Матеріали, з яких виготовлені зазначені засоби захисту, а також їх конструкції повинні забезпечувати повну герметизацію, що дає змогу використовувати засоби захисту протягом тривалого періоду.

У разі коли небезпечні речовини за своєю природою або в передбачуваних умовах використання мають підвищену проникну здатність, що обмежує максимальний строк безперервного використання засобу захисту, необхідно провести випробування такого засобу з метою визначення його класифікаційної приналежності за критерієм ефективності. На засобах захисту, що пройшли випробування, наноситься маркування з найменуваннями або кодовими позначеннями речовин, використаних під час випробувань, а також інформація про допустимий час забезпечення захисту. У разі потреби документація повинна містити опис зазначених кодових позначень, докладний опис стандартних випробувань та інформацію, необхідну для визначення максимально припустимого строку використання засобу захисту в різних передбачуваних умовах експлуатації.

48. Засоби захисту, що призначаються для захисту дихальних шляхів у водолазному спорядженні, повинні забезпечувати у передбачуваних умовах експлуатації подачу до організму користувача придатної для дихання газоподібної суміші.

У разі коли вимагають передбачувані умови експлуатації, до складу зазначених засобів захисту повинні входити:

костюм, що захищає користувача від підвищеного тиску рідини на глибині занурення та/або від впливу холоду;

система сигналізації, що повідомляє користувача про можливе припинення подачі придатної для дихання газоподібної суміші;

рятувальний костюм, що забезпечує повернення користувача на поверхню.

Вимоги до виготовлення засобів захисту

49. З метою виготовлення будь-якої моделі засобу захисту виробник повинен мати документи, що містять:

1) дані про матеріали, з яких буде виготовлено моделі засобу захисту, детальне креслення зазначеного засобу, до якого у разі потреби додаються примітки з розрахунками і результатами випробувань дослідного зразка, що необхідні для визначення ступеня відповідності засобу захисту основним вимогам;

2) опис випробувального і контрольного обладнання, за допомогою якого засіб захисту перевіряється на відповідність стандартам та іншим технічним вимогам;

3) найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженої особи чи постачальника;

4) інструкцію з експлуатації, збереження, очищення, обслуговування та дезінфекції засобу захисту. Засоби, що рекомендуються для очищення, технічного обслуговування та дезінфекції, не повинні мати негативного впливу на засіб захисту або користувача при дотриманні інструкції;

5) характеристику засобу захисту, одержану за результатами технічних випробувань;

6) інформацію про:

клас захисту засобу, що відповідає рівню його безпеки та сфері застосування;

додаткові складові частини і характеристики запасних частин;

строк використання засобу захисту і його складових частин;

упаковку, що відповідає вимогам до транспортування засобів захисту;

значення маркувальних знаків і написів.

Зазначені документи подаються українською мовою або мовою країни, в якій засіб захисту використовуватиметься.


Процедура оцінки відповідності

50. Оцінку відповідності засобів захисту вимогам цього Технічного регламенту виробник або його уповноважена особа чи постачальник проводить шляхом застосування процедур (модулів оцінки відповідності), визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

Оцінка відповідності засобів захисту, що належать до першої категорії, проводиться згідно з модулем A. У разі коли користувач засобів захисту може самостійно оцінити ступінь захисту від мінімальної небезпеки або шкідливої дії та своєчасно виявити таку дію, перевірка на відповідність стандартам з офіційно опублікованого переліку національних стандартів, застосування яких відповідає вимогам цього Технічного регламенту, не проводиться.

Оцінка відповідності засобів захисту, що належать до другої та третьої категорії, проводиться за вибором виробника відповідно до модуля B у комбінації з модулем C або D.

51. Під час проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважена особа чи постачальник:

складає декларацію про відповідність згідно з додатком, яку пред'являє на вимогу призначених органів державної влади;

маркує кожну одиницю засобу захисту національним знаком відповідності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

Національний знак відповідності, який повинен легко читатися і не стиратися протягом передбачуваного строку служби, наноситься на видному місці кожного засобу захисту, що постачається на ринок, та його упаковці.

 


Додаток
до Технічного регламенту 


ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту

______________________________________________________________________________________
                                                       (повне найменування виробника або його уповноваженої особи чи
______________________________________________________________________________________
                                                               постачальника; їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
в особі ________________________________________________________________________________
                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника або його уповноваженої особи чи
                                                                                                        постачальника)
підтверджує, що ________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування засобу індивідуального захисту, тип, марка, модель)
______________________________________________________________________________________,
який виготовляється згідно з _____________________________________________________________
                                                                                                 (назва та позначення нормативних документів, що
______________________________________________________________________________________,
                                                                    підтверджують відповідність Технічному регламенту)
відповідає Технічному регламенту.

Сертифікат відповідності* _______________________________________________________________
                                                                              (номер сертифіката, дата його реєстрації,
______________________________________________________________________________________.
                                строк дії, найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларація складена під відповідальність ___________________________________________________
                                                                                                                              (виробника або його уповноваженої
______________________________________________________________________________________.
                                                                             особи чи постачальника (потрібне вписати)
 

___________________________________
           (посада особи, що склала декларацію) 

___________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

___ ____________ 20__ р.
 

  

Місце для позначки про
реєстрацію декларації 

____________
* За умови використання виробником модуля, в якому
процедура оцінки відповідності засобу індивідуального
захисту здійснюється призначеним органом.