НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

ПЕРЕГОРОДКИ

Метод випробування на вогнестійкість (EN 1364-1:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-15:2007

Київ

Мінрегіонбуд України 2007

ДСТУ Б В.1.1-15:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; А. Довбиш, канд. техн. наук; Ю. Долішній; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук (керівник розробки); І. Харченко, канд. техн. наук

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22 червня 2007 р. № 62

3Стандарт відповідає європейському стандарту EN 1364-1:1999 Fire resistance tests fornon-loadbearing elements - Part :1 Walls (Випробування на вогнестійкість елементів,

що не несуть навантаження - Частина 1: Стіни) в частині розділів 6 (Умови випробувань); підрозділів 7.1 (Розмір зразків, кількість зразків); 8.1 (Загальні вимоги до встановлення зразка у печі); 8.2.2 (Розташування термопар з необігрівної поверхні зразка для вимірювання середньої температури та максимальної температури); 10 (Критерії граничних станів) Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ) Переклад з англійської (en).

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

II

ДСТУ Б В. 1.1-15:2007 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять 1
 4. Сутність методу випробування 1
 5. Засоби випробування 2
 6. Перелік засобів випробування2
 7. Випробувальна піч2
 8. Засоби вимірювальної техніки2
 9. Обладнання для встановлення зразка в печі2
 10. Обладнання для проведення фото- та відеозйомок2
 11. Умови випробування2
 12. Зразки перегородки для випробування на вогнестійкість2
 13. Виготовлення зразків 2
 14. Перевірка зразків на відповідність технічній документаціїЗ

8Підготовка та проведення випробуванняЗ

 1. Установлення зразка в печіЗ
 2. Установлення термопар у печі та на зразку4
 3. Початок випробування4
 4. Вимірювання та спостереження в процесі випробування4
 5. Припинення випробування4

9Граничні стани з вогнестійкості та класи вогнестійкості4

 1. Граничний стан за ознакою втрати цілісності 4
 2. Граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності4
 3. Класи вогнестійкості перегородок 4
 4. Оцінка результатів випробування4
 5. Правила оформлення результатів випробування5
 6. Вимоги безпеки під час проведення випробування5

Додаток А.

Вимоги щодо розташування термопар на зразку 6

III

ДСТУ Б В.1.1-15:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

ПЕРЕГОРОДКИ

Метод випробування на вогнестійкість

Защита от пожара

ПЕРЕГОРОДКИ

Метод испытания на огнестойкость

Fire protection

INTERNAL NON-LOADBEARING WALLS Fire resistance test method

Чинний від 2008-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до методу випробування перегородок на вогнестійкість за стандартним температурним режимом та/або додатковими (альтернативними) температурними режимами згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Стандарт застосовують для визначення межі вогнестійкості перегородок, суцільних або з частковим чи повним заскленням, що виконані з бетону, залізобетону, цегли, а також багатошарових конструкцій, що містять шари металу, гіпсокартону, деревини, пінополістиролу тощо.

Цей стандарт не застосовний для зовнішніх стін, які виконують тільки огороджувальні функції.

Стандарт придатний для підтвердження відповідності.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В. 1.1-4-98*

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94)

Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, що вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

 1. Перегородка. Внутрішня огороджувальна (самонесуча) конструкція, яка розділяє суміжніприміщення в будинку.
 2. Межа вогнестійкості перегородки. Показник вогнестійкості перегородки, який визначаєтьсячасом від початку випробування за стандартним та/або додатковим (альтернативним) температурним режимом до настання одного з граничних станів перегородки з вогнестійкості, що нормований уцьому стандарті.
 3. Технічна документація на перегородки. Нормативна (стандарти, технічні умови тощо) та/абопроектна документація, відповідно до якої перегородки виготовляються та/або застосовуються убудівлях.

Інші застосовані у стандарті терміни та визначення відповідають ДСТУ Б В.1.1-4.

4СУТНІСТЬ МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Сутність методу випробування полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування за температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4 до настання одного з нормованих для перегородок граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

1

ДСТУ Б В.1.1-15:2007

5ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ

5.1Перелік засобів випробування

Перелік засобів випробування має відповідати ДСТУ Б В.1.1-4.

5.2Випробувальна піч

 1. Конструкція випробувальної печі (далі - піч) повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.
 2. Конструкцією печі має бути забезпечено: створення температурного режиму та надлиш-кового тиску в печі відповідно до 6.1; умови кріплення зразка відповідно до 6.2; вогневий вплив назразок з одного боку по всій площині експонованої поверхні.
 3. Розміри прорізу вогневої камери печі мають бути такими, щоб забезпечити встановленнявертикально розташованого зразка з розмірами, не меншими за 3000 мм х 3000 мм.

5.3Засоби вимірювальної техніки

 1. Засоби вимірювальної техніки - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4. У разі випробування перегородкиіз заскленням використовують прилад для вимірювання густини теплового потоку.
 2. Інструментальна похибка засобів вимірювальної техніки для вимірювання температури впечі та на поверхні зразка з боку, який протилежний вогневому впливу (далі - необігрівна поверхнязразка), та температури навколишнього середовища, а також надлишкового тиску у печі - згідно зДСТУ Б В.1.1-4. Прилад для вимірювання густини теплового потоку від необігрівної поверхні зразкамає забезпечувати вимірювання з інструментальною похибкою, значення якої не перевищує ± 5 %від максимального значення діапазону вимірювання приладу.
 3. Вимоги до систем вимірювання температури в печі та на необігрівній поверхні зразка,температури навколишнього середовища, надлишкового тиску в печі, а також до конструкції прист-роїв для оцінки цілісності - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

5.4Обладнання для встановлення зразка в печі

 1. Обладнання для встановлення зразка до прорізу вогневої камери печі має відтворюватиреальні умови роботи перегородки.
 2. Для встановлення зразка в печі застосовують конструкцію (далі - опорна конструкція), щоскладається з сталевої рами та заповнення. Як заповнення може використовуватися кам'яна абоцегляна кладка, залізобетонні блоки тощо. Матеріал заповнення і товщина опорної конструкції маютьбути такими, щоб забезпечити встановлення зразка так, як це передбачено у технічній документаціїна зразок. Опорна конструкція повинна бути такою, щоб під час прикладання навантаження 25 кН всередніх протилежних точках опорної конструкції збільшення внутрішніх розмірів в цих точках неперевищувало 5 мм в обох напрямках.

Межа вогнестійкості опорної конструкції повинна бути не меншою за очікувану межу вогнестійкості перегородки.

5.5Обладнання для проведення фото- та відеозйомок

Для проведення фото- та відеозйомок можуть застосовуватись фотоапарати та відеокамери.

6УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ

 1. Створення стандартного температурного режиму та/або додаткових (альтернативних) режи-мів і надлишкового тиску у печі - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.
 2. Встановлюють опорну конструкцію з зразком до прорізу вогневої камери печі так, щобзабезпечити нагрів зразка з одного боку по всій площині експонованої поверхні.
 3. Умови навколишнього середовища в лабораторії - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

7ЗРАЗКИ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ7.1 Виготовлення зразків

7.1.1 Конструкцію зразка перегородки, спосіб закріплення його в опорній конструкції має визначати замовник випробувань (за участю проектних організацій, базових організацій науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої влади з питань будівництва тощо) на основі аналізу роботи конструкції у складі будівельного об'єкта відповідно до вимог технічної та проектної документації на цю конструкцію з урахуванням вимог 5.4, 7.1.2 - 7.1.5 цього стандарту.

2

ДСТУ Б В.1.1-15:2007

Замовник (за участю проектної організації) розробляє технічну документацію на зразок, в якій має бути надано:

 • опис та креслення (конструктивні рішення) перегородки, вогнестійкість якої має бути під-тверджена під час випробувань; клас вогнестійкості конструкції;
 • опис та технічні рисунки зразка для випробувань, що моделює конструкцію перегородки,вогнестійкість якої має бути підтверджена. В описі та технічних рисунках, зокрема, мають бутиобов'язково вказані перелік шарів, з яких складається конструкція, включаючи фінішне облицюванняперегородки та фітінги, які можуть суттєво впливати на вогнестійкість конструкції, а також всіконструктивні елементи, які забезпечують жорсткість та міцність конструкції перегородки; схемаз'єднання та опис конструкції стиків складових перегородки між собою (наприклад, окремих панелей,з яких виконується перегородка), а також інші дані, які впливають на вогнестійкість конструкції;
 • перелік використаних матеріалів та їх основні характеристики, зокрема, густина матеріалівутеплення та інших матеріалів, які використовуються у зразку;
 • спосіб з'єднання зразка з опорною конструкцією (граничні умови), який моделює реальні умовироботи конструкції у складі будівельного об'єкта.

У разі виникнення розбіжностей під час розроблення технічної документації на зразок для їх усунення замовник має звернутися до базових організацій науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої влади з питань будівництва тощо для прийняття остаточного рішення.

Зразки для випробувань на вогнестійкість виготовляє замовник випробувань відповідно до вимог технічної документації на цей зразок за технологією, яка відповідає такій, що використовується для виготовлення реальної конструкції.

Зразки надаються у випробувальну лабораторію з технічною документацією на зразок та оформлюються за "Актом приймання зразка до вогневих випробувань".

Копія поданої до випробувальної лабораторії технічної документації на зразок має бути обов'язковою складовою протоколу випробувань.

 1. Зразки повинні мати розміри, які відповідають проектним розмірам перегородки. У ви-падку, якщо зразки таких розмірів випробувати неможливо, використовують зразки-фрагменти кон-струкцій. При цьому мінімальні розміри частини зразка, яка піддається вогневому впливу в печі,мають бути не менше за 3000 мм х 3000 мм. Товщина зразків має відповідати технічній документаціїна конструкцію.
 2. Якщо у конструкції перегородки передбачені вертикальні та/або горизонтальні з'єднання,то зразок повинен містити не менше одного такого з'єднання.
 3. Вологість зразків - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.
 4. Для випробування конструкцій перегородок необхідно виготовити два однакових зразки. Дляодношарових та багатошарових несиметричних конструкцій необхідно проводити по одному випро-буванню за умови вогневого впливу з кожного боку.

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації

 1. Перевірка зразків на відповідність технічній документації на зразок проводиться згідно зДСТУ Б В. 1.1-4.
 2. Під час проведення сертифікаційних випробувань зразки відбираються відповідно до ви-мог системи сертифікації.

8 ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ

8.1 Установлення зразка в печі

 1. До початку випробування встановлюють зразок перегородки в опорну конструкцію від-повідно до технічної документації на зразок. Спосіб з'єднання зразка з опорною конструкцією іматеріали, що використовують для ущільнення проміжків між нею та зразком, мають відповідатитехнічній документації на зразок, а саме з'єднання треба розглядати як частину зразка.
 2. Під час встановлення зразка у проріз опорної конструкції один вертикальний край зразкамає бути встановлений незакріпленим з зазором від 25 мм до 50 мм до краю опорної конструкції.Зазор заповнюють еластичним негорючим матеріалом, наприклад, шаром мінеральної вати. Прик-лади розташування зразка в опорній конструкції наведено на рисунках А.1.1 - А.1.3.

3

ДСТУБВ.М-15:2007

8.1.3 Якщо висота та/або ширина зразка менша за висоту та/або ширину прорізу опорної конструкції, то проріз у опорній конструкції зменшують на необхідну величину, заповнюючи його матеріалом заповнення опорної конструкції (кам'яна або цегляна кладка тощо); зразок у зменшений проріз встановлюють з урахуванням вимоги 8.1.2 цього стандарту відповідно до технічної документації на зразок.

8.2Установлення термопар в печі та на зразку

 1. Термопари у печі встановлюють відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-4.
 2. Термопари для вимірювання середньої та максимальної температур на необігрівній по-верхні зразка встановлюють відповідно до вимог додатка А.
 3. У разі використання приладу для вимірювання густини теплового потоку його встанов-люють на відстані 1 м ± 0,05 м від геометричного центра необігрівної поверхні, тепловий потік якоїнеобхідно виміряти, наприклад, ділянки із заскленням.

8.3Початок випробування

 1. Не більше ніж за 5 хв до початку випробування необхідно зареєструвати початкові значеннятемператури в печі та на зразку за показаннями всіх термопар.
 2. Температура зразка та температура у печі до початку випробувань - згідно з ДСТУ Б В.1.1 -4.
 3. Початком випробування вважається час увімкнення пальників у печі.
 4. Перед початком випробувань зразок слід сфотографувати.