*Для підземних комунікацій із глибиною каналу до 600 мм від зовнішньої поверхні кришки люка.

*Для подземных коммуникаций с глубиной канала до 600 мм от наружной поверхности крышки люка.

4.3Типи, основні параметри і розміри дощоприймачів, їх місце встановлення зазначенів таблиці 2 і в додатку Б.

Тип решітки вибирають в залежності від місця встановлення.

4.4За виконанням дощоприймачі підрозді-ляють:

1 - з мінімальною шириною опорної частини корпуса по контуру (додаток Б, рисунок Б.1);

2-з мінімальною шириною поздовжньої опорної частини корпуса, що прилягає до бордюру дороги (додаток Б, рисунок Б.2);

4.3Типы, основные параметры и размерыдождеприемников, их место установки указаныв таблице 2 и в приложении Б.

Тип решетки выбирают в зависимости от места установки.

4.4По исполнению дождеприемники подразделяют:

1 - с минимальной шириной опорной части корпуса по контуру (приложение Б, рисунок Б.1);

2-с минимальной шириной продольной опорной части корпуса, прилегающего к бордюру дороги (приложение Б, рисунок Б.2);

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

З, 4, 5 - з мінімальною шириною поздовжньої опорної частини корпуса, що прилягає до бордюру дороги, і однією правою (виконання 2), або лівою (виконання 3) або обох (виконання 4) коротких сторін;

6, 7 - з мінімальною шириною короткої опорної частини корпуса, що прилягає до бордюру дороги (виконання 5), або обох коротких сторін (виконання 6);

8-з єдиним корпусом під дві решітки (додаток Б, рисунок Б.З);

9-з посиленим закладенням корпуса, для чого останній оснащується анкерними болтами або спеціальними приливками на корпусі (додаток А, рисунок А.4). Конструкцію анкерів, приливків і їх кількість (не менше двох) погоджують зі споживачем;

10 - із решіткою, яка шарнірно прикріплена до корпуса.

Таблиця 2 Таблица

З, 4, 5 - с минимальной шириной продольной опорной части корпуса, прилегающего к бордюру дороги, и одной правой (исполнение 2), или левой (исполнение 3) либо обеих (исполнение 4)коротких сторон;

6, 7 - с минимальной шириной короткой опорной части корпуса, прилегающего к бордюру дороги (исполнение 5), или обеих коротких сторон (исполнение 6);

8- с единым корпусом под две решетки (приложение Б, рисунок Б.З);

9- с усиленной заделкой корпуса, для чего последний оснащается анкерными болтами или специальными приливами на корпусе (приложение А, рисунок А.4). Конструкцию анкеров, приливов и их количество (не менее двух) согласовывают с потребителем;

10- с решеткой, шарнирно прикрепленной к корпусу.

Тип (позначення

за EN 124)

Тип (обозначение по EN 124)

Найменування

Наименование

Номі-

нальне наван-

таження, кН

Номинальная нагрузка, кН

Площа

живого перерізу S, не менше,

м2

Площадь живого сечения S, не менее,

м2

Глибина

установки

решітки в корпусі h, не менше,

мм

Глубина установки решетки в корпусе h,

не менее,

мм

Маса

загальна довідкова,

кг

масса общая справочная, кг

Рекомендоване місце

встановлення

Рекомендуемое место установки

Д(А15)

Дощоприймач

малий

Дождеприемник

малый

15

0,05

20

30

Пішохідна зона

Пешеходная зона

ДБ1*

ДБ2** (В125)

Дощоприймач

великий

Дождеприемник

большой

125

0,075

0,15

35

50

85

Автостоянки і проїжджа

частина міських автодоріг

Автостоянки и проезжая

часть городских автодорог

ДМ1

ДМ2(С250)

Дощоприймач

магістральний

Дождеприемник

магистральный

250

0,075

0,15

35

60

100

Магістральні автомобільні

дороги з інтенсивним рухом

Магистральные автомобиль-

ные дороги с интенсивным

движением

ДС1

ДС2 (Д400)

Дощоприймач

надважкий

Дождеприемник

сверхтяжелый

400

0,025

0,15

50

80

130

Зони високих навантажень

(аеродроми, доки)

Зоны высоких нагрузок

(аэродромы, доки)

На дорогах (аеродромах) при поздовжніх ухилах

На дорогах (аэродромах) при продольных уклонах

* 1-і0 0,005

**2-і0 > 0,005

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

4.5 Умовна позначка люка або дощоприймача повинна складатися зі слова "Люк" чи "Дощоприймач", його типу, виконання чи декількох виконань, габаритних розмірів лазу в сантиметрах і позначення цього стандарту.

Додатково в умовну позначку люка вводиться позначення інженерних мереж, для яких призначений люк: В - водопровід; Г - пожежний гідрант; К - побутова і виробнича каналізація; Д - дощова каналізація; ТМ - теплова мережа; ГМ - газова мережа; МКМ - міська кабельна мережа (у т.ч. МТМ - за узгодженням із замовником).

Приклади умовних позначок:

-легкого люка для мережі водопроводу зквадратною кришкою і розмірами лазу60 х 60 см

Люк Л (А15)-В.8-60x60

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99);

-середнього люка для каналізації із за-пірним замковим пристроєм і діаметромлазу 60 смЛюк С(В125)-К.2-60

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99);

-ремонтної вставки для важкого люкабудь-яких виконань і найменувань інже-нерних мереж з діаметром лазу 60 смРемонтна вставка Р.Т-60

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99);

-дощоприймача великого з мінімальноюшириною поздовжньої опорної частиникорпуса, що примикає до бордюру доро-ги, з розміром лазу ЗО х 50 см для доріг зпоздовжнім ухилом і0 < 0,005Дощоприймач ДБ1(В 125)-2-30х50ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99).

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1. Люки оглядових колодязів, ремонтні вставки і дощоприймачі повинні виготовлятись відповідно до вимог цього стандарту за робочими кресленнями, затвердженими у встановленому порядку.

5.2 Характеристики

5.2.1 Виливки не повинні мати дефектів, що знижують їх міцність. Виливки повинні відповідати вимогам ГОСТ 26358.

На поверхні виливків допускаються раковини діаметром не більше 10 мм і глибиною не більше 3 мм, що займають не більше 5 % поверхні виливків. Тріщини не допускаються. На нижній опорній поверхні корпусів, внутрішній поверхні кришок люків і решіток дощоприймачів допускаються шлакові вкраплини, що займають не більше 10% загальної площі поверхні.

4.5 Условное обозначение люка или дождеприемника должно состоять из слова "Люк" или "Дождеприемник", его типа, исполнения или нескольких исполнений, габаритных размеров лаза в сантиметрах и обозначения настоящего стандарта.

Дополнительно в условное обозначение люка вводится обозначение инженерных сетей, для которых предназначен люк: В - водопровод; Г - пожарный гидрант; К - бытовая и производственная канализация; Д - дождевая канализация, ТС - тепловая сеть, ГС - газовая сеть, ГКС - городская кабельная сеть (в т.ч. ГТС - по согласованию с заказчиком).

Примеры условных обозначений:

-легкого люка для сети водопровода сквадратной крышкой и размерами лаза60 х 60 см

Люк Л (А15)-В.8-60 х 60 ГОСТ 3634-99;

-среднего люка для канализации с запорным замковым устройством и диа-метром лаза 60 см

Люк С (В125)-К.2-60 ГОСТ 3634-99;

 • ремонтной вставки для тяжелого люкалюбых исполнений и наименований ин-женерных сетей с диаметром лаза 60 смРемонтная вставка Р.Т-60 ГОСТ 3634-99
 • дождеприемника большого с минималь-ной шириной продольной опорной частикорпуса, примыкающего к бордюру до-роги, с размером лаза 30x50 см длядорог с продольным уклоном і0 < 0,005Дождеприемник ДБ1(В125)-2-30х50ГОСТ 3634- 99.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 1. Люки смотровых колодцев, ремонтныевставки и дождеприемники должны изготовлятьв соответствии с требованиями настоящегостандарта по рабочим чертежам, утвержден-ным в установленном порядке.
 2. Характеристики

5.2.1 Отливки не должны иметь дефектов, снижающих их прочность. Отливки должны соответствовать требованиям ГОСТ 26358.

На поверхности отливок допускаются раковины диаметром не более 10 мм и глубиной не более 3 мм, занимающие не более 5 % поверхности отливок. Трещины не допускаются. На нижней опорной поверхности корпусов, внутренней поверхности крышек люков и решеток дождеприемников допускаются шлаковые включения, занимающие не более 10 % общей площади поверхности.

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

 1. Допуски виливків повинні відповідати:розмірам - не нижче 10-го класу точності заГОСТ 26645, масі - 11-му класу точності.
 2. Верхні поверхні кришок люків усіх типів повинні бути рельєфними. Висота рельєфуповинна бути для типів:

ЛМ(А15), Л(А15), С(В125) і Т(В125) - від 2 до 6 мм;

ТМ(Д250) і СТ(Е600) - від 3 до 8 мм.

Площа поверхні опуклого рельєфу повинна бути не менше 10 % і не більше 70 % від загальної площі поверхні.

Конфігурація рельєфу встановлюється виготовлювачем і повинна визначатися з урахуванням величини номінального навантаження, а також технології виготовлення.

5.2.4Конструкція люків повинна передба-чати не менше однієї западини або отвору, призначених для можливості відкривання кришки.

 1. Кришки люків, ремонтні вставки ірешітки дощоприймачів повинні вільно входитиу відповідні їм корпуси. Зазор між ними запериметром не повинен перевищувати 3 мм насторону.
 2. Кришки люків (крім водопровідних)повинні мати отвір діаметром не менше 20 ммдля відбору проб загазованості колодязів.
 3. Кришки люків, ремонтні вставки і решітки дощоприймачів повинні щільно приляга-ти до відповідних опорних поверхонь їх корпусів.Допуск площинності їх опорних поверхонь неповинен перевищувати 2 мм.

5.2.8Люки типу Т(С250), ТМ(Д400),СТ(Е600), ремонтна вставка, що їм відповідає,та дощоприймачі типів ДМ(С250), ДС(Д400)повинні мати еластичну прокладку між кришкоюі корпусом або передбачати механічну обробкуобох опорних поверхонь, що сполучаються. Кон-струкція, розміри еластичної прокладки і спо-соби її кріплення визначає підприємство-виго-товлювач. Допускається установка декількох(замість однієї суцільної) еластичних прокладокза умови виключення хитання кришки. Твердість еластичної прокладки повинна бути ненижче 40 од. за Шором.

5.2.9Пази в решітках повинні бути рівномірно розподілені по площі решітки дощо-приймача. Площа пазів повинна бути не меншеЗО % чистої площі решітки дощоприймача і повинна бути зазначена в супровідній докумен-тації на дощоприймачі.

5.2.10Пази решіток типів Д(А15) і ДБ(В125)повинні мати відповідно розміри:

 1. Допуски отливок должны соответство-вать: размерам - не ниже 10-го класса точностипо ГОСТ 26645, массе - 11-му классу точности.
 2. Верхние поверхности крышек люковвсех типов должны быть рельефными. Высотарельефа должна быть для типов:

ЛМ(А15), Л(А15), С(В125) и Т(В125) - от 2 до 6 мм;

ТМ(Д250) и СТ(Е600) - от 3 до 8 мм.

Площадь поверхности выпуклого рельефа должна быть не менее 10 % и не более 70 % от общей площади поверхности.

Конфигурация рельефа устанавливается изготовителем и должна определяться с учетом величины номинальной нагрузки, а также технологии изготовления.

 1. Конструкция люков должна предус-матривать не менее одной впадины или отвер-стия, предназначенных для возможности откры-вания крышки.
 2. Крышки люков, ремонтные вставки ирешетки дождеприемников должны свободновходить в соответствующие им корпуса. Зазормежду ними по периметру не должен превы-шать 3 мм на сторону.
 3. Крышки люков (кроме водопроводных)должны иметь отверстие диаметром не менее20 мм для отбора проб загазованности колодцев.
 4. Крышки люков, ремонтные вставки ирешетки дождеприемников должны плотно прилегать к соответствующим опорным поверхнос-тям их корпусов. Допуск плоскостности их опор-ных поверхностей не должен превышать 2 мм.

5.2.8Люки типа Т(С250), ТМ(Д400),СТ(Е600), соответствующая им ремонтнаявставка и дождеприемники типов ДМ(С250),ДС(Д400) должны иметь эластичную проклад-ку между крышкой и корпусом либо предусмат-ривать механическую обработку обеих сопря-гаемых опорных поверхностей. Конструкция,размеры эластичной прокладки и способы еекрепления определяет предприятие-изготови-тель. Допускается установка нескольких(вместо одной сплошной) эластичных прокладокпри условии исключения качания крышки. Твер-дость эластичной прокладки должна быть нениже 40 ед. по Шору.

5.2.9Пазы в решетках должны быть равномерно распределены по площади решетки дож-деприемника. Площадь пазов должна быть неменее 30 % чистой площади решетки дождеприемника и должна быть указана в сопрово-дительной документации на дождеприемники.

5.2.10Пазы решеток типов Д(А15) и ДБ(В125)должны иметь соответственно размеры:

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

 • ширина від 8 до 18 мм, довжина не об-межена;
 • ширина більше 18 до 25 мм, довжина небільше 170 мм.

Розміри пазів решіток типів ДМ(С250) і ДС(Д400) залежать від орієнтування поздовжніх осей пазів стосовно транспортного руху відповідно до таблиці 3.

Таблиця 3 Таблица

- ширина от 8 до 18 мм, длина не огра-ничена;

 • ширина более 18 до 25 мм, длина неболее 170 мм.

Размеры пазов решеток типов ДМ(С250) и ДС(Д400) зависят от ориентирования продольных осей пазов по отношению к транспортному движению в соответствии с таблицей 3.