Таблиця Б.1

Найменування приміщень

Площа приміщень, м2

автоматична пожежна сигналізація

автоматичні установки пожежогасіння

Склади мінеральних горючих добрив, негорючих добрив, затарених у спалиму упаковку, аміачної селітри

200 і більше

-

Приміщення складів пестицидів з температурою спалаху нижче 120°С

від 100 до 500

500 і більше

Примітка. Вибір засобів пожежогасіння і необхідність обладнання складів рідких засобів хімізації системою автоматичного пожежогасіння визначається проектом в залежності від вогнестійкості, місцевих умов, кількості і пожежонебезпечних властивостей речовин на складі (крім рідкого аміаку).

Додаток В

(довідковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.010-76

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.041-83

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования

ГОСТ 2874-82*

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

СНіП 1.02.01-85

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

СНіП 2.01.02-85*

Противопожарные нормы

СНіП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии

СНіП 2.03.13-88

Полы

СНіП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация

СНіП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНіП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения

СНіП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНіП 2.09.02-85*

Производственные здания

СНіП 2.09.03-85

Сооружения промышленных предприятий

СНіП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

СНіП 2.ІІ.01-85*

Складские здания

СНіП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции

СНіП 3.04.03-85

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СНіП ІІ-89-80

Генеральные планы промышленных предприятий

СНіП ІІІ-4-80*

Техника безопасности в строительстве

ДБН 360-92*

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-95

Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

ДБН А.3.1-2-93

Управління, організація і технологія. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

ДБН А.3.1-3-94

Управління, организація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення

ДБН А.3.1-5-96

Організація будівельного виробництва

ДБН Б.2.4-3-95

Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

ВБН-СГіП-46-3-94

Перелік будівель і приміщень підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорій за вибухопожежною небезпекою, а також класів вибухопожежонебезпечних зон за ПУЕ

ВНТП-СГіП-46-15-95

Підприємства, будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин

РСН 320-86

Республиканские строительные нормы по планировке, застройке и благоустройству производственных зон сельских населенных пунктов Украинской ССР

ОНТП 24-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности

ВСН 193-81

Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций

РД 34.21.122-87

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

ПУЕ-85

Правила устройства електроустановок.

Санітарні правила

№ 173

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 р.

Санітарні правила № 1049

Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве. ДНАОП 0.03-1.08-73

Санітарні правила № 6038

Санитарные правила транспортирования, хранения и применения пестицидов в народном хозяйстве

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 29.12.1973 р., №279

ЗМІСТ

Стор.

Вступ 1

1 Загальні положення 1

2 Генеральні плани 2

3 Об'ємно-планувальні і конструктивні рішення 2

4 Водопровід і каналізація 6

5 Опалення і вентиляція 7

6 Електротехнічні пристрої 7

7 Оцінка впливу на навколишнє середовище 8

8 Організація будівельного виробництва 8

9 Вимоги до експлуатації будівель та споруд 9

Додаток А

Уніфіковані значення характеристик добрив 10

Додаток Б

Перелік приміщень для зберігання добрив і пестицидів, які підлягають обладнанню пожежною сигналізацією і автоматичними установками пожежогасіння 11

Додаток В

Нормативні посилання 12

----------------------------------------------

НОРМАТИВ™ PRO serial:12345671