НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

БУДИНКИ І СПОРУДИ

БУДІВЛІ І СПОРУДИ

ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ДБН В.2.2-7-98

Держбуд України

Київ 1998

РОЗРОБЛЕНІ

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Об'єднанням "УкрНДІагропроект" Мінсільгосппроду України (базова організація) (керівник теми - канд. екон. наук, заслужений будівельник України О.Ф. Омельченко;

відповідальний виконавець - канд. техн. наук

Р.Х. Каюмов; виконавці - Петров А.Н., канд. техн. наук Смірнов О.П., Шеремет B.C., Заїка Є.П., Шик І.Л., Бойчук М.П., Іванова Л.Ю.)

Об'єднанням "Украгрохім" (Ковтун M.I., Кляченко Л.С., Гриценко В.А.)

Науковим гігієнічним центром МОЗ України (канд. мед. наук Вашкулат Н.П.)

Головним управлінням капітального будівництва Мінсільгосппроду України (академік Академії інженерних наук Яковенко В.П., Бровко 1.1., Шуляк Є.В., Юдченко М.О.)

Управлінням промислової забудови, інженерної інфраструктури та захисту територій Держбуду України

Наказом Держбуду України від 18.02.98 р. № 41 і введені в дію з 01.07.98 р.

З введенням в дію ДБН В 2.2-7-98 на території України втрачає силу СНІП 11-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений".

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин

ДБН В.2.2-7-98

На заміну СНіП ІІ-108-78

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин".

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 1.2. Позначення "ОНТП 24" та "СНіП 2.01.02" відповідно замінити позначеннями: "НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24) " та "ДБН В.1.1-7".

Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001".

Пункт 2.4. Слово "виробництва" замінити словами: "з вибухопожежної та пожежної небезпеки".

Пункт 3.5 після слів: "протипожежними стінами" доповнити словами в дужках: "(площу протипожежного відсіку)".

Таблиця 2. У заголовку третьої колонки після слів: "протипожежними стінами" доповнити словами в дужках: "(площа протипожежного відсіку)".

У примітці 2 слова: "вогнетривкими перегородками (з границею вогнестійкості не менше 0,75 год.)" замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу".

Пункт 3.6. Слова: "розділом СНіП 2.09.02" замінити словами: "ДБН В.1.1-7 та СНиП 2.09.02".

Пункт 3.10. У першому абзаці слова: "неспалимими з границею вогнестійкості не менше 0,75 год; двері в цих перегородках повинні бути з границею вогнестійкості не менше 0,6 год" замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу".

У другому абзаці слова: "неспалимими перегородками з границею вогнестійкості не менше 0,75 год" замінити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу".

Пункт 4.8. Слово "неспалимими" замінити словами: "з негорючих матеріалів".

Пункт 6.3. Слова: "на неспалимій стіні" замінити словами: "на стіні, що виконана з негорючих матеріалів".

Пункт 6.7. Перед словами: "пожежною сигналізацією" доповнити словом "автоматичною".

Пункт 8.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити позначенням "НАПБ А.01.001".

Пункт 9.2. Слова: "документів з пожежовибухобезпеки" замінити словами: "документів з питань пожежної безпеки".

Додаток Б. Назву Переліку перед словами: "пожежною сигналізацією" доповнити словом "автоматичною".

У першому рядку таблиці Б.1 слова: "у спалиму упаковку" замінити словами: "в упаковку з горючих матеріалів".

Додаток В. Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням "НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)"; позначення "ПУЕ-85" замінити позначенням "ПУЕ-86".

Доповнити Додаток В рядком "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні".

Ці норми поширюються на проектування нових, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння агрохімкомплексів, баз хімізації, прирейкових, пристанських (портових) і роздавальних складських будівель і споруд, призначених для зберігання сухих та рідких мінеральних добрив, хімічних меліорантів, регуляторів росту рослин, хімічних і біологічних засобів захисту рослин*.

Норми встановлюють вимоги: до проектування-генеральних планів розміщення складських будівель і споруд, їх об'ємно-планувальних конструктивних рішень; до проектування інженерного обладнання, електропостачання; до розробки розділів проектів за оцінкою впливу на навколишнє середовище, організації будівельного виробництва, а також до безпечної експлуатації будівель і споруд.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Технологічну частину проектів слід розробляти з урахуванням вимог відомчих норм технологічного проектування ВНТП-СПП-46-15.

Проектні рішення будівель і споруд для зберігання пестицидів, в числі яких є сильнодіючі отруйні речовини, повинні бути погоджені з органами державного санітарного нагляду.

1.2 Категорії складів за вибухопожежною небезпекою і ступенем їх вогнестійкості слід приймати за ОНТП 24, ВБН-СГіП-46-3, СНіП 2.01.02 або за спеціальними переліками, затвердженими в установленому порядку.

В загальній пояснювальній записці проекту (робочого проекту) повинен бути розділ, який передбачає створення системи забезпечення пожежної безпеки у відповідності з ГОСТ 12.1.004, "Правилами пожежної безпеки в Україні", а також заходи з охорони праці.

1.3 Споруди складів добрив і пестицидів (тунелі, галереї, естакади, канали, бункери, силоси та інше) слід проектувати у відповідності з СНіП 2.09.03.

1.4 Загальна площа складської будівлі для добрив і пестицидів визначається як сума площ всіх поверхів (надземних, включаючи технічні, цокольного і підвального), заміряних в границях внутрішніх поверхонь зовнішніх стін (або осей крайніх колон, де нема зовнішніх стін), галерей (за горизонтальною проекцією), тунелів, площадок, антресолей, рамп і переходів з інші будинки (СНіП 2.09.02).

Примітка. Площі технічного підвалу (заввишки до 1,8 м в світлі під першим, цокольним чи підвальним поверхом) і площадок для обслуговування підкранових колій, кранів і конвеєрів в загальну площу будівлі не включаються.

1.5 Допоміжні будівлі і приміщення для працюючих на складах добрив і пестицидів слід проектувати у відповідності з розділами СНІП 2.09.04 і санітарними правилами № 1049 і № 6038.

На роздавальних складах при кількості працюючих не більше 25 чоловік в зміну допускається проектувати неопалювальну убиральну з вигребом і в складській будівлі передбачати шафи для зберігання одежі та рукомийники найпростішого типу.

1.6 Для розміщення технологічного і енергетичного обладнання (тукозмішувальні установки, розвантажувальні пристрої і т. ін.), які установлюються відкрито (за нормами технологічного проектування за спеціальними переліками, затвердженими в установленому порядку, або у відповідності з технологічною частиною проекту), слід передбачати відкриті площадки.

Для розміщення обладнання, яке не може бути установлене на відкритій площадці через несприятливий вплив атмосферних опадів, вітру, пилу і експлуатація якого не вимагає підтримання визначеної

________________________

* Далі за текстом мінеральні добрива, хімічні меліоранти і регулятори росту рослин іменуються добривами, хімічні і біологічні засоби захисту рослин - пестицидами.

плюсової температури і постійної присутності обслуговуючого персоналу, належить проектувати неопалювані будівлі.

1.7 Для зберігання добрив (насипом і в тарі) належить проектувати складські будівлі за дотриманням ВНТП-СГіП-46-15. В роздавальних складах допускається передбачати зберігання незлежуваних добрив (фосфоритного, вапнякового чи доломітового борошна) в кількості не більше 1000 т в окремому приміщенні складської будівлі.

В залежності від видів і способу зберігання добрив складскі приміщення розділяють на секції і відокремлюють насип добрив від зовнішніх панельних стін складських приміщень стійкими проти корозії перегородками.

Для пестицидів, які повинні зберігатись при температурі вище 0°С, слід проектувати стоплювані складські приміщення.

Для зберігання аміачної селітри слід проектувати одноповерхові складські будівлі І, II, ІІІа ступенів вогнестійкості. Допускається складські приміщення для аміачної селітри розміщувати в складських будівлях для інших добрив чи пестицидів. В складських приміщеннях для аміачної селітри не допускається передбачати зберігання будь-яких інших речовин і матеріалів.

Кількість аміачної селітри в мішках в одному штабелі не повинна перевищувати 700 т, а в секції складу - не більше 1200 т. Між окремими штабелями, а також між штабелем і стінкою відсіку слід передбачати прохід завширшки не менше 1,0 м. Ширина проїздів в складі повинна прийматись з перевищенням габаритів повороту завантажувачів з вантажем не менше ніж на 0,5 м.

1.8 В проектах складських будівель для добрив і пестицидів повинні бути вказівки за дотриманням вимог санітарних правил № 1049 і № 6038.

1.9 У складі складів, крім указаних в 1.7 складських будівель і споруд, у відповідності з вимогами технології зберігання добрив та пестицидів і завданням на проектування допускається передбачати:

тукозмішувальні установки, площадки, навіси і повітки для обеззаражування і зберігання тари, для приготування розчинів, емульсій і суспензій, для зберігання засобів механізації і обладнання; автоваги;

компресорну і акумуляторну (зарядну) станції. При складах допускается передбачати (за завданням на проектування) злітно-посадочні смуги і площадки для стоянки і завантаження літаків та вертольотів сільськогосподарської авіації.

2 ГЕНЕРАЛЬШ ПЛАНИ

2.1 Генеральні плани прирейкових складів добрив і пестицидів агрохімкомплексів і баз хімізації слід проектувати згідно з СНІП ІІ-89, ДБН 360, ДБН Б.2.4-3, РСН 320.

2.2 Склади добрив і пестицидів слід розташовувати з підвітряного боку (для вітрів переважного напряму в теплий період року) відносно житлової забудови і інших об'єктів, на які вони можуть чинити несприятливі дії (підприємства з виробництва харчових продуктів, тваринницькі приміщення, джерела водопостачання і т. ін.).

2.3 Найменшу відстань від складських будівель і споруд для добрив і пестицидів до будівель і споруд складських підприємств і інших об'єктів, а також санітарно-захисні зони слід приймати у відповідності з санітарними правилами № 173.

2.4 Відстань між будівлями і спорудами складу добрив і пестицидів слід приймати у відповідності з нормативними документами, вказаними в 2.1 цього розділу, в залежності від ступеня вогнестійкості і категорії виробництва цих будівель і споруд.

2.5 По периметру зовнішніх стін складських будівель належить проектувати вимощення шириною, що перевищує винос покрівлі (за зовнішню поверхню стіни) на 0,3 м з нахилом 0,05-0,10 від будівлі.

З ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ І КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

3.1 Складські будівлі для добрив і пестицидів слід проектувати одноповерховими, прямокутної форми в плані з паралельно розташованими прольотами однакової ширини і висоти. Будівлі з прольотами різної ширини чи висоти або з прольотами двох взаємно перпендикулярних напрямів допускається проектувати за вимогами технології. Перепади висот менше 1,2 м в складських будівлях не рекомендуються.

Багатоповерхові складські будівлі допускається проектувати при техніко-економічному обгрунтуванні.

3.2 При проектуванні одноповерхових складських будівель рекомендується приймати такі параметри:

- прольоти 6, 12, 18, 24 і 36 м;

- крок опор (колон) 6 м; допускається крок 3 м - за крайніми рядами і 4,5 м - для дерев'яних рам і арок;

- висоти (від підлоги до низу несучих конструкцій на опорі) - не менше 3,6 м, кратні 0,6 м; в будівлях з несучими зовнішніми і внутрішніми стінами чи опорами з цегли або інших штучних будівельних матеріалів допускається приймати висоту (в межах від 3,6 м до 7,2 м) кратну 0,3 м.

3.3 Висоту складських будівель слід приймати найменшу, виходячи з габаритів обладнання і допустимої найбільшої висоти складування добрив і пестицидів. Відстань по верикалі від верху насипу чи штабеля добрив і від верхніх виступних частин технологічного обладнання (за виключенням підйомно-транспортного і іншого обладнання, розміщення якого необхідно проектувати з урахуванням вимог ВНТП-СПП-46-15) до низу несучих конструкцій покриття повинно бути не менше 0,2 м.

3.4 Висота від підлоги приміщень (або площадок, містків і т. ін.) до низу несучих конструкцій покриття, підвішеного обладнання і комунікацій повинна бути не менше 2 м в місцях регулярного проходу людей і не менше 1,8 м в місцях нерегулярного проходу людей.

3.5 Найбільшу допустиму площу поверху між протипожежними стінами складських будівель для добрив і пестицидів слід приймати за таблицею 2 (див. також СНІП 2.11.01).

Таблиця 2

Категорія

складів

Ступінь вогнестійкості

будівель

Площа поверху між протипожежними стінами в будівлях, м2

одноповерхових

двоповерхових

А

ІІ

5200

-

Б

ІІ

7800

-

В

ІІ

10500

7800

III

3500

2500

IlІa

7800

-

ІІІб

7800

-

IV

2200

1200

IVa

3500

-

V

1200

-

Д

ІІ

не обмежується

III

5200

3500

IlІa

не обмежується

ІІІб

10500

-

IV

3500

2200

IVa

5200

-

V

2200

1200