БЭ N1 6-05/180
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНІ
Терміни та визначення

ДСТУ 3440—96ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНІ
Терміни та визначенняПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО НУВО «Енергокомллекс»

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 17 жовтня 1996 р. No 428

З Стандарт відповідає Публікацям ІЕС 50 (601), ІЕС 50 (602), ІЕС 50 (604), ІЕС 50 (605) І ГОСТ 21027—75, ГОСТ 19431—84, ГОСТ 24291—90

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. РОЗРОБНИКИ: М. С. Потапенко, А. Ф. Бондаренко, П. Я. Екель, М. М. Лебедев, В. А. Попов, А. В. Прамовних

О Держстандарт України, 1997

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Держстандарту УкраїниДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНІ
Терміни та визначення

СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
Термины и определения

POWER SYSTEMS
Terms and definitions

Чинний від 1907—07—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять, що стосуються енергетичних систем.

Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для ви­користання в документації та літературі, що стосується енергетики, а також для робіт із стандартизації або у разі використання ре­зультатів цих робіт.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДОТУ 3429—06 —Електрична частина електростанції та елек­тричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3465—06 — Системи електролостачальні загального при­значення. Терміни та визначення

ДСТУ 3466—06 — Якість електричної енергії. Терміни та визна-

^^MOWeWЗ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один стандартизований тер­мін.

Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах Із стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три) терміни, які мають спільні терміноеле- менти.

В абетковому покажчику ці терміни наведено окремо Із зазна­ченням номера тієї самої етапі.

Наведені визначення за потреби можна змінювати, вводячи я них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термі­нів. зазначаючи об'єкти, що входять до обсягу визначуваного понят­тя. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті.

У стандарті, як довідкові, наведено відповідники стандартизо­ваних термінів німецькою (de), англійською (еп), французькою (fr) та російською (ги) мовами, взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна відсутнє в чинних державних російсь­комовних стандартах, то подається в круглих дужках його переклад та визначення російською мовою.

У стандарті наведено абеткові покажчики термінів українською мовою та їхніх Іншомовних відповідників.

Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, а їхні короткі форми, подані абревіатурою, — світлим.

 1. ЗАГАЛЬНІ

  1. енергетика пі

Галузь економіки, науки і тех­ніки, яка охоплює енергетичні ресурси, виробництво, пере­давання, перетворення, аку­мулювання, розподілення та споживання різних видів енергії

 1. електроенергетика Галузь енергетики, що схоп­лює процеси виробництва, передавання, акумулювання,


ПОНЯТТЯ

энергетика

Область народного хозяйства, науки и техники, охватываю­щая энергетические ресурсы, производство, передачу, пре­образование, аккумулирова­ние, распределение и потреб­ление различных видов энергии

ги электроэнергетика

(Раздел знері етики, связан­ный процессами производст­ва, передачи, аккумулирова

-розподілення електроенергії та її перетворення в інші ви­ди енергії

 1. теплоенергетика

Галузь енергетики, що охоп­лює процеси вироблення, ви­користання та перетворення тепла в Інші види енергії

 1. гідроенергетика

Галузь енергетики, пов’язана з використанням механічної енергії водних ресурсів для вироблення електроенергії

 1. гідроакумулювання

Галузь енергетики, пов’язана з накопиченням потенціаль­ної енергії води за допомо­гою насосів і подальшим ви­користанням її на одній чи декількох гідроелектростан­ціях для виробництва елект­роенергії

 1. ядориа енергетика

Галузь енергетики, пов'язана з використанням ядерної енер­гії для виробництва електро­енергії та тепла

 1. вігреемедоегака

Галузь енергетики, пов'язана

ния, распределения электри­ческой энергии и ее преобра­зования в другие виды энергии)

ги теплоэнергетика

Раздел энергетики, связан­ный с получением, использо­ванием и преобразованием тепла в различные виды энер­гии

ги гидроэнергетика

Раздел энергетики, связан­ный с использованием меха­нической энергии водных ре­сурсов для получения элек­трической энергии

de Pumpspeicherung ел pumped storage fr accumulation par pompage ru гидроаккумулирование

Подъем воды с помощью на­сосов и накопление ее для последующего использования на одной или нескольких ги­дроэлектростанциях для про­изводства электрической энер­гии

ги ядерная энергетика

Раздел энергетики, связан­ный с использованием ЯДер- ной энергии для производ­ства электрической энергии и тепла

ги ветроэнергетика

Раздел энергетики, связан-з використанням енергії вітру лля виробництва електро­енергії

 1. геліоенергетика

Галузь енергетики, пов'язана з використанням сонячної енергії для виробництва електроенергії та тепла

 1. енергопостачання [елек­тропостачання]

Забезпечення споживачів енергією (електричною енер­гією), технічні та економічні показники якої (частота, на­пруга, безперервність, мак­симум навантаження, пункт живлення, тариф) відпові­дають рекомендованим ви­могам

 1. теплопостачання Забезпечення споживачів теп­лом від теплових мереж енер­госистеми чи інших джерел

 2. централізована елект­ропостачання

Електропостачання від енер­гетичної системи

ныи с использованием энер­гии ветра для производства электрической энергии

ru гелиоэнергетика

Раздел энергетики, связан­ный с использованием сол­нечной энергии для произ­водства тепла и электричес­кой энергии

de Versorgung (Elektrizitatsversor- gung)

en supply (of electricity) fr fourniture (d’dnergy ^lectrique) ru энергоснабжение [электро­снабжение]

Обеспечение потребителей энергией (электрической энергией), в соответствии с определенными техническими и экономическими характери­стиками (частота, напряже­ние, непрерывность, макси­мум нагрузки, пункт питания, тариф)

ru теплоснабжение

Обеспечение потребителей теплом

ru централизованное электро­снабжение

Электроснабжение потреби­телей от энергетической си­стемы

децентрализованное электро­снабжение

Электроснабжение потреби­телей от источника, не имею­щего связи с энергетической системой

централизованное теплоснаб­жение

Теплоснабжение потребите­лей от источников тепла че­рез общую тепловую сеть

децентрализованное тепло­снабжение

Теплоснабжение потребите­лей от источников тепла, не имеющих связей с общей теп­ловой сетью

энергетическая система; энер­госистема

Совокупность электростан­ций, электрических и тепло­вых сетей, соединенных меж­ду собой и связанных общно­стью режима в непрерывном процессе производства, пре­образования и распределе­ния электрической энергии и тепла при общем управлении этим процессом

Elektrizitatsveisorgungssystem electrical power system rAseau d'energie electrique электроэнергетическая си­стема

 1. децентралізоване влек- ru тро постачання

Електропостачання від дже­рела, що не має зв'язку з енергетичною системою

 1. централізоване тепло- ru постачання

Теплопостачання від джерела тепла через загальну теплову мережу

 1. децентралізоване теп- ru лопостачання

Теплопостачання від джерел тепла, які не мають зв'язку з загальною тепловою мере­жею

 1. енергетична система; ru енергосистема

Сукупність електростанцій, електричних та теплових ме­реж, з'єднаних між собою і пов'язаних загальним режи­мом у безперервному проце­сі виробництва, перетворен­ня й розподілення електро­енергії та тепла за умови за­гального керування цим про­цесом

 1. електроенергетична си- de стема еп

Сукупність електрообладнан- fr

ня енергетичної системи та ги

об'єднаних загальним режи­мом споживачів електричноїенергії, які становлять єдине ціле

 1. енергетичний балано Кількісна характеристика ви­робництва. споживання та втрат еноргіі чи потужності за встановлений інтервал ча­су для певної галузі госпо­дарства, району енергопо­стачання, підприємства, ус­тановки

 2. абонент енергопоста- чальної організації

Споживач електричної енергії чи тепла, енергоустановки якого приєднано до мереж енергспостачальноі органі­зації

 1. диспетчерська керу­вання енергосистемою Централізоване оперативне керування роботою енерго­системи, здійснюване дис­петчерською службою на ос­нові оптимальних електрич­них, теплоенергетичних та гі­дроенергетичних режимів з метою безперебійного забез­печення споживачів енергією належної якості і яким перед­бачено встановлення добо-

Электрооборудование энер­госистемы и приемников элек­трической энергии, объеди­ненное общим режимом и рассматриваемое как единое целое в отноиїении протека­ющих в нем физических про­цессов

ru энергетический баланс Количественная характери­стика производства, потреб­ления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени для опре­деленной отрасли хозяйства, района энергоснабжения, пред­приятия, установки

ru абонент энергоснабжающей организации

Потребитель электрической энергии (тепла), электроуста­новки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации

ru диспетчерское управление энергосистемой

Централизованное оператив­ное управление работой энер­госистемы. осуществляемое диспетчерской службой на основе оптимизации элек­трических, теплоэнергетичес­ких и гидроэнергетических режимов с целью обеспе­чения бесперебойного снаб­жения потребителей электро­энергией надлежащего ка

их графіків роботи елек­тростанцій, реалізацію по­точних режимів, виведення обладнання в ремонт та лі­квідацію аварійних станів енергосистеми

 1. . об'єднана енергоси­стема

Сукупність кількох енергетич­них систем, об’єднаних за­гальним режимом роботи, що має спільне диспетчерське керування, яке є вищим сту­пенем керування, ніж диспет­черське керування енерго­систем, що до неї належать

 1. Ізольована енерго­система

Енергосистема, яка не має електричних зв'язків для па­ралельної роботи з Іншими енергосистемами

 1. енергорайон

Сукупність об'єктів енергоси­стеми, розташованих на ча­стині обслуговуваної нею те­риторії

чества, включая задание суточ­ные графиков работы электро­станций, ведение текущюс режи­мов, вывод оборудования в ремонт и ликвидацию аварий­ных состояний энергосистемы

de Verbundnetze

en Interconnected systems tr гбзеаих interconnects ru объединенная энергосистема

Совокупность нескольких энер­гетических систем, объеди­ненных общим режимом ра­боты, имеющая общее дис­петчерское управление как высшую ступень управления по отношению к диспетчер­ским управлениям, входящих в нее энергосистем

ru изолированная энергосисте­ма

Энергосистема, не имеющая электрических связей для па­раллельной работы с другими энергосистемами

ru энергорайон

Совокупность объектов энер­госистемы, расположенных на части обслуживаемой ею тер­ритории

 1. міжсистемний зв’язок енергосистем

Одна чи декілька ліній елект- ропередавання, які безлосе-

de Verbund

en Interconnection (of power sys­tems)

fr interconnexion (de rbseaux

)

редньо з'єднують різні енер- ru госистеми

(ДСТУ 3429)

 1. секціснувания енер- ru госистеми