НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.

ЗОБРАЖЕННЯ УМОВНІ ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ

АВТОМАТИЗАЦІЇ В СХЕМАХ

ДСТУ Б А.2.4-16:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Дочірнє підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут "Донецький ПромбудНДІпроект"

Державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "УКРБУД"

РОЗРОБНИКИ: С. Аметист, В. Дєєв, І. Коссє, О. Подимов (науковий керівник )

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку і будівництва України від 27 червня 2008 р. № 271

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.404-85)

ЗМІСТ

с.

  1. Сфера застосування1
  2. Нормативні посилання1
  3. Умовні зображення1
  4. Правила побудови умовних зображень5

Додаток А

Додаткові літерні позначення, які застосовуються для вказівки додатковихфункціональних ознак приладів, перетворювачів сигналів та обчислювальнихпристроїв7

Додаток Б

Приклади побудови умовних зображень приладів і засобів автоматизації9

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

Автоматизація технологічних процесів.

Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах

Система проектной документации для строительства

Автоматизация технологических процессов.

Изображения условные приборов и средств автоматизации в схемах

System of design documents for building

Industrial process automation.

Instrumentation symbols for use in diagrams

Чинний від 2010 -01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює умовні зображення приладів, засобів автоматизації і ліній зв'язку, які застосовуються при виконанні схем автоматизації технологічних процесів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. ШрифтыІ чертежные (ЄСКД. Шрифти креслень)

ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (ЄСКД. Позначення літерно-цифрові в електричних схемах)

3 УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ

3.1 Графічні зображення

3.1.1 Графічні зображення приладів, засобів автоматизації та ліній зв'язку повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування

Зображення

1. Прилад, що встановлюється поза щитом (за місцем):

а) основне зображення;

б) зображення, що допускається

2. Прилад, що встановлюється на щиті, пульті:

а) основне зображення;

б) зображення, що допускається

3. Виконавчий механізм. Загальне зображення

4. Виконавчий механізм, який при припиненні подачі енергії або керуючого сигналу:

а) відкриває регулюючий орган;

Кінець таблиці 1

Найменування

Зображення

б) закриває регулюючий орган;

в) залишає регулюючий орган у незмінному положенні

5. Виконавчий механізм із додатковим ручним приводом

Примітка. Зображення може застосовуватися з будь-яким із додаткових знаків, що характеризують положення регулюючого органу при припиненні подачі енергії або керуючого сигналу

6. Лінія зв'язку. Загальне зображення

7. Перетин ліній зв'язку без з'єднання між собою

8. Перетин ліній зв'язку зі з'єднанням між собою

3.1.2 Відбірний пристрій всіх постійно підключених приладів зображають суцільною тонкою лінією, що з'єднує технологічний трубопровід або апарат з приладом (рисунок 1). За необхідності вказати конкретне місце розташування пристрою для відбору (всередині контура технологічного апарата) його позначають колом діаметром (рисунок 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

3.1.3 Допускається використовувати додаткові графічні зображення, не передбачені даним стандартом. Додаткові графічні зображення повинні бути розшифровані на схемі.

3.2 Літерні позначення

3.2.1 Основні літерні позначення вимірюваних величин і функціональних ознак приладів повинні відповідати наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2

Позначення

Вимірювана величина

Функціональна ознака приладу

основне позначення вимірюваної величини

додаткове позначення, що уточнює вимірювану величину

відображення інформації

формування вихідного сигналу

додаткове значення

А

+

Сигналізація

В

+

С

+

Автоматичне регулювання, управління

D

Густина

Різниця, перепад

Е

Електрична величина (п. 4.13)

+

F

Витрата

Співвідношення,

частка, дріб

-

-

-

G

Розмір, положення, переміщення

+

Н

Ручна дія

Верхня межа вимірюваної

величини

/

+

Показання

J

+

Автоматичне перемикання, оббігання

К

Час, часова програма

+

L

Рівень

Нижня межа

вимірюваної

величини

М

Вологість

N

+

О

+

Р

Тиск, вакуум

Q

Величина, що характеризує якість: склад, концентрація (п. 4.13)

Інтеграція, підсумовування за часом

+

R

Радіоактивність

(п. 4.13)

Реєстрація

S

Швидкість, частота

Включення,

відключення, перемикання, блокування

т

Температура

+

U

Декілька різнорідних вимірюваних величин

V

В'язкість

+

W

Маса

X

Нерекомендована резервна буква

Y

+

+

Z

+

+

Примітка. Літерні позначення, що мають позначку "+", є резервними, а позначку "–" - не використовуються.

3.2.2 Додаткові літерні позначення, які застосовуються для означення додаткових функціональних ознак приладів, перетворювачів сигналів і обчислювальних пристроїв, наведені в додатку А.

3.3 Розміри умовних зображень

3.3.1 Розміри умовних графічних зображень приладів і засобів автоматизації в схемах наведені в таблиці 3.

3.3.2 Умовні графічні зображення на схемах виконують суцільною товстою основною лінією, а горизонтальну розділову межу всередині графічного зображення і лінії зв'язку - суцільною тонкою лінією згідно з ГОСТ 2.303.

3.3.3 Шрифт літерних позначень приймають згідно з ГОСТ 2.304.

Таблиця З

Найменування

Зображення

Прилад:

а) основне зображення;

б) зображення, що допускається;

Виконавчий механізм

4 ПРАВИЛА ПОБУДОВИ УМОВНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

4.1 Цей стандарт встановлює два методи побудови умовних зображень: а) спрощений; б) розгорнутий.

4.2 При спрощеному методі прилади і засоби автоматизації, що здійснюють складні функції, наприклад, контроль, регулювання, сигналізацію, і виконані у вигляді окремих блоків, відтворюють одним умовним зображенням. При цьому первинні вимірювальні перетворювачі і всю допоміжну апаратуру не зображають.

4.3 При розгорнутому методі побудови кожен прилад або блок, що входить в єдиний вимірювальний, регулюючий або керуючий комплект засобів автоматизації, вказують окремим умовним зображенням.

4.4 Умовні зображення приладів і засобів автоматизації, які застосовуються в схемах, включають графічні зображення, літерні і цифрові позначення.

У верхній частині графічного зображення наносять літерні позначення вимірюваної величини і функціональної ознаки приладу, що визначає його призначення.

У нижній частині графічного зображення наносять цифрове (позиційне) позначення приладу або комплекту засобів автоматизації.

4.5 Порядок розташування букв у літерному позначенні наступний:

- основне позначення вимірюваної величини;

- додаткове позначення вимірюваної величини (за необхідності);

- позначення функціональної ознаки приладу.

4.6 При побудові зображень комплектів засобів автоматизації перша літера в позначенні кожного приладу або пристрою (окрім пристроїв ручного управління), які входять у комплект, є найменуванням вимірюваної комплектом величини.

4.7 Літерні позначення пристроїв, виконаних у вигляді окремих блоків і призначених для ручних операцій, незалежно від того, до складу якого комплекту вони входять, повинні починатися з букви Н.

4.8 Порядок розташування літерних позначень функціональних ознак приладу приймають із дотриманням послідовності позначень: /, R, C, S, А.

4.9 При побудові літерних позначень вказують не всі функціональні ознаки приладу, а лише ті, які використовують у даній схемі.

4.10 Літеру А застосовують для позначення функції "сигналізація" незалежно від того, чи винесена сигнальна апаратура на який-небудь щит або для сигналізації використовуються лампи, вбудовані у сам прилад.

4.11 Літеру S застосовують для позначення контактного пристрою приладу, що використовується тільки для включення, відключення, перемикання, блокування.

При застосуванні контактного пристрою приладу для включення, відключення і одночасно для сигналізації в позначенні приладу використовують обидві літери: S і А.

4.12 Граничні значення вимірюваних величин, за якими здійснюється, наприклад, включення, відключення, блокування, сигналізація, допускається конкретизувати додаванням літер Н і L. Ці літери наносять праворуч від графічного зображення.

4.13 За необхідності конкретизації вимірюваної величини праворуч від графічного зображення приладу допускається вказувати найменування або символ цієї величини.

4.14 Для позначення величин та функціональних ознак, не передбачених даним стандартом, допускається використовувати резервні літери. Застосування резервних літер повинне бути розшифроване на схемі.

4.15 Підведення ліній зв'язку до приладу зображають у будь-якій точці графічного зображення (зверху, знизу, збоку). За необхідності вказівки напряму передачі сигналу на лініях зв'язку наносять стрілки.