9. Навчання працівників електроенергетики на підприємстві

9.1. Навчання на підприємстві щороку проходять працівники електроенергетики, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.

Необхідність навчання на підприємстві інших категорій працівників електроенергетики визначає керівник підприємства.

9.2. Щорічне навчання працівників електроенергетики проводиться на об'єктах електроенергетики або в СНЗ за окремими програмами.

9.3. На підприємствах складаються і затверджуються списки працівників електроенергетики, які повинні проходити щорічне навчання.

Ці списки складаються на підставі переліку робіт з підвищеною небезпекою і переліку робіт, де є потреба в професійному доборі. Списки затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони праці.

9.4. Щорічне навчання працівників електроенергетики на підприємстві проводиться у вигляді теоретичного і практичного навчання, протиаварійних тренувань, тренажерної підготовки, інструктажів.

9.5. Щорічне навчання на підприємстві проводиться в технічних кабінетах, кабінетах охорони праці, на полігонах, тренажерах, а також на робочих місцях з метою підтримання належного рівня кваліфікації працівників електроенергетики. Тривалість щорічного навчання повинна бути не меншою 30 годин.

9.6. Програми щорічного навчання повинні охоплювати коло питань з технічної експлуатації і безпеки виробництва, поєднуючи при цьому теоретичні і практичні форми навчання. Ці програми затверджуються керівництвом підприємства.

9.7. Щорічне навчання проводиться з групою працівників електроенергетики однієї, а також суміжних спеціальностей. Облік занять ведеться у журналах довільної форми.

9.8. До проведення навчання на підприємстві повинні залучатись висококваліфіковані спеціалісти підприємства, а також можуть залучатись спеціалісти інших організацій за договорами.

9.9. Тренажерна підготовка і психофізіологічний контроль проводиться відповідно до вимог галузевих нормативно-правових актів з цих питань.

10. Перевірка знань працівників електроенергетики з питань технічної експлуатації

10.1. Види перевірок знань працівників електроенергетики, порядок і періодичність їх проведення визначаються нормативно-технічним документом "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила".

10.2. Перевірка знань працівників електроенергетики проводиться індивідуально в обсязі кваліфікаційних вимог до посади чи спеціальності.

Перелік спеціальностей і посад працівників та екзаменаційних комісій, у яких вони проходять перевірку знань, наведено в додатку 5 до цього Положення.

10.3. Перевірка знань працівників електроенергетики з питань технічної експлуатації може проводитись разом з перевіркою знань з питань охорони праці. У разі створення єдиної комісії для перевірки знань з питань технічної експлуатації та охорони праці склад цієї комісії повинен відповідати вимогам цього Положення та Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511.

(абзац перший пункту 10.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

При цьому результати перевірки знань працівника електроенергетики з кожної дисципліни оформлюються в єдиному протоколі та посвідченні окремими записами (додатки 2, 3).

10.4. Перевірку знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та правил технічної експлуатації тепловикористувальних установок і теплових мереж проходять:

- працівники підприємств і організацій (ремонтних, будівельних, монтажних, проектних та інших), що експлуатують енергоустановки, для яких електрична (теплова) енергія використовується на підставі договору;

- працівники енергопостачальних організацій, які оформлюють акти допуску на підключення енергоустановок споживачів до електричної (теплової) мережі, а також виконують інші роботи, пов'язані з експлуатацією енергоустановок споживачів.

(абзац третій пункту 10.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

10.5. Первинна перевірка знань проводиться для оперативних та оперативно-виробничих працівників перед допуском до дублювання. Первинна перевірка знань решти працівників електроенергетики проводиться після стажування або в разі переведення на іншу роботу (посаду).

Первинну перевірку знань керівників об'єктів електроенергетики та їх заступників з виробничих питань необхідно проводити за участю представників Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та/або Держенергонагляду.

(абзац другий пункту 10.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

Про дату перевірки знань регіональна група Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та/або територіальний підрозділ Держенергонагляду повідомляють підприємство не пізніше ніж за 5 днів повинна бути повідомлена підприємством не пізніше ніж за 20 днів до її початку. Про свою участь у роботі комісії регіональна група Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та/або територіальний підрозділ Держенергонагляду повідомляють підприємство не пізніше ніж за 5 днів.

(абзац третій пункту 10.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

10.6. У центральному органі виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу, на підприємствах і його підрозділах створюються постійно діючі комісії з перевірки знань. Головами цих комісій призначаються керівники або їх заступники з виробничих питань.

Склад цих комісій затверджується наказом керівника підприємства.

Усі члени комісії з перевірки знань в установленому порядку повинні пройти навчання і перевірку знань, за винятком членів комісії центрального органу виконавчої влади, які не проходять перевірку знань з питань технічної експлуатації.

10.7. До складу комісії з перевірки знань центрального органу виконавчої влади залучаються представники Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Держенергонагляду (за згодою). Представники зазначених державних інспекцій мають також право брати участь у перевірці знань працівників у комісіях з перевірки знань підприємств.

(абзац перший пункту 10.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

Керівники підприємств у термін до 10 грудня надають до регіональної групи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та територіального регіонального підрозділу Держенергонагляду графік перевірки знань працівників електроенергетики на наступний рік відповідно до Переліку суб'єктів і об'єктів електроенергетики, державний нагляд (контроль) за якими здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж (додаток 6).

(абзац другий пункту 10.7 у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

Під час перевірки знань оперативних і оперативно-виробничих працівників до складу комісій з перевірки знань залучаються представники відповідних служб вищого оперативного рівня.

Для перевірки знань диспетчерів енергопостачальних компаній, начальників змін електростанцій потужністю 500 МВт і більше до складу комісії з перевірки знань залучається представник оперативної служби відповідної електроенергетичної системи ДП НЕК "Укренерго".

(абзац четвертий пункту 10.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

До складу комісії з перевірки знань повинно входити не менше 3 осіб.

10.8. Працівники електроенергетики перевірку знань проходять:

10.8.1. Керівники, заступники керівників та члени екзаменаційних комісій підприємств, які зазначені у додатку 5 до цього Положення, - у комісії з перевірки знань центрального органу виконавчої влади.

10.8.2. Голови і члени екзаменаційних комісій - у комісіях вищих інстанцій.

10.8.3. Інші працівники електроенергетики - у комісіях підприємств або в комісіях структурних підрозділів підприємства.

 

Директор Департаментуелектроенергетики 

 Ю. І. Улітіч 

УЗГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету України з нагляду за охороною праці 

 С. О. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о. Міністра освіти і науки України 

 А. М. Гуржій 

 

Додаток 1 до пункту 1.4 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики 

ПЕРЕЛІКспеціальностей і посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці

1. Керівники, заступники керівників енергетичних компаній, підприємств, організацій.

2. Керівники і спеціалісти виробничих служб енергетичних компаній, підприємств, організацій.

3. Керівники, заступники керівників електростанцій, котелень, електричних і теплових мереж.

4. Керівники, спеціалісти:

4.1. Виробничих підрозділів електростанцій, котелень, електричних і теплових мереж.

4.2. Структурних підрозділів Держенергонагляду та підрозділів енергозбуту енергопостачальних компаній.

4.3. Ремонтних, монтажних, налагоджувальних та інших організацій, які обслуговують об'єкти електроенергетики.

4.4. Диспетчерських служб.

4.5. Служб релейного захисту і автоматики.

4.6. Електротехнічних служб, служб підстанцій, ліній електропередавання.

4.7. З обслуговування засобів диспетчерського і технологічного керування.

4.8. Лабораторій з випробувань, контролю та аналізу.

5. Керівники та інструктори навчально-курсових комбінатів і навчально-тренувальних центрів.

6. Диспетчери і чергові інженери всіх рівнів.

7. Начальники змін електростанцій та їх цехів (дільниць).

8. Майстри виробництва об'єктів електроенергетики та інші посадові особи, які організовують або виконують роботи на діючому обладнанні об'єктів електроенергетики.

9. Старші машиністи, машиністи, машиністи-обхідники та оператори електростанцій, котелень і теплових мереж.

10. Електромонтери та електрослюсарі з оперативного, експлуатаційного та ремонтного обслуговування об'єктів електроенергетики.

11. Слюсарі з експлуатації, обслуговування і ремонту енергетичного устаткування електростанцій, котелень і теплових мереж.

12. Акумуляторники.

13. Котлоочисники.

14. Обмурувальники, ізолювальники.

15. Працівники, робота яких пов'язана з джерелами іонізуючого випромінювання, транспортом, вибуховими або отруйними речовинами, обслуговуванням установок, апаратів або посудин, що працюють під тиском.

16. Електрогазозварники.

17. Працівники, які виконують роботи з підвищеною пожежною небезпекою.

18. Працівники, які виконують роботу згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 року N 123 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 грудня 1993 року за N 196, або діяльність яких стосується робіт, що вимагають професійного відбору.

19. Посадові особи згідно з Переліком посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 11 жовтня 1993 року N 94 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1993 року за N 154.

 

Директор Департаментуелектроенергетики 

 Ю. І. Улітіч 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

 

Додаток 2до пункту 1.16 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики 

___________________________________________(підприємство, установа, організація) 

ПРОТОКОЛ N засідання комісії з перевірки знань з питань технічної експлуатації

"___" ____________ 200_ р. 

м. __________________ 

КОМІСІЯ У СКЛАДІ:

голови __________________________________________________________                                                                        (прізвище, ініціали, посада)і членів комісії ____________________________________________________                                                                                 (прізвище, ініціали, посада)__________________________________________________________________________________________________________________________________

Створена на підставі наказу від "___" ___________ 200_ р. N _______ перевірила знання ________________________________________________                                             (найменування нормативно-правових актів з технічної експлуатації,_________________________________________________________________                                                        за якими проводилася перевірка знань)_________________________________________________________________

N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові працівника 

Посада, професія 

Підрозділ 

Знає/не знає 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

Голова комісії 

____________________(підпис) 

Члени комісії 

____________________(підпис)