Про затвердження Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 24 грудня 2004 року N 817

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2005 р. за N 71/10351

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства палива та енергетики України
 від 5 жовтня 2005 року N 510,
 від 25 червня 2008 року N 345

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" і Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.04.2000 N 598, з метою підвищення ефективності роботи державних інспекторів з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, спрямованої на покращання технічного стану електричних, тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів, дотримання встановлених режимів виробництва, постачання та споживання енергії, що сприятиме забезпеченню сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту електроенергетики (Улітіч Ю. І.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головному державному інспектору України з енергетичного нагляду (Арбузов Є. Л.) забезпечити проведення державними інспекторами обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж, дотримання встановлених режимів виробництва, постачання та споживання енергії відповідно до вимог цієї Інструкції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О. Д.

 

Міністр 

С. Тулуб  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 24 грудня 2004 р. N 817
(у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України
від 25 червня 2008 р. N 345)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2005 р. за N 71/10351ІНСТРУКЦІЯ
з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про електроенергетику" та "Про теплопостачання", Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1540, Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами) (далі - Положення), Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312, Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 N 441 (із змінами).

1.2. Ця Інструкція визначає процедуру здійснення заходів державного енергетичного нагляду (обстеження, перевірки, огляди, інспектування тощо) щодо контролю технічного стану та організації експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, а також дотримання режимів виробництва, постачання і споживання електричної та теплової енергії (далі - енергія).

Вимоги цієї Інструкції поширюються на суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та підприємства, установи і організації - споживачів енергії, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які обстежуються (далі - суб'єкти господарювання). Дія цієї Інструкції спрямована на забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, галузі електроенергетики, сфери теплопостачання та належного функціонування електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж.

1.3. Ця Інструкція встановлює:

порядок організації, проведення планових та/або позапланових заходів (обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань тощо) енергоустановок суб'єктів господарювання та оформлення їх результатів;

види заходів та планові строки їх виконання;

форми документів, які складаються при плануванні та організації проведення заходів з державного енергетичного нагляду, а також порядок їх оформлення;

перелік та форми документів, що складаються за результатами проведення планових та/або позапланових заходів (обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань тощо), контролю за їх результатами, а також порядок їх заповнення;

порядок обліку та зберігання документів на робочих місцях державних інспекторів з енергетичного нагляду (далі - інспектори) та в підрозділах Держенергонагляду.

II. Нормативні посилання та визначення

2.1. У цій Інструкції є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України "Про електроенергетику";

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про звернення громадян";

Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312;

Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами);

Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 1198 (далі - ПКТЕ);

Інструкцію про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затверджену наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 N 26, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.02.2004 за N 154/8753;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами) (далі - ПКЕЕ);

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 (далі - ПТЕЕС);

нормативний документ "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296 (далі - ПТЕЕСіМ);

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 197/13464 (далі - ПТЕТУіМ).

2.2. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються в такому значенні:

Акт - документ, складений посадовими особами Держенергонагляду, в якому зазначається стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Електропередавальна організація - вживається у значенні, визначеному у ПКЕЕ.

Енергооб'єкт - вживається у значенні, визначеному у ПТЕЕСіМ.

Енергоустановка - вживається у значенні, визначеному у ПТЕЕСіМ.

Інспектування - процес контролю за організацією технічної експлуатації енергетичного устаткування та мереж, дотримання договірних відносин шляхом вивчення організаційно-розпорядчих документів суб'єктів господарської діяльності та аналізу повноти і достатності вжитих заходів відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів.

Мережа (електрична чи теплова) - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про електроенергетику".

Обстеження - захід з контролю технічного стану енергетичного устаткування та мереж, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів з метою визначення відповідності умов їх експлуатації вимогам нормативно-технічних та нормативно-правових актів (стандартів, норм, правил, методик, інструкцій, програм тощо), відповідності проектної, експлуатаційної, технічної, оперативної, договірної документації, режимів виробництва, постачання та споживання енергії вимогам законодавства.

Огляд - це частина процесу обстеження, яка полягає у візуальній оцінці технічного стану енергетичного устаткування та мереж за допомогою органолептичних методів.

Перевірка - вид позапланового заходу про виконання суб'єктом господарювання вимог приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами здійснення планових заходів.

Плановий захід - вид державного енергетичного нагляду, який здійснюється відповідно до затверджених у встановленому порядку квартальних (річних) планів робіт з установленою нормативними документами періодичністю, яка залежить від ступеня прийнятого ризику.

Подання - документ, складений посадовими особами Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд), про невідповідність займаній посаді посадових осіб, відповідальних за електро- та теплогосподарство суб'єкта господарювання, дії чи бездіяльність яких призвели до порушення норм, правил, стандартів у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, або які не пройшли в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації енергоустановок.

Позаплановий захід - це вид здійснення державного енергетичного нагляду, необхідність проведення якого визначається законодавством України.

Припис - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Розпорядження або інший розпорядчий документ - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Соціально значимі споживачі - заклади медичного обслуговування населення, підприємства комунальної теплоенергетики, загальноосвітні школи та дошкільні заклади, заклади культури, спортивні заклади, підприємства обслуговування населення, об'єкти електрозв'язку, об'єкти органів державного управління, підприємства водопостачання та водовідведення, торговельні центри, готелі, житлові будинки.

Споживач електричної енергії - вживається у значенні, визначеному в ПКЕЕ.

Споживач теплової енергії - вживається у значенні, визначеному в ПТЕТУіМ.

Суб'єкт господарювання - вживається у значенні, визначеному Господарським кодексом України.

Суб'єкти відносин у сфері теплопостачання - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про теплопостачання".

Суб'єкти малого підприємництва - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про державну підтримку малого підприємництва".

Суб'єкти електроенергетики - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про електроенергетику".

Теплопостачальна організація - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про теплопостачання".

Теплова установка - вживається у значенні, визначеному в ПТЕТУіМ.

III. Загальні вимоги до здійснення державного енергетичного нагляду

3.1. Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються з неухильним дотриманням вимог з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються в робочий час суб'єктів господарювання, встановлений правилами їх внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Заходи державного енергетичного нагляду поділяються на планові та позапланові.

3.3. Плановими заходами є обстеження:

3.3.1. Споживачів електричної енергії:

з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії;

на відповідність рівня надійності електропостачання об'єктів споживачів, які мають струмоприймачі 1 категорії та особливої групи з надійності електропостачання, вимогам категорійності;

з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи електроенергетичного господарства соціально важливих споживачів електричної енергії в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій.

При виконанні планових обстежень споживачів електричної енергії з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії, а також обстежень на відповідність рівня надійності електропостачання об'єктів споживачів, які мають струмоприймачі 1 категорії та особливої групи з надійності електропостачання, вимогам категорійності обов'язково проводяться контрольні виміри фактичної електричної потужності в години ранкового або вечірнього максимуму навантаження об'єднаної енергосистеми України у споживачів, яким встановлюються граничні величини споживання електричної потужності.

За результатами вимірів складається акт з контролю електричної потужності, встановлений Методикою проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України, затвердженою наказом Мінпаливенерго України від 19.05.2003 N 241, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за N 426/7747.

3.3.2. Електропередавальних організацій:

за комплексом робіт щодо технічного стану об'єктів електричних мереж, організації їх експлуатації (у тому числі виконання інвестиційних програм), дотримання режимів споживання (постачання) електричної енергії та потужності, енергозбутової роботи;