ВБН В.2.8-218-046:2006. БН В.2.8-218-046:2006. Годовые сроки эксплуатации дорожных машин и механизмов для строительства и ремонта автомобильных дорог


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

РІЧНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРОЖНІХ

МАШИН І МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА І

РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

ВБН В.2.8-218-046:2006

(на заміну ВБН В.2.8-218-046-2001)

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

Київ

2006

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінбуду України

Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ: А. Безуглий, В. Вернигора, канд. техн. наук, В. Висоцький (керівник теми), Г.Жучко, В. Нагайчук, канд. техн. наук, В. Поспішний

ВНЕСЕНО: Управлінням науково-технічної політики та Фінансово-економічного Департаменту Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

№ 547 від "20" листопада 2006 р.

ВВЕДЕНО НА ЗАМІНУ: ВБН В.2.8-218-046-2001 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг" зі змінами № 1, № 2, № 3

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

НАКАЗ

20.11.06 м. Київ № 547

Про затвердження ВБН В.2.8218046:2006 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг"

У зв'язку із завершенням теми «Переробити та доповнити ВБН В.2.8-218-046-2001 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг"» згідно з договором № 37-06 від 24.02.2006,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ВБН В.2.8-218-046:2006 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг" та ввести у дію з 1 січня 2007 року (додаються).

2.УДВТП "Укрдортехнологія" (Нагайчук В.М.) у І кварталі 2007 року забезпечити тиражування та розповсюдження документа дорожнім підприємствам та організаціям з компенсацією витрат на договірній основі.

3.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Укравтодору Веригіна Л.М.

ГоловаВ.Ф.Демішкан

ЗМІСТ

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ5

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ5

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ5

4ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН6

ДОДАТОК А Технологічні періоди використання машин11

ДОДАТОК Б Тривалість робочих періодів експлуатації машин18

ДОДАТОК В Середньобагаторічна кількість днів з опадами більше 1 мм20

ДОДАТОК Г Вихідні дані для визначення середньої тривалості перебазування машини24

ДОДАТОК Д Визначення тривалості перебазування машини на протязі робочого періоду року26

ДОДАТОК Е Середні показники питомої тривалості технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машин в робочому періоді року32

Додаток Ж Середній коефіцієнт змінності36

ДОДАТОК И Приклад розрахунку річних термінів експлуатації дорожньо-ремонтної машини Patchmatic STR 1008 в дорожньо-кліматичній зоні V-II України40

Додаток К Середні річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів43

Додаток Л Визначення середніх річних термінів експлуатації будівельних машин та механізмів при будівництві та ремонті автомобільних доріг48

Додаток М Робоча таблиця розрахунку річних термінів експлуатації машин50

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ВБН В.2.8-218-046:2006

Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

Введено на заміну ВБН В.2.82180462001

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють порядок розрахунку річних термінів експлуатації дорожніх машин та механізмів (надалі – машин). Вимоги цих Норм є обов'язковими для організацій і підприємств, підпорядкованих Державній службі автомобільних доріг України (Укравтодор) та призначені для планування технічної експлуатації і використання при складанні ресурсних кошторисних норм.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.1.1-65-95

Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Терміни та визначення

ГОСТ 25646-95

Эксплуатация строительных машин. Общие требования (Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги)

ДБН В.2.3-4-2000

Автомобільні дороги

ДБН В.2.8-3-95

Технічна експлуатація будівельних машин

ДБН В.2.8-4-96

Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги

ВБН В.2.8-218-009-97

Правила технічної експлуатації дорожньої техніки

ВБН В.2.8-218-046-2001

Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

ІНУВ В.3.2-218-051-95

Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах

ДНАОП 5.1.14-1.01-96

Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому нормативному документі, та визначення позначених ними понять.

3.1Річні терміни експлуатації – розрахункові величини наробітку машини на протязі року, які застосовуються для планування виробничої діяльності підприємства.

 1. Робочий період року – розрахунковий інтервал часу, який обмежує період експлуатації машин вимогами технології виконання робіт, кліматичними, погодними, природними умовами та місцезнаходженням робіт, що виконуються.
 2. Технологічні періоди використання машин – інтервал часу, який обмежується технологією виконання даного виду робіт, температурними та вологісними параметрами повітря.

3.4Ремонтний цикл – інтервал часу або наробіток з початку експлуатації машини до першого капітального ремонту або між двома послідовними капітальними ремонтами.

3.5Підготовчо-заключні роботи – комплекс заходів, які забезпечують підготовку об'єкта для виконання дорожніх робіт, безпеку дорожнього руху в місцях проведення робіт та охорону навколишнього природного середовища.

 1. Коефіцієнт внутрішньозмінного використання – коефіцієнт, який враховує завантаження машини у часі та за потужністю протягом робочого часу.
 2. Коефіцієнт використання двигуна за часом – відношення наробітку машин (в мото-год.) до тривалості робочого часу, на протязі якого його було досягнуто (в маш.-год.).
 3. Коефіцієнт використання потужності двигуна – ступінь завантаження двигуна машини на протязі її наробітку.

4ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН

4.1Річні терміни експлуатації машин розроблені відповідно до конкретних умов експлуатації з урахуванням технології виконання робіт, тривалості робочого періоду на протязі року та перерв у роботі.

Технологією виробництва передбачається використання комплекту машин для виконання певного виду робіт. Річні терміни експлуатації машин, які входять в комплект, встановлюють на однаковому рівні.

4.2Річні терміни експлуатації машин визначають в днях (добах), змінах та годинах робочого часу (мото-год., маш.-год.). Річні терміни експлуатації машин, визначені в мото-год., використовують для планування технічної експлуатації машин, а визначені в маш.-год., – для планування та обліку тривалості роботи машин.

4.3Річні терміни експлуатації машин, TN, зміни, в загальному вигляді визначають за формулою:

TN=TR-TР,(1)

де TR – тривалість робочого періоду на протязі року, зміни;

Тр – тривалість перерв в роботі, зміни.

4.4Тривалість робочого періоду на протязі року визначають для кожної конкретної групи (марки, типу) машин з урахуванням технології виконання робіт, кліматичних, природних, погодних умов та місцезнаходження робіт, що виконуються.

Машини універсального призначення та базові машини, які використовуються для навішування змінного робочого обладнання, використовуються, за можливістю, протягом року. Спеціалізовані машини – на протязі сезону, відповідно до технології виконання робіт. Технологічні періоди використання машин у відповідності з технологією виконання робіт (ДБН В.2.3-4) наведені в додатку А.

 1. Технологією виконання робіт визначені температурні та вологісні параметри повітря, а також тривалість виконання даного виду робіт, яка повинна знаходитись в межах інтервалу часу, що обмежений допустимими температурними та вологісними параметрами.
 2. Тривалість робочого періоду на протязі року визначають для конкретного регіону з урахуванням даних Українського гідрометеорологічного центру. Тривалість робочих періодів експлуатації машин у відповідності з технологією виконання робіт (ДБН В.2.3-4) наведена в додатку Б.

4.7Дорожньо-кліматичне районування та районування території України за кліматичними умовами, стосовно використання машин в залежності від характеристик дорожнього покриття (типів та марок асфальто- і дьогтебетонів), прийнято у відповідності з даними ДБН В.2.3-4.

 1. Перерви в роботі включають в себе святкові та вихідні дні, простої за кліматичних умов (дощ), перебазування машин, очікування ремонту та доставки машин на ремонтне підприємство і назад та знаходження машин в періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року.
 2. Перерви в роботі, ТР, дні, визначають за формулою:

Тр=Тв+Тк+Тпер+То+Трем,(2)

де Тв – кількість святкових та вихідних днів, які припадають на робочий період року, дні;

Тк – тривалість простоїв машин через кліматичні умови, дні;

Тпер – тривалість перебазування машин на протязі робочого періоду року, дні;

То – тривалість очікування ремонту та доставки машин на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року, дні;

Трем – тривалість знаходження машин у періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року, дні.

4.10Перерви в роботі враховують тільки на протязі робочого періоду року. Тривалість перерв у роботі, які співпадають з неробочим періодом, з розрахунку виключають.

Перерви в роботі, які є результатом порушення організації або технології виконання робіт (порушення трудової дисципліни, перебої в постачанні матеріалами та енергоресурсами, непланові ремонти, викликані несвоєчасним та неякісним виконанням періодичних технічних обслуговувань та ремонтів) в розрахунок не включають.

 1. Кількість святкових та вихідних днів, які припадають на робочий період року, приймають за календарем.
 2. Тривалість простоїв машин через кліматичні умови визначають на основі даних Українського гідрометеорологічного центру (додаток В). При цьому враховують середню тривалість дощу на протязі дня та технологічні особливості застосування конкретних марок машин (час висихання поверхні після дощу для можливості подальшої експлуатації деяких типів машин). Застосовуємо зменшуючий коефіцієнт, який в середньому становить 0,5.
 3. Тривалість перебазування машин на протязі робочого періоду року визначають на підставі даних щодо кількості та територіального розміщення об'єктів, що будуються, та тривалості їх будівництва.

Середні швидкості перевезення та пересування машин для визначення тривалості їх перебазувань наведені в додатку Г. Середню тривалість перебазувань машин, Тпер, дні, визначають за формулою:

,(3)

де L – середня відстань транспортування, км;

Nnep – кількість перебазувань на протязі робочого періоду року;

V – середня швидкість перебазувань, км/год.;

Тсм – тривалість зміни, год.;

Nсм – коефіцієнт змінності при перебазуванні машин.

Розрахунок тривалості перебазувань різних типів машин (з урахуванням середніх величин складових частин) наведено в додатку Д.

4.14 Тривалість щоденних перебазувань самохідних колісних машин, які мають постійну стоянку на експлуатаційній базі будівельної організації, враховують в складі змінного робочого часу.

 1. Тривалість очікування ремонту і доставки машин на ремонтне підприємство і назад на протязі робочого періоду року визначають на підставі даних щодо фактичних витрат часу на ці операції, які припадають на одну середньоспискову машину.
 2. Тривалість знаходження машин в періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року, Трем, дні, визначають за формулою:

(4)

де Тп – питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машини, год./маш.-год.;

Кзм – коефіцієнт змінності (кількість змін роботи машини за добу);

Тзм – тривалість зміни, год.

4.17 Питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів на протязі машино-години роботи машини, Тп, год./маш.-год., визначається за формулою:

(5)

де Тто – тривалість періодичного технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2, ТО-3) та ремонту (П, К) відповідного виду, год.;

Nто – кількість технічних обслуговувань та ремонтів кожного виду машин в одному ремонтному циклі;

Ц – тривалість ремонтного циклу, мото-год.;

Кзм.то – коефіцієнт змінності проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту;

Кі.то – імовірнісний коефіцієнт знаходження машини на технічному обслуговуванні та ремонті в робочому періоді року;