Розділ VIПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Група 28Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів*

Код 

Назва 

I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 

2801 

Фтор, хлор, бром і йод: 

2801 10 00 00 

- хлор 

2801 20 00 00 

- йод 

2801 30 

- фтор; бром: 

2801 30 10 00 

- - фтор 

2801 30 90 00 

- - бром 

2802 00 00 00 

Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна 

2803 00 

Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій): 

2803 00 10 00 

- метанова сажа 

2803 00 80 00 

- інший 

2804 

Водень, інертні гази та інші неметали: 

2804 10 00 00 

- водень 

  

- інертні гази: 

2804 21 00 00 

- - аргон 

2804 29 

- - інші: 

2804 29 10 00 

- - - гелій 

2804 29 90 00 

- - - інші 

2804 30 00 00 

- азот 

2804 40 00 00 

- кисень 

2804 50  

- бор; телур: 

2804 50 10 00 

- - бор 

2804 50 90 00 

- - телур 

  

- кремній: 

2804 61 00 00 

- - із вмістом не менш як 99,99 мас. % кремнію 

2804 69 00 00 

- - інший 

2804 70 00 00 

- фосфор 

2804 80 00 00 

- миш'як 

2804 90 00 00 

- селен 

2805 

Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть: 

  

- лужні або лужноземельні метали: 

2805 11 00 00 

- - натрій 

2805 12 00 00 

- - кальцій 

2805 19  

- - інші: 

2805 19 10 00 

- - - стронцій та барій 

2805 19 90 00 

- - - інші 

2805 30 

- рідкісноземельні метали, скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах: 

2805 30 10 00 

- - суміші або сплави  

2805 30 90 00 

- - інші 

2805 40 

- ртуть: 

2805 40 10 00 

- - у флягах масою нетто (стандартна маса) і вартістю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не більш як 224 євро 

2805 40 90 00 

- - інша 

II. КИСЛОТИ НЕОРГАНІЧНІ ТА НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ 

2806 

Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота: 

2806 10 00 00 

- водень хлористий (соляна кислота) 

2806 20 00 00 

- хлорсульфонова кислота 

2807 00 

Сірчана кислота; олеум: 

2807 00 10 00 

- сірчана кислота 

2807 00 90 00 

- олеум 

2808 00 00 00 

Азотна кислота; сульфоазотні кислоти 

2809 

Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу: 

2809 10 00 00 

- пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)) 

2809 20 00 00 

- фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти 

2810 00 

Оксиди бору; борні кислоти: 

2810 00 10 00 

- триоксид дибору 

2810 00 90 00 

- інші 

2811 

Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів: 

  

- інші неорганічні кислоти: 

2811 11 00 00 

- - фтористий водень (плавикова кислота) 

2811 19 

- - інші: 

2811 19 10 00 

- - - бромистий водень (бромистоводнева кислота) 

2811 19 20 00 

- - - ціанистий водень (ціанистоводнева кислота) 

2811 19 80 00 

- - - інші 

  

- інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів: 

2811 21 00 00 

- - діоксид вуглецю 

2811 22 00 00 

- - діоксид кремнію 

2811 23 00 00 

- - діоксид сірки 

2811 29 

- - інші: 

2811 29 10 00 

- - - триоксид сірки (сірчаний ангідрид); триоксид димиш'яку  

2811 29 30 00 

- - - оксиди азоту 

2811 29 90 00 

- - - інші 

III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛІВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СІРКОЮ 

2812 

Галогеніди та галогенідоксиди неметалів: 

2812 10 

- хлориди та хлорид оксиди: 

  

- - фосфору: 

2812 10 11 00 

- - - оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил) 

2812 10 15 00 

- - - трихлорид фосфору 

2812 10 16 00 

- - - пентахлорид фосфору 

2812 10 18 00 

- - - інші 

  

- - інші: 

2812 10 91 00 

- - - дихлорид дисірки 

2812 10 93 00 

- - - дихлорид сірки 

2812 10 94 00 

- - - фосген (карбоніл хлорид) 

2812 10 95 00 

- - - дихлорид тіонілу (тіоніл хлорид) 

2812 10 99 00 

- - - інші 

2812 90 00 00 

- інші 

2813 

Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний: 

2813 10 00 00 

- дисульфід вуглецю 

2813 90 

- інші: 

2813 90 10 00 

- - сульфіди фосфору, трисульфід фосфору технічний 

2813 90 90 00 

- - інші 

IV. НЕОРГАНІЧНІ ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГІДРОКСИДИ І ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ 

2814 

Аміак, безводний або у водному розчині: 

2814 10 00 00 

- аміак безводний 

2814 20 00 00 

- аміак у водному розчині (нашатирний спирт) 

2815 

Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

  

- гідроксид натрію (сода каустична): 

2815 11 00 00 

- - у твердому стані 

2815 12 00 

- - у водному розчині (рідкий луг каустичної соди): 

2815 12 00 10 

- - - одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2 % 

2815 12 00 90 

- - - інший  

2815 20 

- гідроксид калію (їдкий калій): 

2815 20 10 00 

- - у твердому стані 

2815 20 90 00 

- - у водному розчині (рідкий луг їдкого калію) 

2815 30 00 00 

- пероксиди натрію або калію 

2816 

Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію: 

2816 10 00 00 

- гідроксид і пероксид магнію 

2816 40 00 00 

- оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію 

2817 00 00 00 

Оксид цинку; пероксид цинку 

2818 

Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію: 

2818 10 

- корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом: 

2818 10 10 00 

- - білий, рожевий або рубіновий із вмістом оксиду алюмінію більш як 97,5 мас. % 

2818 10 90 00 

- - інший 

2818 20 00 00 

- оксид алюмінію, крім штучного корунду 

2818 30 00 00 

- гідроксид алюмінію 

2819 

Оксиди та гідроксиди хрому: 

2819 10 00 00 

- триоксид хрому 

2819 90 

- інші: 

2819 90 10 00 

- - діоксид хрому 

2819 90 90 00 

- - інші 

2820 

Оксиди марганцю: 

2820 10 00 00 

- діоксид марганцю 

2820 90 

- інші: 

2820 90 10 00 

- - оксид марганцю із вмістом марганцю 77 мас. % або більше 

2820 90 90 00 

- - інші 

2821 

Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас. % або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3: 

2821 10 00 00 

- оксиди та гідроксиди заліза 

2821 20 00 00 

- мінеральні барвники (фарби земляні) 

2822 00 00 00 

Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні 

2823 00 00 00 

Оксиди титану 

2824 

Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий): 

2824 10 00 00 

- монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот) 

2824 20 00 00 

- свинцевий сурик (червоний та оранжевий) 

2824 90 00 00 

- інші 

2825 

Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів: 

2825 10 00 00 

- гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі 

2825 20 00 00 

- оксид та гідроксид літію 

2825 30 00 00 

- оксиди та гідроксиди ванадію 

2825 40 00 00 

- оксиди та гідроксиди нікелю 

2825 50 00 00 

- оксиди та гідроксиди міді 

2825 60 00 00 

- оксиди германію та діоксид цирконію 

2825 70 00 00 

- оксиди та гідроксиди молібдену 

2825 80 00 00 

- оксиди стибію 

2825 90 

- інші: 

  

- - оксид, гідроксид і пероксид кальцію: 

2825 90 11 00 

- - - гідроксид кальцію, чистота якого 98 мас. % або більше в перерахунку на масу сухої речовини у вигляді частинок, з яких:  

  

- не більш як 1 мас. % мають розмір понад 75 мкм та- не більш як 4 мас. % мають розмір менш як 1,3 мкм 

2825 90 19 00 

- - - інші 

2825 90 20 00 

- - оксид та гідроксид берилію 

2825 90 30 00 

- - оксиди олова 

2825 90 40 00 

- - оксиди та гідроксиди вольфраму 

2825 90 50 00 

- - оксиди ртуті 

2825 90 60 00 

- - оксид кадмію 

2825 90 80 00 

- - інші 

V. СОЛІ ТА ПЕРОКСОСОЛІ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ І МЕТАЛІВ 

2826 

Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору: 

  

- фториди: 

2826 11 00 00 

- - амонію або натрію 

2826 12 00 00 

- - алюмінію 

2826 19 00 00 

- - інші 

2826 20 00 00 

- фторосилікати натрію або калію 

2826 30 00 00 

- гексафтороалюмінат натрію (синтетичний кріоліт) 

2826 90 

- інші: 

2826 90 10 00 

- - гексафторо-цирконат дикалію 

2826 90 90 00 

- - інші 

2827 

Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди: 

2827 10 00 00 

- хлорид амонію 

2827 20 00 00 

- хлорид кальцію 

  

- інші хлориди: 

2827 31 00 00 

- - магнію 

2827 32 00 00 

- - алюмінію 

2827 33 00 00 

- - заліза 

2827 34 00 00 

- - кобальту 

2827 35 00 00 

- - нікелю 

2827 36 00 00 

- - цинку 

2827 39 

- - інші: 

2827 39 10 00 

- - - олова 

2827 39 80  

- - - інші: 

2827 39 80 10 

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

2827 39 80 90 

- - - - інші  

  

- хлорид оксиди та хлорид гідроксиди: 

2827 41 00 00 

- - міді 

2827 49 

- - інші: 

2827 49 10 00 

- - - свинцю 

2827 49 90 00 

- - - інші 

  

- броміди та бромід оксиди: 

2827 51 00 00 

- - броміди натрію або калію 

2827 59 00 00 

- - інші 

2827 60 00 00 

- йодиди та йодид оксиди 

2828 

Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти: 

2828 10 00 00 

- гіпохлорит кальцію технічний та інші гіпохлорити кальцію 

2828 90 00 00 

- інші 

2829 

Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати: 

  

- хлорати: 

2829 11 00 00 

- - натрію 

2829 19 00 00 

- - інші 

2829 90 

- інші: 

2829 90 10 00 

- - перхлорати 

2829 90 40 00 

- - бромати калію або натрію 

2829 90 80 00 

- - інші  

2830 

Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу: 

2830 10 00 00 

- сульфіди натрію 

2830 20 00 00 

- сульфід цинку 

2830 30 00 00 

- сульфід кадмію 

2830 90 

- інші: 

2830 90 11 00 

- - сульфіди кальцію, стибію або заліза 

2830 90 80 00 

- - інші 

2831 

Дитіоніти та сульфоксилати: 

2831 10 00 00 

- натрію 

2831 90 00 00 

- інші 

2832 

Сульфіти; тіосульфати: 

2832 10 00 00 

- сульфіти натрію 

2832 20 00 00 

- інші сульфіти 

2832 30 00 00 

- тіосульфати 

2833 

Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати): 

  

- сульфати натрію: 

2833 11 00 00 

- - сульфат динатрію 

2833 19 00 00 

- - інші 

  

- інші сульфати: 

2833 21 00 00 

- - магнію 

2833 22 00 00 

- - алюмінію 

2833 23 00 00 

- - хрому 

2833 24 00 00 

- - нікелю 

2833 25 00 00 

- - міді 

2833 26 00 00 

- - цинку 

2833 27 00 00 

- - барію 

2833 29 

- - інші: 

2833 29 10 00 

- - - кадмію 

2833 29 30 00 

- - - кобальту; титану 

2833 29 50 00 

- - - заліза 

2833 29 70 00 

- - - ртуті; свинцю 

2833 29 90 00 

- - - інші 

2833 30 00 00 

- галуни 

2833 40 00 00 

- пероксосульфати (персульфати) 

2834 

Нітрити; нітрати: 

2834 10 00 00 

- нітрити 

  

- нітрати: 

2834 21 00 00 

- - калію 

2834 29 

- - інші: 

2834 29 20 00 

- - - барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю; свинцю 

2834 29 30 00 

- - - міді; ртуті 

2834 29 80 00 

- - - інші 

2835 

Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу: 

2835 10 00 00 

- фосфінати (гіпофосфіти) та фосфонати (фосфіти) 

  

- фосфати: 

2835 22 00 00 

- - моно- або динатрію 

2835 23 00 00 

- - тринатрію 

2835 24 00 00 

- - калію 

2835 25 

- - гідрогенфосфат кальцію (фосфат дикальцію): 

2835 25 10 00 

- - - із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

2835 25 90 00 

- - - із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше, але менш як 0,2 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

2835 26 

- - інші фосфати кальцію: 

2835 26 10 00 

- - - із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

2835 26 90 00 

- - - із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше у перерахунку на сухий безводний продукт 

2835 29 

- - інші: 

2835 29 10 00 

- - - триамонію 

2835 29 90 00 

- - - інші 

  

- поліфосфати: 

2835 31 00 00 

- - трифосфат натрію (триполіфосфат натрію) 

2835 39 00 00 

- - інші 

2836 

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію: 

2836 10 00 00 

- карбонат амонію технічний та інші карбонати амонію  

2836 20 00 00 

- карбонат динатрію 

2836 30 00 00 

- гідрогенкарбонат (бікарбонат) натрію 

2836 40 00 00 

- карбонати калію 

2836 50 00 00 

- карбонат кальцію 

2836 60 00 00 

- карбонат барію 

2836 70 00 00 

- карбонати свинцю 

  

- інші: 

2836 91 00 00 

- - карбонати літію 

2836 92 00 00 

- - карбонат стронцію 

2836 99 

- - інші: 

  

- - - карбонати: 

2836 99 11 00 

- - - - магнію; міді 

2836 99 18 00 

- - - - інші 

2836 99 90 00 

- - - пероксокарбонати (перкарбонати) 

2837 

Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди: 

  

- ціаніди та оксиди ціанідів: 

2837 11 00 00 

- - натрію 

2837 19 00 00 

- - інші 

2837 20 00 00 

- комплексні ціаніди 

2838 00 00 00 

Фульмінати, ціанати та тіоціанати 

2839 

Силікати; силікати лужних металів технічні: 

  

- натрію: 

2839 11 00 00 

- - метасилікати натрію 

2839 19 00  

- - інші: 

2839 19 00 10 

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

2839 19 00 90 

- - - інші 

2839 20 00 00 

- калію 

2839 90 00 00 

- інші 

2840 

Борати; пероксоборати (перборати): 

  

- тетраборат динатрію (бура очищена): 

2840 11 00 00 

- - безводний 

2840 19  

- - інший: 

2840 19 10 00 

- - - пентагідрат тетраборату динатрію  

2840 19 90 00 

- - - інші 

2840 20 

- борати інші: 

2840 20 10 00 

- - борати натрію безводні 

2840 20 90 00 

- - інші 

2840 30 00 00 

- пероксоборати (перборати) 

2841 

Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот: 

2841 10 00 00 

- алюмінати 

2841 20 00 00 

- хромати цинку або свинцю 

2841 30 00 00 

- дихромат натрію 

2841 50 00 00 

- інші хромати та дихромати; пероксохромати 

  

- манганіти, манганати та перманганати: 

2841 61 00 00 

- - перманганат калію 

2841 69 00 00 

- - інші 

2841 70 00 00 

- молібдати 

2841 80 00 00 

- вольфрамати 

2841 90 

- інші: 

2841 90 10 00 

- - антимонати 

2841 90 30 00 

- - цинкати і ванадати 

2841 90 90 00 

- - інші 

2842 

Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу, крім азидів: 

2842 10 00 00 

- силікати подвійні або комплексні, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу 

2842 90 

- інші: 

2842 90 10 00 

- - солі прості, подвійні або комплексні селенової або телурової кислот 

2842 90 90 00 

- - інші 

VI. ІНШІ ПРОДУКТИ 

2843 

Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів: 

2843 10 

- дорогоцінні метали у колоїдному стані: 

2843 10 10 00 

- - срібло 

2843 10 90 00 

- - інші 

  

- сполуки срібла: 

2843 21 00 00 

- - нітрат срібла 

2843 29 00 00 

- - інші 

2843 30 00 00 

- сполуки золота 

2843 90 

- інші сполуки; амальгами: 

2843 90 10 00 

- - амальгами 

2843 90 90 00 

- - інші 

2844 

Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти: 

2844 10 

- уран природний та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять природний уран або сполуки природного урану: 

  

- - природний уран: 

2844 10 10 00 

- - - необроблений; відходи та брухт  

2844 10 30 00 

- - - оброблений 

2844 10 50 00 

- - фероуран 

2844 10 90 00 

- - інші  

2844 20 

- уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, плутоній або сполуки цих продуктів: 

  

- - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктів: 

2844 20 25 00 

- - - фероуран 

2844 20 35 00 

- - - інші  

  

- - плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять плутоній або сполуки цих продуктів: 

  

- - - суміші урану та плутонію: 

2844 20 51 00 

- - - - фероуран 

2844 20 59 00 

- - - - інші  

2844 20 99 00 

- - - інші 

2844 30 

- уран, збіднений ураном-235, та його сполуки; торій та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, торій або сполуки цих продуктів: 

  

- - уран, збіднений ураном-235; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, або сполуки цього продукту: 

2844 30 11 00 

- - - металокераміка 

2844 30 19 00 

- - - інші 

  

- - торій; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять торій, або сполуки цього продукту: 

2844 30 51 00 

- - - металокераміка 

  

- - - інші: 

2844 30 55 00 

- - - - необроблений; відходи та брухт 

  

- - - - оброблений: 

2844 30 61 00 

- - - - - бруски, прутки, профілі, кутики, дріт, листове залізо, стрічки та листи 

2844 30 69 00 

- - - - - інші  

  

- - сполуки урану, збідненого ураном-235, або торію, змішані або не змішані разом: 

2844 30 91 00 

- - - сполуки торію або урану, збідненого ураном-235, змішані або не змішані разом, крім солей торію 

2844 30 99 00 

- - - інші 

2844 40 

- радіоактивні елементи та ізотопи і сполуки, крім включених до підпозицій 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи, ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки: 

2844 40 10 00  

- - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші або сполуки, одержані з урану-233, або сполуки цього продукту 

  

- - інші: 

2844 40 20 00 

- - - штучні радіоактивні ізотопи  

2844 40 30 00 

- - - сполуки штучних радіоактивних ізотопів  

2844 40 80 00 

- - - інші 

2844 50 00 00 

- відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів  

2845 

Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або невизначеним хімічним складом: 

2845 10 00 00 

- важка вода (оксид дейтерію)  

2845 90 

- інші: 

2845 90 10 00 

- - дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки, збагачені дейтерієм; суміші та розчини, що містять ці продукти 

2845 90 90 00 

- - інші 

2846 

Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів: 

2846 10 00 00 

- сполуки церію 

2846 90 00 00 

- інші 

2847 00 00 00 

Пероксид водню, отвердний або не отвердний сечовиною 

2848 00 00 00 

Фосфіди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім ферофосфорних сполук 

2849 

Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом: 

2849 10 00 00 

- кальцію 

2849 20 00  

- кремнію: 

2849 20 00 10 

- - зелений 

2849 20 00 90 

- - інший 

2849 90 

- інші: 

2849 90 10 00 

- - бору 

2849 90 30 00 

- - вольфраму 

2849 90 50 00 

- - алюмінію; хрому; молібдену; ванадію; танталу; титану 

2849 90 90 00 

- - інші 

2850 00 

Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849: 

2850 00 20 00 

- гідриди; нітриди 

2850 00 50 00 

- азиди 

2850 00 70 00 

- силіциди 

2850 00 90 00 

- бориди 

2851 00 

Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів: 

2851 00 10 00 

- дистильована і кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти 

2851 00 30 00 

- рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря 

2851 00 50 00 

- хлористий ціан (хлорціан) 

2851 00 80 00 

- інші