НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

ПОВІТРОВОДИ

Метод випробування на вогнестійкість (EN 1366-1:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-16:2007

Київ

Мінрегіонбуд України 2007

ДСТУ Б В.1.1-16:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДіПБ) МНС України;

Державний центр сертифікації (ДЦС) МНС України; Львівський державний університет

безпеки життєдіяльності

РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; П. Іллюченко; Є. Козін, канд. техн. наук; Л. Нефедченко;

С. Новак, канд. техн. наук (керівник розробки); І. Харченко, канд. техн. наук;

А. Половко, Т. Юзьків, канд. техн. наук.

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22 червня 2007 р. № 61

3Стандарт відповідає європейському стандарту EN 1366-1:1999 Fire resistance tests for serviceinstallations - Part 1: Ducts (Випробування на вогнестійкість інженерних обслуговуючих систем -Частина 1: Повітроводи) в частині розділів 5 (Умови випробувань); підрозділів 6.2 (Кількістьзразків); 6.3.5 (З'єднання у горизонтальних повітроводах); 6.3.6 (З'єднання у вертикальнихповітроводах); 7.1 (Загальні вимоги до встановлення зразка у печі); 9.1.2 (Встановлення тер-мопар з боку зразка, що не обігрівається); 10.2.1 (Надлишковий тиск або розрідження у зразку);11 (Критерії граничних станів)

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ) Переклад з англійської (en).

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

II

ДСТУ Б В.1.1-16:2007 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять 1
 4. Сутність методу випробування 1
 5. Засоби випробування 1
 6. Перелік засобів випробування1
 7. Випробувальна піч1
 8. Засоби вимірювальної техніки2
 9. Обладнання для встановлення зразка в печі2
 10. Вентилятор 2
 11. Обладнання для проведення фото- та відеозйомок2
 12. Умови випробуванняЗ
 13. Зразки повітроводу для випробування на вогнестійкість З
 14. Виготовлення зразків З
 15. Перевірка зразків на відповідність технічній документації4

8Підготовка та проведення випробування4

 1. Установлення зразка в печі4
 2. Установлення термопару печі та на зразку4
 3. Початок випробування5
 4. Вимірювання та спостереження в процесі випробування5
 5. Припинення випробування5

9Граничні стани з вогнестійкості та класи вогнестійкості5

 1. Граничний стан за ознакою втрати цілісності 5
 2. Граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності5
 3. Класи вогнестійкості повітроводів 5
 4. Оцінка результатів випробування5
 5. Правила оформлення результатів випробування 6
 6. Вимоги безпеки під час проведення випробування6

Додаток А

Вимоги щодо розташування термопар на зразку 7

III

ДСТУ Б В.1.1-16:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

ПОВІТРОВОДИ

Метод випробування на вогнестійкість

Защита от пожара

ВОЗДУХОВОДЬІ

Метод испытания на огнестойкость

Fire protection

VENTILATION DUCTS

Fire resistance test method

Чинний від 2008-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод випробування повітроводів на вогнестійкість за умови вогневого впливу ззовні за стандартним температурним режимом та/або додатковими (альтернативними) температурними режимами згідно з ДСТУ Б В. 1.1-4.

Цей стандарт застосовують для визначення межі вогнестійкості повітроводів, які використовуються в припливно-витяжних системах загальнообмінної вентиляції, в системах аварійної протидим-ної вентиляції, в системах кондиціювання повітря, технологічної вентиляції, в тому числі газоходів різного призначення.

Цей стандарт не застосовний для вентиляційних каналів, що виконані в пустотах конструкцій стін і перекриттів, а також для димових витяжних каналів, що виконані в огороджувальних будівельних конструкціях.

Стандарт придатний для цілей визначення відповідності.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В. 1.1-4-98*

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94)

Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики

перетворення

СНиП 2.04.05-91*

Отопление,вентиляция и кондиционирование

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять відповідають ДСТУ Б В.1.1-4 та СНиП 2.04.05.

4СУТНІСТЬ МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Сутність методу випробування полягає у визначенні проміжку часу від початку вогневого випробування за температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4 до настання одного з нормованих для повітроводів граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

5ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ

5.1Перелік засобів випробування

До засобів випробування входять такі, що регламентовані ДСТУ Б В.1.1-4, а також вентилятор зі з'єднувальними трубопроводами та регулювальними заслінками.

5.2Випробувальна піч

5.2.1 Конструкція печі повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.

1

ДСТУ Б В. 1.1-16:2007

 1. Конструкцією випробувальної печі (далі - піч) має бути забезпечено створення темпе-ратурного режиму та надлишкового тиску в печі відповідно до 6.1 цього стандарту, можливістьвстановлення зразка у горизонтальному та/або вертикальному напрямках з урахуванням 7.1 та 8.1цього стандарту, умови кріплення зразка відповідно до 6.2 цього стандарту, а також нагріваннячастини зразка, яка знаходиться у вогневій камері печі, з чотирьох боків.
 2. Розміри вогневої камери печі мають бути такими, щоб відстань від верхнього краю гори-зонтально розташованого зразка до покриття печі та відстань від нижнього краю зразка до підлогипечі була не менше ніж 500 мм. Відстань від бокової поверхні вертикально розташованого зразка достін печі має бути не менше ніж 500 мм.

5.3Засоби вимірювальної техніки

5.3.1Засоби вимірювальної техніки, які необхідні під час випробувань, мають бути такі, щовизначені у ДСТУ Б В. 1.1-4, а також:

 • пристрій для вимірювання величини витрати газів;
 • пристрій для контролю тиску всередині зразка.

5.3.2Інструментальна похибка засобів вимірювальної техніки для вимірювання температури впечі та на поверхні зразка з боку, який протилежний вогневому впливу (далі - необігрівна поверхнязразка), та температури навколишнього середовища, а також надлишкового тиску у печі - згідно зДСТУ Б В.1.1-4.

Інструментальна похибка інших засобів вимірювальної техніки не повинна перевищувати, %:

 • при вимірюванні витрати газів у зразку±5;
 • при вимірюванні надлишкового тиску або розрідження усередині зразка±2,5.
 1. Вимоги до конструкції систем вимірювання температури в печі та на необігрівній поверхнізразка, температури навколишнього середовища, надлишкового тиску в печі, а також пристроїв дляоцінки цілісності - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.
 2. Для вимірювання витрати газів за температури газів, яка змінюється під час випробувань,використовують пристрій діафрагмового або іншого типу. Пристрій для вимірювання витрати газівповинен мати діапазон вимірювання витрати від 0 м3хгод-1 х м-2 до 100 м3 х год-1 х м-2. Длявизначення температури газів цей пристрій має бути оснащений термопарою типу ТХА за ДСТУ 2837(ГОСТ 3044) з діаметром дротів не більше ніж 0,5 мм.
 3. Для вимірювання надлишкового тиску (розрідження) всередині зразка використовуютьдиференційні манометри з діапазоном вимірювання від 0 Па до 400 Па.

5.4Обладнання для встановлення зразка в печі

 1. Обладнання для встановлення зразка в печі має відтворювати реальні умови роботи повіт-роводу.
 2. Для встановлення зразка в печі застосовують конструкцію (далі - опорна конструкція), щоскладається зі сталевої рами та заповнення. Як заповнення може використовуватися кам'яна абоцегляна кладка, залізобетонні блоки тощо. Матеріал заповнення і товщина опорної конструкції,розміри прорізу в ній мають бути такими, щоб забезпечити встановлення зразка так, як це перед-бачено у технічній документації на повітропровід.

Межа вогнестійкості опорної конструкції повинна бути більша ніж очікувана межа вогнестійкості повітроводу.

5.4.3Для закріплення частин зразків всередині і ззовні вогневої камери печі застосовують засобипідвішування і фіксації відповідно до технічної документації на зразок повітроводу.

5.5Вентилятор

Вентилятор повинен мати продуктивність, віднесену до площі внутрішньої поверхні повітроводу в печі, не менше ніж 100 м3 х год-1 х м-2 та забезпечувати розрідження або надлишковий тиск у зразку не менше ніж 400 Па.

5.6Обладнання для фото- та відеозйомок

Для проведення фото- та відеозйомок можуть застосовуватись кіно- і відеокамери, фотоапарати.

2

ДСТУ Б В. 1.1 -16:2007

6УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ

 1. Створення стандартного температурного режиму та/або додаткових (альтернативних) режи-мів і надлишкового тиску у печі - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.
 2. Встановлюють зразок в печі і закріплюють його до опорної конструкції так, як при перети-нанні повітроводом перешкоди (стіни, перегородки, перекриття, покриття) згідно з технічною доку-ментацією.

Приклад розташування зразка у печі наведено на рисунку А1.

 1. Умови навколишнього середовища в лабораторії - згідно з ДСТУ Б В.1.1 -4.
 2. Значення надлишкового тиску або розрідження усередині зразка має бути 300 Па ± 15 Па про-тягом всього випробування. Інше значення надлишкового тиску або розрідження встановлюють,якщо це вказано в технічній документації на повітровід.

7ЗРАЗКИ ПОВІТРОВОДУ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

7.1 Виготовлення зразків

 1. Конструкцію зразка, спосіб закріплення його на елементах печі під час випробувань маєвизначати замовник випробувань (за участю проектних організацій, базових організацій науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої влади з питань будівництва тощо) відповідно довимог технічної документації на повітровід з урахуванням вимог цього стандарту до розмірів зразка.Зразок повинен містити також у частині, що знаходиться у вогневій камері печі, одне конструктивнез'єднання (фланцеве, зварне тощо), та одне з'єднання у частині, що знаходиться ззовні печі. Якщоповітровід має вогнезахисне покриття або облицювання, то не менше ніж по одному стику у вогне-захисному покритті або облицюванні необхідно виконати на частині зразка, яка знаходиться у вогневійкамері печі і ззовні печі.
 2. Замовник (за участю проектної організації) розробляє технічну документацію на зразок, вякій має бути надано:
 • опис та креслення (конструктивні рішення) конструкції повітроводу, вогнестійкість якого маєбути підтверджена під час випробувань; клас вогнестійкості конструкції;
 • опис та технічні рисунки зразка для випробувань, який моделює конструкцію, вогнестійкість якоїмає бути підтверджена. В описі та технічних рисунках, зокрема, мають бути обов'язково вказаніперелік використаних матеріалів та їх основні характеристики; спосіб з'єднання зразка з опорноюконструкцією печі та схема кріплення зразка ззовні та всередині печі. Спосіб з'єднання зразка зопорною конструкцією печі і матеріали, що використовують для ущільнення проміжків між нею тазразком, мають відповідати технічній документації на конструкцію, а саме з'єднання розглядають якчастину зразка.

У разі виникнення розбіжностей під час розроблення технічної документації на зразок для їх усунення замовник має звернутися до базових організацій науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої влади з питань будівництва тощо для прийняття остаточного рішення.

7.1.3Зразки повинні мати переріз, який відповідає проектним розмірам повітроводів. У випадку,якщо зразки повітроводів таких розмірів випробувати неможливо, допускається зменшення перерізівдо розмірів, вказаних у таблиці 1.

Таблиця 1

Розміри перерізу зразка

прямокутного повітроводу

круглого повітроводу

Ширина, мм

Висота, мм

Діаметр, мм

1000±10

500 ± 10

800 ± 10

7.1.4 Довжина частини зразка з перерізом, вказаним у таблиці 1, яка знаходиться всередині вогневої камери печі, має бути для горизонтальних повітроводів не менше ніж 4000 мм, для вертикальних - не менше ніж 2000 мм. Довжина частини зразка, яка знаходиться ззовні печі, має бути для горизонтальних повітроводів не менше ніж 2500 мм, для вертикальних повітроводів - не менше ніж 2000 м.

3

ДСТУ Б В.1.1-16:2007

У разі, якщо повітровід має переріз, розміри якого менше ніж ті, що наведені у таблиці 7.1, допускається використання зразка довжиною, яка менша за вказану вище. При цьому для горизонтальних повітроводів співвідношення довжини частини зразка, яка знаходиться у вогневій камері печі, та більшої сторони прямокутного повітроводу (діаметра круглого повітроводу) має бути 4:1 (5:1). Для вертикальних повітроводів це співвідношення має бути відповідно 2:1 (2,5:1). Для горизонтальних повітроводів співвідношення довжини частини зразка, яка знаходиться ззовні печі, та більшої сторони прямокутного повітроводу (діаметра круглого повітроводу) має бути 2,5:1 (3:1). Для вертикальних повітроводів це співвідношення має бути відповідно 2:1 (2,5:1).

 1. Вологість зразків - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4. Гігроскопічні матеріали, які використовуютьдля ущільнення зразка в опорній конструкції, треба кондиціювати протягом 7 днів, якщо проміжокміж зразком і опорною конструкцією менше ніж 10 мм, і протягом 28 днів-якщо цей проміжок більшеніж 10 мм.
 2. Для випробування виготовлюють два однакових зразки за умови випробування одного з ниху стані надлишкового тиску, а іншого - в стані розрідження.