ного руйнування. Гравiй повинен зберiгатись окремо за фракцiями i

марками.

Керамзитовий пiсок потрiбно перевозити в закритих транспорт-

них засобах i зберiгати за умов, що не допускають його розпоро-

шення.

Приймаються заповнювачi на склади за вагою або за об'ємом з

природною вологiстю.

7.5 Заповнювачi зберiгають на вiдкритих i закритих складах.

На вiдкритих складах заповнювачi зберiгають в штабелях, а в зак-

ритих i напiвзакритих - в силосах, бункерах i траншейних схови-

щах.

На складах потрiбно передбачати зберiгання заповнювачiв окре-

мо за видами i фракцiями. Не допускається змiшувати фракцiї i

рiзнi види заповнювачiв.

При перевезеннi, перевантаженнi i зберiганнi заповнювачi пот-

рiбно захищати вiд забруднення i попадання смiття.

При зберiганнi заповнювачiв в штабелях висота останнiх не по-

винна перевищувати 12 м.

Заповнювачi для декоративних бетонiв i розчинiв перевозять в

тарi i зберiгають пiд навiсом.

7.6 Бетоннi сумiшi i будiвельнi розчини заводського виготов-

лення повиннi доставлятись на будiвельнi майданчики в автобето-

нозмiшувачах, автобетоновозах або в пристосованих для цього авто-

самоскидах.

Перевезення бетонних i розчинних сумiшей в непристосованих

автосамоскидах забороняється.

Рекомендується централiзована поставка готових сухих розчин-

них сумiшей в спецiальних контейнерах або в спецiально обладна-

них автомашинах.

7.7 Вивантажувати бетоннi сумiшi з автобетоновозiв, автоса-

москидiв, автобетонозмiшувачiв рекомендується в приймальне- вида-

вальний бункер або в контейнери-ящики, з яких бетон або розчин

подається до робочого мiсця або безпосередньо в опалубку конс-

трукцiї.

7.8 Для забезпечення високої якостi бетону i розчину i мiнi-

мальної витрати цементу заповнювачi повиннi транспортуватись,

складуватись i зберiгатись за видами i фракцiями, при цьому слiд

забезпечувати вiдокремлене завантаження в приймальнi бункери i

дозування крупних i дрiбних заповнювачiв в необхiдних вiдношеннях

окремих фракцiй.

С.24 ДБН Г.1-4-95

8 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ ТЕПЛО-

I ЗВУКОIЗОЛЯЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ I ВИРОБIВ

Вата, повсть, плити мiнеральнi

8.1 Мiнеральна вата, що вiдвантажується споживачу, повинна

бути згорнута в рулони, запакована в дерев'янi ящики, обв'язана

дротом i обгорнута водонепроникним папером, пергамiном або син-

тетичною плiвкою.

Маса одного пакувального мiсця не повинна перевищувати 50 кг.

При перевезеннi в контейнерах маса пакувального мiсця не повин-

на перевищувати 200 кг.

8.2 Повсть з мiнеральної вати згортується в рулон з проклад-

кою водонепроникним папером (по всiй довжинi i ширинi рулона) або

зсередини посилається мiнеральним порошком. Кожен рулон повстi

повинен бути заклеєним або обгорнутим i запакованим в дерев'янi

ящики.

8.3 Плити мiнеральнi можуть бути упакованi в картоннi ящики i

дерев'яну гратчасту тару, розбiрнi контейнери, пергамiн або водо-

непроникний папiр.

Маса одного пакувального мiсця не повинна перевищувати 50 кг

(брутто).

8.4 Мiнеральна вата повинна зберiгатись розсортованою за мар-

ками в закритих складах або пiд навiсом, який захищає її вiд зво-

ложення i забруднення.

Висота стосу вати, упакованої в м'яку тару, повинна бути не

бiльшою 2,5 м.

8.5 Плити мiнераловатнi зберiгаються в закритих складах або

пiд навiсом; висота стосу, упакованого в м'яку тару, не перебiль-

шує 2,0 м.

Допускається зберiгання мiнеральних плит без тари в умовах,

що захищають їх вiд зволоження i пошкодження.

Перевозять мiнераловатнi плити в критих залiзничних вагонах

або в iнших закритих транспортних засобах.

8.6 Перевезення мiнеральної вати, повстi, плит i виробiв з

них слiд здiйснювати в критих вагонах або в iнших транспортних

засобах з дотриманням заходiв, що захищають вiд зволоження,

ущiльнення i забруднення.

Вата, мати i смуги з скляного волокна

8.7 Вата скляна упаковується в 3 - 4-шаровi паперовi непромо-

каючi мiшки i в мiшки з пакувальної бавовняно-паперової або ро-

гожної мiшковини.

8.8 Мати i смуги щiльно упаковуються в обрешiтку, яка скла-

дається з дерев'яних щитiв, що закрiплюються по краях сталевою

пакувальною стрiчкою.

Кожне мiсце повинно мати вироби одного виду i розмiру i не

перевищувати за масою: вата - 60 кг; мати i смуги - 50 кг.

8.9 Вату, мати i смуги з скляного волокна зберiгають в закри-

тому сухому примiщеннi.

Висота укладання вати i виробiв з скловолокна допускається:

- у жорсткiй тарi - до 2 м;

С.25 ДБН Г.1-4-95

- у м'якiй тарi - до 1,5м.

8.10 Перевозити вату i вироби з скловолокна потрiбно в кри-

тих транспортних засобах.

Вироби з нiздрюватих бетонiв теплоiзоляцiйнi

8.11 Вироби з нiздрюватого бетону повиннi зберiгатись в кон-

тейнерах розсортованими за марками i укладатись "на ребро" щiльно

один до одного не бiльше, нiж в чотири ряди по висотi.

За вiдсутнiстю контейнерiв вироби зберiгаються в штабелях не

бiльше нiж в шiсть рядiв по висотi. Пiд кожен ряд виробiв повиннi

бути покладенi дерев'янi прокладки.

8.12 При перевезеннi цих виробiв без контейнерiв їх слiд ук-

ладати на торець щiльно один до одного поздовжньою вiссю в нап-

рямку руху транспорту, не бiльше нiж в чотири ряди по висотi.

8.13 При виконаннi операцiй перевантаження, розвантаження,

зберiгання i перевезення повиннi бути вжитi заходи, що захищають

вироби вiд дiї атмосферних опадiв, грунтової вологи i пошкоджень.

Плити фiбролiтовi на портландцементi

8.14 Перевозяться плити в пакетах, що скрiпленi дерев'яними

рейками, або в контейнерах по 14-20 шт. в кожному.

На бiчнiй гранi однiєї з плит або контейнера повинна бути

приклеєна етикетка зi штампом ВТК, вказано пiдприємство-виготов-

лювач i марка плит.

8.15 Для завантаження i розвантаження плит краном слiд вико-

ристовувати спецiальнi захвати або траверси, що захищають плити

вiд пошкодження тросами.

8.16 При перевезеннi в залiзничних вагонах або автомашинами

необхiдно передбачити зачист вiд зволоження.

8.17 Плити необхiдно зберiгати розсортованими за марками i

розмiрами в пакетах або штабелях за умов, що не допускають їх

зволоження.

9 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

ПОКРIВЕЛЬНИХ I ГIДРОIЗОЛЯЦIЙНИХ РУЛОННИХ МАТЕРIАЛIВ,

БIТУМНИХ В'ЯЖУЧИХ МАТЕРIАЛIВ I ВИРОБIВ

Рулоннi матерiали

9.1 У будiвництвi використовуються такi види рулонних матерi-

алiв: рулоннi з основою - рубероїд, толь, пергамiн, гiдроiзол i

рулоннi без основи - iзол, бризол, полiетиленова плiвка.

9.2 Перевозити рулоннi матерiали потрiбно в закритих вагонах

або iнших закритих транспортних засобах у вертикальному положеннi

складеними в два ряди по висотi - не бiльше.

Допускається укладання зверху вертикальних рядiв одного ряду

в горизонтальному положеннi тiльки для рулонних матерiалiв на

картоннiй основi загальною масою покрiвельного шару не бiльше нiж

800 г/м2.

Якщо ширина полотна рулона 760 мм або менше, допускається пе-

ревозити рулони в три ряди по висотi.

С.26 ДБН Г.1-4-95

9.3 Рулони безосновних покрiвельних матерiалiв для перевезен-

ня потрiбно укладати в горизонтальне положення правильними ряда-

ми, при цьому потрiбно забезпечити захист нижнього ряду рулонiв

вiд механiчного пошкодження. Складаються рулони в горизонтальне

положення по висотi не бiльше, нiж п'ять рядiв.

При пониженiй температурi до мiнус 15 град. С i нижче заван-

тажувати i розвантажувати рулони iзолу потрiбно без ударiв.

Розвантаження i навантаження всiх видiв рулонних покрiвельних

матерiалiв скиданням або перекиданням забороняється.

Допускається перевезення рулонiв в контейнерах i на пiддонах.

9.4 Рулоннi матерiали, що мають основу, потрiбно зберiгати в

сухому закритому примiщеннi у вертикальному положеннi складеними

в два ряди по висотi.

9.5 Безосновнi рулоннi покрiвельнi матерiали слiд зберiгати

укладеними в горизонтальне положення правильними рядами по п'ять

рядiв по висотi, причому слiд дотримуватись заходiв, що запобiга-

ють пошкодженню нижнього ряду.

9.6 Рулоннi покрiвельнi гiдроiзоляцiйнi матерiали допускаєть-

ся зберiгати в контейнерах i на пiддонах.

При зберiганнi в контейнерах кiлькiсть рядiв по висотi визна-

чається умовами технiки безпеки, а при зберiганнi на пiддонах не

повинно укладатись бiльше трьох рядiв по висотi.

9.7 Зберiгання покрiвельних матерiалiв на вiдкритому майдан-

чику не допускається. В лiтнiй перiод необхiдно захищати покрi-

вельнi матерiали вiд прямої дiї сонячних променiв.

9.8 Не допускається зберiгання рулонних покрiвельних матерiа-

лiв разом з легкозаймистими матерiалами, з рiдинами-розчинниками

(ацетон, бензин i т.п.), а також з сипкими матерiалами.

Бiтумнi в'яжучi матерiали i вироби

9.9 Будiвельнi бiтуми перевозять у вагонах i напiввагонах, на

платформах i автомобiлями.

За узгодженням iз споживачем допускається транспортування

будiвельних бiтумiв у бункерахнапiввагонах, а на вiдстань до 500

км - в автобiтумовозах.

Бiтуми, упакованi в паперовi мiшки, завантажуються в автот-

ранспорт у вертикальному положеннi вiдкритою частиною мiшка вго-

ру.

9.10 Для перевезення дерев'янi дiжки з пластичними мастилами

ємкiстю 200 дм3 встановлюють в залiзничнi вагони в два яруси, а

при наявностi дiжок меншої ємкостi - в три яруси; причому дiжки

першого i другого ярусiв слiд класти на торець, а третiй, заван-

тажений дiжками меншої ємкостi, накатом пробками догори.

При завантаженнi вагона дiжками ємкiстю 50 або 100 дм3 дiжки

встановлюють на торець, а мiж ярусами дiжок вистилається настил

iз дощок.

9.11 Напiвтвердий i рiдкий бiтум, що надходить в цистернах,

необхiдно зберiгати в спецiальних бiтумосховищах.

9.12 Холоднi бiтумнi мастики потрiбно зберiгати в закритому

неопалюваному примiщеннi або пiд навiсом.

Дозволяється тимчасове зберiгання мастики на вiдкритому май-

данчику. При цьому їх слiд захистити вiд забруднення, зволоження

С.27 ДБН Г.1-4-95

i сонячних променiв.

Не дозволяється зберiгати холоднi мастики i грунтовки поблизу

вiдкритого вогню.

9.13 Гарячi бiтумнi мастики перевозяться на будiвельнi

об'єкти в спецiальних автомашинах, що обладнанi змiшувачами.

9.14 Емульсiї, пасти i холоднi мастики рекомендується перево-

зити на далекi вiдстанi в спецiальнiй тарi (бiдони з широким гор-

лом; жерстянi, герметичне закритi банки), на близькi - мастики i

емульсiї - в автогуронаторах, а пасти - в ящиках.

10 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИХ ВИРОБIВ

10.1 Всi види азбестоцементних виробiв повиннi поставлятись

на будiвельнi об'єкти комплектне з необхiдною кiлькiстю деталей i

металевих крiплень.

10.2 У зв'язку з тим, що азбестоцементнi вироби крихкi, при

перевезеннi листи, плити i фасоннi деталi до них необхiдно захи-

щати вiд ударiв. Розвантаження азбестоцементних виробiв скиданням

забороняєтья.

10.3 Плити азбестоцементнi i фасоннi деталi для них потрiбно

зберiгати пiд навiсом, листи i труби - на вiдкритому майданчику.

Листи азбестоцементнi

10.4 Для перевезення азбестоцементнi листи i деталi скла-

дають стосами i закрiплюють.

10.5 Листи азбестоцементнi хвилястi звичайного профiлю i де-

талi до них повиннi зберiгатись покладеними на спецiальнi пiддони

або дерев'янi прокладки в стоси.

Кiлькiсть листiв у стосi не повинна перевищувати 160 шт.,

кiлькiсть деталей - 70 шт.

10.6 При виконаннi вантажно-розвантажувальних операцiй або

перемiщеннi листiв забороняється скидати їх або вдаряти по них.

10.7 Листи азбестоцементнi плоскi для зберiгання укладаються

в стоси за розмiрами, сортами та видами опорядження.

Лицьова поверхня листiв з декоративним опорядженням повинна

бути захищена вiд пошкоджень при зберiганнi та транспортуваннi

10.8 Для перевезення труб i муфт залiзничним транспортом їх

завантажують у вагони в спецiальних контейнерах.

Дозволяється перевозити труби i муфти без контейнерiв, але в

цих випадках завантаження їх у вагони повинно виконуватись згiдно

з дiючими технiчними правилами.

При перевезеннi iншими транспортними засобами труби необхiдно

щiльно i мiцно закрiплювати.

Перевезення груб i муфт навалом i самоскидами забороняється.

10.9 Для зберiгання труби та муфти потрiбно укладати в стоси

на рiвному майданчику, розмiщувати їх окремо за типами та дiамет-

рами: труби - горизонтальними, а муфти - вертикальними рядами.

Якщо нерiвний майданчик, то пiд нижнiй ряд труб укладають де-

рев'янi пiдкладки.

С.28 ДБН Г.1-4-95

11 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

КЕРАМIЧНИХ ТА ВОГНЕТРИВКИХ МАТЕРIАЛIВ I ВИРОБIВ

Плитки керамiчнi для пiдлог

11.1 Плитки потрiбно доставляти на будiвельнi об'єкти упако-

ваними в дерев'янi ящики. На ящику позначається назва заводу-ви-

готовлювача, розмiри плиток, сорт, колiр i їх кiлькiсть.

Дозволяється упаковувати плитки пачками в паперову обгортку i

перев'язувати дротом дiаметром 0,5-1,0 мм.

Вага пачки не повинна перевищувати 8 кг.

Пачки плиток в транспортнi засоби потрiбно укладати щiльно

одна до одної суцiльними рядами.

11.2 Упакованi в пачки плитки дозволяється транспортувати на

пiддонах.

На пiддон укладають пачки плиток одного типу, кольору, сор-

ту i розмiру. Пачки на пiддонах скрiплюють шляхом стягування їх

сталевою стрiчкою розмiром 20х0,5 (0,4 мм). Стягування виконують