ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (ЕN 1365-4:1999, NЕQ). СТУ Б В.1.1-14:2007 (ЕN 1365-4:1999, NЕQ). Защита от пожара. Колонны. Метод испытания на огнестойкость


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

КОЛОНИ

Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-4:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-14:2007

Київ

Мінрегіонбуд України 2007

ДСТУ Б В. 1.1 -14:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; А. Довбиш, канд. техн. наук; В. Згуря; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук (керівник розробки); І. Харченко, канд. техн. наук

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22 червня 2007 р. № 63

3Стандарт відповідає європейському стандарту EN 1365-4:1999 Fire resistance tests forloadbearing elements - Part 4 Kolumns (Випробування на вогнестійкість елементів, що несутьнавантаження - Частина 4: Колони) в частині розділів 5 (Умови випробувань); 6 (Зразки длявипробувань); 7 (Встановлення зразка в печі);8 (Кондиціювання); підрозділів 9.2 (Прилади длявимірювання тиску у печі); 9.3 (Прилади для вимірювання деформації); розділів 10 (Процедуравипробування); 11 (Критичні значення характеристик); 12 (Звіт про випробування); 13 (Сферапоширення результатів випробування).

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ) Переклад з англійської (en).

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ Б В. 1.1 -14:2007 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять 1
 4. Сутність методу випробування 1
 5. Засоби випробування 2
 6. Перелік засобів випробування 2
 7. Випробувальна піч 2
 8. Обладнання для випробування зразка в печі 2
 9. Засоби вимірювальної техніки 2
 10. Обладнання для проведення фото- та відеозйомок 2

6Умови випробування 2

 1. Створення температурного режиму і надлишкового тиску у печі 2
 2. Навантаження, спирання та кріплення зразків 2
 3. Умови навколишнього середовища З

7Зразки колони для випробування на вогнестійкість З

 1. Виготовлення зразків З
 2. Перевірка зразків на відповідність технічній документації 4

8Підготовка та проведення випробування 4

 1. Установлення термопар в печі та на зразку 4
 2. Установлення зразка у печі 4
 3. Початок випробування 5
 4. Вимірювання та спостереження у процесі випробування 5
 5. Припинення випробування 5

9Граничний стан з вогнестійкості та класи вогнестійкості колон 5

 1. Граничний стан з вогнестійкості 5
 2. Класи вогнестійкості 6
 3. Оцінка результатів випробування 6
 4. Правила оформлення результатів випробування 6
 5. Вимоги безпеки під час проведення випробування 6

Додаток А

Рисунки до тексту стандарту 7

ill

ДСТУ Б В.1.1-14:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

КОЛОНИ

Метод випробування на вогнестійкість

Защита от пожара

КОЛОННЬІ

Метод испытания на огнестойкость

Fire protection

COLUMNS

Fire resistance test method

Чинний від 2008-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо методу випробування колон на вогнестійкість за стандартним та (або) додатковим (альтернативним) температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Цей стандарт застосовують для визначення межі вогнестійкості колон, що виконані із залізобетону, деревини тощо, а також металевих колон з вогнезахисним покриттям або облицюванням.

Цей стандарт застосовують для визначення межі вогнестійкості колон, які можуть піддаватися вогневому впливу під час пожежі з чотирьох боків. Стандарт не застосовний для колон, які вбудовані у стіни. Такі колони мають випробовуватися у складі відповідної стіни за методом випробування вертикальних несучих огороджувальних конструкцій на вогнестійкість.

Стандарт придатний для оцінювання відповідності.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В. 1.1 -4-98*

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94)

Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості

ДСТУ 3321:2003

Система конструкторської документації. Терміни та визначення понять

ДБН А.2.2-3-2004

Проектування. Склад, порядок, розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, визначені в ДСТУ Б В.1.1-4 (вогнестійкість конструкції, стандартний температурний режим, межа вогнестійкості конструкції, зразок для випробування на вогнестійкість; початок вогневого випробування); в ДСТУ 3321 (технічна документація); в ДБН А.2.2-3 (проектна документація).

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 Колони. Вертикально орієнтовані несучі будівельні конструкції стрижневої форми.

4СУТНІСТЬ МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Сутність методу випробування полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування до настання нормованого для колони граничного стану з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

1

ДСТУ Б В. 1.1 -14:2007

5ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ

5.1Перелік засобів випробування

Перелік засобів випробування має відповідати ДСТУ Б В.1.1-4.

5.2Випробувальна піч

 1. Конструкцією випробувальної печі (далі - піч) повинно бути забезпечено створення темпе-ратурного режиму, надлишкового тиску згідно з 6.1 цього стандарту, умов спирання, кріплення танавантажування зразка згідно з 6.2 цього стандарту.
 2. У конструкції печі треба забезпечити можливість нагрівання зразка з чотирьох боків.
 3. Конструкція печі повинна відповідати вимогам, які визначені в ДСТУ Б В.1.1-4.

5.3Обладнання для випробування зразка в печі

 1. Обладнання для випробування зразка у печі має містити обладнання для спирання такріплення зразка та обладнання для навантажування зразка.
 2. Обладнання для спирання та кріплення зразка має відтворювати умови роботи колони, яківизначені у технічній документації на зразок, яка подається до випробувальної лабораторії замов-ником.

В обладнанні для спирання та кріплення зразка мають бути передбачені засоби, що забезпечують установку та вирівнювання зразка в печі для забезпечення рівномірного розподілу навантаження на кінці зразка, а також прикладання навантаження на зразок відповідно до технічної документації на зразок через сталеві пластини. Ці пластини розташовують зверху та знизу колони паралельно одна одній та перпендикулярно до осі колони. Також необхідно передбачати засоби, що забезпечують захист навантажувального обладнання від нагрівання, наприклад, спеціальні муфти з ущільненням, які встановлюють на кінці зразка. Ці засоби повинні забезпечувати ізоляцію кінців зразка від стін печі, не повинні впливати на поведінку зразка під час всього часу випробування, забезпечуючи при цьому вільне переміщення зразка вздовж стінок печі без зміни передачі навантаження від навантажувального обладнання на зразок і без впливу на фіксацію кінців зразка.

5.3.3Обладнання для навантаження зразка має відтворювати умови роботи колони, які визначеніу технічній документації на зразок, з урахуванням вимог відповідно до 6.2 цього стандарту тапідтримувати навантаження у межах ± 5 % від необхідної величини без зміни його розподілу по зразкупротягом усього часу випробування до моменту втрати зразком несучої здатності.

5.4Засоби вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки - згідно з ДСТУ Б В. 1.1-4.

5.5Обладнання для проведення фото- та відеозйомок

Для проведення фото- та відеозйомок мають застосовуватися кіно- та відеокамери і фотоапарати.

6УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ

6.1Створення температурного режиму і надлишкового тиску у печі

 1. Під час проведення випробування середню температуру в печі змінюють відповідно достандартного температурного режиму за ДСТУ Б В.1.1-4. Якщо це регламентується в технічнійдокументації на колони, то під час проведення випробувань середню температуру в печі змінюютьвідповідно до одного з додаткових (альтернативних) режимів за ДСТУ Б В.1.1-4.
 2. Надлишковий тиск у печі необхідно вимірювати та контролювати на відстані не менше ніж100 мм від нижньої поверхні стелі печі.

6.2Навантаження, спирання та кріплення зразків

 1. Зразки колон мають випробовуватися під навантаженням. Допускається проводити випро-бування на вогнестійкість без навантаження зразків металевих колон з вогнезахисним покриттям таоблицюванням (ДСТУ Б В.1.1-4), а також без навантаження зразки залізобетонних (дерев'яних тощо)колон, для яких неможливо під час випробувань відтворити в лабораторії умови навантаження,прийняті у розрахунковій схемі, через технічні причини.
 2. Навантаження, умови кріплення та спирання зразків мають відповідати розрахунковимсхемам, що надані у технічній документації на зразок, яка подається замовником випробувань. При

2

ДСТУ Б В.1.1-14:2007

цьому зразок може бути випробуваний за одним (або більше) із нижчеперелічених способів закріплення кінців зразка:

 • шарнірне опирання одного і повне защемлення іншого кінця;
 • защемлення обох кінців зразка;
 • інший спосіб, що найбільше відтворює реальні умови роботи колони.Приклад розташування зразка у печі наведено на рисунку А.1.

6.2.3 Навантаження на зразок встановлюють, виходячи з умови створення у розрахункових перерізах зразків напружень, які відповідають їх проектним значенням від нормативних постійних і тимчасових тривалих навантажень. Алгоритм визначення еквівалентних навантажень та спосіб спирання зразка у печі, які у найбільшій мірі відтворюють умови роботи колони відповідно до проектної документації, має надаватися замовником випробувань у технічній документації на зразок.

6.3 Умови навколишнього середовища

Умови навколишнього середовища мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.

7 ЗРАЗКИ КОЛОНИ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

7.1 Виготовлення зразків

7.1.1Конструкцію зразка колони, спосіб спирання та закріплення у печі, величину та схемунавантаження зразка під час випробувань має визначати замовник випробувань (за участю проектнихорганізацій, базових організацій з науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої владиз питань будівництва тощо) на основі аналізу роботи конструкції у складі будівельного об'єктавідповідно до вимог технічної документації на цю конструкцію з урахуванням вимог цього стандартущодо обладнання до навантаження (5.3), умов навантаження (6.2) та вимог до розмірів та конструкціїзразка, визначених у 7.1.2 - 7.1.4 цього стандарту.

Замовник (за участю проектної організації) розробляє технічну документацію на зразок, в якій має бути надано:

 • опис та креслення (конструктивні рішення), розрахункові схеми, прийняті у технічній та про-ектній документації, а також величини навантажень і зусиль у колоні, вогнестійкість якої має бутипідтверджена під час випробувань; клас вогнестійкості колони;
 • опис та технічні рисунки зразка колони, що моделює конструкцію, вогнестійкість якої має бутипідтверджена. В опису та технічних рисунках мають бути обов'язково вказані схема розташуваннята характеристики арматури, величина захисного шару; характеристики бетону та інші дані, яківпливають на вогнестійкість конструкції;
 • перелік використаних матеріалів та їх основні характеристики;
 • схема спирання та кріплення зразка у печі (граничні умови);
 • розрахунок величини навантаження та зусиль у зразку, еквівалентних таким, що прийняті утехнічній і проектній документації;
 • схема розташування цього навантаження на зразку.

У разі виникнення розбіжностей під час розроблення технічної документації на зразок для їх усунення замовник має звернутися до базових організацій науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої влади з питань будівництва для прийняття остаточного рішення.

Зразки колони для випробувань на вогнестійкість виготовляє замовник випробувань відповідно до вимог технічної документації на цей зразок за технологією, яка відповідає такій, що використовується для виготовлення реальної конструкції.

Зразки надаються у випробувальну лабораторію з технічною документацією на зразок та оформлюються за "Актом приймання зразка до вогневих випробувань".

Копія поданої до випробувальній лабораторії технічної документації на зразок має бути обов'язковою складовою протоколу випробувань.

7.1.2Зразки повинні мати переріз і висоту, які відповідають проектним розмірам колон. У ви-падку, якщо зразки таких розмірів випробувати неможливо, допускається використання зразків -фрагментів колон (ДСТУ Б В.1.1-4). При цьому висота частини зразка, яка підлягає вогневому впливуу печі, має бути не менше ніж 3000 мм. Для визначення загальної висоти зразка з кожного кінця сліддодати не більше ніж по 300 мм для закріплення його в печі. Це значення має бути обрано щонаймен-шим для зменшення тепловідводу від зразка. Зменшення перерізу зразка колони не допускається.

3

ДСТУ Б В. 1.1-14:2007

Висота зразка, який випробовують без навантаження, має бути не менше ніж 1000 мм.

 1. Якщо у конструкції колони або у конструкції вогнезахисного покриття чи облицювання наколоні передбачені з'єднання, то щонайменше одне таке з'єднання має бути включене у зразок ірозташоване посередині зразка.
 2. Для випробувань замовнику треба надати до випробувальної лабораторії два однаковихзразки.
 3. Вологість зразків повинна відповідати ДСТУ Б В.1.1-4.

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації

 1. Зразки мають доставлятись до випробувальної лабораторії з технічною документацією наних та документом про якість.
 2. Технічна документація на зразок повинна містити дані, визначені у 7.1.1.
 3. У документі про якість повинні бути наведені: товарний знак або коротка назва виго-товлювача; повна назва виготовлювача, його поштова і телеграфна адреса, номер телефону; номер ідата видачі документа про якість; позначення робочих креслень; відомості щодо характеристикзастосованих матеріалів.
 4. Надані для випробувань зразки перевіряє випробувальна лабораторія на відповідністьтехнічній документації на зразок.
 5. Якщо неможливо перевірити відповідність усіх деталей конструкції зразків перед випро-буванням та після їх закінчення і виникає необхідність покластися на дані замовника, то це має бутивідмічено у протоколі (звіті) про випробування.
 6. Під час проведення сертифікаційних випробувань зразки відбирають відповідно до вимогсистеми сертифікації.