Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-455-2006


Примірна інструкція

з охорони праці при експлуатації,

зберіганні і транспортуванні балонів із зрідженими,

стисненими і розчиненими газами


м. Київ


Узгоджено Затверджено


Національний науково-дослідний Міністерство промислової

інститут охорони праці політики України

Лист №489 Наказ № 476

від «26» 10 2006 р. від «І9» 12 2006 р.


ПІ 1.3.10-455-2006


Примірна інструкція

з охорони праці при експлуатації,

зберіганні і транспортуванні балонів із зрідженими,

стисненими і розчиненими газами


1 Загальні положення

 1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів із зрідженими, стисненими і розчиненими газами.
 2. До складу робіт, що виконуються при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів, входять, у т.ч., роботи з підвищеної небезпекою (відповідно до п.п. 10, 12,31,36,38,53 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05.№15)
 3. Всі роботи, пов'язані з експлуатацією, зберіганням і транспортуванням балонів, повинні виконуватися відповідно до вимог цієї інструкції, а також інших інструкцій з охорони праці підприємства, що регламентують безпеку виконання робіт з підвищеною небезпекою певного (відповідного) виду.
 4. Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття 44) особи, які не виконують вимог інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.
 5. До самостійного виконання робіт з балонами із зрідженими, стисненими і розчиненими газами допускаються особи які:
 • досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 та не мають протипоказань;
 • пройшли навчання, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою, інструктажі з питань охорони праці за їх професією (у т.ч. з урахуванням вимог цієї інструкції) та пожежної безпеки і виявили задовільні результати при перевірці знань.
 1. Періодичні перевірки знань, повторні інструктажі з питання охорони праці ( у т.ч. з урахуванням цієї інструкції} проводяться у терміни, визначені інструкціями з охорони праці для певних (відповідних) професій.
 2. Особи, що зайняті експлуатацією, зберіганням, транспортуванням балонів із зрідженими, стисненими і розчиненими газами, зобов'язані:
 • вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • не виконувати роботи, не передбачені змінним завданням;
 • не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу безпосереднього керівника.

1.8 При експлуатації, зберіганні, транспортуванні балонів із зрідженими, стисненими і розчиненими газами на працюючих можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- ушкодження внаслідок утворення вибухопожежонебезпечних сумішей;

- токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, якими наповнюються балони та які можуть потрапити у навколишнє середовище внаслідок порушення герметичності балонів, що може спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, тяжкі хімічні опіки або обморожування шкіри (при попаданні на відкриті ділянки шкіри), можливі порушення серцевої діяльності, нервової системи;

 • рухомі частини виробничого устаткування;
 • незахищені струмоведучі частини електрообладнання;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • фізичні та нервово-психічні перенавантаження.
 1. При виконанні робіт, пов'язаних з експлуатацією, зберіганням, транспортуванням балонів із зрідженими, стисненими і розчиненими газами, виробничому персоналу видається безплатно за встановленими для певної професії нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, вибір яких повинен здійснюватися з урахуванням впливу на організм людини шкідливих і небезпечних виробничих факторів, обумовлених у т.ч. використанням (наявністю) балонів.
 2. Особи, які виконують такі роботи, повинні дотримуватися санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:
 • приступали до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • користуватися за призначенням і дбайливо санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані І чистому вигляді;
 • мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;
 • палити тільки у спеціально відведених для цього місцях;
 • зберігати харчові продукти у холодильниках, які призначені для цього;
 • після роботи вимити забруднені частини тіла теплою водою з милом або прийняти душ.

У випадку незадовільного самопочуття (нервового розладу, високої температури тіла і інших ознаках захворювання), що заважає безпечно працювати, доповісти про це безпосередньому керівнику і звернутися до лікаря.


2 Загальні вимоги до балонів та до умов їх зберігання

2.1 Балони, що використовуються на підприємствах, повинні відповідати вимогам нормативних документів, затверджених органами державного нагляду України.

Поверхня балонів повинна бути пофарбована у відповідний колір (в залежності від газів, якими вони наповнені).

На верхній сферичній частині металевого балона повинні бути чітко видні такі дані:

 • товарний знак підприємства-виготовлювача;
 • номер балона;
 • фактична маса порожнього балона (кг)
 • дата (місяць, рік) виготовлення і наступного опосвідчення;
 • робочий тиск (Р), МПа (кгс/см2);
 • пробний гідравлічний тиск (Р), МПа (кгс/см2);
 • місткість балона, л;
 • клеймо відділу технічного контролю підприємства-виготовлювача;
 • номер стандарту (для балонів місткістю понад 55 л);

На балонах місткістю до 5 л або з товщиною стінки менше 5 мм паспортні дані можуть бути вибиті на пластині, припаяній до балона або нанесені емалевою чи олійною фарбою.

Не допускається експлуатація балонів, на яких вибиті не всі дані або вийшов строк призначеного опосвідчення.

 1. Балони з газами можуть зберігатися, як у спеціальних приміщеннях, так і на відкритому повітрі, в останньому випадку вони повинні бути захищені від атмосферних опадів і сонячних променів.
 2. Балони з газами, які встановлюються в приміщенні, повинні знаходитися на відстані не менше 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей і не менше ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем.
 3. Балони з отруйними газами повинні зберігатися в спеціальних закритих приміщеннях, будова яких регламентується відповідними нормативними актами.
 4. Наповнені балони з насадженими на них башмаками повинні зберігатися у вертикальному положенні. Для запобігання падінню балони необхідно встановлювати в спеціально обладнані гнізда, клітки або огороджувати бар'єром.
 5. Балони, які не мають башмаків, можуть зберігатися у горизонтальному положенні на дерев'яних рамах або стелажах. Під час зберігання на відкритих площадках дозволяється укладати балони з башмаками в штабелі з прокладками із вірьовки, дерев'яного брусся або гуми між горизонтальними рядами.

2.7 При укладанні балонів у штабелі висота останніх не повинна перевищувати 1,5 м. Вентилі балонів повинні бути повернуті в один бік.

 1. Працівник складу балонів, який приймає наповнені балони, повинен оглянути балони, перевірити їх технічний стан і строки опосвідчення кожного балона. Несправні балони або балони, назначений строк опосвідчення яких вийшов, необхідно повернути на наповнювальну станцію. Видача несправних балонів підрозділам підприємства не допускається.
 2. На вентилях балонів з отруйними газами повинні бути установлені заглушки. Заходити до складу балонів з отруйними газами необхідно в протигазі.
 3. У складських приміщеннях повинні бути вивішені інструкції і плакати стосовно поводження з балонами, які там знаходяться.

3 Вимоги безпеки перед початком роботи

3.1 Перед початком роботи з балонами необхідно: перевірити справність і одягти спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту; упевнитися в роботі вентиляційної системи (увімкнути припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи); переконатися, що освітлення достатнє; перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння.

3.2 Перед використанням балонів слід перевірити: наявність клейма, відповідність пофарбування І написів, строки технічного опосвідчення, відсутність мастила на кисневих балонах і арматурі, а також на руках і одягу (наявність якого може призвести до виникнення вибухонебезпечної суміші).

3.3 При виявленні несправностей балонів або інших порушень і несправностей обладнання повідомити про це безпосереднього керівника, не приступати до роботи до усунення несправностей І порушень.


4 Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. При експлуатації балонів слід додержуватися усіх необхідних заходів безпеки, не допускати порушень, які можуть призвести до вибухів балонів, що, як правило, супроводжується травмуванням працюючих, значними руйнуваннями, пожежами, а у випадку наявності в балонах отруйних газів - отруєнням працюючих.
 2. Не допускається повністю виробляти газ, який знаходиться в балоні. Залишковий тиск газу в балоні повинен бути не менше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
 3. Випускання газу з балонів в ємкості з меншим робочим тиском має здійснюватися через редуктор, призначений для даного газу і пофарбований у відповідний колір.

Камера низького тиску редуктора повинна мати манометр і пружинний запобіжний клапан, відрегульований на відповідний дозволений тиск в ємкості, в яку перепускається газ.

4.4 При неможливості через несправність вентилів випустити на місці вживання газ із балону, його необхідно повернута на наповнювальну станцію.

4.5 Транспортування балонів повинно здійснюватися з накрученими ковпаками.

 1. Переміщення балонів має здійснюватися на спеціально пристосованих для цього візках або за допомогою інших пристроїв.
 2. Перевезення наповнених газами балонів має здійснюватися на ресорному транспорті або на автокарах у горизонтальному положенні, обов'язково з прокладками між балонами. Для прокладок можуть застосовуватися дерев'яні брусся з вирізаними гніздами для балонів, а також вірьовочні чи гумові кільця товщиною не менше 25 мм (по два кільця на балон) або інші прокладки, які захищають балони від ударів один об одного. Всі балони під час перевезення необхідно укладати вентилями в один бік.

Дозволяється перевезення балонів у спеціальних контейнерах, а також без контейнерів у вертикальному положенні обов'язково з прокладками між ними і загорожею від можливого падіння.

 1. З контейнерів балони повинні вивантажуватися обережно не менше ніж двома робітниками.
 2. Одиночні балони повинні переноситися двома робітниками на носилках, які пристосовані для перенесення балонів або перевозитися на спеціальних візках.
 3. Під час навантаження або розвантаження балонів вантажопідіймальними машинами балони повинні укладатися в спеціальну тару, яка захищає їх від падіння.
 4. Кисневі балони необхідно захищати від попадання на них мастил і інших нафтопродуктів. Не допускається братися за балони замащеними руками або промащеними рукавицями. Попадання мастил на балони з киснем може призвести до вибуху.

4.12 Не допускається кидати, завдавати ударів балонам, а також носити балони на плечах, очищати і фарбувати наповнені газом балони.

4.13 Про виявлені під час роботи несправності балонів і іншого устаткування, що можуть завадити безпечному виконанню роботи, а також про кожний нещасний випадок необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання першої долікарської допомоги потерпілому (до прибуття швидкої медичної допомоги).

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків, крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.


5 Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Вимкнути устаткування з електромережі, прибрати робоче місце.
 2. Перекрити вентиль на лінії подачі газу із балону (в балон).
 3. У випадку безперервної роботи не залишати робоче місце і працююче устаткування до прибуття змінника і прийняття ним зміни.
 4. Здати зміну у встановленому порядку, повідомивши змінника про стан роботи устаткування, приладів і надати іншу інформацію, необхідну для забезпечення подальшої нормальної роботи.
 5. Спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, які використовувалися в процесі роботи, прибрати у відведене місце.
 6. Помити лице, руки теплою водою з милом або прийняти душ.
 7. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

6 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

6.1 Ознаками можливих аварійних ситуацій при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів із зрідженими, стисненими і розчиненими газами є:

 • вихід за межі допустимих значень параметрів (у балоні) - тиску, температури (спонтанний нагрів), що можуть призвести до аварійного стану;
 • розгерметизація балонів, пропуски і утворення внаслідок цього пожежо-вибухонебезпечного середовища;
 • загоряння технологічного устаткування;

непередбачене вимкнення електропостачання, коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання і ін.