ДСТУ 2175-93. Овочі


Ш

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОВОЧІ

Терміни та визначення

ДСТУ 2175-93

ВиАааая офіційле

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ Київ

УДК 001.4:«35.2і!006.354Група COO

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОВОЧІ

Терміни та визначення ОВОЩИ

Термины и определенияДСТУ2175—93

VEGETABLES

Terras and definitions

ОКСТУ 9701

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт устаиовлірє терміни та визначення понять, що стосуються овочевих культур.

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для застосування в усіх задах документації і літературі, що стосуються сфери стан.їартизаи.іїлС-о використовують результати цієї діяльності.

Для к ' 'ГО поняття встановлено один стандартизований термін. Вживання т .рміків-сіїнонімів стандартизованого терміна не допу- скаєтьсі;.

Недозволені тсрміни'синоніми наведені як довідкові з позначкою

«Нд».

Подані визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення термінів, що використовуються в них, зазначаючи об’єкти, що входять у обсяг та зміст понять, визначених у цьому стандарті.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських і російських термінів.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми - світлим, а недозволені синоніми - курсивом.

В агрономічній літературі овочеві культури найчастіше фупують на основі поєднань ботанічних та господарськи.х ознак, біологічних якостей і схожості в способах вирощування.

Вндатм офіційне©ДержстандартУкраїни,1994

Цей стандарт не може бути повніспо чя частково відтворений, ти|иикоааііий і розповсюджений без дозволу Держстандарту України

Зп ЦИМИ ознаками виділяють такі групи: капустяні; коренеплідні; олодові; бульбоплоди: цибулинні; зеленні та пряносмакові овочеві культури, які представлені однорічними і багаторічними видами. Саме ця класифікація і використана в стандарті.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

 1. овочіru Соковиті органи (бруньки, стебла, пагони, листки, суцвіття, плоди, коренеплоди, корені, цибулини, стсблоплоди) трав’янистих рослин, які використовують

як продукти харчування і сировину для технічної переробки

 1. овочеві культуриru Ті5ав’янисті рооіини одно-, дво- або багаторічні, які вироигують для одержання соковитих частин - овочів

овощи

Сочные органы (почки, побеги, стебли, листья, цветки, плоды, корнеплоды, корни, луковицы, стеблеплоды) травянистых растений, которые используют как продукты питания и сырье для переработки

овощные культуры Травянистые растения однолетние, двухлетние или многолетние, выращиваемые для получения сочных частей - овощей

примітка. Дп овочсаич культур налсжатктакі групи ооочсвих рослин-капустяні, коренеплідні, бульболлідиі. SC- лениі, пряносмакові

З капустяні рослиниги

Група, в основному, дворічних ростнн, у яких головки, м’ясисті квітконосні пагони або стовщене стебло (стсблоплід) використовують як продукти харчування

примітка. До групи капустамих рослин належать; капуста білоголова, червоноголова, савойська, брюсельська, цвітна, броколі, кольрабі, листкова

4 коренеплідні рослиниПІ

Група, в основному, дворічних рослин, соковиті корені (коре-

Примечание. К оаощным культурам относятся такие группы растений - капустные, кориеплодные, клубнеплодные, плодовые, луковичные, зеленные, прановкусовые

капустные растения Группа, в основном двухлетних культур, у которых используются в пищу кочая, мясистые цветоносные побеги и соцветия или утолщенный стебель - стеблеплод

Примечание, к группе капустных растений отиосятся:капуста

белокачаннаа, краснокачанная, савойская, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби, листовая

корнеплодные растения Группа,восновном,двухлетних растений,сочные корни

неплоди) яких використовують як продукти харчування

Примітка. До фупи коренеплідних рослин належать; буряк, морква, петрушка пастернак, се.тера, бруква, ріпа, редька, редиска, скорцонера, катран, ВІВСЯНИЙ корінь

5 бульбоплідні рослиниПІ

група багаторічних рослин, які вирощуються як важливі продовольчі, кормові і технічні культури

примітка. До групи бульбоплідних рослин належить картопля, топінамбур .

 1. плодові рослиниПІ Група однорічних рослин, плоди яких використовуються як продукти харчування

Примітка. До групи плодових рослин належать; томат, перець, баклажан, фізаліс, огірок, кавун, диня, гарбуз, кабачок, патисон, горох, квасоля, боби, цукрова кукурудза

 1. цибулинні рослиниПІ Група дворічних та багаторічних рослин, цибулину або несправжню цибулину, зубки, а в молодих рослин і зелене листя, використовують як продукти харчування

Приміги. До групи цибулинних рослин належать: цибуля ріпчаста, шалот, багатоярусна цибуля, цибуля-батун, цибуля- порей, цнбуля-слизун, шнітг-ци- буля,часник

 1. зеленні рослиниги Група однорічних та багато- річнях овочевих рослин, у яких, зелстгі рослини або їх частини- листки, черешки і молоді пагони (корнеплоды) которых используют как продукты питания

Примечание. К группе корнеплодных растений отмосятсм: свскла, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, редис, редька, репа, брюква, скорцонер, катран, овсяный корень

клубнеплодные растения Группа многолетних растений, которые выращиваются как важные продовольственные, кормовые и технические культуры

примечание, к группе клубнеплодных растений относится картофель, топинамбур

плодовые растения Группа однолетних растений, плоды которых используются как продукты питания

Примечание. К фуннс нло.довых растений относятся: томат, перец, баклажан, фи.талис, огл'рсц, арбуз, дыня, тыква, кабачок, патисон, і'-асоль, горох, бобы, сахарная кукуруза

луковичные растения Группа двухлетних и многолетних растений, луковицы или ложные луковицы, зубки, а у молодых растений и зеленые листья, используются как продукты питания

Примечание. К фуппе луковичных растений относятся; лук репчатый, лук-шалот, лук-порей, лук-батун. лук-слизуи, лук многоярусный, Ш1ШТТ-ЛуК, чеснок

зеленные растения Группа однолетних или многолетних овощных растений, у которых используются в пищу зеленые растения или их час-

або молоді коренеплоди з листя у свіжому чи вареному вигляді використовують у їжу

Примітка. До групи зеленних рослин належать: городній салат (латук), шпинат, мангольд, портулак, рапс, крес-салат, листова гірчиця, зелень петрушки 1 селери, кріп, огіркова трава, коріандр, базола, майоран, хервсль, ганус, змієголовник, багаторічні цибу.лі, ревінь, щавель, цикорний салат

9 пряносмакові рослинигіі

Група, в основному, зеленних одно- і дворічних овочевих культур, які використовуються як приправа до різних салатів, рибних і м’ясних страв та як спеції при засолюванні овочів та інших продуктів

Примітка. До групи прямосмаковнх рослин належать: кріп, зелень петрушки і селери, коріандр, майоран, базела. листова гірчиця, ганус, хрін, катран, фенхель, чабер, кмин, гісоп, душиця, меліса, кервель

10 тургорги

Напружений стан клітини, тканин та органів рослин внаслідок взаємного тиску оболонок клітин і їх вмісту

11 транспортабельність овочів га Здатність овочів зберігати при транспортуванні комплекс ознак, які дозволяють доставити їх у місця призначення в придатному для використання у свіжому вигляді без відхилень від встати - листья, черешки и молодые побеги или молодые корнеплоды с листьями, в свежем или вареном виде

Примечание, к группе зеленних растений относятся: огородмий салат <латук), цикорный салат, шпинат, мангольд, кресс-салат, листовая горчица, зелень петрушки и сельдерея, укроп, огуречная трава, кориандр, базилик, майоран, анис, змееголовник, кернель, многолетние луки, ревень, щавель

пряновкусовые растения Группа, в основном, зеленных одно- и двухлетних овощных культур, используемых как приправа к различным салатам, рыбным и мясным блюдам и как специи при засоле и консервировании овощей и других видов продуктов

Примечание, к группе пряноякусовых растений относятся; укроп, зегень петрушки и сельдерея, кориандр, майоран, базилик, кервель, анис, хрен, катран, фенхель, чабер, тмин, иссоп, мелисса, душица, листовая горчица

тургор

Напряженное состояние клеток, тканей и органов растений вследствие взаимного давления оболочек клеток и нх содержимого

транспортабельность овощей Способность овощей сохранять при транспортирования комплекс признаков, которые позволит доставить их в места назначения в пригодном для использования свежем виде без от-

мовлених стандартом вимог до якості

клонений от установленных стандартом требований

2 ОВОЧІ

12 ботанічний сорт овочівги

Група росл и н одного ботанічного виду, однорідних за морфологічними, анатомічними ознаками, споживчими властивостями і вимогами до умов середовища, стійко зберігаючих ці властивості при насіннєвому і вегетативному розмноженні

13 товарний сорт овочівги

Овочі, що відповідають комплексові господарсько-корисних ознак, передбачених нормативно-технічною документацією

14 зовнішній вигляд овочівги

Сукупність візуально визначених ознак овочів (форма, свіжість, однорідність)

 1. забарвлення овочівги Інтенсивність кольору на шкірці, що характерна для даного виду та сорту овочів
 2. поперечний щаметр овочівго Найбільший поперечний діаметр. вимірюваний за перерізом, проведеним перпендикулярно поздовжній осьовій лінії
 3. довжина ОВОЧІВги Найбільша довжина овочів, що вимірюється за поздовжнім осьовим перерізом

ботанический сорт овошсй Группа растений одного ботанического вида, однородных по морфологическим, анатомическим признакам, потребительским свойствам и требованиям к условиям среды, устойчиво сохраняющих эти свойства при семенном и вегетативном размножении

товарный сорт овощей Овощи, соответствующие комплексу хозяйственно-полезных признаков, предусмотренных нормативно-технической документацией

внешний видовошей Совокупность визуально определяемых признаков овощей (форма, свежесть, однородность)

окраска овощей Интенсивность цвета на кожице, характерная для данного вида и сорта овощей

полочный диаметр овощей Наибольший поперечный диаметр, измеряемый по сечению, проведенному перпендикулярно к продольной осевой линии

длина овощей

Наибольшаядлинаовощей, измеряемая по продольному осевому сечен ИЮ

18 ЦІЛКОМ розвинені овочі Овочі, які досягли форм і розмірів, характерних длядано- го виду і сорту (ботанічного)

 1. овочі незастрілковані Овочі, у яких исмас видимого наростання верхньої бруньки або початку утворення квітконосного стебла (стрьтки)
 2. ступені стиглості овочів Стан дозрівання овочів, при якому вони досягають якостей, що відповідають вимогам спол<ива-

43

Примітка. Розрізняють два ступені стиглості овочів: технічний та фізіологічний

 1. технічний ступінь стиглості овочів (Нд. знімний, збираль- ииіі, споживчий, господарський) Стан овочів, при якому вони досягають наіівищої якості за зовнішнім виглядо.м, смаком та консистенцією м’якоті, відповідають пи.могам стандартів, здатні до реалізації і споживання, закладання на зберігання, довготривалого перевезення чи технічної переробки

22 фізіологічний ступінь стиглості овочів (Нд. біологічний) Стан овочів, що характсризу- стіюя повною стиглістю їх насіння, бульб та інших органів розмноження, що стають зародками нового покоління рослин

ru вполне развившиеся овощи Овощи, достигшие формы и размера, характерных для данного вида и сорта (ботанического)

ги нсзастрслковавшисся овощи Овощи, у которых нет видимого нарастания верхней почки или начала образования цветоносного стебля (стрелки)

ru степени зрелости овощей

Состояние созревания овощей, при котором они достигают качеств, соответствующих требованиям потребителя

Примечание. Различают две степени зрелости овощей: техническую и физиологическую

ru техническая степень зрелости овощей (Нд. съемная, уборочная, потребительская, хозяйственная)

Состояние овощей, при котором они достигают наиболее высокого качества по внешнему виду, вкусу и консистенции мякоти, соответствуют требованиям стандартов и пригодны к реализации и потреблению, закладке на хранение, длительной перевозке или технической переработке

ru физиологическая степень зрелости (Нд. биологическая) Состояние овощей, которое характеризуется полной зрелостью их семян, клубней и других органов размножения, которые становятся зачатками нового поколения растении

 1. свіжі овочіru Овочі з характерною пружністю

і зовнішнім виглядом, типовим для даного сорту і ступеня стиглості

 1. здорові овочіпі Овочі без ознак хвороб грибкового, бактеріа-іьного, вірусного походження, а також фізіологічних захворювань
 2. цілі ОВОЧІru Овочі, які мають всі типові для даного виду морфологічні частини без видимих пошкоджень, та придаттц до вживання свсжис овоши

Овощи с характерної! упругостью и внешним видом, типичным для данного сорта и степени зрелости

здоровые овоши Овоши без признаков болезней грибкового, бактериального, вирусного происхождения, а также физиолопічсских заболеваний

целые овощи

Овощи, содержащие все морфологические части, типичные для данного вида и без видимых повреждений, пригодные для использования

26 чисті овочі

Овочі, практично вільні від будь- яких видимих забруднювальних речовин

27 допустимі відхилення для овочів

Відхилення від встановлених стандартом вимог до якості в межах одного товарного сорту або класу калібру

28 перезрілі овочі Овочі, які частково або повністю втратили ознаки, властиві для даного сорту або виду продукції, технічної або фізіологічної стиглості і супроводжуються роз- м’якшенням тканин або розтріскуванням шкірочки