НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Будинки і споруди

БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

 

ДБН В.2.2-1-95

 

РОЗРОБЛЕНІ

Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об'єднанням "УкрНДІагропроект" (керівник теми канд. екон. наук О. Ф. Омельченко; відп. виконавець канд. техн. наук Ю. і. Кошиць; кандидати техн. наук Л. Є. Дробязко, В. О. Новак; канд. арх. В. І. Райко; Г. О. Гриненко; Ю. Л. Замський; Б. Г. Леонов; В. С. Партола; А. А. Присяжний; С. І. Телюк (за участю Мінбудархітектури України (В. Є. Шаповалов); Мінсільгосппроду України (В. П. Яковенко, і. і. Бровко, Є.. В. Шуляк); Українського наукового гігієнічного центру МОЗ України (канд. мед. наук Н. П. Вашкулат); УкрНДІПБ України (Н. В. Гузій, В. В. Денисенко).

ВНЕСЕНІТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України.

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держкоммістобудування України від 27 січня 1995 р. № 17 та введені в дію з 1 лютого 1995 р.

З введенням у дію ДБН В.2.2-1-95 втрачають силу в Україні СНиП 2.10.03.84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения».

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення

3.Водопровід і каналізація

4. Системи мікроклімату і теплопостачання

5. Освітленість приміщень

6.Електротехнічні пристрої

7. Організація будівельного виробництва

8. Вимоги до експлуатації будівель і споруд

9. Охорона навколишнього природного середовища

Додаток 1. Довідковий. Питома площа окремих виробничих будівель і споруд для тваринництва .

Додаток 2. Обов'язковий. Визначення розрахункової витрати води для напування тварин з

автонапувалок

Додаток 3. Обов'язковий. Витрати води спеціальними приладами і відсоток їх одночасної дії

Додаток 4. Довідковий. Загальні усереднені питомі витрати води для різних видів тварин Додаток 5. Рекомендований. Оптимальні параметри мікроклімату у виробничих будівлях длятваринництва

Додаток 6. Рекомендований. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для умов України

Додаток 7. Рекомендований. Параметри освітленості приміщень в будівлях та спорудах длятваринництва

Додаток 8. Довідковий. Основні дані будівельної кліматології і геофізики для умов України

 

 

Норми регламентують проектування виробничих будівель, споруд і окремих приміщень для усіх видів тваринницьких (скотарських, свинарських, вівчарськиих, конярських, звірівницьких і птахівничих) підприємств, які підлягають новому будівництву, реконструкції, технічному переозброєнню і є державними, кооперативними, кооперативно-державними або мають іншу форму власності.

Норми призначені для застосування організаціями-розробниками і користувачами НД в галузі будівництва.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Норми визначають основні фактори і їх значення, які необхідно враховувати при проектуванні підприємств (комплексів, ферм) і окремих об'єктів, що входять до їх складу.

При проектуванні будівель і споруд для тваринництва, крім цих норм, необхідно також враховувати вимоги інших нормативних документів, в яких викладені спеціальні вимоги (технологічні, санітарні, протипожежні), що відсутні в даному документі.

1.2. Номенклатура будівель і споруд визначається їх призначенням, технологічними рішеннями, місткістю або потужністю.

1.3. За призначенням виробничі будівлі і споруди поділяються на основні та обслуговуючі.

1.4. До основних відносяться виробничі будівлі і споруди, в яких утримуються тварини та проводяться найбільш важливі технологічні процеси (отели, опороси, окоти та годування тварин, їх осіменіння, доїння корів, первинна обробка та тимчасове зберігання молока, інкубація птиці, збирання яєць тощо).

1.5. До будівель і споруд обслуговуючого призначення належать підсобні виробничі, складські та допоміжні для усіх видів тваринницьких підприємств.

1.5.1. До підсобних виробничих будівель і споруд відносяться:

* а) об'єкти для приготування кормів для тварин (кормоцехи, кормоприготувальні, корморозмішувальні тощо);

* б) будівлі та споруди ветеринарного призначення;

* в) автовагові споруди;

* г) пункти технічного обслуговування машин, механізмів та обладнання;

*д) цехи по сортуванню, пакуванню та тимчасовому зберіганню яєць;

*е) споруди водопостачання, каналізації, електро- та теплопостачання;

*ж) майданчики для приймання, сортування та вантаження тварин;.

*з) внутрішні проїзди (з твердим покриттям), що ведуть до доріг загального користування,внутрішні скотопрогони та установки для активного моціону тварин;

*і) огорожі;

*к) пожежні пости та протипожежні споруди.

1.5.2. До складських будівель та споруд відносяться:

* а) склади кормів, підстилки, тари, господарського інвентаря та матеріально-технічних засобів;

* б) споруди для забирання, зберігання та обробки гною, курячого посліду та сечі;

*в) майданчики і навіси для засобів механізації та транспорту.

1.5.3. Допоміжними об'єктами є:

* а) будівлі керівництва, громадського харчування, медичного та культурно-побутового обслуговування, кабінети техніки безпеки;

*б) побутові приміщення.

1.6. Загальна площа будівель і споруд визначається як сума площ приміщень усіх поверхів у межах внутрішньої поверхні зовнішніх стін, площадок, антресолей, рамп за винятком площ, відкритих отворівта шахт у перекриттях, підпілля (для гною, посліду тощо) заввишки не більше 1,8 м (в чистоті) та горищ.

Питома площа окремих будівель і споруд для тваринництва наведена в довідковому додатку 1.

1.7. Якщо в будівлях і спорудах для тваринництва розміщуються об'єкти, що становлять вибухово-пожежну або пожежну небезпеку, то проектування слід проводити згідно з відповідними діючими нормами.

2. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

2.1. Будівлі і споруди для тваринництва слід проектувати, як правило, одноповерховими, прямокутної форми в плані, однопрогоновими або з декількома паралельно розміщеними прогонами. Кількість прогонів, їх ширина і висота обумовлюються технологічною необхідністю та економічною доцільністю.

Загальна ширина одноповерхових будівель і споруд, як правило, не повинна перевищувати 24 м. Більша ширина будівель і споруд можлива при техніко-економічному та технологічному обгрунтуванні.

Будівлі та споруди в залежності від природно-кліматичних умов та технологічних вимог можуть бути горищні або безгорищні.

2.2. Багатоповерхові будівлі та споруди для тваринництва допускається проектувати лише при техніко-економічному обгрунтуванні та ретельному порівнянні варіантів проектних рішень утримання тварин в будівлях різної ширини та поверховості.

2.3. В одній будівлі та споруді, як правило, коли це не суперечить технологічним, санітарним, зооветеринарним, протипожежним та іншим вимогам, слід об'єднувати приміщення основного виробничого, підсобного і складського призначення.

2.4. Конструктивні рішення будівель і споруд повинні відображати досягнення науково-технічного прогресу в будівництві та сприяти широкому впровадженню ефективних матеріалів та виробів, спрямованих на скорочення строків будівництва та економію матеріалів.

2.5. Габаритно-конструктивні схеми одноповерхових будівель і споруд визначаються наявністю або відсутністю внутрішніх опор та похилом покрівлі.

При інших однакових умовах слід віддавати перевагу схемам без внутрішніх опор, оскільки при цьому підвищується можливість застосування гнучких планувальних рішень, що важливо як при новому будівництві, так і особливо при технічному переозброєнні та реконструкції будівель та споруд у майбутньому. Будівлі та споруди з внутрішніми опорами доцільно застосовувати тоді, коли опори використовуються для кріплення перегородок, елементів технологічного обладнання тощо.

В залежності від призначення будівлі та споруди можуть бути утеплені та неутеплені (холодні).

2.6. Визначальним елементом будівлі і споруди є несучий каркас, на основі якого формується їх габаритна та конструктивна схема. Будівлі та споруди можуть бути повнокаркаеними, з неповним каркасом та безкаркасними.

В повнокаркасних будівлях і спорудах несучий каркас складають колони, балки, ригелі, прогони, ферми, рами, арки і т. ін.

У безкаркасних будівлях і спорудах роль окремих елементів каркаса виконують зовнішні та внутрішні стіни.

У будівлях та спорудах з неповним каркасом зовнішні стіни використовуються як несучі елементи, які разом з елементами внутрішнього каркасу сприймають навантаження від покриттів та перекриттів.

2.7. Вибір габаритно-конструктивної схеми залежить від виду грунтів, враховуючи їх здатність до осідання, та несучої здатності зовнішніх стін.

2.8. Тваринницькі будівлі слід проектувати переважно каркасними з застосуванням легких збірних несучих і огороджувальних конструкцій.

При виборі конструктивних рішень перевагу слід віддавати тим, які сприяють організації випуску заводами-виготовлювачами будівель-модулів комплектної поставки.

Цримітка. Комплект будівель містить конструкції каркаса, стінові і покрівельні огородження, вікна, ворота, двері, зенітні та світлоаераційні ліхтарі, перегородки, а в комплект будівлі-модуля, крім того, входять системи інженерного забезпечення (опалення, освітлення, вентиляції і санітарно-технічного обладнання) і технологічне обладнання.

2.9. Застосування залізобетонних конструкцій допускається виходячи з місцевих умов бази будіндустрії. Розробка нових залізобетонних конструкцій для одноповерхових виробничих будівель павільйонного типу не рекомендується.

Не допускається застосування конструкцій, що запозичені з інших галузей народного господарства, якщо вони за своїми характеристиками не відповідають параметрам мікроклімату тваринницьких будівель.

2.10. При техніко-економічному обгрунтуванні в залежності від місцевих умов при проектуванні будівель і споруд для тваринництва як утеплених, так і холодних можуть застосовуватись і інші конструктивні одно- та багатопрогонові схеми, в тому числі з використанням металевих полегшених конструкцій, клеєної деревофанери тощо.

Допускається застосування конструкцій та виробів з місцевих будівельних матеріалів. Примітки.

1. Матеріали будівельних конструкцій та їх облицювання, опорядження та захисні покриття повинні бути нешкідливими для тварин, птиці, звірів у доступних для них місцях.

2. Канали та басейни для нутрій повинні бути облицьовані бетоном або каменем.

2.11. Висота приміщень від підлоги до низу конструкцій підвішеного технологічного обладнання та комунікацій в усіх будівлях повинна становити не менше 2 м в місцях регулярного та 1,8 м в місцях нерегулярного проходження людей.

В горищних будівлях висота (в чистоті) горищних приміщень, що використовуються для зберігання грубих кормів і підстилки, в середній частині горища та в місцях розміщення люків в перекритті повинна бути не менше 1,9 м.

2.12. Кількість поверхів тваринницьких будівель, ступінь вогнестійкості та площу поверху між протипожежними стінами слід приймати згідно з таблицею 1.

Таблиця 1

Примітка. Протипожежні заходи в багатоповерхових та багатопрогонових зблокованих будівлях тваринницьких підприємств повинні бути обгрунтовані в технологічній частині проекту та погоджені з ГУПБ МВС України або територіальними органами держпожнагляду.

2.13. В тваринницьких будівлях (з виробництвом категорій В і Д) допускається:

* в одноповерхових будівлях ІІІ6 та IVступенів вогнестійкості — дерев'яні стояки (колони), що мають межу вогнестійкості і границю розповсюдження вогню у відповідності з діючими протипожежними нормами;

* в будівлях IVступеня вогнестійкості — горищні перекриття із спалимих матеріалів;

* в будівлях, що розміщуються в літніх таборах та на відгонних пасовищах, — покрівлі з місцевих матеріалів (очерету, соломи, дранки та ін.).

Категорії пожежної безпеки окремих виробничих приміщень тваринницьких будівель слід приймати згідно з відомчими нормами технологічного проектування (ВНТП) відповідних підприємств (скотарських, свинарських тощо).

2.14. Зберігання сіна, соломи та інших грубих кормів на горищах тваринницьких будівель допускається в одноповерхових будівлях Іта IIступенів вогнестійкості при спалимому навантаженні на перекриття, яке не перевищує 50 кг/м2.

2.15. Якщо в тваринницьких будівлях вбудовані чи прибудовані окремі приміщення з вибухопожежонебезпечними або пожежонебезпечними виробництвами, або приміщення для зберігання грубих кормів, то такі приміщення повинні відокремлюватися від інших приміщень неспалимими стінами (перегородками) і перекриттями з межею вогнестійкості не менше 0,75 години та мати вихід безпосередньо назовні.

Допускається з приміщень для зберігання поточного запасу грубих кормів, інвентаря та підстилки влаштовувати вихід всередину приміщень. Заповнення отворів (дверей, воріт, технологічних отворів) в таких стінах (перегородках) повинні виконуватися із матеріалів, які забезпечують межу вогнестійкості 0,6 години.

2.16. Шляхи евакуації людей в будівлях і спорудах для тваринництва слід передбачати у відповідності з діючими нормами проектування виробничих будівель з урахуванням їх категорій вибуховопожежної та пожежної небезпеки та ступеня вогнестійкості.

Для евакуації людей допускається передбачати в двостулкових воротах двері (без порогів або з порогами заввишки не більше 0,1 м), що відчиняються у напрямку виходу з будівлі.

Виходи для тварин, звірів та птиці із будівель і приміщень повинні передбачатися згідно з нормами технологічного проектування відповідних типів підприємств. Ці виходи допускається враховувати при розрахунку евакуаційних виходів для людей, якщо вони відповідають вимогам, що пред'являються до евакуаційних виходів.