житлові кімнати.

* 3.3. Висота житлових поверхів від підлоги до стелі має бути

не менше 2,5 м.

стр.8 ДБН 79-92

---------------

Висота мансардного поверху має бути не менше 2,3 м в місцях

руху людей.

Висоту внутрішньоквартирних коридорів, санітарних та інших

допоміжних приміщень дозволяється знижувати до 2,1 м.

Висоту господарських приміщень, що розташовуються у цокольно-

му або підвальному поверхах, рекомендується приймати від підло-

ги до низу конструкцій, що виступають, не менше 2,1 м.

В умовах реконструкції в приміщеннях для господарських потреб

населення, що розташовуються в цокольних та підвальних поверхах,

допускається зберігати існуючу висоту від підлоги до низу висту-

паючих конструкцій перекриття але не менше 1,7 м.

Висота основних приміщень в господарських будівлях визначається

технологією та габаритами обладнання. В місцях руху людей висота

має бути не менше 2,1 м.

* 3.4. Розміри площі житлових будинків і господарських будівель,

що зводяться у сільських населених пунктах України за рахунок

коштів населення, не регламентуються.

В містах та селищах міського типу до перегляду діючого законо-

давства житлова площа квартир в будинках, що споруджуються за

рахунок коштів населення, не повинна перевищувати 80 м2.

3.5. В проектах будинків індивідуальних забудовників рекомен-

дується виділяти житлову та господарську зони.

Склад та площа приміщень будинку (квартири) та господарських

будівель визначається завданням на проектування або проектуваль-

ником з урахуванням цих норм та регіональних особливостей.

3.6. Площі основних приміщень квартири при проектуванні слід

приймати не менше:

- вітальні

(загальної кімнати) ............................ 18 м2

- спальні подружжя .............................. 14 м2

- решти спалень ................................. 10 м2

- кухні-їдальні ................................. 12 м2

- кухні ......................................... 8 м2

- їдальні ....................................... 8 м2

Площа житлової кімнати в однокімнатній квартирі має бути не

менше 18 м2.

В умовах реконструкції (виділення частки загальної власності)

дозволяється лишати приміщення існуючого (або виділяти меншого)

розміру, але не менше 8м для спальні та 16 м для житлової кімна-

ти однокімнатної квартири.

Розміри кухонь та інших приміщень, в яких встановлюються газо-

ві прилади, приймаються у відповідності з вимогами розділу "Газо-

снабжение жилых домов" СНиП 2.043.08-87.