Державний нормативний акт

про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці

25.09.95 № 135

Зареєстровано

Міністерство юстиції України

10.10.95 № 371/907

НПАОП 00.0-5.03-95

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів)

стрілових самохідних

(автомобільних, гусеничних,

залізничних, пневмоколісних)

кранів

Київ 1999

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних

(автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

1. Загальні положення

1.1. Дана Типова інструкція розроблена на основі Правил будови i безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далi – Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України вiд 16.12.93 № 128, поширюється на всі відомства, підприємства, організації (далi – підприємства) України незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та громадян, якi є власниками кранів, визначає загальне права та обов’язки кранівників стрілових самохідних кранів, а також установлює порядок безпечного виконання робіт по переміщенню вантажів кранами.

1.2. Для керування та обслуговування стрілових самохідних кранів власник зобов’язаний призначити кранівників, якi мають посвідчення на право керування краном даного типу.

На парові крани для обслуговування парового котла, крім кранівника, слід призначити його помічника. На крани з іншим приводом помічники призначаються в тих випадках, коли це передбачено інструкцією по монтажу та експлуатації крана або зумовлюється місцевими умовами роботи.

Керування автомобільним краном може бути доручено шоферу після його навчання та атестації в квалiфiкацiйнiй комісії.

Навчання та атестація зазначених осіб проводиться в порядку, встановленому Правилами.

1.3. У разi, коли кран знаходиться в приватнiй власностi, обов’язки кранiвника, його помiчника може виконувати власник за умови, що вiн пройшов навчання та атестацiю як кранiвник у порядку, встановленому Правилами.

1.4. Для пiдвiшування вантажу на гак крана призначаються стропальники. До виконання обов’язкiв стропальникiв можуть бути допущенi iншi робiтники (такелажники, монтажники тощо), що пройшли навчання за професiєю, квалiфiкацiйною характеристикою котрої передбачено виконання робiт по стропуванню вантажу.

У разi, коли кран знаходиться в приватнiй власностi, обов’язки стропальника може виконувати власник за умови, що вiн пройшов навчання та атестацiю як стропальник у порядку, встановленому Правилами.

1.5. При роботi двох i бiльше стропальникiв один iз них призначається старшим.

1.6. У випадках, коли зона, що обслуговується краном, повнiстю не оглядається з кабiни i вiдсутнiй радiо- або телефонний зв’язок мiж кранiвником i стропальником, для передавання сигналiв стропальника кранiвнику особою, вiдповiдальною за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами, призначається сигнальник.

1.7. Для виконання обов’язкiв кранiвника та його помiчника можуть бути призначенi робiтники, якi досягли 18 рокiв. Перед призначенням на роботу вони повиннi пройти медичний огляд для визначення вiдповiдностi їх фiзичного стану вимогам, що ставляться до цих професiй.

1.8. Пiд час роботи кранiвник та його помiчник повиннi мати при собi посвiдчення на право керування краном.

1.9. Допуск до роботи кранiвникiв та їх помiчникiв i стропальникiв оформлюється наказом по цеху або пiдприємству. Допуск кранiвникiв до обслуговування i ремонту електроустаткування крана може бути здiйснений лише з дозволу головного енергетика пiдприємства в порядку, встановленому Правилами технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв.

У випадку, коли кран знаходиться у приватнiй власностi i його обслуговування, згiдно з договором, ведеться пiдприємством (органiзацiєю), що має вiдповiдний дозвiл органiв Держнаглядохоронпрацi, порядок допуску до роботи кранiвникiв, їх помiчникiв визначається договором мiж власником крана та пiдприємством (органiзацiєю), що обслуговує цей кран (крани).

1.10. Перед допуском до роботи постiйно дiючою комiсiєю, призначеною наказом керiвника пiдприємства (органiзацiї), перевiряється у кранiвникiв та їх помiчникiв знання iнструкцiї заводу-виготовлювача по монтажу та експлуатацiї крана, на якому вони будуть працювати, та вручається їм пiд розписку виробнича iнструкцiя. Крiм цього, видаються кранiвнику або вивiшуються у мiсцях виконання робiт краном графiчнi зображення (схеми) безпечного стропування, обв’язування i зачiплювання вантажiв. Кранiвникам i помiчникам кранiвникiв парових кранiв, крiм того, повиннi бути виданi виробничi iнструкцiї по обслуговуванню котлiв.

1.11. Кранiвники та їх помiчники пiсля перерви в роботi за спецiальнiстю бiльше одного року проходять перевiрку знань у комiсiї пiдприємства i в разi одержання позитивних результатiв допускаються до стажування для вiдновлення необхiдних навичок.

Якщо кран знаходиться у приватнiй власностi й обов’язки кранiвника або його помiчника виконує власник, то пiсля перерви в роботi бiльше одного року вiн проходить перевiрку знань за договором на пiдприємствi, яке має комiсiю з атестацiї кранiвникiв, або в комiсiї органу Держнаглядохоронпрацi. При задовiльних результатах перевiрки вiн допускається до стажування за договором на вказаному або iншому пiдприємствi, що має крани такого ж типу i моделi.

1.12. Повторна перевiрка знань кранiвникiв, їх помiчникiв комiсiєю пiдприємства (органiзацiї) проводиться:

1.12.1. Перiодично, не рiдше одного разу у 12 мiсяцiв.

1.12.2. У разi переходу з одного пiдприємства на iнше.

1.12.3. За вимогою iнспектора органiв Держнаглядохоронпрацi (далi – iнспектор) або iнженерно-технiчного працiвника по нагляду за вантажопiдiймальними кранами (далi – IТП по нагляду).

Повторна перевiрка знань проводиться в обсязi даної Iнструкцiї та iнструкцiї заводу-виготовлювача по монтажу та експлуатацiї крана.

1.13. Навчений та атестований кранiвник повинен:

1.13.1. Знати виробничу iнструкцiю, а також iнструкцiю заводу-виготовлювача по монтажу та експлуатацiї крана. Кранiвник залiзничного крана та його помiчник повиннi знати Iнструкцiї з сигналiзацiї, Правила технiчної експлуатацiї та Iнструкцiю по руху поїздiв i маневровiй роботi, що дiють на залiзницях, у частинi, яка їх стосується, а кранiвник автомобiльного, гусеничного, пневмоколiсного крана – Правила дорожнього руху.

1.13.2. Знати будову крана, будову i призначення його механiзмiв i приладiв безпеки.

1.13.3. Володiти навичками, необхiдними для керування механiзмами крана та догляду за ними.

1.13.4. Знати фактори, що впливають на стiйкiсть крана i причини втрати стiйкостi.

1.13.5. Знати асортимент i призначення мастильних матерiалiв, що застосовуються для змащування частин, якi труться.

1.13.6. Знати встановлений Правилами порядок обмiну сигналами зi стропальниками.

1.13.7. Знати безпечнi способи стропування i зачiплювання вантажiв.

1.13.8. Умiти визначати придатнiсть до роботи канатiв, знiмних вантажозахоплювальних пристроїв та тари (стропiв, траверс, захватiв тощо).

1.13.9. Знати встановлений Правилами порядок проведення робiт краном поблизу лiнiй електропередачi (далi – ЛЕП).

1.13.10. Знати прийоми звiльнення вiд дiї струму осiб, якi потрапили пiд напругу, i способи надання їм першої допомоги.

1.14. Кранiвник контролює роботу свого помiчника i стропальника, вiдповiдає за дiї учня, що проходить у нього стажування, i за порушення вказiвок щодо керування та обслуговування крана, викладених у виробничiй iнструкцiї.

1.15. Кранiвнику забороняється виводити з дiї прилади безпеки (заклинювати контактори, вимикати обмежувачi, наприклад такi, як: вантажопiдiймальностi або вантажного моменту, висоти пiдiймання гака, пiдiймання та опускання стрiли, гальмовi електромагнiти, електричний захист тощо), а також виконувати роботу краном у разi їх несправностi.

2. Обов’язки кранiвника перед пуском крана в роботу

2.1. Перед тим як стати до роботи, кранiвник пересвiдчується у справностi всiх механiзмiв, металоконструкцiй та iнших частин крана, а також у станi грунту або залiзничної колiї на мiсцi наступної роботи крана. Для цього кранiвник повинен:

2.1.1. Оглянути механiзми крана, їх крiплення i гальма, а також ходову частину, тяговi i буфернi пристрої.

2.1.2. Перевiрити наявнiсть i справнiсть огорож механiзмiв.

2.1.3. Перевiрити мащення передач, пiдшипникiв i канатiв, а також стан мастильних пристосувань i сальникiв.

2.1.4. Оглянути у доступних мiсцях металоконструкцiю i з’єднання секцiй стрiли та елементiв її пiдвiски (канатiв, розтяжок, блокiв, серг, тощо), а також металоконструкцiю i зварнi шви ходової рами (шасi) та поворотної частини.

2.1.5. Оглянути в доступних мiсцях стан канатiв та їх крiплення на барабанi, стрiлi, грейферi, а також укладку канатiв у рiвчаках блокiв i барабанiв.

2.1.6. Оглянути гак та його крiплення в обоймi, грейфер або вантажопiдiймальний магнiт, а також ланцюги i кiльця його пiдвiски.

2.1.7. Перевiрити справнiсть додаткових опор (висувних балок, домкратiв), стабiлiзаторiв, а у залiзничних кранiв – також рейкових захватiв.

2.1.8. Перевiрити комплектнiсть противаги i надiйнiсть її крiплення.

2.1.9. Перевiрити наявнiсть i справнiсть устаткування та приладiв безпеки на кранi (обмежувача вантажопiдiймальностi або вантажного моменту, всiх кiнцевих вимикачiв, покажчика вантажопiдiймальностi у залежностi вiд вильоту стрiли, покажчика нахилу крана тощо).

2.1.10. Перевiрити справнiсть освiтлення крана, буферних лiхтарiв i фар.

2.1.11. При прийманнi електричного крана провести зовнiшнiй огляд (без зняття кожухiв i розбирання) електричних апаратiв (рубильникiв, контакторiв, контролерiв, пускових опорiв, гальмових електромагнiтiв, кiнцевих вимикачiв), а також оглянути кiльця або колектори електричних машин та їх щiтки. Якщо кран живиться вiд зовнiшньої мережi, то кранiвник повинен перевiрити справнiсть гнучкого кабелю.

2.1.12. Провести при прийманнi крана з гiдроприводом огляд системи привода, гнучких шлангiв, якщо вони застосовуються, насосiв i запобiжних клапанiв на напiрних лiнiях.

2.1.13. Провести разом iз помiчником огляд парового котла на кранах iз паровим приводом; перевiрити стан i роботу контрольних приладiв, запiрної i регулювальної апаратури, а також запобiжних клапанiв.

2.2. Кранiвник разом iз стропальником повинен перевiрити справнiсть знiмних вантажозахоплювальних пристроїв i наявнiсть на них клейм або бiрок iз позначенням вантажопiдiймальностi, дати випробування i номера.

2.3. При прийманнi працюючого крана його огляд треба проводити разом iз кранiвником, який здає змiну. Для огляду крана адмiнiстрацiя пiдприємства, установи або цеху зобов’язана надати на початку змiни необхiдний час.

2.4. Огляд крана повинен здiйснюватися тiльки при непрацюючих механiзмах, а огляд електрокрана – при вимкнутому рубильнику в кабiнi кранiвника. Огляд гнучкого кабелю повинен здiйснюватися при вимкнутому рубильнику, що подає напругу на кабель.

2.5. При оглядi крана кранiвник повинен користуватися переносною лампою з напругою не бiльше 42 В.

2.6. Пiсля огляду перед пуском крана в роботу кранiвник, пересвiдчившись у дотриманнi необхiдних габаритiв наближення, зобов’язаний випробувати механiзми на холостому ходу i перевiрити при цьому справнiсть дiї:

2.6.1. Механiзмiв крана та електричної апаратури, якщо така є.

2.6.2. Приладiв i пристроїв безпеки.

2.6.3. Гальм.

2.6.4. Гiдросистеми на кранах з гiдросистемою.

2.7. При виявленнi пiд час огляду i випробування крана несправностей чи недолiкiв, якi перешкоджають безпечнiй роботi, i неможливостi їх усунення своїми силами кранiвник, не приступаючи до роботи, доповiдає про це особi, вiдповiдальнiй за утримання вантажопiдiймальних кранiв в справному станi, й iнформує особу, вiдповiдальну за безпечне проведення робiт з перемiщення вантажiв кранами.

2.8. Кранiвник не повинен ставати до роботи на кранi у разi наявностi таких несправностей:

2.8.1. Трiщин або деформацiй в металоконструкцiях крана.

2.8.2. Трiщин в елементах пiдвiски стрiли (сергах, тягах тощо), а також при вiдсутностi шплiнтiв i затискачiв у мiсцях крiплення канатiв або ослаблення їх крiплення.

2.8.3. Стрiловий i вантажний канати мають кiлькiсть обривiв дротин та поверхневе спрацювання, що перевищує встановленi Правилами норми, обiрвану сталку чи мiсцеве пошкодження (всi норми бракування канатiв вантажопiдiймальних кранiв викладенi в дод. 10 до Правил).

2.8.4. Механiзми пiдiймання вантажу або стрiли мають дефекти (несправностi), що загрожують безпечностi роботи крана.

2.8.5. Деталi гальма механiзму пiдiймання вантажу або стрiли мають пошкодження.

2.8.6. Гаки мають зношення в зiвi, що перевищує 10% первiсної висоти перерiзу, несправнi запобiжнi замки, що запобiгають довiльному випаданню знiмного вантажозахоплювального пристрою, порушене крiплення його в обоймi.

2.8.7. Несправнi або вiдсутнi передбаченi паспортом крана та iнструкцiєю заводу-виготовлювача по експлуатацiї крана прилади та пристрої безпеки (обмежувач вантажопiдiймальностi або вантажного моменту, сигнальнi прилади, кiнцевi вимикачi механiзмiв, блокування тощо).

2.8.8. Пошкодженi або невкомплектованi додатковi опори, пошкодженi або вiдсутнi рейковi захвати, гальмовi башмаки залiзничних кранiв, стабiлiзатори автомобiльних та iнших кранiв iз пiдресорною ходовою частиною.

2.8.9. Вiдсутня огорожа механiзмiв i голих струмоведучих частин електроустаткування.

2.9. Вимоги п.2.8 повиннi також дотримуватися кранiвником у разi виявлення ним пiд час огляду крана несправностей (дефектiв) при наявностi яких, вiдповiдно до вимог iнструкцiї заводу-виготовлювача по експлуатацiї крана, його робота не повинна допускатися до моменту усунення цих несправностей (дефектiв).

2.10. До початку роботи кранiвник зобов’язаний пересвiдчитися в достатнiй освiтленостi робочої зони; при роботi автомобiльного крана зафiксувати пристрiй (стабiлiзатор) для зняття навантаження з ресор, а при роботi залiзничного крана без додаткових опор заклинити ресори.