ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО

НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

_________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Нпаоп 63.21-1.03-96

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ БУДІВНИЦТВІ,

РЕМОНТІ ТА УТРИМАННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

І НА ІНШИХ ОБ’ЄКТАХ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Київ

ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ

АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови

крпорації «Укравтодор»

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

України по нагляду за

охороною праці

В. О. Герасимчук

від______._________________________.________

від______._________________________.________

Нпаоп 63.21-1.03-96

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ БУДІВНИЦТВІ,

РЕМОНТІ ТА УТРИМАННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

І НА ІНШИХ ОБ’ЄКТАХ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Київ

Нпаоп 63.21-1.03-96

ПРАВИЛА

охорони праці при будівництві, ремонті та

утриманні автомобільних доріг і на інших

об’єктах дорожнього господарства

_____________________________________________________________________________

1. Галузь застосування

Правила охорони праці на будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг i на інших об’єктах дорожнього господарства (далі-Правила) є нормативним документом i поширюються на всі види виробничої діяльності організацій і підприємств, цехів і дільниць, які ведуть роботи по проектуванню, будівництву, ремонтута утриманню автомобільних доріг загального користування, виготовляють дорожньо-будівельні матеріали, елементи обстановки дороги, експлуатують i утримують дорожньо-будівельні машини та устаткування.

Правила обов’язкові для виконання всіма організаціями підприємствами всіх міністерств і відомств України, незалежно від форм власності, які займаються дорожньо-будівельною діяльністю, крім підприємств житлово-комунального господарства, а також поширюються на малі, приватні, кооперативні і спільні підприємства, які орендують адміністративні і виробничі приміщення, будівлі дорожніх господарств незалежно від того, проводять вони спільну роботу чи ні.

Із введенням в дію цих Правил втрачають чинність у дорожній галузі України “Правила техніки безпеки на будівництві, ремонтіта утриманні автомобільних доріг”, затВ. Мінтрансбуд СРСР 29.04.77р.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. При створеннi нових технологічних процесів, застосуванні нових матеріалів, нових видів машин, пристроїв та устаткування, для яких вимоги безпечного виконання робіт не передбачені цими Правилами, слiд дотримуватися вимог спеціально розроблених для цих випадків інструкцій і вказівок, які затверджуються власником за згодою відповідних органів державного нагляду.

2.2. Організація виробничої діяльності при безумовному виконанні вимог цих Правил не повинна суперечити діючим законодавчим актам і нормам по раціональному використанню землі та її надр, водних і лісових ресурсів, захисту навколишнього середовища.

2.3. Правила становлять основу для розробки положень, інструкцій, інших нормативних актів по охороні праці на підприємствах і в організаціях.

2.4. Порядок організації роботи з охорони праці, обов’язки, права і відповідальність структурних підрозділів і посадових осіб у галузі охорони праці в дорожньо-будівельних підприємствах, організаціях та об’єднаннях регламентуються галузевою Системою управління охороною праці в дорожньому господарстві.

2.5. Адміністрація державного підприємства або приватна особа, якій належить це підприємство (далі-власник), згідно з чинним законодавством по охороні праці несе відповідальність за безпеку праці, технологічних процесів, машин і устаткування, cтан санітарно-побутових і санітарно-гігієнічних умов, організацію профілактики травматизму і професіональних захворювань на підприємстві.

2.6. Власник підприємства зобов’язан:

створювати безпечні умови праці, які попереджають виникнення травматизму та профзахворювань;

розробляти заходи профілактики травматизму і професiйних захворювань, що забезпечують особисту безпеку і гігієну праці працюючих;

організовувати систему охорони праці на підприємстві таким чином, щоб за безпечні і нешкідливі умови праці на кожному робочому місці, дільниці, цеху та на підприємстві в цілому за наказом ніс персональну відповідальність працівник (працiвники) з числа інженерно-технічних працівників (далі-IТП);

організовувати навчання працівників безпечним прийомам праці і проводити перевірку знань по результатах навчання згідно з “Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” ДНАОП 0.00-4.12-94, включаючи проведення попереднього спеціального навчання працівників на роботах з підвищеною небезпекою (диВ. додаток 1) і періодичну перевірку їх знань не рідше одного разу на рік, а також навчання і періодичну (один раз у три роки) перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб відповідно Переліку, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 Nо 94;

видавати під розпис робітникам всіх професій інструкції по охороні праці.

2.7. Для проведення навчання (інструктажу), надання методичної допомоги працівникам по охороні праці, а також для пропаганди безпечних методів праці на кожному підприємстві з кількістю працюючих 100чоловік і більше, повинні бути організовані кабінети охорони праці. На підприємствах з меншою кількістю працюючих створюються куточки охорони праці.

2.8. До самостійного виконання дорожнiх робіт, до робіт по приготуванню сумішей і покриттiв, виготовленню бетонних і залізобетонних виробів, добуванню нерудних будівельних матеріалів, до управління та обслуговування дорожньо-будівельної і піднімально-транспортної техніки та іншого устаткування допускаються чоловіки і жінки, що досягли 18років, пройшли повний курс навчання з відповідного фаху і шляхом проведення вступного i первинного (на робочому місці) iнструктажiв були ознайомлені з діючими на підприємстві правилами охорони праці і пожежної безпеки, навчилися безпечним прийомам праці.

2.9. Жінки не можуть бути допущені до робіт, зазначених в “Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок” ДНАОП 0.03-8.08-93.

2.10. Особи, яким виповнилось 17років, можуть бути допущені тільки до тих робіт, які не зазначені в “Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці” (ДНАОП 0.03-8.07-94).

2.11. Усi робiтники повиннi проходити перiодичний медичний огляд з метою пiдтвердження придатностi до роботи по тiй чи iншiй професiї.

2.12. Усі види виробничої діяльності повинні здійснюватися з дотриманням цих Правил за проектами організації будівництва (далі-ПОБ), проектами виробництва робіт (далі-ПВР) і технологічними картами з дотриманням вимог заводів-виготiвників, що містяться в інструкціях по експлуатації і технічних паспортах, та наявність яких при запровадженні в експлуатацію дорожньо-будівельної, піднімально-транспортної та іншої техніки і устаткування є обов’язковим.

2.13. ПОБ і ПВР повинні розроблятися спеціалізованою організацією (проектним, проектно-технологічним інститутом чи структурним підрозділом організації, що виконує дорожньо-будівельні роботи), яка має ліцензію.

2.14. Заходи по охороні праці і виробничої санітарії, i закладені у ПОБ і ПВР, повинні бути доведенi до виконавця робіт (майстра, виконроба, механіка, начальника дільниці) пiд розпис.

2.15. Усі працівники повинні використовуватись на роботах відповідно до їх професій і посад. Забороняється залучати людей до робіт, яким вони не навченi, за винятком робіт, що не вимагають кваліфікованої праці (підсобні роботи).

2.16. Керівники робіт зобов’язані не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, вступний і первинний інструктажі по охороні праці, у хворобливому стані, в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

2.17. Власник підприємства зобов’язаний виключити можливу появу сторонніх осіб на всіх дільницях виконання робіт.

2.18. Місця проведення робіт повинні бути забезпечені медичними аптечками з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги; на видних місцях повинні висіти адреси і номери телефонів найближчих медпунктів.

2.19. При будівництві, ремонті та утриманні автомобільних

доріг, де може виникнути виробнича небезпека (не зв’язана з характером виконуваної роботи) відповідальному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки. Приблизний перелік робіт, на виконання яких необхідно видати наряд-допуск, і його форми містяться в додатку 4.

2.20. Власник зобов’язаний забезпечувати робочих і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту необхідних розмірів і запобіжними пристроями у відповідності з типовими галузевими нормами.

Всі індивідуальні засоби захисту повинні бути перевірені, а робітники проінструктованi про порядок користування ними. Запобіжні пристрої повинні мати паспорт і бути випробувані у відповідності з нормативними вимогами.

2.21. Працівники підприємства несуть адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність за порушення правил охорони працi відповідно до чинного законодавства.

2.22. Порядок розслідування і облік нещасних випадків і сповіщення про них проводиться згідно з “Положеннями про розслідування та облік нещасних випадків, професiйних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях” ДНАОП 0.00-4.03-93.

2.23. Відповідальність за нещасні випадки, що сталися на виробництві чи пов’язані з виробництвом, несуть особи, що своїми неправильними вказівками, діями (або бездіяльністю) не забезпечили виконання правил охорони праці, не провели інструктаж і навчання робітників безпечним методам праці і не вжили відповідних заходiв щодо попередження нещасних випадків.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1.Будівельний майданчик

3.1.1. Всі види будівництва і ремонту автомобільних доріг можна починати тільки за наявності проектів організації будівництва і виконання робіт, робочих креслень, що затвердженi у встановленому порядку, і за наявності ордера (для підрядної організації) або наряд-завдання (для експлуатаційної служби) на проведення робіт.

3.1.2. Проектна документація по організації і виконанню будівельно-монтажних і ремонтних робіт повинна містити рішення по створенню умов для безпечного і нешкідливого виконання робіт як на будівельному майданчику в цілому, так і на робочому місці, санітарно-побутовому обслуговуванню робiтникiв, виконанню робіт у зимових умовах.

3.1.3. На будівельному майданчику повинні бути обладнані санітарно-побутові та інші приміщення згідно вимог СНиП 2.09.04-87“Административные и бытовые здания”.

3.1.4. Максимальна відстань від робочих місць на відкритому повітрі або в неопалювальних приміщеннях до санітарно-побутових приміщень не повинна перевищувати:

до гардеробних, умивальних, душових, приміщень для сушіння робочого одягу і взуття, приміщень для особистої гігієни жінок, пунктів харчування (їдалень, буфетів) — 500 м;

до приміщень для обігріву і відпочинку — 150 м;

до вбиралень — 100 м.

3.1.5. Розташування постійних і тимчасових доріг, мереж енергопостачання, водопостачання, кранів, механізованих установок складських майданчиків, санітарно-побутових приміщень тощо повинно відповідати генеральному плану будівництва.

3.1.6. Будівельний майданчик у населених пунктах або на територіях тимчасових підсобних виробництв повинен бути огороджений, щоб уникнути доступу на нього сторонніх осіб.

У разі неможливості виконати огородження будівельного майданчика на діючому промисловому підприємстві, він має бути означений відповідними знаками та написами.

3.1.7. Під’їзні шляхи та тимчасові дороги до об’єктів дорожнього будівництва, що забезпечують вільний доступ транспортних засобів і дорожньо-будівельної техніки, повинні бути побудовані до початку будівельних робіт.

3.1.8. В місцях перехрещення автомобільних доріг із залізничними під’їзними коліями роблять суцільні настили (переїзди), оснащені контррейками, прокладеними в рівень з головками рейок.

3.1.9. Проїзди, проходи, кранові колiї, вантажно-розвантажувальні майданчики та робочі місця необхідно регулярно очищати від будівельного сміття і не захаращувати; у зимовий час — очищати від снігу та криги, посипати протиожеледними матеріалами, а в перiод засухи — обезпилювати.

3.1.10.Проходи для робочих, розташовані на уступах, укісах і косогорах з ухилом понад 20о, повинні бути обладнані трапами або сходами з односторонніми поручнями.

3.1.11.Колодязі та шурфи треба закрити кришками, мiцними щитами чи огородити, траншеї та котловани в місцях проходу людей повинні бути огороджені. В темну пору, крім огорожі, повинні бути установлені світлові сигнали.

3.1.12. Працюючі в місцях, де можливо утворення чи поява шкідливого газу, повинні бути забезпечені захисними засобами:

протигазами, що відповідають хімічному складу газу, який є, кисневими iзолюючими приладами або шланговими протигазами.

3.1.13. Перед допуском робітників в місця з можливою появою шкідливого газу (в тому числі колодязі, траншеї та шурфи) необхідно їх ретельно перевірити на наявність газу.

Виявлений витiк газу повинен бути усунений і проведена повторна перевірка наявності газу. При несподіваній появі шкідливого газу роботи повинні бути припинені, а робiтники виведені з небезпечної зони. Наявність газів перевіряється за допомогою переносних газоаналізаторів в іскробезпечному виконанні, індикаторів і шахтарських ліхтарiв.