Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 9 червня 2005 року N 255

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2005 р. за N 1165/11445

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства палива та енергетики України
 від 29 грудня 2008 року N 668

Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику" щодо збереження цілісності і забезпечення надійного й ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України та з метою визначення порядку організації щодо розслідування класифікації і обліку технологічних порушень у роботі електростанцій, електричних і теплових мереж та енергосистем електроенергетичної галузі України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України (далі - Інструкція), що додається.

2. Директору Департаменту електроенергетики Улітічу Ю. І. подати цю Інструкцію на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусов В. І.) внести Інструкцію до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних нормативно-правових актів Мінпаливенерго України.

4. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдурова Г. П.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників цієї Інструкції енергетичним компаніям та енергопідприємствам.

5. Накази Міністерства енергетики України від 27.01.99 N 30 "Про затвердження інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України" та Міністерства палива та енергетики України від 29.12.2004 N 832 "Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України. Інструкція." скасувати.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітенка С. М.

Міністр 

І. Плачков 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи 

 
 
 
Д. В. Жванія 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 9 червня 2005 р. N 255
(у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України
від 29 грудня 2008 р. N 668)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2005 р. за N 1165/11445 ІНСТРУКЦІЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ І В ОБ'ЄДНАНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

I. Терміни і визначення понять

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

автоматизована система керування вітровою електричною станцією (далі - АСК ВЕС) - система, що є сукупністю технічних засобів (первинні давачі, пристрої зв'язку, обчислювальна техніка тощо) і програмного забезпечення, призначена для контролю стану і параметрів режиму роботи устаткування вітрової електричної станції (далі - ВЕС) та керування цим устаткуванням в автоматичному режимі або за участю персоналу;

адміністративно-технічний персонал енергопідприємства - директори, технічні керівники, начальники відділів, цехів, служб, лабораторій та їхні заступники;

відхилення параметрів - будь-яке відхилення параметрів енергоносія від проектного або встановленого режимною картою;

відновлення - подія, яка полягає в тому, що після усунення несправності об'єкт знову відновлює здатність виконувати потрібну функцію;

граничний стан - стан об'єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне;

джерело теплопостачання - узагальнене поняття джерел теплової енергії, до яких належать теплоцентраль, станція теплопостачання, парова і водогрійна котельні;

енергоносій - речовина або явище, яка (яке) може бути використана(не) для виконання механічної роботи або нагрівання, чи для керування хімічними або фізичними процесами;

масові відключення ліній електропередавання - відключення 10 і більше ліній електропередавання напругою 35 кВ, трьох і більше ліній електропередавання напругою 110 кВ у межах однієї енергокомпанії внаслідок стихійних явищ, що призвели до відключення споживачів;

непрацездатний стан - стан об'єкта, за якого значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, не відповідають вимогам нормативно-технічної і/або конструкторської (проектної) документації;

нормальна експлуатація - стан устаткування, який відповідає прийнятій у проекті технології виробництва і передачі споживачам електричної та теплової енергії, включаючи пуски-зупинення, технічне обслуговування та ремонти;

перерва теплопостачання - припинення циркуляції теплоносія з будь-якої причини в тепловій мережі або за наявності циркуляції, коли теплова енергія не відпускається споживачам;

помилкові дії - діяльність або бездіяльність, яка призвела або не запобігла виникненню технологічного порушення;

порушення цехового обліку - відмова, яка не відповідає жодній з ознак, наведених у розділі 5 цієї Інструкції;

працездатний стан - стан об'єкта, за якого значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати функції, відповідають вимогам нормативно-технічної і/або конструкторської (проектної) документації;

руйнування - перехід об'єкта, установки у граничний стан, за яким його подальша експлуатація або відновлення неможливі чи недоцільні;

санітарно-захисна зона - відстань між енергопідприємством і найближчими житловими або іншими будівлями, яка утворюється з метою захисту населення від впливу шкідливих виробничих чинників (шкідливі викиди, теплове і електромагнітне випромінювання, радіація, шуми тощо). Вона встановлюється з розрахунку неперевищення цих чинників за межі установлених граничнодопустимих величин;

стихійні явища - перевищення основних граничних параметрів навколишнього середовища (швидкість вітру, рівень і швидкість руху води, сила землетрусу, швидкість і величина ожеледі тощо), на які розраховані енергоустановки та окремі їх елементи;

цех (дільниця) - частина енергетичного підприємства з комплексом устаткування, що виконує певні функції для забезпечення його (її) нормального функціонування.

Інші терміни вживаються у значеннях, встановлених у Законі України "Про електроенергетику", у нормативному документі "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затвердженому наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296 (далі - ГКД 34.20.507-2003), та у державних стандартах України:

ДСТУ 2860-94 "Надійність техніки. Терміни та визначення";

ДСТУ 3440-96 "Системи енергетичні. Терміни та визначення";

ДСТУ 3896-2007 "Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять".

II. Загальні положення

2.1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок і вимоги до розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України (далі - ОЕС України).

2.2. Дія Інструкції поширюється на всі суб'єкти і об'єкти електроенергетики незалежно від форм власності та відомчої належності.

2.3. Розслідуванню й обліку технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики (далі - порушення) підлягають:

пошкодження енергоустановок або їх устаткування і споруд під час роботи, ремонту, комплексного випробування, резерву, консервації;

недопустиме відхилення параметрів і технічного стану енергоустановок, що призвело до виведення їх з ладу;

утрата стійкості енергосистеми або її розділення на частини, що спричинило відключення споживачів;

підвищення напруги в контрольних точках магістральної електричної мережі понад допустимі значення;

незапланована перерва з технологічних причин енергопостачання споживачів електричної та теплової енергії організаціями, які її постачають, якщо це не передбачено договором;

помилкові або вимушені відключення енергоустановок, а також відключення для усунення дефектів або пошкоджень їхніх елементів для запобігання відмові устаткування на термін дій чергового диспетчера;

пошкодження будівель чи споруд об'єктів електроенергетики, що спричинили відключення генеруючої потужності, споживачів електричної та теплової енергії.

2.4. Основними завданнями розслідування й обліку порушень є:

з'ясування причин порушення;

розробка організаційно-технічних заходів з метою відновлення працездатності пошкодженого устаткування чи споруд і запобігання подібним порушенням у роботі енергоустановок, підвищення стійкості енергопідприємств;

удосконалення організації експлуатації і ремонту, реконструкції або заміни енергетичного устаткування, а також використання матеріалів розслідування для розробки нормативних документів;

виявлення ненадійних вузлів і агрегатів та іншого устаткування об'єктів електроенергетики (а також ВЕС (ВЕУ)) для подальшого їх удосконалення;

підвищення відповідальності працівників енергокомпаній, їх структурних енергетичних підрозділів, енергопідприємств та інших організацій енергетичної галузі України за виконання заходів, які забезпечують безперебійне, надійне енергопостачання споживачів.

2.5. Заходи, наведені в актах розслідування, підлягають обов'язковому виконанню.

2.6. Залежно від характеру і наслідків технологічні порушення в роботі енергоустановок поділяються на аварії, порушення в роботі атомних електростанцій (далі - АЕС) і відмови I та II категорій.

2.7. Аварії розслідуються, класифікуються й обліковуються згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (далі - Порядок розслідування).

2.8. Порушення роботи і пошкодження устаткування електростанцій, електричних та теплових мереж груп А, Б чи В, зазначених в Переліку устаткування електростанцій, електричних та теплових мереж (додаток 1), внаслідок чого виникають короткочасні перерви енерговиробництва, порушення в роботі енергопідприємств, цехів, дільниць і окремих об'єктів, є відмовами I і II категорій або порушеннями цехового обліку, які розслідуються, класифікуються та обліковуються в порядку, установленому цією Інструкцією.

2.9. Технологічні порушення в роботі АЕС розслідуються, класифікуються і обліковуються згідно з Положенням про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затвердженим наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 01.12.2004 N 184, зареєстрованим в Мін'юсті України 17.12.2004 за N 1594/10193 (НП 306.2.100-2004).

Якщо технологічне порушення в ОЕС України або в прилеглих до АЕС мережах виникло внаслідок порушення на АЕС, то це технологічне порушення розслідується й обліковується відповідно до цієї Інструкції.

2.10. Порушення роботи або пошкодження устаткування ВЕС є відмовами II категорії або порушеннями цехового обліку. Вони класифікуються та обліковуються в порядку, встановленому цією Інструкцією.

2.11. Порушення через неправильні дії захисту й автоматики, що призвели до відключення енергоустановок або ліній електропередавання, розслідуються за цією Інструкцією.

2.12. За результатами розслідування технологічних порушень керівництвом енергокомпанії, енергопідприємства, Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж (Державна інспекція), Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд), центральним органом виконавчої влади, який здійснює забезпечення реалізації державної політики в електроенергетиці, видається розпорядчий документ.

2.13. Розпорядчі документи на енергопідприємствах видаються у всіх випадках технологічних порушень, які виникли з вини (помилкові дії) керівного, оперативного, ремонтного персоналу та персоналу служб і лабораторій, цехів і відділів, та надсилаються до територіального підрозділу відповідної Державної інспекції.

2.14. За результатами розслідування технологічних порушень на енергопідприємствах галузі та на ВЕС з метою запобігання аналогічним порушенням складаються щоквартальні інформаційні документи за підсумковий рік.

2.15. Керівники та інші посадові особи енергопідприємства повинні своєчасно повідомляти про порушення, не приховувати його від розслідування, зберігати до початку розслідування обставини та причини порушення на робочих місцях і стан устаткування, якими вони були на момент порушення.

2.16. Перерви енергопостачання споживачів, спричинені порушеннями в роботі енергетичного устаткування споживача, а також порушення, викликані недотриманням споживачами "Правил устройства электроустановок", затверджених Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 04.07.84, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання з питань електроенергетики України від 31.07.96 N 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910), та ГКД 34.20.507-2003, класифікуються і враховуються споживачами.

У разі неможливості одержання електроенергії споживачем від резервних джерел з його вини через недосконалість схем внутрішнього енергопостачання недовідпуск не враховується.

2.17. Контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції здійснюють відповідні Державні інспекції згідно з Переліком суб'єктів і об'єктів електроенергетики, державний нагляд (контроль) за якими здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж (додаток 2).