НАКАЗ

____________

м.

N __________Про організацію виконання заходу з державного енергетичного нагляду
на енергетичних об'єктах __________________________
                                                              (назва суб'єкта господарювання)


Відповідно до вимог:

статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями);

Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від ___________ N ___________, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України __________ за N ___________,

НАКАЗУЮ:

1. У строк з "___" _________ 20__ р. до "___" _________ 20__ р. провести
_________________________________________________________________ енергетичних об'єктів
                      /назва заходу (обстеження, перевірка, інспектування, огляд тощо)/
____________________________________________________________________________________
                                                                             (назва суб'єкта господарювання)
____________________________________________________________________________________
                                                                              (предмет державного нагляду)

_____________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду)

М. П. 

________________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Додаток 4
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів  


 ____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

Направлення на проведення заходу

N _____

"___" ___________ 20__ р.

Видано: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові)

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статтею 9 Закону України "Про електроенергетику", статтею 14 Закону України "Про теплопостачання", Положенням про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), Ви направляєтесь для проведення заходу:
_____________________________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                           фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід)
_____________________________________________________________________________________
    (місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється
                                                                                                      захід)
на підставі наказу ______________________________________________________________________
                                                                 (номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід)
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                           (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                        (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного нагляду - господарська діяльність з виробництва, транспортування або постачання енергії, або пов'язана зі споживанням електричної енергії для власних потреб з метою виробництва, надання послуг
      (непотрібне закреслити)
вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень) __________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Захід провести:
з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

тип, вид, предмет та строк здійснення попереднього
заходу _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду)

М. П. 

________________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 
 

Додаток 5
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів ____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

 
 
від _____________ N ________ 

Керівнику
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід) Повідомлення
про проведення заходу

Повідомляю, що в порядку здійснення державного енергетичного нагляду відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), з "___" _____________ 20__ р. до "___" ___________ 20__ р. на енергетичних об'єктах _________________________________________________ здійснюватиметься:
                                                                                        (назва суб'єкта господарювання)
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                           (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                          (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного нагляду ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Вам необхідно розпорядчим документом призначити уповноважену (их) особу (осіб), у присутності якої (их) буде проводитись захід та яка (і) зобов'язана (і) забезпечити підготовку і надання інформації.

Керівник суб'єкта господарювання зобов'язаний повідомити сторонні організації, які обслуговують його енергоустановки, та орендарів про строки та мету проведення обстеження, забезпечити доступ до енергоустановок, переданих в оренду. 

_______________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду) 

________________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(лінія відриву)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення від ___________ N _____________

надіслано:________________________________________
(факсограмою, телефонограмою, рекомендованим листом)

Повідомлення від ____________N___________ вручено особисто: ____________________________

_________________   ___________________________________________________________________
        (підпис, печатка)                 (прізвище, ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання)

Дата отримання повідомлення "___" ____________ 20__ р.  


Додаток 6
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів ____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

АКТ N _____

Населений пункт ______________________________________________________________________
                                                                                         (населений пункт, район, область)

"___" ____________ 20__ р.

Мною (нами), державним інспектором (старшим державним інспектором(ами) з енергетичного нагляду ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), у період з "__" _________ 20__ р. до "___" ________ 20__ р. проведено захід з державного енергетичного нагляду на енергетичних об'єктах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       (назва суб'єкта господарювання та/або його підрозділів, їх місцезнаходження)

у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                               (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                             (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного нагляду_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/

Форма власності суб'єкта господарювання ________________________________________________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові) Продовження Акта
від "____" _______ 200__ р. N ______ При цьому встановлено:

1. Стан виконання суб'єктом господарювання вимог законодавства у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання.

1.1. Характеристика енергоустаткування, що знаходиться в експлуатації.

1.2. Наявність персоналу, що обслуговує енергоустаткування.

1.3. Організація експлуатації енергоустаткування.

1.4. Висновки щодо відповідності діяльності суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері виробництва, постачання,   транспортування та споживання енергії.

За результатами здійсненого заходу виявлено невиконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а саме:

N
 з/п 

Детальний опис виявленого порушення 

Посилання на відповідну вимогу законодавства 

 

      1. Організація експлуатації 

 

 

  1.1. Персонал 

 

 

  1.2. Технічне обслуговування, ремонт та модернізація 

 

 

  1.3. Технічна документація 

 

 

  1.4. Приймання в експлуатацію устаткування та споруд 

 

 

2. Оперативно-диспетчерське керування 

 

 

3. Технологічні порушення 

 Перелік використаних нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів під час здійснення заходу

N
з/п 

Повна назва нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів  

Скорочена назва нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Акт на ______ аркушах склав (ли) державний інспектор(и) /старший державний інспектор(и)/ з енергетичного нагляду