Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-456-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

при виконанні робіт з легкозаймистими і

горючими рідинами


м. Київ


Узгоджено Затверджено

Національний науково-дослідний Міністерство промислової

інститут охорони праці політики України

Лист № 489 Наказ № 476

від «26» 10 2006 р. від «19» 12 2006 р.


ПІ 1.3.1056-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

при виконанні робіт з легкозаймистими і

горючими рідинами


м. Київ


1 Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці при роботі з легкозаймистими (ЛЗР) і горючими рідинами (ГР)

У відповідності з ГОСТ 12.1.044 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов» (п.2.1.2) до горючих речовин (у т.ч. рідин) належать речовини здатні до самозаймання, а також до займання від впливу джерела запалювання і самостійного горіння після його вилучення.

Горючі рідини з температурою спалаху не більше 61°С в закритому тигель або 66°С у відкритому тигелі зафлегматизованих сумішей, які не мають спалаху в закритому тигелі, відносяться до легкозаймистих. Особливо небезпечними називають легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28°С.

 1. Роботи з ЛЗР та ГР відносяться до робіт з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 28, 31, 32, 36 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).
 2. Всі роботи з ЛЗР та ГР повинні виконуватися відповідно до вимог цієї інструкції, а також інструкцій підприємств, що регламентують безпеку виконання робіт певного ( відповідного) виду.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.4 З метою запобігання можливості спалахування і вибуху сумішей парів ЛЗР І ГР з повітрям , а також їх шкідливого впливу на організм людини необхідно виконувати вимоги безпеки при роботі та зберіганні ЛЗР І ГР, а саме:

 • для запобігання дії сонячного проміння наземні резервуари для зберігання ЛЗР і ГР мають бути пофарбовані білою (сріблястою) фарбою;
 • на дихальних трубках резервуарів і на трубопроводах для зливу ЛЗР із транспорту мають встановлюватися вогнеперешкоджувачі;
 • дихальна арматура і вогнеперешкоджувачі, встановлені на резервуарах, повинні бути відрегульовані і утримуватися в справному стані. За температури повітря вище нуля перевірки повинні проводитися не рідше одного разу на місяць, а нижче нуля - не рідше двох разів на місяць. Узимку дихальні клапани та сітки повинні очищуватися від льоду;

- гідравлічні запобіжні клапани необхідно заповнювати (в т.ч. після кожного викиду) рідиною, яка важко випаровується і не замерзає. Замінювати цю рідину необхідно не рідше двох-трьох разів на рік;

- території резервуарних парків і майданчиків усередині обвалування повинні очищатися від рідин, сміття, сухої трави і листя. Не допускається складування на цій території горючих матеріалів;

- на кожний резервуар необхідно складати технологічну карту, в якій вказується номер резервуара, його тип, призначення, максимальний рівень наливання, мінімальний залишок, швидкість наповнення і випорожнення;

- обвалування (стінки), їх перехідні містки, сходи, огорожі повинні підтримуватися справними. Майданчики всередині обвалувань повинні бути рівними, утрамбованими та посипаними піском. Випадково розлиті ЛЗР і ГР слід негайно прибирати, а місце розливу посипати піском;

 • на складах резервуарного парку повинен бути запас вогнегасних речовин, а також засобів їх подавання в кількості, необхідній для гасіння пожежі в найбільшому резервуарі;
 • зливно-наливні пристрої, трубопроводи, стояки та арматура повинні піддаватися регулярному оглядові та планово-попереджувальному ремонту. Виявлені несправності та витікання слід негайно усувати, а в разі неможливості усунення - відключати несправні елементи;
 • робочі та евакуаційні сходи естакад повинні постійно утримуватися справними;
 • зливні шланги повинні мати наконечники з матеріалів, які виключають можливість іскроутворення;
 • залізничні шляхи, естакади, трубопроводи, телескопічні труби, наконечники шлангів та зливних пістолетів мають бути заземлені. Опір заземлювальних пристроїв слід перевіряти не рідше одного разу на рік, згідно з графіком, затвердженим власником підприємства.
 1. Зберігання ЛЗР і ГР у тарі слід здійснювати в будівлях або на майданчиках під навісом (залежно від кліматичних умов). Не дозволяється зберігання в тарі на відкритих майданчиках нафтопродуктів з температурою спалаху 45°С і нижче.
 2. Загальна кількість ЛЗР і ГР в одній будівлі для зберігання нафтопродуктів у тарі не повинна перевищувати 1,2 тис. м3 ЛЗР або 6 тис. м3 ГР. При одночасному зберіганні ЛЗР і ГР їх загальна кількість на складі не повинна перевищувати вищевказаних значень і визначається з розрахунку 1 м3 ЛЗР прирівнюється до 5 м3 ГР. При цьому в одному приміщенні (секції) дозволяється зберігати не більше 0,2 тис. м3 ЛЗР або 1 тис. м3 ГР.
 3. При зберіганні бочок з ЛЗР і ГР у будівлях слід дотримуватися таких вимог:
 • вручну укладати бочки на підлогу не більше ніж у два яруси;
 • укладати бочки механізовано, не більше ніж у п'ять ярусів - для ГР і три яруси - для ЛЗР;
 • укладати не більш двох бочок по ширині штабеля або стелажа;
 • укладати бочки на кожному ярусі стелажа в один ряд по висоті незалежно від виду нафтопродуктів;
 • проходи для транспортування бочок мають бути не менше 1,8 м завширшки, а проходи між стелажами або штабелями - не менше 1 м;

1.8 При зберіганні бочок на відкритих майданчиках необхідно:

 • укладати бочки на майданчиках не більше ніж у два яруси у висоту і з проходами завширшки не менше 1 м через кожні два ряди;
 • бочки повинні укладатися пробками догори.

1.9 Порожні металеві бочки, забруднені нафтопродуктами, необхідно зберігати окремо на спеціально відведених майданчиках із щільно закритими пробками (люками), укладеними не більше ніж у чотири яруси.

1.10 Скляні банки з ЛЗР І ГР повинні знаходитися в спеціальному металевому ящику з щільно закритою кришкою, стінки і дно якого викладені азбестом. На внутрішньому боці кришки повинен бути напис з зазначенням найменування і загальної допустимої норми зберігання ЛЗР і ГР для даного приміщення. Ящик необхідно встановлювати на підлозі віддалік від проходів і нагрівальних приладів.

1.11 Зберігання ЛЗР і ГР в цехах і лабораторіях допускається в товстостінному скляному посуді з притертими пробками ємкістю не більше одного літра.

 1. Загальний запас ЛЗР і ГР, які можуть знаходитися в робочих приміщеннях, не повинен перевищувати добової потреби.
 2. В сховищах допускається зберігання ЛЗР і ГР в скляних суліях, поставлених в корзини. Корзини з суліями допускається розміщувати трупами не більше 100 сулій, в 2 ряди i по 50 сулій в кожному ряду. Поміж трупами сулій повинен бути прохід завширшки 1 м. Зберігати сулії на відкритому майданчику не дозволяється.
 3. Для розливання ЛЗР і ГР повинен бути передбачений ізольований майданчик (приміщення), обладнаний відповідними пристроями для виконання цих робіт.
 4. Не допускається зберігання в лабораторних приміщеннях ЛЗР з температурою кипіння нижче 50°С (дівиніл, ізопрен, діетиловий ефір і т.п.).Діетиловий ефір допускається зберігати в посуді з темного скла, ізольовано від інших речовин, приміщення повинні бути холодними.

1.16 До самостійного виконання робіт з ЛЗР і ГР допускаються особи, які;

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 та не мають протипоказань;

- пройшли навчання, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою; інструктажі з питань охорони праці за їх професією (у т.ч. з урахуванням вимог цієї інструкції), пожежної безпеки та виявили задовільні результати при перевірці знань.

1.17 Періодичні перевірки знань, повторні інструктажі з питань охорони праці (у т.ч. з урахуванням вимог цієї інструкції) проводяться у терміни, визначені інструкціями з охорони праці для певних (відповідних) професій.

1.18 Особи, що виконують робота з ЛЗР І ГР, зобов'язані:

 • вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • не виконувати роботу не передбачену змінним завданням;
 • не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу.

1.19 При роботі з ЛЗР і ГР можливий вплив на працюючих таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • ушкодження внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей парів ЛЗР з повітрям і здатності ЛЗР інтенсивно горіти з високою температурою (850-1300°С);
 • наявність джерел запалювання. Джерелом запалювання сумішей парів ЛЗР з повітрям можуть бути:
 1. теплові джерела з температурою, що перевищує температуру самозаймання сумішей. Такими джерелами можуть бути освітлювальні лампи, паропроводи, деталі електропроводки або електроустаткування в місцях не якісного контакту, електропроводка при перевантаженні потужності, краплі металу при зварюванні і т. ін.;
 2. електростатичний розряд;
 3. дуга короткого замикання і електрозварювання;

4) іскри, що виникають при роботі електроустаткування (вимикачі реле, магнітні пускачі, контактори, колектори електродвигунів і ін.);

5)фрикційні іскри;

- токсична і подразнююча дія на організм людини: подразнення слизових оболонок органів дихання, токсична дія на кров, ураження нервової системи, порушення процесів обміну і окислювання в організмі.

Особливості впливу на організм людини небезпечних і шкідливих виробничих факторів, обумовлених наявністю ЛЗР і ГР, та міри захисту наведені в додатку до цієї інструкції.

 1. Для виконання робіт з ЛЗР і ГР виробничому персоналу видається безплатно за встановленими для певної професії нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, вибір яких повинен здійснюватися з урахуванням впливу на організм людини шкідливих і небезпечних виробничих факторів, обумовлених у т.ч. ЛЗР і ГР.
 2. Особи, які виконують роботи з ЛЗР і ГР, повинні дотримуватися санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:
 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • користуватися за призначенням і дбайливо санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту , утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;
 • мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;
 • дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;
 • палити тільки у спеціально відведених місцях;
 • приймати їжу тільки у спеціально відведених для цього місцях;
 • зберігати харчові продукти, у тому числі молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені;

У випадку незадовільного самопочуття (нервового розладу, високої температури тіла і інших ознаках захворювання), що заважає вести безпечно роботу, доповІсти про це безпосередньому керівнику і звернутися до лікаря.


2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком роботи необхідно:

- перевірити справність і одягти спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту;

 • перевірити справність приладів і устаткування;
 • включити загально-обмінну припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи;

2.2 При виявленні несправностей устаткування, засобів колективного захисту повідомити про це безпосереднього керівника і не приступати до роботи до усунення виявлених порушень.


3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. З метою запобігання пожеж і вибухів, у виробництвах, де застосовуються, як сировина, або виробляються ЛЗР і ГР, необхідно дотримуватися норм технологічного режиму, не перевищувати гранично допустимих показників температури, тиску, постійно здійснювати нагляд за герметичністю устаткування і комунікацій, не допускати розливання і витоків газів І рідин, постійно слідкувати за справністю і показниками контрольно-вимірювальних приладів та протиаварійного обладнання.
 2. Для перекачування ЛЗР І ГР слід застосовувати безсальникові насоси, а також насоси з торцевим ущільненням або іншими конструкціями ущільнюючих пристроїв підвищеної надійності.
 3. Під час роботи насосів для перекачування ЛЗР і ГР необхідно забезпечити безперебійну роботу систем припливно-витяжної вентиляції. Не дозволяється пуск насоса в роботу при несправній або відключеній системі вентиляції.
 4. Під час роботи насоса не допускається витік рідини крізь сальники. У випадку пропускання сальника, насос необхідно зупинити, понизити тиск рідини до атмосферного, підтягти або замінити набивку сальникового ущільнення. Не допускається проводити підтягування сальників і фланців при працюючих насосах.
 5. В приміщеннях насосних для перекачування ЛЗР і ГР необхідно постійно контролювати стан повітряного середовища.
 6. Експлуатація ємкостей і апаратів з несправними, відключеними або не відрегульованими запобіжними і дихальними клапанами при відсутності відвідних труб, виведених за межі приміщення, не дозволяється.
 7. Зливання ЛЗР і ГР (крім мазуту) до резервуара повинно проводитися під шаром рідини товщиною не менше 50 мм і тільки закритим способом.
 8. Замірювання рівня ЛЗР і ГР у резервуарах (посудинах) та відбирання проб слід проводити у світлий час доби. Неприпустимо робити замірювання рівня та відбирання проб ручним способом, закачування або відкачування згаданих речовин під час грози.