ДСТУ Б ЕN 12057:2007 (ЕN 12057:2004, ІDT). СТУ Б ЕN 12057:2007 (ЕN 12057:2004, ІDT). Строительные материалы. Изделия из природного камню. Модульные плитки. Требования


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Вироби з природного каменю.

Модульні плитки. Вимоги

(EN 12057:2004, IDT)

Natural stone products – Modular tiles – Requirements

ДСТУ Б EN 12057:2007

Київ

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

2008

Передмова

1 ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильєва, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12057 Natural stone products – Modular tiles – Requirements (Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-37-95)

Продукція за ДСТУ Б EN 12057:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами ДБН В.1.4-1.01-97 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

Зміст

Вступ................................................................V

1 Сфера застосування.............................1

2 Нормативні посилання....................….1

3 Терміни та визначення..........................3

4 Вимоги...............................................…..4

4.1 Вимоги до геометричних

характеристик ........................................4

4.1.1 Загальні положення……………………...4

4.1.2 Вимоги до розмірів, пласкості та

відхилення від перпендикулярності......4

4.1.3 Вимоги до обробки поверхні……….…..5

4.2 Вимоги до природного каменю для

модульних плиток............................…....7

4.2.1 Загальні.............................................…...7

4.2.2 Найменування...................................…...7

4.2.3 Зовнішні параметри...........................…..7

4.2.4 Границя міцності при згині.....................10

4.2.5 Міцність зчіплення (адгезія)...................11

4.2.6 Водопоглинання при атмосферному

тиску.........................................................11

4.2.7 Вогнестійкість..........................................11

4.2.8 Капілярне водопоглинання....................12

4.2.9 Об'ємна густина і відкрита пористість...12

4.2.10 Морозостійкість.....................................12

4.2.11 Термостійкість....................................…13

4.2.12 Паропроникність………………….….....14

4.2.13 Стійкість до стирання (стираність).......14

4.2.14 Опір ковзанню........................................14

4.2.15 Текстура.................................................15

5 Маркування та пакування.....................15

6 Оцінка відповідності вимогам і

контроль виробництва на

підприємстві..……………………………16

6.1 Загальні правила...............................…16

6.2 Початкове типове випробування....…..16

  1. Контроль виробництва на

підприємстві.……………………………..18

Додаток А (обов'язковий) Відбір зразків.........21

А.1 Загальні положення..............................21

А.2 Принципи відбору зразків......................21

А.З Відбір усереднених разків………………21Contents

Foreword…………………………………………V

1 Scope1

2 Normative references1

3 Terms and definitions3

4 Requirements4

4.1 Requirements for geometric

characteristics…………………………..4

4.1.1 General4

4.1.2 Requirements for dimensions,

flatness and squareness………………5

4.1.3 Requirements for surface finish

4.2 Requirements of natural stone for

modular tiles…………………………….7

4.2.1 General7

4.2.2 Denomination7

4.2.3 Visual appearance7

4.2.4 Flexural strength10

4.2.5 Bond strength adhesion11

4.2.6 Water absorption at atmospheric

pressure11

4.2.7 Reaction to fire11

4.2.8 Water absorption by capillarity12

4.2.9 Apparent density and open porosity…12

4.2.10 Frost resistance.12

4.2.11 Thermal shock resistance13

4.2.12 Water vapour permeability14

4.2.13 Abrasion resistance14

4.2.14 Slipperiness behaviour14

4.2.15 Tactility15

5 Marking and packaging15

6 Evaluation of conformity and

factory production control16

6.1 Generalrules16

6.2 Initial type testing16

6.3 Factory production control18

Annex A (normative) Sampling.21

A.1 General.21

A.2 Principles of sampling……21

A.3 Taking bulk samples………………….…21.

А.4 Складання плану відбору зразків.........22

А.5 Обладнання для відбору зразків………22

А.6 Методи відбору зразків..........................22

А.6.1 Загальні положення...............................22

А.6.2 Відбір зразків із кар'єрів…………………22

А.6.3 Відбір зразків на виробництві............…24

А.6.4 Відбір зразків із будівель.......................24

А.7 Маркування, пакування та відправка

зразків……………………………………....24

А.8 Звіт про відбір зразків........................….24

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього Європейського стандарту, що пов'язані з положеннями Директиви ЄС про будівельні матеріали.......................................................................27

ZA.1 Мета та відповідні характеристики.......27

ZA.2 Процедура підтвердження

відповідності виробів.............................30

ZA.3 Маркування та ярлики зі знаком СЕ...32

ZA.3.1 Маркування знаком СЕ........................32

ZA.3.2 Приклад маркування та ярликів..........33

ZA.4 Декларація відповідності

вимогам ЄС............................................36

Додаток ZB (довідковий) Розділи цього Європейського стандарту, що пов'язані з положеннями Директиви ЄС про будівельні

матеріали………………………………………….37

ZB.1 Мета та відповідні характеристики...….37

ZB.2 Процедура підтвердження відповідності

виробів...42

ZB.3 Маркування та ярлики зі знаком СЕ....44

ZB.3.1 Маркування знаком СЕ.........................44

ZB.3.2 Приклад маркування та ярликів...........45

ZB.4 Декларація відповідності

вимогам ЄС………………………………48

Бібліографія………………………………………49

A.4 Preparing a sampling plan.22

A.5 Sampling apparatus.22

A.6 Sampling methods.22

A.6.1 General.22

A.6.2 Sampling from quarries.22

A.6.3 Sampling from plants.24

A.6.4 Sampling from buildings.24

A.7 Marking, packaging and dispatch of the

samples24

A.8 Sampling report.24

Annex ZA (informative) Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive....................…..27

ZA.1 Scope and relevant characteristics...…..27

ZA.2 Procedures for the attestation

of conformity of products…………….….30

ZA.3 CE marking and labeling.32

ZA.3.1 CE marking..32

ZA.3.2 Reference model for marking and

labeling……………………………………..33

ZA.4 EC Declaration of conformity……………36

Annex ZB (informative) Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive………………....37

ZB.1 Scope and relevant characteristics….....37

ZB.2 Procedures for the attestation of

… …conformity of products……………..…….42

ZB.3 CE marking and labeling…………………44

ZB.3.1 CE marking…44

ZB.3.2 Reference model for marking and

labeling…………………………………..…45

ZB.4 EC Declaration of conformity…48

Bibliography……………………………………..…49

Вступ

Цей документ (стандарт EN 12057:2004) був підготовлений Технічним комітетом Європейського комітету зі стандартизації CEN/TC 246 "Природний камінь", секретарем якого є Італійська організація зі стандартизації.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше квітня 2005 року, а національні стандарти, які йому суперечать, утрачають чинність не пізніше липня 2006 року.

Цей документ розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі і відповідає істотним вимогам директив ЄС.

Відомості про зв'язок із директивами Європейського Союзу викладені в додатках ZA і ZB, що мають довідковий характер і є складовою частиною цього документа.

Цей документ є одним із серії стандартів, що встановлюють вимоги до виробів із природного каменю, до якої входять такі стандарти:

EN 1467 Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги

EN 1468 Камінь природний. Плити необроблені.

Вимоги

Попередній стандарт prEN 1469 Вироби з природного каменю. Плити облицювальні. Вимоги

EN 12057 Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги

EN 12058 Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги

Попередній стандарт prEN 12059 Вироби з природного каменю. Будівельні вироби з

Foreword

This document (EN 12057:2004) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 246 "Natural stones", the secretariat of which is held by UNI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2006.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For relationship with EU Directive(s), see informative Annexes ZA and ZB, which are an integral part of this document.

This document is one of a series of standards for specifications of natural stone products which includes the following:

EN 1467, Natural stone – Rough blocks – Requirements

EN 1468, Natural stone – Rough slabs – Requirements

prEN 1469:, Natural stone products – Slabs for cladding – Requirements

EN 12057, Natural stone products – Modular tiles –Requirements

EN 12058, Natural stone products – Slabs for floors and stairs – Requirements

prEN 12059, Natural stone products – Dimensional stone work – Requirements

природного каменю. Вимоги

Інші стандарти для природного каменю розроблені:

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 178 „Вироби та бордюри з каменю для мостіння"

EN 1341 Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1342 Брущатка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1343 Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 128 „Покриття, що вкладаються внакладку, і вироби для облицювання стін"

EN 12326-2 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 2: Методи випробування.

EN 12326-1 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 1: Специфікація продукції.

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 125 „Фасадні вироби"

EN 771-6 Специфікація фасадних блоків. Частина 6: Фасадні блоки з природного каменю.

Інші стандарти стосуються заповнювачів для бетону, доріг, залізниць та армованих блоків (розробляються Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 154).

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC, запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції,

Other standards on natural stones are produced by:

CEN/TC 178 Paving units and kerbs

EN 1341, Slabs of natural stone for external paving – Requirements and test methods

EN 1342, Setts of natural stone for external paving – Requirements and test methods

EN 1343, Kerbs of natural stone for external paving – Requirements and test methods

CEN/TC 128 Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding

EN 12326-2, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding – Pad 2: Methods of test

EN 12326-1, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding – Part 1: Product specification

CEN/TC 125 Masonry

EN 771-6, Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units

Other standards are relevant to aggregates for concrete, roads, railways and armourstone (under study within CEN/TC 154).

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: , , , , , , , ,

Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norwav, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Вироби з природного каменю. Модульні плитки.

Вимоги

Строительные материалы

Изделия из природного камня. Модульные плитки.

Требования

Building materials

Natural stone products – Modular tiles –

Requirements

Чинний від 2008-10-01 01

1 Сфера застосування

Цей документ установлює вимоги до пласких модульних плиток із природного каменю, призначених для використання як матеріал для підлоги, сходів, облицювання та опоряджування стелі. Він не розповсюджується на мінеральні наповнювачі, матеріали зі штучного агломерованого каменю та монтаж.

2 Нормативні посилання

При застосуванні цього стандарту необхідно дотримуватися наведених нижче документів. Коли посилання датоване, застосовується лише названа редакція. Якщо посилання не датоване, застосовується остання редакція документа, на який наведено посилання (з усіма змінами).

EN 1925 Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання

EN 1936 Методи випробування природного каменю. Визначення фактичної й об'ємної густини, загальної та відкритої пористості

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості

EUROPEAN STANDARDEN 12057

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN on

9 July 2004

ICS 91.100.15

English version

Natural stone products – Modular tiles – Requirements

October 2004

1 Scope

This document specifies requirements for flat modular tiles of natural stone which are made for use as flooring, stairs, cladding and ceiling finishes. It does not cover mineral aggregates and artificial agglomerated stone material and does not cover installation.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1925, Natural stone test methods – Determination of water absorption coefficient by capillarity

EN 1936, Natural stone test method – Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity

EN 12371, Natural stone test methods –Determination of frost resistance

EN 12372 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованою вагою

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 12440 Камінь природний. Критерії найменування

EN 12524 Матеріали та вироби будівельні.

Гігротермічні властивості. Табличні розрахункові значення

EN 12670:2001 Камінь природний. Термінологія