проектi), що визначаються за розрахунковими нормативами

(показниками) для складання проектiв органiзацiї

будiвництва.;

- проводиться групування будiвель та споруд пiдсобного, ви-

робничого i обслуговуючого призначення за ступенем їх од-

норiдностi. В подальшому кожна така група однорiдних

об'єктiв на календарному планi подається як один окремий

об'єкт;

- проводиться розподiл за групами будiвель та споруд основ-

ного виробничого призначення з урахуванням складу

пiдприємств встановленої черговостi введення в експлуа-

тацiю окремих його черг, частин i пускових комплексiв,

призначення об'єктiв, їх територiального розмiщення i

ступеня однорiдностi проектних рiшень;

- встановлюється перелiк робiт i визначаються їх обсяги та

трудомiсткiсть, а також необхiднiсть в роботi будiвельних

машин по кожнiй групi об'єктiв на основi прийнятих у

вiдповiдностi з вказiвками роздiлу 2 цього Посiбника;


- проводиться вибiр органiзацiйно-технологiчних схем зве-

дення будiвель та споруд i обгрунтування методiв виконан-

ня робiт та вибiр ведучих машин за вказiвками роздiлу 2

цього Посiбника;

- проводиться побудова графiка розподiлу по кварталах

будiвництва капiтальних вкладень i обсягiв вартостi

будiвельно-монтажних робiт з дотриманням вказiвок СНиП

1.04.03-85 "Норми продолжительности строительства и за-

дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений".


3.4. При розробцi календарного плану будiвництва промислового

пiдприємства необхiдно дотримуватися наступних принципiв пiдго-

товки до будiвництва окремих будiвель та споруд в складi

пiдприємства, а також взаємоузгодження за обсягом робiт та в часi:

- кожне нове будiвництво повинно починатися з прокладки

пiд'їзних шляхiв до будiвельного майданчика, а також ви-

конання необхiдних пiдготовчих робiт, до складу яких вхо-

дять роботи по пiдготовцi будiвельного майданчика, улаш-

тування тимчасових шляхiв, мереж та пристроїв для забез-

печення будiвництва водою, енергiєю i теплом; роботи по

створенню будiвельного господарства; органiзацiя

кар'єрiв; будiвництво виробничих пiдприємств, тимчасових

адмiнiстративно-господарських споруд i житлових примiщень

для будiвельникiв;

- основнi будiвельно-монтажнi роботи повиннi розпочинатися з

iнженерної пiдготовки територiї, в яку включається плану-

вання територiї, улаштування водостокiв, прокладання

пiдземних магiстральних мереж енергопостачання, водопоста-

чання, каналiзацiї, тепло-i газопостачання та iнших iнже-

нерних мереж;

- будiвництво кожної окремої будiвлi або споруди повинно

розпочинатися тiльки пiсля закiнчення пiдготовчих i за-

гальномайданчикових робiт на дiлянцi цього об'єкта;

- роботи по побудовi надземних конструкцiй будiвлi або спо-

руди i їх частин необхiдно розпочинати тiльки пiсля влаш-

тування пiдземних конструкцiй, зворотньої засипки грунту у

пазухи котлованiв, траншей та планування майданчика.

Фрагмент календарного плану будiвництва заводу з виробництва

пiдшипникiв наведений в таблицi 2.

Таблиця 2


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | Кошторисна | Розподiл капiтальних вкладень i обсягiв будiвельно- |

| | | вартiсть, | монтажних робiт по роках |

| | Найменування | млн. грн. | будiвництва |

|N | будiвель, |--------------------------------------------------------------------------------|

|ря| споруд або | |в т.ч.| 1-й рiк | 2-й рiк |

|ду| види робiт | | обсяг|-----------------------------------------------------------------|

| | | | будi-| | | | | | | | |

| | | |вельно|I кв. | II кв.|III кв.| IV кв.| I кв. | II кв. | III кв.|IV кв. |

| | | Всього| -мон | | | | | | | | |

| | | | таж- | | | | | | | | |

| | | | них | | | | | | | | |

| | | | робiт| | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | 70,1 | 30,0 | | | | | | |

|1.|Тимчасови дороги | 130,1 |130,1 | ---- | ---- | - | - | - | - | - | - |

| | | | | 70,1 | 30,1 | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2.|Планування територiї| | | 65,4 | 60,0 | | | | | | |

| |та улаштування | 125,4 |125,4 | ---- | ---- | - | - | - | - | - | - |

| |водостокiв | | | 65,4 | 60,0 | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.|Допомiжнi виробничi | | |150,0 | 100,0 | | | | | | |

| |будiвлi для потреб | 250,0 | 245,0|----- | ----- | - | - | - | - | - | - |

| |будiвництва | | |145,0 | 100,0 | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продовження табл. 2


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.|Головний корпус | | |926,6 | 926,6 | 926,6 | 926,6 | 1347,9 | 1347,9 | 1347,9 | 1347,9|

| | |9096,05|3603,6|----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ | ----- |

| | | | |569,0 | 569,0 | 569,0 | 569,0 | 331,8 | 331,8 | 331,8 | 331,8|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.|Спорудження циркуля-| | | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 4,5 | | | |

| |цiйних систем i | 172,0 | 163,1| ---- | ---- | ---- | ---- | --- | | | |

| |очисних споруд | | | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 4,5 | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6.|Газорозподiльна | | | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,4 | | | | |

| |станцiя | 53,8 | 53,8| ---- | ---- | ---- | ---- | | | | |

| | | | | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,4 | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|7.|Зовнiшньомайданчико-| | | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | | | | |

| |вi та внутрiшньомай-| | 25,4| --- | --- | --- | --- | | | | |

| |данчиковi мережi | | | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примiтка. У числiвнику дробу - обсяг капiтальних вкладень, в знаменнику - вартiсть будiвельно-монтажних |

| робiт. |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Головний iнженер проекту ___________________

(Пiдпис)

УЗГОДЖЕНО: Замовник______________ Генпiдрядник_____________

4. БУДIВЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН


4.1. Будiвельний генеральний план - це генеральний план зап-

роектованого об'єкта, на якому показано розмiщення споруджуваних

постiйних i тимчасових будiвель та споруд, а також визначенi

рацiональний склад i розмiщення об'єктiв будiвельного господар-

ства з метою максимальної ефективностi їх використання з ураху-

ванням вимог охорони працi та пожежо- i вибухобезпеки. Вiн є ос-

новним проектним документом, який регламентує органiзацiю

будiвельного майданчика i обсяг тимчасового будiвництва.


4.2. При розробцi будiвельних генеральних планiв необхiдно ке-

руватися наступними принципами:

- будiвельний генеральний план є частиною комплексної доку-

ментацiї на будiвництво об'єктiв, а його рiшення повиннi

бути пов'язанi з рiшенням окремих роздiлiв проекту, в то-

му числi з прийнятою органiзацiєю i технологiєю робiт та

строками будiвництва, встановленими в календарних планах;

- рiшення будiвельного генерального плану повиннi забезпечу-

вати найбiльш повне задоволення побутових потреб працюю-

чих на будiвництвi;

- тимчасовi будiвлi i споруди та iнженернi мережi повиннi

розмiщуватися на вiльних дiлянках майданчика i в таких

мiсцях, якi дозволяють здiйснювати їх експлуатацiю протя-

гом всього перiоду будiвництва без розбирання та переносу

з мiсця на мiсце;

- витрати на будiвництво тимчасових будiвель та споруд по-

виннi бути мiнiмальними, що досягається за рахунок тимча-

сового використання для потреб будiвництва дiючих i спо-

руджуваних у першу чергу постiйних будiвель, споруд та

iнженерних мереж;

- розмiщення тимчасових виробничих будiвель та механiзова-

них установок повинно здiйснюватися найближче до мiсць

максимального споживання їх продукцiї;

- забезпечувати проходження вантажiв на майданчику за раху-

нок скорочення кiлькостi перевантажень та зменшення

вiдстаней перевезень.

Крiм того, при розробцi будiвельних генеральних планiв повиннi

враховуватися наступнi вимоги:

- розмiщення тимчасових будiвель i споруд вiдносно об'єктiв,

що будуються, сторiн свiту та пануючих вiтрiв повинно

здiйснюватися таким чином, щоб забезпечити умови для

найбiльш сприятливого природнього освiтлення та провiтрю-

вання примiщень;

- тимчасовi об'єкти повиннi розмiщуватися компактно на обме-

женiй територiї з метою скорочення довжини тимчасових ме-

реж i полегшення умов керування будiвництвом;

- виробничi, складськi примiщення повиннi розмiщуватися та-

ким чином, щоб виключити несприятливу дiю (в санiтарному

вiдношеннi) одного об'єкта на iнший;

- розмiщення майданчикiв для складування займистих ма-

терiалiв та складiв легкозаймистих матерiалiв та рiдин по-

винно здiйснюватися з протипожежними розривами мiж ними у

вiдповiдностi з дiючими нормами;

- розмiщення i влаштування складiв для зберiгання вибухових

речовин повинно здiйснюватися в суворiй вiдповiдностi з

вимогами спецiальних iнструкцiй.


4.3. Вихiдними даними для розробки будiвельного генерального

плану є:

- генеральний план пiдприємства, яке будується;

- данi геологiчних, гiдрогеологiчних та iнженерно-еко-

номiчних вишукувань;

- проектно-кошторисна документацiя;

- календарний план будiвництва;

- нормативнi документи по проектуванню будiвельних планiв;

- розрахунки та обгрунтування необхiдностi в ма-

терiально-технiчних i енергетичних ресурсах, тимчасових

будiвлях i спорудах та iншi рiшення i матерiали проекту

органiзацiї будiвництва.

Матерiали геологiчних i гiдрогеологiчних вишукувань використо-

вуються при розмiщеннi на будiвельному майданчику об'єктiв

будiвельного господарства в тому випадку, коли необхiдно знати

несучу здатнiсть грунту, рiвень грунтових вод та iншi його харак-

теристики.

Результати iнженерно-економiчних пошукiв використовуються при

проектуваннi рацiональних маршрутiв i транспортних зв'язкiв

будiвництва з кар'єрами, постачальниками i т. iн.


4.4. Проектнi матерiали по будiвельному генеральному плану

складаються з графiчної i текстової частин.


Графiчна частина включає:

- загальний план будiвельного майданчика з нанесеними на

ньому постiйними будiвлями та спорудами, знаками геодезич-

ної розбивочної основи i об'єктами тимчасового будiвельно-

го господарства;

- експлiкацiю основних постiйних i тимчасових будiвель, спо-

руд;

- умовнi позначення, прийнятi на будiвельному планi;

- технiко-економiчнi показники.

Оскiльки графiчною основою будiвельного генерального плану є

генеральний план об'єкта, що проектується, масштаб зображення на

будiвельному генеральному планi слiд приймати таким, як i на ге-

неральному планi (1:500; 1:1000).

Експлiкацiя тимчасових будiвель та споруд повинна включати всi

титульнi будiвлi (споруди), данi про обсяги робiт, площу, довжи-

ну, кожного тимчасового пристрою, його габарити в планi, кон-

структивну характеристику (тип, марку, короткий опис).

Умовнi позначення для тимчасових об'єктiв слiд приймати таки-

ми, як i для iснуючих та тих, що проектуються, постiйних

будiвель, споруд та iнженерних мереж з видiленням їх спецiальни-

ми знаками i символами у вiдповiдностi з рекомендованими позна-

ченнями, наведеними в додатку 1.

Розрахунково-пояснювальна записка будгенплану повинна мiстити

необхiднi обгрунтування прийнятих в генеральному планi рiшень по

всiх елементах будiвельного господарства.


4.5. Проектування будiвельного генерального плану здiйснюється

в наступному порядку:

- на основi календарного плану будiвництва визначаються пот-

реби у трудових, матерiально-технiчних i енергетичних ре-

сурсах по перiодах i етапах будiвництва;

- на основi виявленої потреби в ресурсах визначаються види i

кiлькiсть тимчасових будiвель, споруд, пристроїв,

будiвельних машин i механiзованих установок;

- на генеральному планi дiлянки будiвництва визначаються

межi будiвельного майданчика;

- проводиться розмiщення i прив'язка всiх елементiв тимчасо-

вого будiвельного господарства (в першу чергу прив'я-

зуються до об'єктiв монтажнi механiзми, майданчики для

розмiщення тимчасових будiвель, приоб'єктнi склади i шля-

хи, механiзованi установки i майданчики укрупненого скла-

дання будiвельних конструкцiй, обладнання тощо).


4.6. При розробцi будiвельних генеральних планiв повинна бути

визначена потреба i вирiшенi питання забезпечення будiвництва

електроенергiєю, водою, стисненим повiтрям, киснем, ацетиленом та

iншими газами.

При цьому на стадiї розробки будгенплану проекту органiзацiї

будiвництва вирiшуються наступнi питання:

- визначається орiєнтовна потреба у вказаних ресурсах (у

вiдповiдностi з вказiвками додатку 2);

- обирається найбiльш ефективне за технiко-економiчними по-

казниками джерело водопостачання; встановлюються мiсця

бурiння артезiанських свердловин, визначається дебiт во-

доджерел та якiсть води;

- визначається орiєнтовна потреба будiвництва в обладнаннi

i кабельнiй продукцiї, необхiдних для влаштування тимча-

сових енергетичних лiнiй та iнженерних мереж;

- проводиться узгодження з вiдповiдними органiзацiями пи-

тань видiлення будiвництву ектроенергiї, води, газу в

необхiдних кiлькостях i необхiдних параметрiв.

При цьому електропостачання будiвництва необхiдно проектувати,

як правило, вiд дiючих систем або з використанням для потреб

будiвництва запроектованих постiйних споруд. Тимчасовi джерела

(пересувнi електростанцiї, енергопотяги) слiд використовувати

тiльки в початковий перiод будiвництва до введення в експлуа-

тацiю постiйних об'єктiв енергопостачання основного виробничого

призначення. Тимчасовi мережi високої та низької напруги необ-

хiдно проектувати, як правило, повiтряними.