КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 23 грудня 2004 р. N 1735

Київ

Про затвердження Правил надання населенню

послуг з перевезень міським електротранспортом

Відповідно до статті 4 Закону України "Про міський

електричний транспорт" ( 1914-15 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Правила надання населенню послуг з перевезень

міським електротранспортом, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р.

N 386 ( 386-97-п ) "Про затвердження Правил надання населенню

послуг з перевезень міським електротранспортом" (Офіційний вісник

України, 1997 р., число 17, с. 66);

пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів

України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 17 серпня 2002 р. N 1178 ( 1178-2002-п ) (Офіційний вісник

України, 2002 р., N 34, ст. 1588).

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 грудня 2004 р. N 1735

ПРАВИЛА

надання послуг міським електричним транспортом

Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою забезпечення надання

пасажирам надійних і якісних послуг міським електричним

транспортом - трамваями, тролейбусами та метрополітеном, а також

створення необхідних умов для належного функціонування підприємств

міського електричного транспорту та захисту прав пасажирів.

Правила регулюють відносини між замовниками транспортних

послуг, перевізниками і пасажирами.

2. Правила розроблено згідно із Законами України

"Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про міський електричний

транспорт" ( 1914-15 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ),

"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та

іншими актами законодавства.

3. Правила встановлюють порядок надання населенню послуг

міським електричним транспортом (далі - транспортні послуги) та їх

оплати, обов'язки, права і відповідальність їх замовників,

перевізників і пасажирів.

4. Взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання

транспортних послуг регламентуються Правилами користування

трамваєм і тролейбусом ( z0571-97 ) та Правилами користування

метрополітеном, які затверджуються у порядку, встановленому

законодавством.

5. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке

значення:

зупинка - спеціально обладнаний пункт на маршруті (лінії) для

посадки та висадки пасажирів;

інтервал руху - проміжок часу між відправленнями транспортних

засобів, що рухаються один за одним на певному маршруті (лінії);

норми наповнення рухомого складу - якісний показник

транспортного обслуговування населення, який визначає сумарну

кількість пасажирів, що припадає на 1 кв. метр вільної площі

підлоги салону одиниці рухомого складу міського електричного

транспорту з урахуванням кількості місць для сидіння;

регулярність руху - відношення кількості рейсів, фактично

здійснених за розкладом руху, до запланованої кількості рейсів на

відповідному маршруті (лінії);

розрахунковий тариф на транспортні послуги - необхідні

(нормативні) розрахункові витрати на надання транспортних послуг

на одиницю транспортної роботи.

Визначення потреби у транспортних

послугах та їх планування

6. Потреба у транспортних послугах визначається замовником на

основі постійного вивчення попиту на пасажироперевезення із

застосуванням погоджених з перевізником методик та врахуванням

специфіки транспортних послуг, які можуть бути надані лише в

конкретно визначений час і на конкретному маршруті (лінії).

36. Вартісна величина розрахункового тарифу на транспортні

послуги визначається згідно з додатком 1 і затверджується

замовником.

Розрахунковий тариф на транспортні послуги переглядається за

погодженням сторін договору у разі зміни цін, тарифів на

обладнання, комплектувальні вироби, матеріали, електроенергію

тощо, а також перегляду рівня заробітної плати відповідно до

законодавства.

37. Оплата транспортних послуг здійснюється на підставі

затвердженого замовником звіту про обсяг транспортних послуг,

наданих перевізником у певному періоді (додаток 2).

Звіт розглядається і затверджується замовником протягом п'яти

календарних днів після його одержання від перевізника.

38. Перерахування коштів перевізнику за транспортні послуги

здійснюється згідно із звітною інформацією у строки і в порядку,

обумовлені договором, але не менше двох разів на місяць у межах

відповідних бюджетних призначень на цей період.

39. У разі припинення або зміни графіка руху на визначених

договором маршрутах з незалежних від перевізника причин (стихійне

лихо, проведення загальноміських заходів, ремонт доріг, припинення

постачання електроенергії, складні дорожньо-погодні умови тощо)

замовник у межах відповідних бюджетних призначень здійснює оплату

транспортних послуг за плановими показниками згідно з актами, які

складаються перевізником і затверджуються замовником не пізніше

трьох днів після їх одержання від перевізника (додаток 3).

40. У разі невиконання запланованого обсягу транспортної

роботи з вини перевізника замовник оплачує лише фактично виконані

обсяги такої роботи.

41. Одержані понад план доходи від реалізації проїзних

документів, а також доходи від стягнення штрафів за безквитковий

проїзд залишаються в розпорядженні перевізника.

Невиконання плану доходів від реалізації проїзних документів

замовником не компенсується.

42. У разі відволікання рухомого складу з регулярних

маршрутів (ліній) з ініціативи замовника оплата послуг

здійснюється за фактично виконану роботу, але не менше від обсягів

планових показників, передбачених договором.

Обов'язки, права та відповідальність

замовника і перевізника

43. Обов'язки, права та відповідальність замовника і

перевізника визначаються Законом України "Про міський електричний

транспорт" ( 1914-15 ).

44. Спори між замовником, перевізником і споживачем

транспортних послуг розв'язуються в порядку, визначеному

законодавством.

Контроль за виконанням Правил

45. Контроль за виконанням Правил здійснюють у межах своєї

компетенції Мінтрансзв'язку, Держжитлокомунгосп,

Держспоживстандарт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації, а також

органи місцевого самоврядування.

46. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)

можуть сприяти замовникам у здійсненні ними контролю за якістю

надання населенню транспортних послуг та інших повноважень,

передбачених Законами України "Про захист прав споживачів"

( 1023-12 ) і "Про міський електричний транспорт" ( 1914-15 ) та

іншими актами законодавства.

Додаток 1

до Правил

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________

(замовник)

"___" ____________ ____ р.

РОЗРАХУНКОВИЙ ТАРИФ

на транспортні послуги, що надаватимуться

____________________________ у ______ році

(перевізник)

------------------------------------------------------------------

Показник | Одиниця | Рік |У тому числі за кварталами

| виміру | |--------------------------

| | | I | II | III | IV

------------------------------------------------------------------

1. Витрати на тис.

замовлені транспортні гривень

послуги згідно з

договором, усього

у тому числі:

планова -"-

собівартість*

планова -"-

рентабельність

(прибуток)

2. Розрахунковий тис.

обсяг транспортної вагоно

роботи згідно з (тролей-

договором бусо)-

кілометрів

3.